196. sednica Vlade Republike Srbije, 18. decembar 2009. godine

Na osnovu člana 30. stav 1. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA REPUBLIČKE AGENCIJE

ZA RAZVOJ MALIH I SREDNjIH PREDUZEĆA I PREDUZETNIŠTVA

I

Razrešava se Goran Džafić dužnosti direktora Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8444/2009

U Beogradu, 18. decembra 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 11. stav 1. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05-ispravka), tačke 13. Odluke o osnivanju Nacionalne agencije za regionalni razvoj („Službeni glasnik RS”, broj 75/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PRIVREMENOG DIREKTORA

NACIONALNE AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ

I

Imenuje se Goran Džafić za privremenog direktora Nacionalne agencije za regionalni razvoj.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8455/2009

U Beogradu, 18. decembra 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Ostavite komentar