Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14), a u vezi sa članom 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA RADA, ZAPOŠLJAVANJA I SOCIJALNE POLITIKE

I

Ljiljani Džuver prestaje rad na položaju pomoćnika ministra rada, zapošljavanja i socijalne politike – Sektor za zapošljavanje, zbog proteka vremena na koje je postavljena na položaj – 29. decembra 2015. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-13507/2015-1

U Beogradu, 25. decembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

I

Postavlja se Ljiljana Džuver za vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja – Sektor za zapošljavanje od 30. decembra 2015. godine, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-13779/2015

U Beogradu, 25. decembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu tačke 6. stav 6. Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS”, br. 84/13, 86/13, 31/14, 79/14 i 92/15) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANA SAVETA KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI

I

Razrešava se prof. dr Dragana Jovanović dužnosti člana Saveta Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-13788/2015

U Beogradu, 25. decembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu tačke 6. stav 6. Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS”, br. 84/13, 86/13, 31/14 , 79/14 i 92/15) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA SAVETA KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI

I

Imenuje se prof. dr Berislav Vekić, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja, za člana Saveta Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-13791/2015

U Beogradu, 25. decembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 86. stav 6. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS”, br. 129/07 i 83/14 – dr. zakon), člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14) i člana 3. stav 4. Odluke o obrazovanju Privremenog organa u opštinama na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija („Službeni glasnik RS”, broj 47/13),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE VITINA

I

Imenuje se Miloš Stojković za člana Privremenog organa opštine Vitina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-13848/2015

U Beogradu, 25. decembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 42. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, br. 119/12, 116/13 – autentično tumačenje i 44/14 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

JAVNOG PREDUZEĆASLUŽBENI GLASNIK

I

Razrešava se dr Jelena Trivan dužnosti vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Službeni glasnik”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-13860/2015

U Beogradu, 25. decembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 21. stav 1. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, br. 119/12, 116/13 – autentično tumačenje i 44/14 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆASLUŽBENI GLASNIK

I

Imenuje se dr Jelena Trivan za direktora Javnog preduzeća „Službeni glasnik”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-13847/2015

U Beogradu, 25. decembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 21. stav 1. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, br. 119/12, 116/13 – autentično tumačenje i 44/14 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆASLUŽBENI GLASNIK

I

Imenuje se dr Jelena Trivan za direktora Javnog preduzeća „Službeni glasnik”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

O b r a z l o ž e nj e

Odredbama Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, br. 119/12, 116/13 – autentično tumačenje i 44/14 – dr. zakon), propisano je, između ostalog: da se direktor javnog preduzeća imenuje po sprovedenom javnom konkursu (član 25); da javni konkurs sprovodi Komisija za imenovanja Vlade (član 26. stav 1); da sprovođenje javnog konkursa započinje donošenjem odluke o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora javnog preduzeća, koju donosi Vlada, kao i da predlog za donošenje odluke podnosi nadležno ministarstvo (član 28. st. 1. i 2); da oglas o javnom konkursu priprema nadležno ministarstvo i dostavlja ga organu nadležnom za donošenje odluke o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora; da organ, posle donošenja odluke o sprovođenju javnog konkursa, dostavlja oglas o javnom konkursu radi objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije” i u najmanje jednim dnevnim novinama koje se distribuiraju na celoj teritoriji Republike Srbije, u roku koji ne može biti duži od osam dana od dana donošenja odluke o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora javnog preduzeća; da se oglas o javnom konkursu objavljuje i na internet stranici nadležnog ministarstva, s tim što se mora navesti kada je oglas o javnom konkursu objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije” (član 29).

Vlada je donela Odluku o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog preduzeća „Službeni glasnik” Beograd 05 Broj: 111-10969/2015-1 od 12. novembra 2015. godine.

Postupajući po navedenoj odluci Vlada je, 13. novembra 2015. godine, u dnevnom listu „Politika” i u „Službenom glasniku RS”, broj 93 objavila javni konkurs za imenovanje direktora Javnog preduzeća „Službeni glasnik” Beograd (u daljem tekstu: Konkurs).

Konkurs je objavljen i na internet stranici Ministarstva privrede.Komisija za imenovanja Vlade (u daljem tekstu: Komisija) u postupku za imenovanje direktora Javnog preduzeća „Službeni glasnik” Beograd, obrazovana je u sastavu: Veljko Odalović, predsednik i Tamara Stojčević i Maja Batić, članovi.

Nakon što je pregledala prispele prijave Komisija je sastavila spisak kandidata koji ispunjavaju uslove za imenovanje i među kojima se sprovodi izborni postupak i na isti uvrstila:

1. dr Jelenu Trivan iz Beograda, broj prijave: 119-01-536/2015-01 od 26. novembra 2015. godine i

2. Jovana Janjića iz Beograda, broj prijave: 119-01-536/2015-01-2 od 27. novembra 2015. godine.

2

Nakon toga pristupilo se sprovođenju prvog dela izbornog postupka, provere veština analitičkog rezonovanja i logičkog zaključivanja, veštine rukovođenja i organizacionih sposobnosti, pismenom proverom putem standardizovanih testova, koji je održan 14. decembra 2015. godine.

Kandidat dr Jelena Trivan, u pogledu proveravanih veština, u pismenom testu, ocenjena je ocenom tri (3) – u potpunosti zadovoljava.

Kandidat Jovan Janjić, iako blagovremeno obavešten, nije pristupio pismenoj proveri u zakazanom terminu.

Nakon obavljenog pismenog testiranja pristupilo se proveri znanja stranog jezika i kandidatu je izdata pismena potvrda o nivou znanja stranog jezika.

Nakon toga pristupilo se sprovođenju drugog dela izbornog postupka, usmenoj proveri kandidata. Pri tome, Komisija je utvrdila da će kandidatu postavljati pitanja koja se odnose na poznavanje jedne ili više oblasti iz koje je delatnost za čije je obavljanje osnovano javno preduzeće, odnosno poznavanje drugih delatnosti koje obavlja javno preduzeće, poznavanje propisa kojima se uređuje pravni položaj javnih preduzeća i privrednih društava, propisa kojima se uređuju uslovi i način obavljanja delatnosti od opšteg interesa, kao i opštih propisa o radu.

Posle obavljenih testiranja, razgovora i provere veštine komunikacije i motivacije, Komisija je okončala izborni postupak i na osnovu postignutih rezultata, 16. decembra 2015. godine, donela odluku o utvrđivanju liste kandidata koji su ispunili merila propisana za imenovanje, na koju je uvrstila:

1) dr Jelenu Trivan, prosečna ocena 2,96.

Odluka o utvrđivanju liste kandidata koji su ispunili merila propisana za imenovanje, u postupku imenovanja direktora Javnog preduzeća „Službeni glasnik” Beograd, dostavljena je Ministarstvu privrede, radi pripreme predloga akta za imenovanje direktora.

Ministarstvo privrede je 22. decembra 2015. godine podnelo Vladi Predlog rešenja o imenovanju dr Jelene Trivan za direktora Javnog preduzeća „Službeni glasnik” Beograd.

Prema članu 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), Vlada rešenjem odlučuje o postavljenjima, imenovanjima i razrešenjima, u upravnim stvarima i u drugim pitanjima od pojedinačnog značaja.

Imajući u vidu navedeno, rešeno je kao u dispozitivu.

Uputstvo o pravnom sredstvu: Ovo rešenje konačno je u upravnom postupku i ne može se pobijati žalbom, ali se protiv njega može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u roku od 30 dana od dana njegovog prijema.

Rešenje dostaviti:

dr Jeleni Trivan,

Jovanu Janjiću i

Arhivi.

24 Broj: 119-13847/2015

U Beogradu, 25. decembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU

GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

I

Postavlja se Ljubiša Milanović za državnog sekretara u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-13979/2015

U Beogradu, 25. decembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA

GLAVNOG INSPEKTORA U PORESKOJ UPRAVI U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Razrešava se Nada Novosel dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika direktora – glavnog inspektora u Poreskoj upravi – Sektor poreske policije u Ministarstvu finansija, zbog postavljenja na položaj pomoćnika direktora – glavnog inspektora u Poreskoj upravi – Sektor poreske policije u Ministarstvu finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14016/2015

U Beogradu, 25. decembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA GLAVNOG INSPEKTORA U PORESKOJ UPRAVI U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja se Nada Novosel na položaj pomoćnika direktora – glavnog inspektora u Poreskoj upravi – Sektor poreske policije u Ministarstvu finansija, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-14018/2015

U Beogradu, 25. decembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14), a u vezi sa članom 3. stav 1. Uredbe o osnivanju Avio-službe Vlade („Službeni glasnik RS”, broj 51/06),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU DIREKTORA AVIOSLUŽBE VLADE

I

Aneti Bulatović prestaje rad na položaju direktora Avio-službe Vlade, zbog proteka vremena na koje je postavljena na položaj – 23. decembra 2015. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-13944/2015

U Beogradu, 25. decembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 3. stav 1. Uredbe o osnivanju Avio-službe Vlade („Službeni glasnik RS”, broj 51/06), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

AVIOSLUŽBE VLADE

I

Postavlja se Aneta Bulatović za vršioca dužnosti direktora Avio-službe Vlade od 24. decembra 2015. godine, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-13945/2015

U Beogradu, 25. decembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14), a u vezi sa članom 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA

DIREKCIJE ZA ŽELEZNICE

I

Siniši Trkulji prestaje rad na položaju pomoćnika direktora Direkcije za železnice – Sektor za normative i bezbednost železničkog saobraćaja, zbog proteka vremena na koje je postavljen na položaj – 2. decembra 2015. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12038/2015

U Beogradu, 25. decembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA DIREKCIJE ZA ŽELEZNICE

I

Postavlja se Siniša Trkulja za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Direkcije za železnice – Sektor za regulisanje bezbednosti i interoperabilnosti železničkog saobraćaja od 3. decembra 2015. godine, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14008/2015

U Beogradu, 25. decembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon, 93/14, 96/15 i 106/15) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

INSTITUTA ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE

I

Razrešava se prof. dr Branislava Belić dužnosti člana Upravnog odbora Instituta za transfuziju krvi Srbije.

II

Imenuje se dr Lidija Jovanović, lekar specijalista oftalmologije iz Beograda, za člana Upravnog odbora Instituta za transfuziju krvi Srbije.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-13954/2015

U Beogradu, 25. decembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 11. stav 2. Odluke o osnivanju Informaciono-komunikacione ustanove „Akademska mreža Republike Srbije – AMRESˮ („Službeni glasnik RS”, br. 28/10, 35/12 i 46/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA

INFORMACIONOKOMUNIKACIONE USTANOVE

AKADEMSKA MREŽA REPUBLIKE SRBIJEAMRES

I

Imenuje se Katarina Milanović, dipl. inženjer elektrotehnike, za člana Nadzornog odbora Informaciono-komunikacione ustanove „Akademska mreža Republike Srbije – AMRES”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-13874/2015

U Beogradu, 25. decembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 3. stav 1. Uredbe o Kancelariji za ljudska i manjinska prava („Službeni glasnik RS”, broj 75/12), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

KANCELARIJE ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA

I

Postavlja se dr Suzana Paunović za vršioca dužnosti direktora Kancelarije za ljudska i manjinska prava od 22. decembra 2015. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14081/2015

U Beogradu, 25. decembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 4. stav 1. Uredbe o Kancelariji za Kosovo i Metohiju („Službeni glasnik RS”, br. 75/12, 123/12 i 100/13), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU

I

Postavlja se Damjan Jović za vršioca dužnosti zamenika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju od 21. decembra 2015. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14087/2015

U Beogradu, 25. decembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 4. stav 1. Uredbe o Kancelariji za Kosovo i Metohiju („Službeni glasnik RS”, br. 75/12, 123/12 i 100/13), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU

I

Postavlja se dr Željko Jović za vršioca dužnosti zamenika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju od 21. decembra 2015. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14088/2015

U Beogradu, 25. decembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 4. stav 1. Uredbe o Kancelariji za Kosovo i Metohiju („Službeni glasnik RS”, br. 75/12, 123/12 i 100/13), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU

I

Postavlja se Dušan Kozarev za vršioca dužnosti zamenika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju od 21. decembra 2015. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14089/2015

U Beogradu, 25. decembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 5. stav 1. Uredbe o Kancelariji za Kosovo i Metohiju („Službeni glasnik RS”, br. 75/12, 123/12 i 100/13), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU

I

Postavlja se Dejan Pavićević za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju – oficir za vezu pri misiji Evropske unije u Prištini, Sektor za implementaciju sporazuma i podršku oficiru za vezu pri misiji Evropske unije u Prištini od 21. decembra 2015. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14093/2015

U Beogradu, 25. decembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 5. stav 1. Uredbe o Kancelariji za Kosovo i Metohiju („Službeni glasnik RS”, br. 75/12, 123/12 i 100/13), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU

I

Postavlja se dr Dušan Jovović za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju – Sektor za brigu o kulturnom nasleđu i saradnju sa Srpskom pravoslavnom crkvom od 21. decembra 2015. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14092/2015

U Beogradu, 25. decembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Ostavite komentar