Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14), a u vezi sa članom 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA

DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

I

Ireni Posin prestaje rad na položaju pomoćnika ministra državne uprave i lokalne samouprave – Sektor za evropske integracije i međunarodnu saradnju, zbog podnošenja pismene ostavke – 15. novembra 2016. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10914/2016

U Beogradu, 17. novembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

I

Postavlja se Ivana Ćirković za vršioca dužnosti pomoćnika ministra državne uprave i lokalne samouprave – Sektor za evropske integracije i međunarodnu saradnju, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10915/2016

U Beogradu, 17. novembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

I

Postavlja se Saša Mogić za vršioca dužnosti pomoćnika ministra državne uprave i lokalne samouprave ‒ Sektor za sistem lokalne samouprave od 30. novembra 2016. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10930/2016

U Beogradu, 17. novembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA

UPRAVE ZA SLOBODNE ZONE U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Razrešava se Marko Bradić dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za slobodne zone u Ministarstvu finansija, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10974/2016

U Beogradu, 17. novembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 3. stav 1. Uredbe o Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom („Službeni glasnik RS”, broj 26/10), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE

ZA SARADNJU SA CIVILNIM DRUŠTVOM

I

Postavlja se Žarko Stepanović za vršioca dužnosti direktora Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom od 14. novembra 2016. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-10829/2016

U Beogradu, 17. novembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 5. stav 1. Uredbe o osnivanju Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima („Službeni glasnik RS”, broj 95/15), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA UPRAVLJANJE JAVNIM ULAGANJIMA

I

Postavlja se Neda Maletić za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima od 26. novembra 2016. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10743/2016

U Beogradu, 17. novembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 5. stav 1. Uredbe o osnivanju Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima („Službeni glasnik RS”, broj 95/15), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA UPRAVLJANJE JAVNIM ULAGANJIMA

I

Postavlja se Zoran Dizdarević za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima od 26. novembra 2016. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10744/2016

U Beogradu, 17. novembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 17. Sporazuma o trgovini i privrednoj saradnji između Savezne Republike Jugoslavije i Švajcarske Konfederacije („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, broj 4/02) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITOG KOMITETA SA ŠVAJCARSKOM KONFEDERACIJOM

I

Konstatuje se da je Nemanji Stevanoviću prestala dužnost predsednika srpskog dela Mešovitog komiteta sa Švajcarskom Konfederacijom 11. avgusta 2016. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10830/2016

U Beogradu, 17. novembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 17. Sporazuma o trgovini i privrednoj saradnji između Savezne Republike Jugoslavije i Švajcarske Konfederacije („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, broj 4/02) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITOG

KOMITETA SA ŠVAJCARSKOM KONFEDERACIJOM

I

Imenuje se Nemanja Stevanović, dipl. pravnik iz Beograda, za predsednika srpskog dela Mešovitog komiteta sa Švajcarskom Konfederacijom.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10831/2016

U Beogradu, 17. novembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06 – ispravka, 18/10 i 112/15) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA

ZA NUKLEARNE NAUKEVINČAU BEOGRADU

I

Imenuje se prof. dr Dragan Mitraković, profesor Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu, za predsednika Upravnog odbora Instituta za nuklearne nauke „Vinča” u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10929/2016

U Beogradu, 17. novembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 56. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA STUDENTSKOG

KULTURNOG CENTRA NIŠ

I

Miroslavu Joviću prestaje dužnost direktora Studentskog kulturnog centra Niš, zbog isteka mandata.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10976/2016

U Beogradu, 17. novembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 58. stav 1. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA STUDENTSKOG KULTURNOG CENTRA NIŠ

I

Imenuje se Dragana Petković za vršioca dužnosti direktora Studentskog kulturnog centra Niš.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-11019/2016

U Beogradu, 17. novembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 56. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNJIH

ŠKOLA U KNJAŽEVCU

I

Jovanu Stameniću prestaje dužnost direktora Doma učenika srednjih škola u Knjaževcu, zbog isteka mandata.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11020/2016

U Beogradu, 17. novembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 58. stav 1. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U KNJAŽEVCU

I

Imenuje se Darko Ristić za vršioca dužnosti direktora Doma učenika srednjih škola u Knjaževcu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-11025/2016

U Beogradu, 17. novembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 48. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

DOMA KULTURESTUDENTSKI GRADU BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Doma kulture „Studentski grad” u Beogradu:

1. Marko Janković, predsednik,

2. Milena Mandić, član,

3. Jevta Lukić, član,

4. Rajna Janojlić, član,

5. Dragomir Zupanc, član,

6. Milica Dimitrijević, član,

7. Maja Spasojević, član,

8. Nenad Celarević, član,

9. Danica Simić, član,

10. Marko Cmiljanović, član,

11. Jelena Inđić, član,

12. Stevo Marušić, član,

13. dr Žarko Spasić, član,

14. dr Vladanka Aćimović, član,

15. dr Jovica Trkulja, član,

16. Ivko R. Šešić, član,

17. Nevena Tomić, član,

18. Svetlana Salajić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11023/2016

U Beogradu, 17. novembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 48. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

DOMA KULTURESTUDENTSKI GRADU BEOGRADU

I

U Upravni odbor Doma kulture „Studentski grad” u Beogradu imenuju se:

1) za predsednika:

– Miroslav Jović, dipl. ekonomista;

2) za članove:

predstavnici osnivača:

(1) Milan Vuksan, inženjer organizacionih nauka,

(2) Branislav Kečan, dipl. ekonomista,

(3) Uroš Švabić, geodetski tehničar;

predstavnik univerziteta:

(1) Vladimir Smuđa, student Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu;

predstavnici studenata:

(1) Dubravka Kahrimanović, student Filozofskog fakulteta u Beogradu,

(2) Borijan Soković, student Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu;

predstavnici zaposlenih u ustanovi:

(1) Ivana Gavrilović, bibliotekar,

(2) Milan Sv. Đurđević, urednik muzičkog programa.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11021/2016

U Beogradu, 17. novembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 52. stav 5, a u vezi sa članom 119. stav 6. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 87/16) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA VIŠE MEDICINSKE ŠKOLE U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti člana Upravnog odbora Više medicinske škole u Beogradu, predstavnici osnivača:

1. prof. dr Gvozden Rosić,

2. mr. sci. med. dr Slobodan Nikolić,

3. mr. sci. med. dr Tomislav Stanković,

4. dr sci. med. Slobodanka Manojlović,

5. prof. dr Dušan Mitrović,

6. dr Vlastimir Bađević,

7. prim. dr Petar Borović.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11027/2016

U Beogradu, 17. novembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 52. stav 5. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 87/16) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA VISOKE ZDRAVSTVENE ŠKOLE STUKOVNIH STUDIJA U BEOGRADU

I

U Savet Visoke zdravstvene škole strukovnih studija u Beogradu imenuju se za članove, kao predstavnici osnivača:

1. prof. dr Miodrag Paspalj, profesor Beogradske poslovne škole – Visoke škole strukovnih studija,

2. prof. dr Ivan Bulatović, profesor Beogradske poslovne škole – Visoke škole strukovnih studija,

3. Miroljub Petković, direktor u Banca Intesa.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11028/2016

U Beogradu, 17. novembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Ostavite komentar