166. sednica Vlade Republike Srbije, 23. oktobar 2015. godine

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA

MINISTRA ZDRAVLJA

I

Postavlja se doc. dr Zoran Mihailović za vršioca dužnosti pomoćnika ministra zdravlja – Sektor za evropske integracije i međunarodnu saradnju, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11063/2015

U Beogradu, 23. oktobra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

I

Postavlja se mr Nenad Katanić za vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede i zaštite životne sredine – Sektor za poljoprivrednu politiku od 17. oktobra 2015. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10683/2015

U Beogradu, 23. oktobra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

I

Postavlja se Slobodan Erdeljan za vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede i zaštite životne sredine – Sektor za zaštitu životne sredine od 25. oktobra 2015. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10682/2015

U Beogradu, 23. oktobra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE

I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

I

Postavlja se Dragana Gođevac Obradović za vršioca dužnosti direktora Uprave za poljoprivredno zemljište u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine od 17. oktobra 2015. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-10685/2015

U Beogradu, 23. oktobra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA SARADNJU S CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA

U MINISTARSTVU PRAVDE

I

Konstatuje se da je Gordani Stamenić prestala dužnost vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za saradnju s crkvama i verskim zajednicama ‒ Sektor za pravne, finansijske i opšte poslove u Ministarstvu pravde 8. oktobra 2015. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11092/2015

U Beogradu, 23. oktobra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 38. stav 1. Zakona o pravobranilaštvu („Službeni glasnik RS”, broj 55/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U SEDIŠTU U BEOGRADU

I

Postavlja se Gordana Stamenić za vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u sedištu Državnog pravobranilaštva u Beogradu od 9. oktobra 2015. godine, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11093/2015

U Beogradu, 23. oktobra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NAČELNIKA ZLATIBORSKOG UPRAVNOG OKRUGA

SA SEDIŠTEM U UŽICU

I

Postavlja se Dimitrije Paunović za načelnika Zlatiborskog upravnog okruga sa sedištem u Užicu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10937/2015

U Beogradu, 23. oktobra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 58. stav 1. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U VRANJU

I

Razrešava se Maja Ristić dužnosti vršioca dužnosti direktora Doma učenika srednjih škola u Vranju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10879/2015

U Beogradu, 23. oktobra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 54. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U VRANJU

I

Imenuje se Maja Ristić za direktora Doma učenika srednjih škola u Vranju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-10884/2015

U Beogradu, 23. oktobra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 58. stav 1. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLASREĆNOU ĆUPRIJI

I

Razrešava se Zoran Milivojević dužnosti vršioca dužnosti direktora Doma učenika srednjih škola „Srećno” u Ćupriji.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10878/2015

U Beogradu, 23. oktobra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 58. stav 1. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA UČENIKA

SREDNJIH ŠKOLASREĆNOU ĆUPRIJI

I

Imenuje se Tatjana Milojević za vršioca dužnosti direktora Doma učenika srednjih škola „Srećno” u Ćupriji.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-10882/2015

U Beogradu, 23. oktobra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 58. stav 1. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNJE PTT ŠKOLE U BEOGRADU

I

Razrešava se Slavica Obradović dužnosti vršioca dužnosti direktora Doma učenika srednje PTT škole u Beogradu, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11385/2015

U Beogradu, 23. oktobra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 58. stav 1. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNJE PTT ŠKOLE U BEOGRADU

I

Imenuje se Saša Rokvić za vršioca dužnosti direktora Doma učenika srednje PTT škole u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11386/2015

U Beogradu, 23. oktobra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon i 93/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

INSTITUTA ZA JAVNO ZDRAVLJE NIŠ

I

Razrešava se prof. dr Branislav Tiodorović dužnosti vršioca dužnosti direktora Instituta za javno zdravlje Niš.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11058/2015

U Beogradu, 23. oktobra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon i 93/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

INSTITUTA ZA JAVNO ZDRAVLJE NIŠ

I

Imenuje se doc. dr Miodrag Stojanović za vršioca dužnosti direktora Instituta za javno zdravlje Niš.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11059/2015

U Beogradu, 23. oktobra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 37. stav 1. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA REGIONALNOG ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE SMEDEREVOUSTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA

I

Imenuje se Dejan Radovanović za vršioca dužnosti direktora Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture Smederevo Ustanove kulture od nacionalnog značaja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11182/2015

U Beogradu, 23. oktobra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 12. stav 3. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, br. 119/12, 116/13 – autentično tumačenje i 44/14 – dr. zakon), člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14) i člana 22. stav 1. Odluke o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća „Službeni glasnik” Beograd sa Zakonom o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, br. 26/13 i 32/15),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆASLUŽBENI GLASNIK

I

Razrešava se Zoran Balinovac dužnosti člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Službeni glasnik”, predstavnik zaposlenih.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10975/2014

U Beogradu, 23. oktobra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 12. stav 3. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, br. 119/12, 116/13 – autentično tumačenje i 44/14 – dr. zakon), člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14) i člana 22. stav 1. Odluke o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća „Službeni glasnik” Beograd sa Zakonom o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, br. 26/15 i 32/15),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆASLUŽBENI GLASNIK

I

Imenuje se Mirosava Kastratović Tirkajla za člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Službeni glasnik”, predstavnik zaposlenih.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10977/2014

U Beogradu, 23. oktobra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon i 93/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

INSTITUTA ZA REHABILITACIJU

I

Razrešavaju se dužnosti člana Upravnog odbora Instituta za rehabilitaciju:

1. dr Vera Marić Milićević,

2. dr Dejan Spiroski,

3. Milena Šošo.

II

U Upravni odbor Instituta za rehabilitaciju imenuju se za članove:

1) Milena Šošo, Institut za rehabilitaciju,

2) dr Marija Hrković, Institut za rehabilitaciju,

3) prim. dr Ljiljana Šekularac, Institut za rehabilitaciju.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11297/2015

U Beogradu, 23. oktobra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon i 93/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA REHABILITACIJU

I

Razrešavaju se dužnosti člana Nadzornog odbora Instituta za rehabilitaciju:

1. dr Mojsije Anđelić,

2. Igor Škulić.

II

U Nadzorni odbor Instituta za rehabilitaciju imenuju se za članove:

1) dr Dragana Nedić, Institut za rehabilitaciju,

2) Tea Komatina, Institut za rehabilitaciju.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11296/2015

U Beogradu, 23. oktobra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 48. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA PANE ĐUKIĆ LIMARˮ U KRUŠEVCU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Doma učenika srednjih škola „Pane Đukić Limarˮ u Kruševcu:

1. Gordana Nedeljković, predsednik, na lični zahtev,

2. Miroljub Jovanović, član, predstavnik osnivača.

II

U Upravni odbor Doma učenika srednjih škola „Pane Đukić Limar” u Kruševcu imenuju se:

1) za predsednika:

– Miroljub Jovanović, privatni preduzetnik;

2) za člana:

predstavnik osnivača:

(1) Branimir Čelić, profesor istorije.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-11384/2015

U Beogradu, 23. oktobra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 48. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U TRSTENIKU

I

Razrešava se Ljubiša Milenković dužnosti člana Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola u Trsteniku, predstavnik roditelja učenika.

II

Imenuje se Dragoslav Milošević, veterinarski tehničar, za člana Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola u Trsteniku, predstavnik roditelja učenika.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-11383/2015

U Beogradu, 23. oktobra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon i 93/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA

TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE

I

Razrešava se dr Zoran Gazivoda dužnosti člana Nadzornog odbora Instituta za transfuziju krvi Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11056/2015

U Beogradu, 23. oktobra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 15. stav 2. Zakona o zvaničnoj statistici („Službeni glasnik RS”, broj 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA SAVETA ZA STATISTIKU

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu za statistiku:

1. Dragan Vukmirović, predsednik,

2. Marinko Bošnjak, član,

3. Mira Blažić, član,

4. Mladen Radović, član,

5. Ivana Ivkov, član,

6. Danijela Čukić Vlahović, član,

7. Miloš Banjac, član,

8. Sandra Simić, član,

9. Nada Maslovarić, član,

10. Đuro Kutlača, član,

11. Jelena Marković, član,

12. Bojan Ristić, član,

13. Jana Vlajković, član,

14. Branko Hinić, član,

15. Nadia Benkirane Todorović, član,

16. Branislava Žunjić, član,

17. prof. dr Ranko Nedeljković, član.

II

U Savet za statistiku imenuju se:

1) za predsednika:

– dr Miladin Kovačević, direktor Republičkog zavoda za statistiku;

2) za članove:

(1) Milica Jovanović, samostalni savetnik u Ministarstvu finansija,

(2) Nataša Čokorilo, viši savetnik u Ministarstvu privrede,

(3) Mladen Radović, viši savetnik u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija,

(4) Ivana Ivkov, samostalni savetnik u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine,

(5) Maja Krunić Lazić, samostalni savetnik u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine,

(6) Jelena Kotević, viši savetnik u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja,

2

(7) Slobodan Kon, samostalni savetnik u Ministarstvu rudarstva i energetike,

(8) Vladimir Mihailović, viši savetnik u Ministarstvu zdravlja,

(9) prof. dr Đuro Kutlača, naučni savetnik, rukovodilac Centra za istraživanje razvoja nauke i tehnologije „Mihajlo Pupin”,

(10) prof. dr Mirko Savić, Ekonomski fakultet u Subotici,

(11) dr Oliver Tošković, Filozofski fakultet u Beogradu,

(12) Duško Petrović, savetnik u Ministarstvu omladine i sporta,

(13) Branko Hinić, generalni direktor Direktorata za ekonomska istraživanja i statistiku Narodne banke Srbije,

(14) Maja Gavrilović, viši ekonomista u Odeljenju za statistiku platnog bilansa u Direktoratu za ekonomska istraživanja i statistiku Narodne banke Srbije,

(15) Nebojša Garić, direktor Centra za informatiku i elektronsko poslovanje Privredne komore Srbije,

(16) prof. dr Ranko Nedeljković, predsednik Statističkog društva Srbije.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11046/2015

U Beogradu, 23. oktobra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13 i 76/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANA I IMENOVANJU ČLANOVA KOMISIJE

ZA MEĐUNARODNO HUMANITARNO PRAVO

I

Razrešava se Goran Marković dužnosti člana Komisije za međunarodno humanitarno pravo.

II

U Komisiju za međunarodno humanitarno pravo imenuju se za članove:

1) Srđan Čitaković, glavni policijski inspektor u Ministarstvu unutrašnjih poslova,

2) dr Aleksandar Gajić, pomoćnik Glavnog pravnog savetnika u Ministarstvu spoljnih poslova.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11110/2015

U Beogradu, 23. oktobra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 37, a u vezi sa članom 27. stav 1. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

MUZEJA VAZDUHOPLOVSTVABEOGRAD

I

Razrešava se Miroslav Knežević dužnosti vršioca dužnosti direktora Muzeja vazduhoplovstva – Beograd, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11307/2015

U Beogradu, 23. oktobra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 37, a u vezi sa članom 27. stav 1. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

MUZEJA VAZDUHOPLOVSTVABEOGRAD

I

Imenuje se Miodrag Gordić za vršioca dužnosti direktora Muzeja vazduhoplovstva – Beograd, najduže na godinu dana.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11309/2015

U Beogradu, 23. oktobra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon i 93/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA UNIVERZITETSKE DEČJE KLINIKE

I

Razrešava se doc. dr Goran Tasić dužnosti člana Upravnog odbora Univerzitetske dečje klinike.

II

Imenuje se Magdalena Milojević, mlađi savetnik u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, za člana Upravnog odbora Univerzitetske dečje klinike.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11476/2015

U Beogradu, 23. oktobra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA

I

Razrešava se dr Dejan Kostić dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika ministra zdravlja – Sektor za lekove i medicinska sredstva, psihoaktivne kontrolisane supstance i prekursore.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11130/2015

U Beogradu, 23. oktobra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA

MINISTRA ZDRAVLJA

I

Postavlja se dr Dragana Vujičić za vršioca dužnosti pomoćnika ministra zdravlja – Sektor za lekove i medicinska sredstva, psihoaktivne kontrolisane supstance i prekursore, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11131/2015

U Beogradu, 23. oktobra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Ostavite komentar