17. sednica Vlade Republike Srbije, 14. jun 2014. godine

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA ODBRANE

I

Razrešava se Miroslav Jovanović dužnosti pomoćnika ministra odbrane – Sektor za politiku odbrane.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3609/2014-1

U Beogradu, 14. juna 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 35. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA REPUBLIČKOG

HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA

I

Razrešava se Vladan Kocić dužnosti direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda sa 10. junom 2014. godine, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5795/2014

U Beogradu, 14. juna 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu tačke 8. stav 1. Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS”, br. 84/13, 86/13 i 31/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12 i 7/14 – US),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA PREGOVARAČKE GRUPE ZA OSTALA PITANJA KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI

I

Razrešava se Aleksandar Vulin dužnosti predsednika Pregovaračke grupe za ostala pitanja Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji.

II

Imenuje se Marko Đurić, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, za predsednika Pregovaračke grupe za ostala pitanja Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5881/2014

U Beogradu, 14. juna 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Ostavite komentar