178. sednica Vlade Republike Srbije, 20. novembar 2009. godine

Na osnovu tačke 7. stav 2. Odluke o osnivanju Agencije za hemikalije („Službeni glasnik RS”, broj 78/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

AGENCIJE ZA HEMIKALIJE

I

U Upravni odbor Agencije za hemikalije imenuju se:

1. za predsednika:

– prof. dr Branimir Jovančićević, dekan Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu;

2. za članove:

1) prof. dr Momir Mikov, profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu;

2) Nebojša Pokimica, specijalista toksikološke hemije, načelnik Odeljenja za upravljanje projektima u Ministarstvu životne sredine i prostornog planiranja;

3) Goran Macura, dipl. inženjer voćarstva i vinogradarstva, načelnik Odeljenja za opšti nadzor u Sektoru tržišne inspekcije, Ministarstvo trgovine i usluga;

4) Valentina Rađenović, dipl. hemičar, Agencija za hemikalije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6987/2009

U Beogradu, 20. novembra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05 i 72/09-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA INSTITUTA ZA NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLESTI „DR LAZA LAZAREVIĆ”

I

Razrešava se dr Dragiša Ranđelović dužnosti vršioca dužnosti direktora Instituta za neuropsihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-7455/2009

U Beogradu, 20. novembra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 62. stav 1. Zakona o računovodstvu i reviziji („Službeni glasnik RS”, broj 46/06), tačke 3. Odluke o obrazovanju Nacionalne komisije za računovodstvo („Službeni glasnik RS”, br. 65/06, 91/06, 99/06 i 28/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANA NACIONALNE KOMISIJE ZA RAČUNOVODSTVO

I

Razrešava se prof. dr Blagoje Novićević, predstavnik Saveza računovođa i revizora Srbije, dužnosti člana Nacionalne komisije za računovodstvo, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7485/2009

U Beogradu, 20. novembra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 6. stav 2. Zakona o Akcijskom fondu („Službeni glasnik RS”, br. 38/01 i 45/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

AKCIJSKOG FONDA REPUBLIKE SRBIJE

I

Razrešava se Goran Lončar dužnosti člana Upravnog odbora Akcijskog fonda Republike Srbije.

II

Imenuje se Slavica Totić, zamenik direktora Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, za člana Upravnog odbora Akcijskog fonda Republike Srbije.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-7518/2009

U Beogradu, 20. novembra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 35. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA ZAVODA ZA SOCIJALNO OSIGURANjE

I

Razrešava se Zoran Panović dužnosti direktora Zavoda za socijalno osiguranje, zbog postavljenja na položaj direktora Zavoda za socijalno osiguranje.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-7528/2009

U Beogradu, 20. novembra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 35. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ DIREKTORA

ZAVODA ZA SOCIJALNO OSIGURANjE

I

Postavlja se Zoran Panović na položaj direktora Zavoda za socijalno osiguranje, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-7529/2009

U Beogradu, 20. novembra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA RADA I SOCIJALNE POLITIKE

I

Razrešava se prof. dr Miroslav Brkić dužnosti pomoćnika ministra rada i socijalne politike – Sektor za brigu o porodici i socijalnu zaštitu, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-7554/2009

U Beogradu, 20. novembra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA RADA I SOCIJALNE POLITIKE

I

Postavlja se Suzana Paunović za pomoćnika ministra rada i socijalne politike – Sektor za brigu o porodici i socijalnu zaštitu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-7555/2009

U Beogradu, 20. novembra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA TREZOR

U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Razrešava se Danica Magovac dužnosti pomoćnika direktora Uprave za trezor – koordinatora u Ministarstvu finansija, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-7591/2009

U Beogradu, 20. novembra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA TREZOR

U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja se Branko Drčelić za pomoćnika direktora Uprave za trezor – koordinatora u Ministarstvu finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-7593/2009

U Beogradu, 20. novembra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA TREZOR

U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja se Danica Magovac za pomoćnika direktora Uprave za trezor – Sektor za normativne i pravne poslove i kontrolu poslovnih procedura u Ministarstvu finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-7592/2009

U Beogradu, 20. novembra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 13. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za upravljanje nuklearnim objektima u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS”, broj 50/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ZAMENIKA PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA „NUKLEARNI OBJEKTI SRBIJE”

I

Razrešava se Jadranka Đuričić dužnosti zamenika predsednika Upravnog odbora Javnog preduzeća „Nuklearni objekti Srbije”, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-7595/2009

U Beogradu, 20. novembra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 19. stav 4. Zakona o sistemima veza („Službeni glasnik RS”, br. 38/91, 41/91-ispravka, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon, 20/97 i 44/03-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA PTT SAOBRAĆAJA „SRBIJA”

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Javnog preduzeća PTT saobraćaja „Srbija”:

1. prof. dr Dragoslav Šumarac, predsednik;

2. prof. dr Slobodan Đukić, član;

3. Radoslav Gvozdić, član;

4. Danica Simić, član;

5. Toma Bušetić, član;

6. Nenad Đunisijević, član;

7. Slavko Topalov, član;

8. mr Bogoljub Popović, član;

9. Jovica Petrović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-7659/2009

U Beogradu, 20. novembra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić Na osnovu člana 19. stav 4. Zakona o sistemima veza („Službeni glasnik RS”, br. 38/91, 41/91-ispravka, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon, 20/97 i 44/03-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA PTT SAOBRAĆAJA „SRBIJA”

I

U Upravni odbor Javnog preduzeća PTT saobraćaja „Srbija” imenuju se:

1. za predsednika:

– prof. dr Dragoslav Šumarac, profesor Građevinskog fakulteta u Beogradu;

2. za članove:

1) prof. dr Slobodan Đukić, profesor Tehničkog fakulteta u Čačku;

2) Radoslav Gvozdić, advokat iz Stare Pazove;

3) Danica Simić, socijalni radnik, Služba protokola i informisanja opštine Zemun;

4) Toma Bušetić, dipl. politikolog iz Jagodine;

5) Nenad Đunisijević, ekonomista iz Beograda;

6) Slavko Topalov, tehničar za šalterske poslove, Javno preduzeće PTT saobraćaja „Srbija”, Beograd;

7) mr Bogoljub Popović, dipl. ekonomista, Javno preduzeće PTT saobraćaja „Srbija”, Pirot;

8) Jovica Petrović, dipl. ekonomista, glavni referent za ekonomske poslove u Službi za ekonomske poslove RJ Poštanskog saobraćaja, Niš.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-7660/2009

U Beogradu, 20. novembra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić Na osnovu člana 2. Sporazuma između Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Socijalističke Republike Rumunije o statusu Jugoslovensko-rumunske mešovite komisije za Đerdap („Službeni list SFRJ” – Međunarodni ugovori, broj 10/80) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU SRPSKOG DELA

MEŠOVITE KOMISIJE ZA ĐERDAP SA RUMUNIJOM

I

U srpski deo Mešovite komisije za Đerdap sa Rumunijom imenuju se:

1) Dragomir Marković, generalni direktor Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije”, predsednik,

Dragan Stanković, direktor PD „Hidroelektrane Đerdap” d.o.o. Kladovo, zamenik predsednika;

2) Ljubo Maćić, predsednik Saveta Agencije za energetiku Republike Srbije, član,

Petar Manzalović, pomoćnik direktora za održavanje i revitalizaciju „Hidroelektrane Đerdap” d.o.o. Kladovo, zamenik člana;

3) Milutin Prodanović, pomoćnik ministra rudarstva i energetike, član,

Nebojša Karanović, direktor Direkcije za proizvodnju „Hidroelektrane Đerdap” d.o.o. Kladovo, zamenik člana;

4) Radovanka Pavlović, šef Odseka u Republičkoj direkciji za vode, član,

Ljubiša Jokić, direktor „Hidroelektrane Đerdap 1”, zamenik člana;

5) Ljubiša Mihajlović, pomoćnik direktora u Direkciji za unutrašnje plovne puteve „Plovput”, član,

Zoran Kršenković, direktor „Hidroelektrane Đerdap 2”, zamenik člana;

6) Zvonimir Kocić, glavni inženjer za zaštitu voda u Javnom vodoprivrednom preduzeću „Srbijavode”, član,

Danilo Rodić, direktor Direkcije za modernizaciju i revitalizaciju „Hidroelektrane Đerdap” d.o.o. Kladovo, zamenik člana;

7) Dragan Vlaisavljević, direktor Direkcije za trgovinu električnom energijom u Javnom preduzeću „Elektroprivreda Srbije”, član,

Bratislav Stišović, direktor „Energoprojekt-hidroinženjering” a.d, zamenik člana;

8) Marina Babić Mladenović, direktor Zavoda za uređenje vodnih tokova Instituta za vodoprivredu „Jaroslav Černi”, član,

Milan Radovanović, direktor Zavoda za hidrogeologiju i izučavanje podzemnih voda Instituta za vodoprivredu „Jaroslav Černi”, zamenik člana.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-7671/2009

U Beogradu, 20. novembra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Ostavite komentar