Odluka o izboru javnih tužilaca u viša javna tužilaštva

PREDLOG

Na osnovu člana 74. stav 1. Zakona o javnom tužilaštvu („Službeni glasnik RS”, broj 116/08) i člana 136. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 14/09–prečišćen tekst),

Narodna skupština Republike Srbije na sednici ________2009. godine donosi

O D L U K U

O IZBORU JAVNIH TUŽILACA U VIŠA JAVNA TUŽILAŠTVA

I

1. Za javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu bira se Tomislav Kilibarda, zamenik javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu u Beogradu,

2. Za javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Valjevu bira se Miodrag Plazinić, javni tužilac u Opštinskom javnom tužilaštvu u Požegi,

3. Za javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru bira se Višeslav Maletić, javni tužilac u Opštinskom javnom tužilaštvu u Kladovu,

4. Za javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Zrenjaninu bira se Borislav Miglinski, sudija u Okružnom sudu u Novom Sadu,

5. Za javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Jagodini bira se Radoslav Vučković, javni tužilac u Opštinskom javnom tužilaštvu u Smederevu,

6. Za javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Kosovskoj Mitrovici bira se Milan Bigović, javni tužilac u Okružnom javnom tužilaštvu u Kosovskoj Mitrovici,

7. Za javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Kragujevcu bira se Aleksandar Petrović, vršilac dužnosti javnog tužioca u Opštinskom javnom tužilaštvu u Svilajncu,

8. Za javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Kraljevu bira se Miloš Bzenić, javni tužilac u Opštinskom javnom tužilaštvu u Trsteniku,

9. Za javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Kruševcu bira se Miodrag Surla, zamenik javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu u Čačku,

10. Za javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Leskovcu bira se Danilo Blagojević, zamenik javnog tužioca u Opštinskom javnom tužilaštvu u Nišu,

11. Za javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Negotinu bira se Zoran Antić, vršilac dužnosti javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu u Smederevu,

12. Za javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Nišu bira se Branislav Lukić, sudija u Okružnom sudu u Pirotu,

13. Za javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Novom Pazaru bira se Stanislav Dukić, advokat, Advokatska komora Čačak,

14. Za javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu bira se Branka Atanacković, vršilac dužnosti javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu u Novom Sadu,

15. Za javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Pančevu bira se Gordana Čolić, javni tužilac u Trećem opštinskom javnom tužilaštvu u Beogradu.

16. Za javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Pirotu bira se Snežana Stamenković, zamenik javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu u Vranju,

17. Za javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Požarevcu bira se Momčilo Dedić, javni tužilac u Opštinskom javnom tužilaštvu u Prištini,

18. Za javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Prokuplju bira se Bojana Mitić, zamenik javnog tužioca u Opštinskom javnom tužilaštvu u Vranju,

19. Za javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Smederevu bira se Dragan Lopušina, javni tužilac u Petom opštinskom javnom tužilaštvu u Beogradu,

20. Za javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Somboru bira se Miroslav Krkelić, vršilac dužnosti javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu u Subotici,

21. Za javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici bira se Branka Milosavljević, sudija u Opštinskom sudu u Novom Sadu,

22. Za javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Subotici bira se Tatjana Lagumdžija, direktor Sektora za zastupanje DDOR Novi Sad,

23. Za javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Užicu bira se Slavko Stevanović, javni tužilac u Okružnom javnom tužilaštvu u Prištini,

24. Za javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Čačku bira se Dejan Veljković, javni tužilac u Opštinskom javnom tužilaštvu u Topoli,

25. Za javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Šapcu bira se Zoran Obradović, javni tužilac u Opštinskom javnom tužilaštvu u Valjevu.

II

Ovu odluku objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

O b r a z l o ž e nj e

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ODLUKE

U odredbi člana 159. stav 2. Ustava Republike Srbije propisano je da javnog tužioca, na predlog Vlade, bira Narodna skupština.

Takođe, prema članu 74. stav 1. Zakona o javnom tužilaštvu (Službeni glasnik RS, broj 116/08), javnog tužioca, na predlog Vlade bira Narodna skupština na period od šest godina.

II.RAZLOZI ZA DONOŠENjE ODLUKE

U skladu sa odredbama čl .78. i 79. Zakona o javnom tužilaštvu („Službeni glasnik RS”, broj 116/08), Državno veće tužilaca oglasilo je izbor za javne tužioce u višim javnim tužilaštvima u „Službenom glasniku RS”, broj 89/09 i dnevnom listu „Politika” 2. novembra 2009. godine.

Za sve prijavljene kandidate koji ispunjavaju zakonom propisane uslove za izbor za javnog tužioca sproveden je postupak utvrđivanja stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti u skladu sa Glavom VII Pravilnika o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata za nosioce javnotužilačke funkcije (“Službeni glasnik RS“, broj 55/09).

Saglasno članu 25. Pravilnika o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata za nosioce javnotužilačke funkcije, za sve kandidate koji su na dan konstituisanja Državnog veća tužilaca nosioci javnotužilačke funkcije, pribavljena su mišljenja neposredno višeg javnog tužioca uz prethodno mišljenje kolegijuma neposredno višeg javnog tužilaštva o stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata iz reda javnih tužilaca.

Utvrđivanje stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata iz reda zamenika javnih tužilaca koji su se javili na oglas za izbor javnog tužioca izvršeno je u skladu sa članom 26. Pravilnika o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata za nosioce javnotužilačke funkcije odnosno na osnovu mišljenja javnog tužioca i kolegijuma javnog tužilaštva u kome kandidat obavlja funkciju.

Na osnovu člana 29. st. 1. i 5. Pravilnika o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata za nosioce javnotužilačke funkcije svaki kolegijum javnog tužilaštva na osnovu rezultata ankete sačinio je izveštaj i dostavio Državnom veću tužilaca mišljenje – ocenu o stručnosti i osposobljenosti kandidata za obavljanje javnotužilačke funkcije.

Na osnovu člana 24. Pravilnika o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata za nosioce javnotužilačke funkcije stručnost, osposobljenost i dostojnost kandidata iz drugih organa i organizacija utvrđena je na osnovu podataka i mišljenja pribavljenih od organa i organizacija u kojima je kandidat radio u pravnoj struci čije mišljenje sadrži ocenu ispoljene stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata u obavljanju poverenih poslova, a za kandidate koji su sudije i sudijski pomoćnici Državno veće tužilaca pribavilo je mišljenje od predsednika suda u kome kandidat radi, dok je podatke i mišljenje o kandidatima iz reda advokata pribavljeno od Advokatske komore Srbije.

Po pribavljenim mišljenjima Državno veće tužilaca je razmatrajući svaku pojedinačnu prijavu i mišljenje dalo konačnu ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata za nosioca javnotužilačke funkcije i utvrdilo u skladu sa članom 13. alineja 1. Zakona o Državnom veću tužilaca („Službeni glasnik RS”, broj 116/08) liste kandidata za nosioce javnotužilačke funkcije u višim javnim tužilaštvima. Ovu listu kandidata Državno veće tužilaca dostavilo je Vladi.

Ustanovljeno je da svi predloženi kandidati sa lista kandidata koje je utvrdilo Državno veće tužilaca poseduju visok nivo sposobnosti rukovođenja čime se obezbeđuje pravilan, tačan, blagovremen, nepristrasan i zakonit rad javnog tužilaštva. Takođe je, ustanovljeno da svi poseduju naglašenu sposobnost nadzora zamenika javnog tužioca, sposobnost prepoznavanja i praćenja složenih predmeta, izraženu sposobnost i spremnost pružanja pomoći i davanja upustava i davanja saveta zamenicima javnog tužioca i nižim javnim tužiocima, sposobnost prenošenja uputstava i obaveštenja višeg javnog tužioca nižim javnim tužiocima, naglašenu sposobnost i spremnost za korišćenje najefikasnijih metoda i tehničkih sredstava u administrativnom poslovanju, u korišćenju novih informacionih tehnologija, u praćenju sudske prakse, kao i u podizanju stručnog nivoa nosilaca javnotužilačke funkcije i drugih zaposlenih u javnom tužilaštvu uz istovremenu sposobnost upravljanja u kriznim situacijama radi blagovremenog donošenja pravilnih odluka kada to okolnosti zahtevaju, kao i visok stepen ispoljavanja profesionalnog integriteta i zaštite odnosno stvaranja poverenja u rad javnog tužilaštva kada u posebnim okolnostima u javnosti dođe do uznemirenja javnosti. Imajući to sve u vidu, Vlada predlaže da se navedena lica izaberu za više javne tužioce, budući da su stručni, osposobljeni i dostojni za obavljanje funkcije viših javnih tužilaca.

III. REŠENjA KOJA SE PREDLAŽU ODLUKOM

Odlukom je, u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata za nosioce javnotužilačke funkcije predložen izbor kandidata, i to:

– za javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu bira se Tomislav Kilibarda, zamenik javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu u Beogradu,

– za javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Valjevu bira se Miodrag Plazinić, javni tužilac u Opštinskom javnom tužilaštvu u Požegi,

– za javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru bira se Višeslav Maletić, javni tužilac u Opštinskom javnom tužilaštvu u Kladovu,

– za javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Zrenjaninu bira se Borislav Miglinski, sudija u Okružnom sudu u Novom Sadu,

– za javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Jagodini bira se Radoslav Vučković, javni tužilac u Opštinskom javnom tužilaštvu u Smederevu,

– za javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Kosovskoj Mitrovici bira se Milan Bigović, javni tužilac u Okružnom javnom tužilaštvu u Kosovskoj Mitrovici,

– za javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Kragujevcu bira se Aleksandar Petrović, vršilac dužnosti javnog tužioca u Opštinskom javnom tužilaštvu u Svilajncu,

– za javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Kraljevu bira se Miloš Bzenić, javni tužilac u Opštinskom javnom tužilaštvu u Trsteniku,

– za javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Kruševcu bira se Miodrag Surla, zamenik javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu u Čačku,

– za javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Leskovcu bira se Danilo Blagojević, zamenik javnog tužioca u Opštinskom javnom tužilaštvu u Nišu,

– za javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Negotinu bira se Zoran Antić, vršilac dužnosti javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu u Smederevu,

– za javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Nišu bira se Branislav Lukić, sudija u Okružnom sudu u Pirotu,

– za javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Novom Pazaru bira se Stanislav Dukić, advokat, Advokatska komora Čačak,

– za javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu bira se Branka Atanacković, vršilac dužnosti javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu u Novom Sadu,

– za javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Pančevu bira se Gordana Čolić, javni tužilac u Trećem opštinskom javnom tužilaštvu u Beogradu.

– za javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Pirotu bira se Snežana Stamenković, zamenik javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu u Vranju,

– za javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Požarevcu bira se Momčilo Dedić, javni tužilac u Opštinskom javnom tužilaštvu u Prištini,

– za javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Prokuplju bira se Bojana Mitić, zamenik javnog tužioca u Opštinskom javnom tužilaštvu u Vranju,

– za javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Smederevu bira se Dragan Lopušina, javni tužilac u Petom opštinskom javnom tužilaštvu u Beogradu,

– za javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Somboru bira se Miroslav Krkelić, vršilac dužnosti javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu u Subotici,

– za javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici bira se Branka Milosavljević, sudija u Opštinskom sudu u Novom Sadu,

– za javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Subotici bira se Tatjana Lagumdžija, direktor Sektora za zastupanje DDOR Novi Sad,

– za javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Užicu bira se Slavko Stevanović, javni tužilac u Okružnom javnom tužilaštvu u Prištini,

– za javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Čačku bira se Dejan Veljković, javni tužilac u Opštinskom javnom tužilaštvu u Topoli,

– za javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Šapcu bira se Zoran Obradović, javni tužilac u Opštinskom javnom tužilaštvu u Valjevu.

IV. SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENjE ODLUKE

Za sprovođenje ove odluke nisu potrebna finansijska sredstva.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ODLUKE PO HITNOM POSTUPKU

Imajući u vidu značaj izbora nosilaca javnotužilačke funkcije za funkcionisanje pravosudnog sistema u Republici Srbiji, predlaže se da Narodna skupština Republike Srbije, po hitnom postupku, donese Odluku o izboru javnih tužilaca u višim javnim tužilaštvima.

Ostavite komentar