Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

I

Postavlja se Dragana Gođevac Obradović za vršioca dužnosti direktora Uprave za poljoprivredno zemljište u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine od 18. januara 2016. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14013/2015

U Beogradu, 14. januara 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 7. stav 2. Uredbe o službama Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 75/05 i 48/10), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA POMOĆ I OBNOVU POPLAVLJENIH PODRUČJA

I

Konstatuje se da je Sandri Nedeljković prestala dužnost vršioca dužnosti zamenika direktora Kancelarije za pomoć i obnovu poplavljenih područja 31. decembra 2015. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-139/2016

U Beogradu, 14. januara 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 4. stav 1. Uredbe o osnivanju Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima („Službeni glasnik RS”, broj 95/15), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA UPRAVLJANJE JAVNIM ULAGANJIMA

I

Postavlja se Sandra Nedeljković za vršioca dužnosti zamenika direktora Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-140/2016

U Beogradu, 14. januara 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 16. stav 1. Odluke o osnivanju „Instituta za krmno bilje” d.o.o. Kruševac („Službeni glasnik RS”, broj 78/06) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORAINSTITUTA ZA KRMNO BILJEDRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, KRUŠEVAC

I

Razrešava se dr Zoran Lugić dužnosti direktora „Instituta za krmno bilje” društvo s ograničenom odgovornošću, Kruševac.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-172/2016

U Beogradu, 14. januara 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 16. stav 1. Odluke o osnivanju „Instituta za krmno bilje” d.o.o. Kruševac („Službeni glasnik RS”, broj 78/06) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORAINSTITUTA

ZA KRMNO BILJEDRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, KRUŠEVAC

I

Imenuje se dr Zoran Lugić za vršioca dužnosti direktora „Instituta za krmno bilje” društvo s ograničenom odgovornošću, Kruševac.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-173/2016

U Beogradu, 14. januara 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 56. stav 3. tačka 13) Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U NIŠU

I

Razrešava se Sandra Popović dužnosti direktora Doma učenika srednjih škola u Nišu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-174/2016

U Beogradu, 14. januara 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 58. stav 1. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA UČENIKA

SREDNJIH ŠKOLA U NIŠU

I

Imenuje se Mihajlo Marković za vršioca dužnosti direktora Doma učenika srednjih škola u Nišu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-175/2016

U Beogradu, 14. januara 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 58. stav 1. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

STUDENTSKOG CENTRA UŽICE

I

Razrešava se Sanja Milosavljević dužnosti vršioca dužnosti direktora Studentskog centra Užice.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14043/2015

U Beogradu, 14. januara 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 58. stav 1. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

STUDENTSKOG CENTRA UŽICE

I

Imenuje se Milivoje Ristanović za vršioca dužnosti direktora Studentskog centra Užice.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14041/2015

U Beogradu, 14. januara 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), a u vezi sa tačkom 1. Odluke o prestanku rada Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza i Nacionalne agencije za regionalni razvoj („Službeni glasnik RS”, broj 2/16),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA NACIONALNE

AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ

I

Konstatuje se da je Vesni Mizdrak prestala dužnost direktora Nacionalne agencije za regionalni razvoj 11. januara 2016. godine, zbog prestanka rada Nacionalne agencije za regionalni razvoj.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-270/2016

U Beogradu, 14. januara 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), a u vezi sa tačkom 1. Odluke o prestanku rada Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza i Nacionalne agencije za regionalni razvoj („Službeni glasnik RS”, broj 2/16),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

NACIONALNE AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ

I

Konstatuje se da je prestala dužnost člana Upravnog odbora Nacionalne agencije za regionalni razvoj 11. januara 2016. godine, zbog prestanka rada Nacionalne agencije za regionalni razvoj:

1) dr Ivanu Radosavljeviću,

2) Hranislavu Periću,

3) dr Dušanu Boberi,

4) mr Živoradu Radonjiću.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-268/2016

U Beogradu, 14. januara 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), a u vezi sa tačkom 1. Odluke o prestanku rada Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza i Nacionalne agencije za regionalni razvoj („Službeni glasnik RS”, broj 2/16),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

AGENCIJE ZA STRANA ULAGANJA I PROMOCIJU IZVOZA

I

Konstatuje se da je Nenadu Bjelogrliću prestala dužnost vršioca dužnosti direktora Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza 11. januara 2016. godine, zbog prestanka rada Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-271/2016

U Beogradu, 14. januara 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), a u vezi sa tačkom 1. Odluke o prestanku rada Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza i Nacionalne agencije za regionalni razvoj („Službeni glasnik RS”, broj 2/16),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA STRANA ULAGANJA I PROMOCIJU IZVOZA

I

Konstatuje se da je prestala dužnost u Upravnom odboru Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza 11. januara 2016. godine, zbog prestanka rada Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza:

1. Marku Čadežu, predsedniku,

2. Aleksandru Kemivešu, članu,

3. Nemanji Žugiću, članu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-269/2016

U Beogradu, 14. januara 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 33. stav 1. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE

ZA AKREDITACIJU ZDRAVSTVENIH USTANOVA SRBIJE

I

Imenuje se Vladimir Arsenović za vršioca dužnosti direktora Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova, najduže na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-278/2016

U Beogradu, 14. januara 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon, 93/14, 96/15 i 106/15) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

INSTITUTA ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE

I

Razrešava se dr sci. med. Gradimir Bogdanović dužnosti vršioca dužnosti direktora Instituta za transfuziju krvi Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-283/2016

U Beogradu, 14. januara 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon, 93/14, 96/15 i 106/15) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

INSTITUTA ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE

I

Imenuje se dr sci. med. Gradimir Bogdanović za vršioca dužnosti direktora Instituta za transfuziju krvi Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-282/2016

U Beogradu, 14. januara 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon, 93/14, 96/15 i 106/15) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

INSTITUTA ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTIDEDINJE

I

Razrešavaju se dužnosti člana Upravnog odbora Instituta za kardiovaskularne bolesti „Dedinje”, iz reda zaposlenih:

1. prof. dr Đorđe Radak,

2. dr Vladimir Ilić,

3. Goran Cucić.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-279/2016

U Beogradu, 14. januara 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon, 93/14, 96/15 i 106/15) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

INSTITUTA ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTIDEDINJE

I

U Upravni odbor Instituta za kardiovaskularne bolesti „Dedinje” imenuju se za članove, iz reda zaposlenih:

1) mr sci. med. Ljiljana Laušević Vuk,

2) dr sci. med. Dragan Sagić,

3) dr Bratislav Milosavljević.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-281/2016

U Beogradu, 14. januara 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon, 93/14, 96/15 i 106/15) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

INSTITUTA ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTIDEDINJE

I

Razrešavaju se dužnosti člana Nadzornog odbora Instituta za kardiovaskularne bolesti „Dedinje”, iz reda zaposlenih:

1. dr sci. med. Predrag Milojević,

2. dr Bratislav Milosavljević.

II

U Nadzorni odbor Instituta za kardiovaskularne bolesti „Dedinje” imenuju se za članove, iz reda zaposlenih:

1) mr sci. med. Slobodan Mićović,

2) dr sci. med. Nenad Ilijevski.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-280/2016

U Beogradu, 14. januara 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 48. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJE ŽELEZNIČKE ŠKOLE U BEOGRADU

I

Razrešava se Mirko Stojanović dužnosti predsednika Upravnog odbora Doma učenika srednje železničke škole u Beogradu, na lični zahtev.

II

Imenuje se Živko Marjanović, advokat iz Beograda, za predsednika Upravnog odbora Doma učenika srednje železničke škole u Beogradu.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-13898/2015

U Beogradu, 14. januara 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 48. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U NIŠU

I

Razrešavaju se dužnosti člana Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola u Nišu:

predstavnici roditelja učenika:

1. Milena Čikić,

2. Jasmina Dinić;

predstavnici zaposlenih u ustanovi:

1. Radmila Kovandžić,

2. Marija Kocić.

II

U Upravni odbor Doma učenika srednjih škola u Nišu imenuju se za članove:

predstavnici roditelja učenika:

(1) Milena Zlatanović, vaspitač,

(2) Boban Marković, radnik;

predstavnici zaposlenih u ustanovi:

(1) Sonja Spasić,

(2) Vesna Ljubenković.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-13879/2015

U Beogradu, 14. januara 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 48. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U LESKOVCU

I

Razrešavaju se dužnosti člana Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola u Leskovcu:

predstavnik roditelja učenika:

1. Violeta Marković;

predstavnik zaposlenih u ustanovi:

2. Tanja Stanković.

II

U Upravni odbor Doma učenika srednjih škola u Leskovcu imenuju se za članove:

predstavnik roditelja učenika:

(1) Sunčica Đorđević, radnik;

predstavnik zaposlenih u ustanovi:

(1) Ivica Zdravković.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-13877/2015

U Beogradu, 14. januara 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 400a stav 1. Zakona o preduzećima („Službeni list SRJ”, br. 29/96, 33/96 – ispravka, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01 – SUS i 36/02 i „Službeni glasnik RS”, broj 125/04 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSTAVNIKA DRUŠTVENOG KAPITALA U UPRAVNOM ODBORU RTB BORGRUPA RUDARSKOTOPIONIČARSKI BASEN BOR DOO, BOR

I

Razrešava se Jelena Miljković dužnosti predstavnika društvenog kapitala izvan preduzeća u Upravnom odboru RTB Bor – Grupa Rudarsko-topioničarski basen Bor d.o.o, Bor.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-310/2016

U Beogradu, 14. januara 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 400a stav 1. Zakona o preduzećima („Službeni list SRJ”, br. 29/96, 33/96 – ispravka, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01 – SUS i 36/02 i „Službeni glasnik RS”, broj 125/04 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA DRUŠTVENOG KAPITALA U UPRAVNI ODBOR RTB BORGRUPA RUDARSKOTOPIONIČARSKI BASEN BOR DOO, BOR

I

Imenuje se Nađa Baranin, dipl. ekonomista iz Beograda, za predstavnika društvenog kapitala izvan preduzeća u Upravni odbor RTB Bor – Grupa Rudarsko-topioničarski basen Bor d.o.o, Bor.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-312/2016

U Beogradu, 14. januara 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA JAVNI DUG U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja se Predrag Ivanović za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za javni dug u Ministarstvu finansija, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-297/2016

U Beogradu, 14. januara 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Ostavite komentar