Uredba o izmenama Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnom aukcijom

Na osnovu člana 40. Zakona o privatizaciji („Službeni glasnik RS”, br. 38/01, 18/ 03, 45/05 i 123/07) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA UREDBE

O PRODAJI KAPITALA I IMOVINE JAVNOM AUKCIJOM

Član 1.

U Uredbi o prodaji kapitala i imovine javnom aukcijom („Službeni glasnik RS”, br. 52/05 , 91/07 i 96/08), u članu 36. stav 4. briše se.

Dosadašnji stav 5. postaje stav 4.

Član 2.

Član 39. menja se i glasi:

„Proglašeni kupac na aukciji prodajnu cenu plaća odjednom.”

Član 3.

Član 39a briše se.

Član 4.

Odredbe ove uredbe primenjuju se na postupke prodaje društvenog i državnog kapitala, odnosno imovine subjekta privatizacije za koje do dana stupanja na snagu ove uredbe nije istekao rok za podnošenje prijava za učešće na javnoj aukciji.

Član 5.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05:Broj

U Beogradu, 27. novembra 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

O B R A Z L O Ž E Nj E

I PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje izmena ove uredbe sadržan je u članu 40. Zakona o privatizaciji prema kome Vlada Republike Srbije bliže propisuje postupak i način prodaje kapitala i imovine metodom javne aukcije i u članu 42. stav 1. Zakona o Vladi prema kome Vlada uredbom podrobnije razrađuje odnos uređen zakonom u skladu sa svrhom i ciljem zakona.

II RAZLOZI ZA DONOŠENjE

Prethodnim izmenama i dopunama Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnom aukcijom („Službeni glasnik RS”, br.65/08 ) bila je predviđena mogućnost da se prodajna cena može platiti na rate bez obzira da li je proglašeni kupac domaće ili strano, fizičko ili pravno lice. Ovo iz razloga što je, imajući u vidu krizu na svetskom finansijskom tržištu i lošu finansijsku situaciju nekih od vodećih bankrskih grupacija, teško pronaći kupca koji je u mogućnosti da plati pun iznos kupaprodajne cene odjedanput, pa je u cilju efikasnosti u sprovođenju postupka prodaje kapitala metodom javne aukcije, Uredba dopunjena odredbama koje uređuju pitanje plaćanja na rate.

Međutim ovakav način plaćanja kapitala odnosno imovine doveo je do neurednosti u plaćanju rata od strane kupaca pa se neretko dešavalo da je novi rok za plaćanje rate dospeo a da kupac nije isplatio prethodnu ratu. Ovakve situacije neminovno su prouzrokovale raskide ugovora kojima se dodatno stvaralo i niz drugih negativnih posledica a naročito ugrožavanje socijalne sigurnosti zaposlenih. Naime, kako je neplaćanje ugovorene cene uslov za raskid ugovora o prodaji kapitala odnosno imovine Agencija za privatizaciju je u obavezi da ugovore sa kupcima koji ne isplaćuju ugovorenu cenu, raskine.

Pored toga, zbog kašnjenja u isplati rata prodajne cene, prenos sredstava u budžet Republike Srbije nije mogao da se odvija planiranom dinamikom. Tako ukupan dug po osnovu dospelih a neizmirenih rata iznosi 25,147,477 evra od toga je 23.787,510 evra dug fizičkih lica a 1.359,967 evra dug pravnih lica.

Sve su ovo razlozi koji su zbog kojih Uredbu treba izmeni tako što će se prodajna cena za kapital odnosno imovinu plaćati odjednom, odnosno isključuje se mogućnost plaćanja cene na rate.

III OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Uz član 1.

Predloženom odredbom člana 1. član 36. stav 3. briše se. Ovim članom bilo je uređeno da sredstva plaćanja ne mogu biti u obveznicama po osnovu neisplaćene devizne štednje građana izdatim fizičkim licima koja su državljani Republike Srbije i koje nisu dospele na dan prodaje kapitala, odnosno imovine, ako se ugovorena cena plaća u najviše šest godišnjih rata.

Kako je cilj izmena Uredbe plaćanje prodajne cene odjednom to je i predloženo brisanje navedenog člana Uredbe.

Uz član 2. i 3.

Članom 2.i 3. menja se član 39.odnosno briše se član 39a i uređuje da proglašeni kupac na aukciji prodajnu cenu plaća odjednom. Ova norma odnosi se kako p pravna tako i na fizička lica bez obzira da li su domaća ili strana. Takođe se plaćanje cene odjednom odnosi na prodaju i društvenog i državnog kapitala.

Uz član 4.

Predloženom odredbom propisuje se da će se ova uredba primenjivati na postupke prodaje društvenog i državnog kapitala, odnosno imovine subjekata privatizacije za koje do dana stupanja na snagu ove uredbe nije istekao rok za podnošenje prijava za učešće na javnoj aukciji.

Uz član 5.

Navedenim članom predviđeno je stupanje na snagu ove Uredbe.

IV PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENjE OVE UREDBE

Za sprovođenje ove uredbe nije potrebno obezbediti sredstva u budžetu Republike Srbije.

V RAZLOZI ZBOG KOJIH SE PREDLAŽE STUPANjE NA SNAGU PRE OSMOG DANA OD DANA OBJAVLjIVANjA U „SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE”

 

Neophodno je da uredba stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, imajući u vidu veliki stepen neurednosti u plaćanju ugovornih obaveza i veliki dug prema budžetu Republike Srbije a kako bi se njome obuhvatio što veći broj kupaca. 

 

VI PREGLED ODREDABA KOJE SE MENjAJU, ODNOSNO DOPUNjUJU

Član 36.

Sredstva plaćanja u aukciji mogu biti u domaćoj i stranoj konvertibilnoj valuti.

Sredstva plaćanja mogu biti i u obveznicama po osnovu neisplaćene devizne štednje građana koje dospevaju zaključno sa danom prodaje kapitala ili imovine, izdatim fizičkim licima koja su državljani Republike Srbije.

U slučaju da u prvom nadmetanju kapital ili imovina nisu prodati za sredstva plaćanja iz st. 1. i 2. ovog člana, sredstvo plaćanja u drugom nadmetanju može biti i u obveznicama po osnovu neisplaćene devizne štednje građana, izdate fizičkim licima koja su državljani Republike Srbije, koje nisu dospele na dan prodaje kapitala ili imovine.

Sredstva plaćanja ne mogu biti u obveznicama po osnovu neisplaćene devizne štednje građana izdatim fizičkim licima koja su državljani Republike Srbije i koje nisu dospele na dan prodaje kapitala, odnosno imovine, ako se ugovorena cena plaća u najviše šest godišnjih rata.

Ako je druga aukcija iz člana 4. ove uredbe proglašena za neuspelu, Agencija odlučuje da li će se kapital subjekta privatizacije ponuditi na nekoj narednoj aukciji.

ČLAN 39.

PROGLAšENI KUPAC NA AUKCIJI PRODAJNU CENU PLAćA ODJEDNOM.

ČLAN 39A

Kada je predmet prodaje državni kapital, odnosno imovina, prodajna cena plaća se odjednom.

ČLAN 4.

ODREDBE OVE UREDBE PRIMENJUJU SE NA POSTUPKE PRODAJE DRUšTVENOG I DRžAVNOG KAPITALA, ODNOSNO IMOVINE SUBJEKTA PRIVATIZACIJE ZA KOJE DO DANA STUPANJA NA SNAGU OVE UREDBE NIJE ISTEKAO ROK ZA PODNOšENJE PRIJAVA ZA UčEšćE NA JAVNOJ AUKCIJI.

ČLAN 5.

OVA UREDBA STUPA NA SNAGU NAREDNOG DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA U „SLUžBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE”.

Ostavite komentar