Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA TREZOR

U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Razrešava se Dragica Jovanović dužnosti pomoćnika direktora Uprave za trezor – Sektor za obradu ličnih primanja u Ministarstvu finansija, zbog postavljenja na položaj pomoćnika direktora Uprave za trezor – Sektor za obradu ličnih primanja u Ministarstvu finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8041/2009

U Beogradu, 10. decembra 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA

UPRAVE ZA TREZOR U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja se Dragica Jovanović na položaj pomoćnika direktora Uprave za trezor – Sektor za obradu ličnih primanja u Ministarstvu finansija, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8042/2009

U Beogradu, 10. decembra 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA

UPRAVE ZA TREZOR U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja se Gordana Pulja na položaj pomoćnika direktora Uprave za trezor – Sektor za izvršenje budžeta u Ministarstvu finansija, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8044/2009

U Beogradu, 10. decembra 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05 i 72/09-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ZAMENIKA DIREKTORA

KLINIČKO-BOLNIČKOG CENTRA PRIŠTINA

I

Razrešava se doc. dr Milan Lekić dužnosti zamenika direktora Kliničko-bolničkog centra Priština.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8017/2009

U Beogradu, 10. decembra 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o regionalnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 51/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA

NACIONALNOG SAVETA ZA REGIONALNI RAZVOJ

I

U Nacionalni savet za regionalni razvoj imenuju se:

1. za predsednika:

– Mlađan Dinkić, potpredsednik Vlade i ministar ekonomije i regionalnog razvoja;

2. za članove:

1) Božidar Đelić, potpredsednik Vlade i ministar za nauku i tehnološki razvoj, Nacionalni IPA Koordinator;

2) Verica Kalanović, ministar za Nacionalni investicioni plan;

3) Diana Dragutinović, ministar finansija;

4) Oliver Dulić, ministar životne sredine i prostornog planiranja;

5) Milutin Mrkonjić, ministar za infrastrukturu;

6) Milan Marković, ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu;

7) Sulejman Ugljanin, ministar bez portfelja koji je ovlašćen da vodi Kancelariju za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja;

8) Rasim Ljajić, ministar rada i socijalne politike;

9) Goran Bogdanović, ministar za Kosovo i Metohiju i predstavnik regiona Kosova i Metohije;

10) Bojan Pajtić, predsednik Izvršnog veća Autonomne pokrajine Vojvodine i predstavnik regiona Vojvodine;

11) Dragan Đilas, gradonačelnik grada Beograda i predstavnik Beogradskog regiona;

12) Dejan Jovanović, državni sekretar u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja zadužen za regionalni razvoj;

13) Milica Delević, direktor Kancelarije za evropske integracije;

14) Nenad Milenković, predsednik Stalne konferencije gradova i opština.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8022/2009

U Beogradu, 10. decembra 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU SEKRETARA MINISTARSTVA ZA INFRASTRUKTURU

I

Razrešava se Milka Marković dužnosti sekretara Ministarstva za infrastrukturu, zbog postavljenja na položaj sekretara Ministarstva za infrastrukturu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8073/2009

U Beogradu, 10. decembra 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ SEKRETARA

MINISTARSTVA ZA INFRASTRUKTURU

I

Postavlja se Milka Marković na položaj sekretara Ministarstva za infrastrukturu, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8074/2009

U Beogradu, 10. decembra 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 16. stav 2, a u vezi sa članom 58. stav 3. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05-ispravka) i članom 8. stav 1. Zakona o Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika („Službeni glasnik RS”, broj 84/04) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

AGENCIJE ZA LICENCIRANjE STEČAJNIH UPRAVNIKA

I

Razrešava se Slobodan Gojković dužnosti člana Upravnog odbora Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8204/2009

U Beogradu, 10. decembra 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 16. stav 2, a u vezi sa članom 58. stav 3. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05-ispravka) i članom 8. stav 1. Zakona o Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika („Službeni glasnik RS”, broj 84/04) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

AGENCIJE ZA LICENCIRANjE STEČAJNIH UPRAVNIKA

I

Imenuje se dr Predrag Keković, specijalista interne medicine, Zdravstveni centar „Toplica”, Prokuplje, za člana Upravnog odbora Agencije za licenciranje stečajnih upravnika.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8205/2009

U Beogradu, 10. decembra 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 16. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za upravljanje emisionom infrastrukturom („Službeni glasnik RS”, broj 84/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA „EMISIONA TEHNIKA I VEZE”, BEOGRAD

I

U Upravni odbor Javnog preduzeća „Emisiona tehnika i veze”, Beograd imenuju se:

1. za predsednika:

– Marina Kendereški, dipl. pravnik, zamenik sekretara Skupštine grada Pančevo;

2. za članove:

1) prof. dr Nenad Filipović, profesor Univerziteta u Kragujevcu;

2) Jovan Todorović, ekonomista iz Loznice;

3) Nikola Spasić, dipl. mašinski inženjer, direktor NIS Petrol PO Šumadija Kragujevac;

4) Suzana Marković, dipl. matemaričar, glavni saradnik u Sektoru za informacione tehnologije i komunikacije JP PTT saobraćaja „Srbija”, Niš;

3. za članove kao predstavnici zaposlenih:

1) Bojana Vitanović, dipl. pravnik;

2) Petar Đekić, dipl. inženjer elektrotehnike.

II

Za zamenika predsednika Upravnog odbora određuje se član Upravnog odbora prof. dr Nenad Filipović.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8218/2009

U Beogradu, 10. decembra 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Ostavite komentar