19. sednica Vlade Republike Srbije, 19. jun 2014. godine

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA SPOLJNIH POSLOVA

I

Razrešava se Miomir Udovički dužnosti pomoćnika ministra spoljnih poslova – Sektor za bezbednosnu politiku, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6052/2014

U Beogradu, 19. juna 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DIREKTORA PORESKE UPRAVE

U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja se Aleksandar Miljković za direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5472/2014

U Beogradu, 19. juna 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE

U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja se Mariana Petrović za pomoćnika direktora Poreske uprave – Sektor za ljudske resurse u Ministarstvu finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5474/2014

U Beogradu, 19. juna 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 108. stav 5. Zakona o sportu („Službeni glasnik RSˮ, br. 24/11 i 99/11 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA ZAVODA ZA SPORT I MEDICINU SPORTA REPUBLIKE SRBIJE

I

Razrešava se Jasminko Pozderac dužnosti direktora Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-5960/2014

U Beogradu, 19. juna 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 108. stav 5. Zakona o sportu („Službeni glasnik RSˮ, br. 24/11 i 99/11 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU DIREKTORA ZAVODA ZA SPORT I MEDICINU SPORTA REPUBLIKE SRBIJE

I

Imenuje se Goran Bojović za direktora Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-5963/2014

U Beogradu, 19. juna 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 i 45/13 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

DOMA ZDRAVLJA ZVEČAN

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Doma zdravlja Zvečan:

1. Mirjana Vasić, predsednik,

2. Dubravka Ničković, član,

3. Daliborka Ilić, član,

4. dr Gordana Milović, član,

5. Dragan Velimirović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5931/2014

U Beogradu, 19. juna 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 i 45/13 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

DOMA ZDRAVLJA ZVEČAN

I

U Upravni odbor Doma zdravlja Zvečan imenuju se:

1) za predsednika:

– doc. dr Milan Mišić, Fakultet tehničkih nauka, Kosovska Mitrovica;

2) za članove:

(1) Ranko Nedeljković, dipl. ekonomista, Sportski savez opštine Zvečan,

(2) Dragan Nedeljković, privatni preduzetnik, predsednik Privremenog veća opštine Zvečan,

(3) dr Branislav Simić, specijalista oralne hirurgije, Dom zdravlja Zvečan,

(4) dr Ivan Vasić, specijalista otorinolaringologije, Dom zdravlja Zvečan.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5933/2014

U Beogradu, 19. juna 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 i 45/13 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

DOMA ZDRAVLJA ZVEČAN

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Doma zdravlja Zvečan:

1. Zoran Jakšić, predsednik,

2. Momčilo Gvozdić, član,

3. dr Dragoljub Lazarević, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5936/2014

U Beogradu, 19. juna 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 i 45/13 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

DOMA ZDRAVLJA ZVEČAN

I

U Nadzorni odbor Doma zdravlja Zvečan imenuju se:

1) za predsednika:

– Vaso Jelić, dipl. ekonomista, načelnik Kosovsko-mitrovačkog upravnog okruga sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici;

2) za članove:

(1) Ivan Todosijević, master inženjer poljoprivrede, „JKSP” Zvečan,

(2) Dragan Velimirović, dipl. inženjer elektronike, Dom zdravlja Zvečan.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5941/2014

U Beogradu, 19. juna 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 42. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, br. 119/12, 116/13 – autentično tumačenje i 44/14 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

JAVNOG PREDUZEĆA „SLUŽBENI GLASNIK”

I

Konstatuje se da prof. dr Radošu Ljušiću mandat vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Službeni glasnik” prestaje 21. juna 2014. godine.

II

Imenuje se prof. dr Radoš Ljušić za vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Službeni glasnik” od 22. juna 2014. godine.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6099/2014

U Beogradu, 19. juna 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Ostavite komentar