Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o veterinarstvu

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VETERINARSTVU

Član 1.

U Zakonu o veterinarstvu („Službeni glasnik RS”, broj 91/05), u članu 2. stav 2. briše se.

Dosadašnji stav 3. postaje stav 2.

U dosadašnjem stavu 4, koji postaje stav 3. reči: „listu naročito opasnih zaraznih bolesti iz stava 3. ovog člana” zamenjuju se rečima: „listu zaraznih bolesti iz stava 1. ovog člana i listu naročito opasnih zaraznih bolesti iz stava 2. ovog člana”.

Član 2.

U članu 3. tačka 5) menja se i glasi:

„5) vlasnik životinje jeste svako pravno ili fizičko lice, odnosno preduzetnik, koji ima pravo čuvanja, držanja, uzgoja, gajenja, reprodukcije, transporta, korišćenja i prodaje životinje, koji je odgovoran za život, zaštitu zdravlja i dobrobit životinje;”.

Posle tačke 5) dodaje se tačka 5a), koja glasi:

„5a) držalac životinje jeste pravno ili fizičko lice, odnosno preduzetnik, koji ima pravo čuvanja, držanja, uzgoja, gajenja, reprodukcije, transporta, korišćenja, prodaje na osnovu pismenog odobrenja vlasnika životinje i koji je odgovoran za život, zaštitu zdravlja i dobrobit životinje;”.

Tačka 10) menja se i glasi:

„10) gazdinstvo sa životinjama (u daljem tekstu: gazdinstvo) jeste svaki zatvoreni ili otvoreni prostor, farma, objekat u kome se životinje drže, čuvaju, uzgajaju i stavljaju u promet, trajno ili privremeno;”.

U tački 18) reč: „prisutne” zamenjuje se rečju: „potvrđene”.

Tačka 22) menja se i glasi:

„22) životinje jesu domaći papkari i kopitari (domaća goveda, uključujući vrste rodova Bubalus i Bison, svinje, ovce, koze i domaći kopitari uključujući konje, magarce, mazge i mule), živina (gajene ptice uključujući kokoške, ćurke, guske, patke, morke, ptice koje se nesmatraju domaćim, ali se uzgajaju kao domaće životinje, osim ratita); ratite (noj, emu, rea, moa i kivi); lagomorfi (zečevi, kunići i drugi glodari); divljač (divlji papkari, kopitari ili lagomorfi, drugi kopneni sisari koji se love za ishranu ljudi i koji se smatraju slobodnom divljači po važećim propisima, uključujući sisare koji žive na ograđenoj teritoriji u slobodnim uslovima sličnim onima u kojima živi slobodna divljač i divlje ptice koje se love za ishranu ljudi); druge životinje i ptice koje nisu živina ( životinje i ptice u zoološkom vrtu, psi, mačke, pčele, svilena buba, divlje životinje, gmizavci, laboratorijske i eksperimentalne životinje); ribe i druge vodene životinje (morske ili slatkovodne životinje, osim živih školjki i ostalih mekušaca, živih bodljokožaca, živih plaštaša i živih morskih puževa i svih sisara, reptila i žaba bez obzira da li su divlje ili uzgajane); školjke i ostali mekušci (Lamellibranchiata koji se hrane filtriranjem); puževi (kopnene gastropode Helix pomatia Linne, Helix aspersa Muller, Helix lucorum i vrste iz porodice Achatinidae);”.

Posle tačke 23) dodaje se tač. 23a) i 23b), koje glase:

„23a) zdravstvena zaštita životinja jeste rano otkrivanje, nadzor, zaštita od pojave, suzbijanje i iskorenjivanje zaraznih i parazitskih bolesti, uključujući i suzbijanje zoonoza, kao i uzgoj životinja određenog genotipa slobodnog od određenih bolesti i zaštita od drugih prenosivih i organskih bolesti;

23b) zdravstveni status jeste zdravstveno stanje stada, jata, farme, kompartmanta, zone, područja ili države u odnosu na određenu bolest životinja, koji se utvrđuje u skladu sa definisanim kriterijumima za svaku bolest ponaosob;”.

Posle tačke 24) dodaje se tačka 24a), koja glasi:

„24a) zajednički veterinarski ulazni dokument jeste propisani oblik veterinarskog uverenja za sve pošiljke koje podležu službenoj kontroli na granici kojim se potvrđuje da je obavljen veterinarsko-sanitarni pregled pri ulasku pošiljke na područje Republike Srbije, na kome su navedeni rezultati pregleda i broj rešenja graničnog veterinarskog inspektora u odnosu na ispunjenost uslova za uvoz i tranzit;”.

Posle tačke 28) dodaje se tačka 28a), koja glasi:

„28a) kompartment jeste jedan ili više objekata sa istim biosigurnosnim uslovima i istim uslovima ishrane, nege i držanja životinja, kao i istim zdravstvenim statusom u odnosu na određene bolesti životinja;”.

U tački 33) posle reči: „obeležavanje” dodaju se reči: „i registracija”.

U tački 34) reči: „leševi životinja i otpadaka” zamenjuju se rečima: „sporednih proizvoda”, a posle reči: „hrane za životinje” dodaju se reči: „proizvodnju i;”.

Posle tačke 34) dodaje se tačka 34a), koja glasi:

„34a) odobren objekat jeste objekat za koji je utvrđeno da ispunjava propisane veterinarsko-sanitarne uslove, odnosno opšte i posebne uslove za higijenu hrane i hrane za životinje i koji je upisan u Registar odobrenih objekata;”.

U tački 35) reč: „otpadaka” zamenjuje se rečima: „sporednih proizvoda životinjskog porekla;”.

Tačka 36) menja se i glasi:

„36) sporedni proizvodi životinjskog porekla koji nisu namenjeni za ishranu ljudi jesu leševi životinja, trup, delovi trupa životinja, sastavni delovi tela životinja, proizvodi životinjskog porekla i hrana životinjskog porekla koji nisu namenjeni i bezbedni za ishranu ljudu, stajnjak i otpad iz objekata u kojima se priprema hrana za ishranu ljudi (u daljem tekstu: sporedni proizvodi životinjskog porekla);”.

Posle tačke 37) dodaje se tačka 37a), koja glasi:

„37a) pošiljka jesu životinje, hrana i proizvodi životinjskog porekla, hrana za životinje i sporedni proizvodi životinjskog porekla obuhvaćeni istim propisanim dokumentom koji se nalazi na istom prevoznom sredstvu, potiču iz istog mesta porekla i namenjeni su istom mestu krajnjeg odredišta;”.

Tačka 45) menja se i glasi:

„45) promet životinja, proizvoda životinjskog porekla, hrane životinjskog porekla, hrane za životinje, veterinarskih lekova i medicinskih sredstava za upotrebu u veterini, sporednih proizvoda životinjskog porekla i prerađenih sporednih proizvoda životinjskog porekla obuhvata uvoz, tranzit, izvoz, skladištenje, prodaju, izlaganje radi prodaje, premeštanje, razmenu, ustupanje ili bilo kakav njihov prenos na treća lica;”.

Posle tačke 47) dodaje se tačka 47a), koja glasi:

„47a) registrovan objekat jeste objekat za koji nije predviđeno predhodno utvrđivanje ispunjenosti propisanih veterinarsko-sanitarnih uslova, odnosno opštih i posebnih uslova za higijenu hrane i hrane za životinje i koji je upisan u Registar objekata radi njegove evidencije;”.

Posle tačke 48) dodaje se tačka 48a), koja glasi:

„48a) rezidua jeste ostatak supstanci ili njenih metabolita sa farmakološkim delovanjem, kao i drugih materija koje mogu zaostati u tkivima, organima i/ili proizvodima, hrani životinjskog porekla i hrani za životinje i kao takve mogu biti štetne za zdravlje ljudi;”.

Posle tačke 49) dodaju se tač. 49a), 49b) i 49v), koje glase:

„49a) sledljivost jeste mogućnost praćenja životinja, proizvoda i hrane životinjskog porekla i hrane za životinje kroz sve faze proizvodnje, prerade, distribucije i uništavanja, uključujući i sledljivost materija koje su namenjene za stavljanje u hranu ili se očekuje da će biti stavljene u hranu ili hranu za životinje, kao i veterinarskih lekova i medicinskih sredstava za upotrebu u veterini;

49b) službeni uzorak jeste uzorak uzet prema propisanom postupku u toku službene kontrole koju vrši veterinarski inspektor ili ovlašćeni veterinar;

49v) službena kontrola jeste bilo koji postupak kontrole koju sprovodi nadležni organ radi potvrde usaglašenosti i primene propisa u oblasti veterinarstva i bezbednosti hrane životinjskog porekla, proizvoda životinjskog porekla, hrane za životinje, sporednih proizvoda životinjskog porekla, lekova i medicinskih sredstava za upotrebu u veterini i pratećih predmeta;”.

Član 3.

U članu 4. tačka 7) posle reči: „obeležavanje” dodaju se reči: „i registraciju”, a reč: „praćenja” zamenjuje se rečju: „sledljivosti”.

Član 4.

U članu 6. tačka 3) posle reči: „životinja” dodaju se reči: „uključujući i pobačaj”.

U tački 6) posle reči: „gazdinstva” stavlja se tačka i zapeta, a reči do kraja rečenice brišu se.

Tač. 7), 8) i 9) menjaju se i glase:

„7) obeleže i registruju životinje, u skladu sa ovim zakonom;

8) vode registar životinja na gazdinstvu i evidenciju o kupovini i prodaji životinja, njihovom premeštanju i prometu radi praćenja njihovog kretanja;

9) prijave promenu lokacije, kao i promenu brojnog stanja životinja Centralnoj bazi radi prijave odnosno odjave životinja, u skladu sa ovim zakonom;”.

U tački 11) tačka i zapeta na kraju zamenjuju se tačkom.

Tačka 12) briše se.

Član 5.

U članu 7. reči: „otpadaka životinjskog porekla”, zamenjuju se rečima: „sporednih proizvoda životinjskog porekla i prerađenih proizvoda”, a reč: „WTO” zamenjuje se rečima: „Svetske trgovinske organizacije (WTO)”.

Član 6.

U članu 8. stav 1. posle reči: „pravno lice” dodaju se reči: „i preduzetnik”, reč: „koje” zamenjuje se rečju: „koji”, reči: „koje je upisano”, zamenjuju se rečima: „koji je upisan”, a posle reči: „pravnih lica” dodaju se reči: „i preduzetnika”.

U stavu 2. u uvodnoj rečenici posle reči: „Pravno lice” dodaju se reči: „i preduzetnik”.

U tački 5) reč: „i” zamenjuje se tačkom i zapetom.

Posle tačke 5) dodaje se tačka 5a), koja glasi:

„5a) centar za skladištenje i distribuciju semana za veštačko osemenjavanje;”.

U st. 3. i 4. posle reči: „Pravno lice” dodaju se reči: „i preduzetnik”.

Posle stava 5. dodaje se novi stav 6, koji glasi:

„Pravno lice i preduzetnik iz stava 1. ovog člana mora da ima u stalnom radnom odnosu veterinara sa licencom za obavljanje veterinarske delatnosti, kao odgovorno lice.”

U dosadašnjem st. 6. i 7. koji postaju st. 7. i 8. reči: „st. 4. i 5. ovog člana” zamenjuju se rečima: „st. 4, 5. i 6. ovog člana”.

Član 7.

U članu 10. stav 1. posle reči: „sopstvenog stočarstva” dodaju se reči: „na farmama u sopstvenom vlasništvu”.

U stavu 2. posle reči: „sopstvenog stočarstva” dodaju se reči: „na farmama u sopstvenom vlasništvu na istom epizootiološkom području”.

Član 8.

Čl. 11, 12, 13. i 14. brišu se.

Član 9.

U članu 16. posle stava 3. dodaju se st. 4. i 5, koji glase:

„Veterinarska ambulanta poslove iz stava 1. ovog člana može da obavlja i u izdvojenom poslovnom prostoru ako izdvojen poslovni prostor ispunjava uslove u pogledu objekta, prostorije, opreme, uređaja i ako ima u stalnom radnom odnosu zaposlenog najmanje jednog veterinara sa licencom u izdvojenom poslovnom prostoru.

Veterinarska ambulanta može da obavlja poslove veterinarske apoteke ako ispunjava uslove iz člana 19. ovog zakona.”

Član 10.

U članu 17. stav 1. tačka 2) posle reči: „izuzev” dodaju se reči: „proinekcionih lekova”.

Posle stava 4. dodaje se stav 5, koji glasi:

„Veterinarska stanica poslove iz stava 1. ovog člana može da obavlja i u izdvojenom poslovnom prostoru ako izdvojen poslovni prostor ispunjava uslove u pogledu objekta, prostorije, opreme, uređaja i ako ima u stalnom radnom odnosu zaposlenog najmanje jednog veterinara sa licencom u izdvojenom poslovnom prostoru.”

Član 11.

U članu 18. posle stava 2. dodaje se stav 3, koji glasi:

„Veterinarska klinika poslove iz stava 1. ovog člana može da obavlja i u izdvojenom poslovnom prostoru ako izdvojen poslovni prostor ispunjava uslove u pogledu objekta, prostorije, opreme, uređaja i ako ima u stalnom radnom odnosu zaposlenog najmanje jednog veterinara sa licencom u izdvojenom poslovnom prostoru.”

Član 12.

U članu 19. stav 2. posle reči: „veterinarskih lekova,” dodaju se reči: „lekova za intramamarnu upotrebu, intrauterinu upotrebu”.

Posle stava 5. dodaje se stav 6, koji glasi:

„Veterinarska apoteka poslove iz stava 1. ovog člana može da obavlja i u izdvojenom poslovnom prostoru ako izdvojen poslovni prostor ispunjava uslove u pogledu objekta, prostorije, opreme, uređaja i ako ima u stalnom radnom odnosu zaposlenog najmanje jednog veterinara sa licencom ili diplomiranog farmaceuta u izdvojenom poslovnom prostoru.”

Član 13.

U članu 20. stav 2. tačka 1) menja se i glasi:

„2) u stalnom radnom odnosu zaposlenog veterinara sa licencom, koji je specijalista za poslove reprodukcije životinja;”.

Član 14.

Posle člana 20. dodaje se naslov iznad člana i član 20a, koji glase:

„5a) Centar za skladištenje i distribuciju semena za veštačko osemenjavanje

Član 20a

Centar za skladištenje i distribuciju semena za veštačko osemenjavanje obavlja:

1) skladištenje, odnosno promet semena za veštačko osemenjavanje životinja;

2) kontrolu skladištenja i rukovanja, kao i uslova distribucije i isporuke semena za veštačko osemenjavanje;

3) praćenje i vođenje evidencije o prijemu i isporuci semena za veštačko osemenjavanje;

4) druge poslove za koje je registrovan, u skladu sa ovim zakonom.

Poslove iz stava 1. ovog člana Centar za skladištenje i distribuciju semena za veštačko osemenjavanje može da obavlja ako ima:

1) u stalnom radnom odnosu zaposlenog jednog diplomiranog veterinara sa licencom;

2) odgovarajuće objekte, prostorije, opremu i sredstva za čuvanje i promet semena za veštačko osemenjavanje.”

.

Član 15.

Član 21. menja se i glasi:

„Laboratorija obavlja:

1) dijagnostička ispitivanja (bakteriološka, serološka, virusološka, parazitološka, hemijska, biohemijska, fizička, patološka i raciološka);

2) dijagnostička ispitivanja proizvoda životinjskog porekla i bezbednosti hrane životinjskog porekla;

3) dijagnostička ispitivanja hrane za životinje i vode;

4) druge poslove za koje je registrovana u Registru privrednih subjekata.

Poslove iz stava 1. ovog člana laboratorija može da obavlja ako je akreditovana u skladu sa važećim standardima.

Laboratorija koja vrši službenu kontrolu u oblasti bezbednosti hrane životinjskog porekla i hrane za životinje, proizvoda životinjskog porekla i zdravstvene zaštite životinja mora da ispunjava uslove u pogledu tehničke opremljenosti, kadrovske osposobljenosti i koja je akreditovana od strane nadležnog akreditacionog tela Republike Srbije u skladu sa srpskim, evropskim i međunarodnim standardima i mora da bude ovlašćena.

Ministar rešenjem utvrđuje ispunjenost uslova za obavljanje poslova službene kontrole iz stava 3. ovog člana.

Rešenje ministra iz stava 4. ovog člana je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Ministar bliže propisuje uslove koje treba da ispuni laboratorija iz stava 3. ovog člana.

U slučaju da laboratorija ne izvršava poslove za koje je ovlašćena ministar rešenjem može da oduzme dato ovlašćenje.

Rešenje ministra iz stava 7. ovog člana je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Spisak ovlašćenih laboratorija iz stava 3. ovog člana objavljuje se u ’Službenom glasniku Republike Srbije’.”

Član 16.

U članu 22. posle reči: „pravno lice” dodaju se reči: „i preduzetnik”.

Član 17.

U članu 24. posle reči: „Pravno lice” dodaju se reči: „odnosno preduzetnik”.

Član 18.

U članu 25. tačka 1) reči: „pruža podršku” zamenjuju se rečima: „učestvuje i pruža stručnu pomoć”.

Tačka 5) briše se.

Član 19.

Posle člana 29. dodaje se naslov iznad člana i član 29a, koji glase:

„3a Referentna laboratorija

Član 29a

Referentna laboratorija obavlja:

1) superanalize uzoraka i potvrdna dijagnostička ispitivanja (bakteriološka, serološka, virusološka, parazitološka, hemijska, biohemijska, fizička, patološka i radiološka) u oblasti dijagnostike zaraznih bolesti životinja, laboratorijskih ispitivanja hrane za životinje, vode za napajanje životinja i bezbednosti hrane;

2) proveru rezultata ispitivanja, primenjenih testova i metoda u oblasti dijagnostike zaraznih bolesti životinja, laboratorijskih ispitivanja hrane za životinje, vode za napajanje životinja i bezbednosti hrane i monitoringa;

3) čuvanje referentnih seruma i standardnih reagenasa, izolata mikroorganizama;

4) pripremu, održavanje i distribuciju referentnog materijala;

5) uvođenje novih dijagnostičkih metoda;

6) testiranje i proveru kvaliteta vakcina i dijagnostičkih sredstava i reagenasa;

7) organizuje međulaboratorijska uporedna testiranja laboratorija na nacionalnom nivou, obrađuje dobijene rezultate međulaboratorijskih uporednih ispitivanja, sastavlja izveštaje, daje preporuke i organizuje obuke i treninge u oblasti dijagnostike;

8) učestvuje u međunarodno organizovanim međulaboratorijskim uporednim ispitivanjima;

9) sarađuje sa nacionalnim referentnim laboratorijama drugih zemalja;

10) stara se i organizuje uspostavljanje jedinstvenih kriterijuma i metoda ispitivanja u ovlašćenim laboratorijama;

11) dostavlja informacije dobijene od nacionalnih laboratorija drugih zemalja Ministarstvu i ovlašćenim laboratorijama;

12) obezbeđuje stručnu i tehničku pomoć Ministarstvu za primenu koordinisanih planova kontrole;

13) obavlja implementaciju, odnosno razvijanje metoda testiranja u skladu sa međunarodnim standardima;

14) obučava osoblje u ovlašćenim laboratorijama;

15) priprema nacionalne vodiče za uzorkovanje i rukovanje uzorcima;

16) obavlja i druge poslove za koje je registrovana u Registru privrednih subjekata.

Ministar određuje jednu ili više nacionalnih referentnih laboratorija za ispitivanja u skladu sa ovim zakonom i međunarodnim dogovorima, sporazumima i konvencijama, kao i vrste ispitivanja.

Ministar može da ovlasti jednu od organizacija iz čl. 21, 25. ili 27. ovog zakona, kao referentnu laboratoriju za jednu ili više vrsta ispitivanja.

Poslove iz stava 1. ovog člana referentna laboratorija može da obavlja ako je akreditovana u skladu sa važećim standardima.

Ako u Republici Srbiji ne postoji referentna laboratorija koja ispunjava propisane uslove, ministar može za pojedina ispitivanja, kao referentnu laboratoriju da odredi laboratoriju sa teritorije druge države za tražena ispitivanja.

Spisak referentnih i laboratorija iz st. 2. i 6. ovog člana objavljuje se u ’Službenom glasniku Republike Srbije’.”

Član 20.

U članu 46. posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

„Lokalna samouprava je dužna da za poslove iz stava 1. tačka 2) ovog člana ima izgrađen objekat za sakupljanje leševa životinja.”

Posle stava 2. dodaju se st. 3. i 4, koji glase:

„U objektu iz stava 2. ovog člana lokalna samouprava može sakupljati i druge sporedne proizvode životinjskog porekla.

Lokalna samouprava koja nije organizovala zoohigijensku službu dužna je da do njenog organizovanja obezbedi finansiranje uklanjanja leševa.”

Dosadašnji stav 2. postaje stav 5.

Član 21.

U članu 49. stav 2. u tački 3) na kraju tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se tačka 4), koja glasi:

„4) krizni planovi.”

Član 22.

U članu 51. stav 1. posle reči: „zaraznih bolesti” dodaju se reči: „i obezbeđivanja sistema obeležavanja, registracije, kao i sledljivosti životinja”.

Član 23.

U članu 52. stav 1. posle reči: „slučaju” dodaju se reči: „opasnosti od pojave ili”.

Član 24.

Posle člana 52. dodaje se član 52a, koji glasi:

„Član 52a

Kada postoji direktni ili indirektni rizik po zdravlje ljudi ili zdravlje životinja primenjuju se mere utvrđene Planom upravljanja kriznim situacijama za suzbijanje pojedinih zaraznih bolesti životinja.

Ministar donosi Plan upravljanja kriznim situacijama (u daljem tekstu: krizni plan) koji naročito sadrži organizaciju, mere i način sprovođenja mera za suzbijanje pojedinih zaraznih bolesti životinja, kao i postupak njihove kontrole.

Krizne planove sprovode krizni centri koje obrazuje ministar, u skladu sa propisima o državnoj upravi.

Sredstva za nabavku, skladištenje i dopunjavanje minimalnih zaliha potrebne opreme i sredstva za krizne centre obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije.

Ministarstvo priprema i sprovodi vežbe simulacije izbijanja pojedinih zaraznih bolesti radi provere kriznih planova.

Ministarstvo izrađuje i organizuje plan edukacije za otkrivanje, praćenje, suzbijanje i iskorenjivanje pojedinih zaraznih bolesti životinja.”

Član 25.

U članu 53. stav 1. posle reči: „pravnim licima” dodaju se reči: „i preduzetnicima”.

Član 26.

U članu 56. posle stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi:

„Za obeležene i registrovane pse i mačke izdaje se pasoš.”

U dosadašnjem stavu 3. koji postaje stav 4. reči: „kao i” brišu se, a posle reči: „mačkama” tačka se zamenjuje zapetom i dodaju reči: „kao i izgled i sadržinu pasoša za pse i mačke.”

Član 27.

U članu 57. stav 2. reči: „Pravna lica koja sprovode Program mera dužna” zamenjuju se rečima: „Pravna lica i preduzetnici koji sprovode Program mera dužni”.

Član 28.

Posle člana 58. dodaje se član 58a, koji glasi:

„Član 58a

Za određene bolesti životinja Ministarstvo može dodeliti zdravstveni status koji se odnosi na stado, jato, farmu, kompartmant, zone, područje ili državu.

Zahtev za međunarodno priznavanje statusa države, područja ili kompartmanta Ministarstvo može podneti Evropskoj komisiji, OIE ili drugoj međunarodnoj organizaciji.

Ministar propisuje listu bolesti, način, kao i uslove za dobijanje zdravstvenog statusa stada, jata, farme, kompartmanta, zone i područja.”

Član 29.

U članu 60. stav 1. tačka 1) posle reči: „praćenje” dodaju se reči: „zdravstvenog stanja životinja,”.

Član 30.

U članu 63. stav 4. reči: „način odjave i prijave zarazne bolesti, kao i način obaveštavanja o preduzetim merama” brišu se.

Posle stava 4. dodaje se stav 5, koji glasi:

„Ministar propisuje način prijave i odjave zarazne bolesti, kao i način obaveštavanja o preduzetim merama.”

Član 31.

U članu 64. stav 1. posle reči: „zarazne bolesti” dodaju se reči: „ili u slučaju sumnje na pojavu zarazne bolesti”.

U tački 2. posle reči: „bolest” dodaju se reči: „i zabranu pašnog načina držanja domaćih životinja”.

U tački 6) posle reči: „zaražene” dodaju se reči: „ili ubijanja životinja iz preventivnih ili dijagnostičkih razloga”.

Posle tačke 18) dodaju se tač. 19), 20), 21) i 22), koje glase:

„19) utvrđivanje uzroka oboljenja i uginuća;

20) sprovođenje epizootiološkog uviđaja;

21) sprovođenje ispitivanja kod divljih životinja;

22) sprovođenje zoohigijenskih, zootehničkih, karantinskih i biosigurnosnih mera na mestima gde se životinje drže ili uzgajaju.”

Član 32.

U članu 70. stav 1. posle tačke 2) dodaje se tačka 2a), koja glasi:

„2a) životinja nije obeležena i registrovana u skladu sa zakonom;”.

Član 33.

U članu 72. stav 1. tačka 3) posle reči: „životinjskog porekla” zapeta i reči do kraja rečenice brišu se.

U tački 5) posle reči: „hrane za životinje” zapeta i reči do kraja rečenice brišu se.

U tački 6) posle reči: „reprodukciju životinja” dodaju se reči: „i veštačko osemenjavanje”;

Posle tačke 6. dodaju se tač. 6a) i 6b), koje glase:

„6a) centri za skladištenje i distribuciju reproduktivnog materijala;

6b) za proizvodnju i promet lekova na veliko i medicinskih sredstava za upotrebu u veterini”;

Tač. 7) i 8) menjaju se i glase:

„7) za vršenje usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije;

8) za sakupljanje, preradu i uništavanje sporednih proizvoda životinjskog porekla.”

U stavu 2. posle reči: „potrošnju” reči: „i za izvoz, klanje životinja iz uvoza” brišu se, reči: „proizvodnja i promet sredstava za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju” zamenjuju se rečima: „vršenje usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije ”, a reč: „otpada” zamenjuje se rečima: „sporednih proizvoda životinjskog porekla”.

Član 34.

U članu 73. reči: „i rešenje ministra o ispunjenosti veterinarsko-sanitarnih uslova” zamenjuju se rečima: „u zavisnosti od vrste delatnosti koja se u njima obavlja”, a posle reči: „Registar objekata” dodaju se reči: „odnosno Registar odobrenih objekata”.

Dodaje se stav 2, koji glasi:

„Ministar bliže propisuje vrste objekata koji se registruju, odnosno odobravaju, način i postupak registracije, odnosno odobravanja objekata iz stava 1. ovog člana, kao i izgled obrasca zahteva za upis objekata u Registar objekata, odnosno Registar odobrenih objekata.”

Član 35.

U članu 74. st 1. i 2. posle reči:„objekata” dodaju se reči:„i Registra odobrenih objekata.”

Član 36.

U članu 75. posle reči: „Registra objekata” dodaju se reči: „i Registra odobrenih objekata”, a posle reči: „utvrđene” reči: „veterinarsko-sanitarne” brišu se.

Član 37.

U članu 76. stav 2. posle reči: „uslovima”, dodaju se zapeta i reči: „odnosno opštim i posebnim uslovima za higijenu hrane i hrane za životinje.”

U stavu 3. posle reči: „uslove” dodaju se zapeta i reči: „odnosno opšte i posebne uslove za higijenu hrane i hrane za životinje.”

Član 38.

U članu 77. stav 1. posle reči: „veterinarsko-sanitarnih uslova” dodaju se zapeta i reči: „odnosno opštih uslova za higijenu hrane i hrane za životinje”.

St. 3. i 4. menjaju se i glase:

„Ako objekat ispunjava propisane veterinarsko-sanitarne uslove, odnosno opšte i posebne uslove za higijenu hrane i hrane za životinje ministar donosi rešenje o ispunjenosti uslova iz stava 1. ovog člana i dodeljuje veterinarski kontrolni broj.

Izuzetno od odredbe stava 3. ovog člana za objekte iz člana 72. stav 1. tač. 2) i 3) ovog zakona ministar donosi rešenje o ispunjenosti veterinarsko-sanitarnih i opštih uslova za higijenu hrane kojim se privremeno odobrava obavljanje delatnosti u objektu i dodeljuje se veterinarski kontrolni broj.”

Posle stava 4. dodaje se novi stav 5, koji glasi:

„Period za koji se donosi privremeno rešenje iz stava 4. ovog člana ne može biti kraći od 3 meseca niti duži od 6 meseci.”

Dosadašnji stav 5, koji postaje stav 6. menja se i glasi:

„Pre isteka roka rešenja kojim se privremeno odobrava obavljanje delatnosti iz stava 4. ovog člana komisija iz stava 2. ovog člana utvrđuje ispunjenost opštih i posebnih uslova za higijenu hrane i na osnovu mišljenja komisije ministar donosi rešenje kojim se odobrava obavljanje delatnosti i dodeljuje mu se veterinarski kontrolni broj.”

Dosadašnji stav 6, koji postaje stav 7. menja se i glasi:

„Ako objekat ne ispunjava opšte i posebne uslove za higijenu hrane i hrane za životinje ministar donosi rešenje o zabrani rada tom objektu.”

Rešenje iz st. 3, 4, 6. i 7. ovog člana je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Član 39.

U članu 78. stav 1. reči: „ako ispunjavaju propisane veterinarsko-sanitarne uslove i dodeljuje im se izvozni kontrolni broj” brišu se.

U stavu 2. reč: „Objekti” zamenjuju se rečju: „Objektima”, a posle reči: „uslove” dodaju se zapeta i reči: „odnosno opšte i posebne uslove za higijenu hrane i hranu za životinje dodeljuje se izvozni kontrolni broj i”.

U stavu 3. posle reči: „postupak” dodaju se reči: „za dobijanje odobrenja za izvoz i”.

Član 40.

Član 79. menja se i glasi:

„ Zabranjen je izvoz iz objekata koji nisu odobreni za izvoz.”

Član 41.

U naslovu iznad člana 81. i članu 81. posle reči: „Vojske Srbije” reči: „i Crne Gore” brišu se.

Član 42.

U članu 82. stav 1. reč: „otpadaka ” zamenjuje se rečima: „sporednih proizvoda ”.

Član 43.

Naslov iznad člana 84. i član 84. menjaju se i glase:

„Obeležavanje i registracija životinja

Član 84.

Goveda, svinje, ovce, koze i kopitari na teritoriji Republike Srbije moraju da budu obeleženi i registrovani, kao i pri uvozu, ako nisu namenjeni za neposredno klanje, a podaci o njihovom obeležavanju i kretanju moraju biti registrovani u Centralnoj bazi podataka o obeležavanju životinja (u daljem tekstu: Centralna baza).

Sistem obeležavanja i registracije životinja sastoji se iz sledećih delova:

1) Registra gazdinstava;

2) obeležene životinje;

3) pasoša ili drugog identifikacionog dokumenta;

4) registara koji se nalaze na gazdinstvu;

5) Centralne baze.

Obeležavanje goveda, svinja, ovaca, koza i kopitara vrše veterinarske ambulante, veterinarske stanice i veterinarske službe ovlašćene za obeležavanje od strane Ministarstva (u daljem tekstu: ovlašćeni obeleživač).

Ovlašćeni obeleživač može biti i drugo pravno i fizičko lice ovlašćeno od strane Ministarstva.

Ministar može da propiše obavezu obeležavanja i registracije i drugih vrsta životinja.

Ministar bliže propisuje način obeležavanja i registracije životinja iz st. 1. i 5. ovog člana, kao i uslove koje mora da ispunjava ovlašćeni obeleživač iz stava 4. ovog člana.”

Član 44.

U članu 85. stav 2. menja se i glasi:

„U Centralnu bazu upisuju se podaci o:

1) gazdinstvima na kojima se nalaze, čuvaju ili prodaju životinje;

2) sredstvima za identifikaciju životinja;

3) obeleženim životinjama;

4) izdatim dokumentima o obeležavanju;

5) kretanju životinja;

6) ovlašćenom obeleživaču;

7) kontrolama obeležavanja i registraciji životinja.”

Član 45.

U članu 87. st. 1. i 2. menjaju se i glase:

„Identifikacioni dokument je pasoš ili drugi dokument koji mora da prati goveda, ovce, koze, svinje, kopitare, pse i mačke, a po potrebi i ostale životinje od rođenja do smrti.

Za svaku obeleženu životinju iz stava 1. ovog člana, u skladu sa ovim zakonom, Ministarstvo izdaje indentifikacioni dokument.”

Posle stava 3. dodaje se stav 4, koji glasi:

„Ministar bliže propisuje izgled, sadržaj, način i rok izdavanja, oduzimanja i/ili poništavanja identifikacionog dokumenta, podatke koji se unose u identifikacioni dokument, kao i postupak unošenja podataka u Centralnu bazu.”

Član 46.

Član 88. briše se.

Član 47.

U članu 91. stav 1. posle reči: „pasoša” u datom padežu dodaju se reči: „ili identifikacioni dokument” u odgovarajućem padežu.

U stavu 2. posle reči: „pasoš” dodaju se reči: „ili identifikacioni dokument”.

Član 48.

Posle člana 91. dodaje se naslov iznad člana i član 91a, koji glase:

„Službena kontrola obeležavanja i registracije životinja

Član 91a

Ministarstvo sprovodi službenu kontrolu identifikacije obeležavanja i registracije životinja na gazdinstvima na osnovu analize rizika.

Ministarstvo izrađuje godišnji izveštaj o sprovedenim službenim kontrolama obeležavanja i registracije životinja.

Ministar bliže propisuje najmanji broj službenih kontrola, kriterijume za analizu rizika obeležavanja i registracije, kao i sadržaj godišnjeg izveštaja iz stava 2. ovog člana.”

Član 49.

U članu 92. stav 1. reč: „evidentiranja” zamenjuje se rečju: „registrovanja”.

Član 50.

U članu 93. stav 1. posle reči: „obeležena” dodaju se reči: „i registrovana”.

Posle stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi:

„Životinje u prometu mora da prati odgovarajući identifikacioni dokument, a životinje koje napuštaju epizootiološku jedinicu mora da prati potvrda o zdravstvenom stanju pošiljke u prometu.”

U dosadašnjem stavu 3, koji postaje stav 4. posle reči „vrstom životinje” dodaju se zapeta i reči: „a potvrda iz stava 3. ovog člana ako nije izvršen veterinarsko-sanitarni pregled na mestu utovara.”

U dosadašnjem stavu 4, koji postaje stav 5. posle reči: „životinja” dodaju se reči: „i potvrdama o zdravstvenom stanju pošiljke u prometu.”

Dosadašnji st. 5. i 6. postaju st. 6. i 7.

U dosadašnjem stavu 7, koji postaje stav 8. posle reči: „životinje” dodaju se reči: „i potvrde o zdravstvenom stanju pošiljke u prometu”, a reči: „stav 1. tačka 1)” zamenjuju se rečima: „stav 1. tač. 1) i 2)”.

Dosadašnji st. 8. i 9. postaju st. 9. i 10.

Dosadašnji stav 10, koji postaje stav 11. menja se i glasi:

„Ministar bliže propisuje uslove za stavljanje životinja u promet, način pregleda pošiljke životinja pre utovara, obrazac uverenja o zdravstvenom stanju životinje, obrazac potvrde o zdravstvenom stanju pošiljke životinje u prometu, sadržinu i način vođenja evidencije o izdatim uverenjima i potvrdama.”

Član 51.

Član 95. briše se.

Član 52.

U članu 96. stav 2. posle reči: „prometu” dodaju se zapeta i reči: „i odgovarajući identifikacioni dokument koji prati kretanje i promet životinje.”

Član 53.

U članu 97. stav 1. menja se i glasi:

„Prodaja životinja vrši se na sabirnim centrima, stočnim pijacama i otkupnim mestima koji su registrovani, odnosno odobreni.”

U stavu 2. posle reči: „registrovanog” dodaju se zapeta i reči: „odnosno odobrenog”.

Član 54.

U članu 98. stav 2. tačka 1) menja se i glasi:

„1) životinja nije obeležena i ako je ne prati odgovarajući identifikacioni dokument;”.

U tački 6) posle reči „životinje” dodaju se zapeta i reči: „vlasnika, odnosno držaoca životinje”.

Stav 5. menja se i glasi:

„Troškove karantina snosi vlasnik, odnosno držalac životinje.”

Član 55.

Član 99. briše se.

Član 56.

U članu 100. posle stava 5. dodaje se stav 6, koji glasi:

„Mesta na kojima se organizuju manifestacije iz stava 1. ovog člana jesu gazdinstva.”

Član 57.

U naslovu iznad člana 101. reči: „u registrovanim klanicama” brišu se.

U članu 101 stav 1. menja se i glasi:

„Klanje životinja obavlja se u odobrenim klanicama, ako su njihovi proizvodi namenjeni za javnu potrošnju.

U stavu 2. reči: „papkara i kopitara” zamenjuju se rečju: „životinja”, a reč: „registrovane” zamenjuju se rečju: „odobrene”.

U stavu 3. reč: „registrovane” zamenjuju se rečju: „odobrene”.

Član 58.

Naslov iznad člana 102. i član 102. menjaju se i glase:

„Službena kontrola životinja pre klanja i posle klanja

Član 102.

Životinje pre klanja i posle klanja podležu službenoj kontroli ako su njihovi proizvodi namenjeni za javnu potrošnju.

Pre klanja životinje mora da se proveri identifikacija životinje i pregleda odgovarajući identifikacioni dokument.

Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana pre prinudnog klanja veterinar mora da izvrši pregled životinje pre klanja.

Prinudno zaklane životinje podležu posle klanja službenoj kontroli.

Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana službena kontrola divljači vrši se posle hvatanja ili odstrela.

U slučaju klanja domaćih svinja, divljih svinja, konja i drugih vrsta životinja obavezan je trihinoskopski pregled.

U slučaju da u klanici nije obezbeđeno stalno prisustvo veterinarskog inspektora, način i postupak klanja u tim klanicama bliže propisuje ministar.

Ministar bliže propisuje način vršenja službene kontrole životinja pre i posle njihovog klanja.”

Član 59.

U članu 103. stav 1. reči: „otpadaka životinjskog porekla” zamenjuju se rečima: „sporedne proizvode životinjskog porekla”.

Posle stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi:

„Klanica iz stava 1. ovog člana dužna je da Centralnoj bazi dostavi podatke o identifikacionim brojevima zaklanih životinja.”

Dosadašnji stav 3. postaje stav 4.

Član 60.

Naslov iznad člana 104. menja se i glasi:

„Službena kontrola divljači”

U članu 104. stav 1. reči: „lovačka društva” zamenjuju se rečima „korisnici lovišta”, a reči: „veterinarsko-sanitarne” zamenjuju se rečima: „službene”.

Stav 2. menja se i glasi:

„Pravna lica i korisnici lovišta iz stava 1. ovog člana dužna su da obezbede službenu kontrolu odstreljene divljači, radi stavljanja u promet, kao i službenu kontrolu leševa životinja”.

Član 61.

U članu 105. stav 1. reči: „veterinarsko-sanitarnoj” zamenjuju se rečju: „službenoj”.

Stav 2. menja se i glasi:

„Zabranjena je organizovana prodaja hrane životinjskog porekla izvan registrovanog, odnosno odobrenog objekta.”

Posle stava 2. dodaje se stav 3, koji glasi:

„Ministar bliže propisuje način i postupak sprovođenja službene kontrole hrane životinjskog porekla.”

Član 62.

U naslovu iznad člana 106. reči: „Veterinarsko-sanitarna” zamenjuju se rečju: „Službena”.

U članu 106. stav 2. posle reči: „se žigom” dodaje se zapeta i reči „identifikacionom oznakom u obliku žiga”.

Član 63.

U članu 107. stav 2. reči: „veterinarsko-sanitarnom” zamenjuju se rečju: „službenom”.

Član 64.

U članu 108. reči: „odnosno koji se prodaju na pijacama može da obavlja proizvodnju samo u objektima koji ispunjavaju veterinarsko-sanitarne uslove” zamenjuju se rečima: „mogu da se prodaju na mestu proizvodnje ili pijacama samo ako potiču iz objekata koji su upisani u Registar objekata, odnosno u Registar odobrenih objekata.”

Član 65.

U članu 109. dodaje se stav 1, koji glasi:

„Zabranjeno je vršiti promet koža iz objekta koji nije odobren.”

U dosadašnjem stavu 1. koji postaje stav 2. reči: „izvršenog veterinarsko-sanitarnog pregleda” zamenjuju se rečima: „izvršene službene kontrole”.

Dosadašnji st. 2, 3, 4, 5. i 6. postaju st. 3, 4, 5, 6. i 7.

Član 66.

U članu 110. stav 1. posle reči: „količini proizvedene” dodaju se reči: „i isporučene”.

St. 2. i 3. menjaju se i glase:

„Objekat koji služi za proizvodnju i promet hrane za životinje koje služe za proizvodnju hrane životinjskog porekla, koji koristi proizvode dobijene preradom sporednih proizvoda životinjskog porekla, lekove za upotrebu u veterini i aditive mora da ispuni uslove kojima se sprečava unakrsno zagađenje i umanjuje rizik od nenamernog mešanja.

Radi sprečavanja pojavljivanja zaraznih bolesti životinja izazvanih hranom životinjskog porekla, zabranjeno je organizovano sakupljanje i korišćenje otpadaka hrane (pomija), otpadaka hrane koja potiče iz međunarodnog transporta, kao i otpadaka koji potiču iz zdravstvenih ustanova, restorana društvene ishrane ili drugih organizacija u ishrani životinja.”

Posle stava 3. dodaje se novi stav 4, koji glasi:

„U izuzetnim slučajevima dozvoljeno je korišćenje otpadaka hrane (pomija) za ishranu životinja na gazdinstvima koji se bave uzgojom životinja za sopstvene potrebe, ako je izvršena termička obrada. Poreklo ovih otpadaka može biti samo sa gazdinstva koje se bavi uzgojom životinja za sopstvene potrebe.”

Dosadašnji stav 4, koji postaje stav 5. menja se i glasi:

„Ministar bliže propisuje oblik i sadržinu evidencije iz stava 1. ovog člana.”

Član 67.

Član 111. menja se i glasi:

„Hrana za životinje u proizvodnji i prometu mora da ispunjava opšte i posebne uslove higijene hrane za životinje i podleže službenoj kontroli.

Zabranjeno je korišćenje u proizvodnji i prometu sporednih proizvoda životinjskog porekla i proizvoda dobijenih njihovom preradom, osim u skladu sa ovim zakonom.

Lekovi za upotrebu u veterini koji se koriste za proizvodnju medicinirane hrane, kao i aditivi u hrani za životinje mogu se koristiti u proizvodnji hrane za životinje u odobrenim objektima, u skladu sa ovim zakonom.

Zabranjena je proizvodnja, promet i upotreba hrane za životinje koja sadrži nedozvoljene supstance.

Za ishranu životinja može da se stavi u promet so koja je jodirana.

Ministar bliže propisuje uslove za proizvodnju medicinirane hrane za životinje, način i postupak za deklarisanje, stavljanje u promet i način upotrebe medicinirane hrane za životinje, kao način i postupak za deklarisanje aditiva koji se koriste u ishrani životinja.

Ministar bliže propisuje opšte i posebne uslove higijene hrane za životinje.”

Član 68.

Posle člana 111. dodaje se novi član 111a, koji glasi:

„Član 111a

Za životinje s posebnim potrebama u pogledu ishrane može da se koristi hrana za životinje s posebnim namenama.

Ministar bliže propisuje uslove koje mora da ispuni hrana s posebnim namenama koja se koristi za ishranu životinja s posebnim potrebama, kao i način deklarisanja hrane za životinje s posebnim namenama.”

Član 69.

U članu 112. st. 1. i 2. menjaju se i glase:

„Proizvodnja reproduktivnog materijala obavlja se u odobrenim centrima za reprodukciju i veštačko osemenjavanje.

Skladištenje i promet reproduktivnog materijala obavlja se u odobrenim centrima za reprodukciju i veštačko osemenjavanje životinja, odnosno odobrenim distributivnim centrima za promet reproduktivnog materijala.”

Posle stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi:

„Centri za reprodukciju i veštačko osemenjavanje životinja i distributivni centri za promet reproduktivnog materijala dužni su da vode evidenciju o proizvodnji, skladištenju i stavljanju u promet reproduktivnog materijala koja se čuva pet godina.”

Dosadašnji stav 3, koji postaje stav 4. menja se i glasi:

„Centri za reprodukciju životinja vrše promet reproduktivnog materijala pravnim licima i preduzetnicima koji su registrovani za obavljanje poslova osemenjavanja životinja u skladu sa ovim zakonom.”

Posle stava 4. dodaje se stav 5, koji glasi:

„Centri za reprodukciju i veštačko osemenjavanje životinja predstavljaju gazdinstva u smislu ovog zakona.”

Član 70.

Naslov iznad člana 117. i član 117. menjaju se i glase:

„8) Sakupljanje, prerada i uništavanje sporednih

proizvoda životinjskog porekla

Član 117.

Sporedni proizvodi životinjskog porekla moraju se sakupljati, preraditi ili uništiti u objektima namenjenim za preradu, obradu ili uništavanje sporednih proizvoda životinjskog porekla.

U objektima za sakupljanje, preradu i uništavanje sporednih proizvoda životinjskog porekla vodi se propisana evidencija koja se čuva tri godine.

Ministar bliže propisuje način razvrstavanja, postupanja sa sporednim proizvodima životinjskog porekla, metode njihove prerade, higijenske uslove, način njihovog utovara, pretovara i istovara, veterinarsko-sanitarne uslove za izgradnju objekata, oblik i sadržinu evidencije koja se vodi u objektima za sakupljanje, preradu i uništavanje sporednih proizvoda životinjskog porekla, postupak sa sporednim proizvodima u izuzetnim slučajevima, kao i način sprovođenja službene kontrole i samokontrole. ”

Član 71.

U članu 118. stav 1. reči: „leševa životinja i drugih otpadaka životinjskog porekla” zamenjuju se rečima: „sporednih proizvoda životinjskog porekla”.

U stavu 3. reči: „leševa životinja i drugih otpadaka” zamenjuju se rečima: „sporednih proizvoda”.

Član 72.

U članu 119. reči: „leševa životinja i drugih otpadaka” zamenjuju se rečima: „sporednih proizvoda”.

Član 73.

Posle člana 119. dodaje se tačka 9) i čl. 119a i 119b, koji glase:

„9) Upravljanje otpadom koji nastaje u veterinarskim organizacijama

i objektima u kojima se obavlja veterinarska delatnost

Član 119a

U veterinarskim organizacijama i objektima u kojima se obavlja veterinarska delatnost otpad se obavezno razvrstava na mestu nastanka na opasan i bezopasan.

Pod opasnim otpadom koji nastaje u veterinarskim organizacijama i objektima u kojima se obavlja veterinarska delatnost, u smislu ovog zakona smatra se: infektivni otpad, patološki otpad, hemijski otpad, toksični otpad, farmaceutski otpad, oštri odbačeni medicinski instrumenti i drugi opasan otpad.

Odgovorno lice u veterinarskim organizacijama i objektima iz stava 2. ovog člana dužno je da izradi plan upravljanja otpadom i imenuje lice odgovorno za upravljanje otpadom.

Plan upravljanja otpadom u veterinarskim organizacijama i objektima iz stava 1. ovog člana u kojima se proizvodi više od 500 kg opasnog otpada odobrava Ministarstvo.

Upravljanje i konačno zbrinjavanje navedenih tokova otpada vrši se u skladu sa zakonom kojim se uređuje upravljanje otpadom.

Ministar bliže propisuje način prikupljanja, razvrstavanja i uklanjanja otpada koji nastaje u veterinarskim organizacijama i objektima iz stava 1. ovog člana, kao i sadržinu plana upravljanja otpadom.

Upravljanje farmaceutskim otpadom

Član 119b

Pod farmaceutskim otpadom u smislu ovog zakona podrazumeva se: neupotrebljeni farmaceutski proizvodi, pomoćna lekovita sredstva, lekovi i medicinska sredstva sa isteklim rokom upotrebe, lekovi, medicinska sredstva ili farmaceutske sirovine koji iz bilo kojih razloga nisu ili ne mogu biti upotrebljene, ambalaža u kojima su čuvane farmaceutske sirovine, spoljašnja i unutrašnja pakovanja upotrebljenih lekova.

Proizvođač i vlasnik farmaceutskog otpada dužan je da sa farmaceutskim otpadom postupa kao sa opasnim otpadom.

Upravljanje i konačno zbrinjavanje navedenih tokova otpada vrši se u skladu sa zakonom kojim se uređuje upravljanje otpadom.”

Član 74.

U članu 120. stav 1. posle reči: „hrana životinjskog porekla”, dodaju se reči: „sporedni proizvodi životinjskog porekla,”.

U stavu 2. zapeta i reči: „provoz i izvoz” zamenjuju se rečima: „i tranzit”, a posle reči: „hrane za životinje”, dodaju se reči: „sporedni proizvodi životinjskog porekla,”.

Posle stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi:

„Veterinarsko-sanitarna kontrola na graničnom prelazu sastoji se od pregleda dokumentacije, identifikacije pošiljke i fizičkog pregleda pošiljke.”

Dosadašnji stav 3. postaje stav 4.

Dosadašnji stav 4, koji postaje stav 5. menja se i glasi:

„Ministar bliže propisuje vrste pošiljki koje podležu veterinarsko-sanitarnoj kontroli, način obavljanja veterinarsko-sanitarnog pregleda i higijensko-tehničke i radne uslove koje moraju da ispunjavaju granični prelazi iz stava 2. ovog člana.”

Član 75.

Naslov iznad člana 121. menja se i glasi:

„Uslovi za uvoz pošiljaka”

U članu 121. stav 1. dodaju se reči: „i ako su životinje obeležene u skladu sa propisima zemlje izvoznice, odnosno zemlje porekla pošiljke”.

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

„Uvoz iz stava 1. ovog člana može se odobriti i u slučaju da su primenjeni drugačiji postupci od propisanih, a za koje nadležna služba zemlje izvoznice pruži naučno zasnovane dokaze o postizanju jednakog nivoa zaštite zdravlja koji bi se postigao primenom postupaka propisanih u Republici Srbiji.”

U dosadašnjem stavu 2, koji postaje stav 3. posle reči: „hrane za životinje” dodaju se zapeta i reči: „sporednih proizvoda životinjskog porekla”.

U dosadašnjem stavu 3, koji postaje stav 4. reči: „iz stava 2.” zamenjuju se rečima: „iz stava 3.”, a reči: „obezbeđena jednaka zaštita” zamenjuju se rečima: „obezbeđen jednak nivo zaštite”.

Posle stava 4. dodaje se novi stav 5, koji glasi:

„Postupci zvanično prihvaćeni od relevantnih međunarodnih organizacija za utvrđivanje standarda za zaštitu zdravlja priznaju se za postupke koji pružaju jednak nivo zaštite zdravlja, kao i postupci propisani u Republici Srbiji.”

U dosadašnjem stavu 4, koji postaje stav 6. reči: „stava 3. ovog člana” zamenjuju se rečima: „stava 5. ovog člana”.

Dosadašnji stav 5. postaje stav 7.

Član 76.

U članu 122. stav 1. tačka 1) posle reči: „prijavljuju” dodaju se reči: „i obeležene na propisan način”.

Tačka 2) menja se i glasi:

„2) moraju da imaju originalnu međunarodnu veterinarsku potvrdu (sertifikat) izdatu i potpisanu od strane nadležnog veterinarskog inspektora ili ovlašćenog veterinara države izvoznice ili države porekla;”.

Posle tačke 2) dodaje se tačka 2a), koja glasi:

„2a) moraju biti obeležene i praćene odgovarajućim identifikacionim dokumentom kada su u pitanju žive životinje;”.

Tačka 3) menja se i glasi:

„3) moraju da imaju rešenje o utvrđivanju veterinarsko-sanitarnih uslova za uvoz ili za tranzit;”.

U stavu 2. tač. 2) i 3) menjaju se i glase:

„2) imaju originalnu međunarodnu veterinarsku potvrdu (sertifikat) izdatu i potpisanu od strane nadležnog veterinarskog inspektora ili ovlašćenog veterinara države izvoznice ili države porekla;

3) imaju rešenje o utvrđivanju veterinarsko-sanitarnih uslova za uvoz ili za tranzit;”.

U tački 4) posle reči: „kojima je” dodaju se reči: „proizvod i”.

Posle stava 2. dodaju se st. 3. i 4, koji glase:

„Odredbe stava 2. ovog člana ne primenjuju se na hranu životinjskog porekla koja čini deo putničkog ličnog prtljaga namenjenog ličnoj potrošnji pod uslovom da dolazi iz država iz kojih nije zabranjen uvoz ili tranzit i da ukupna masa ne prelazi 1 kg.

Pošiljke hrane i komponenata za pripremu hrane za životinje koje nisu životinjskog porekla i koje ne sadrže sirovine životinjskog porekla u uvozu podležu veterinarsko-sanitarnom pregledu na mestu skladištenja, osim sena i prostirke od slame koji podležu veterinarsko-sanitarnom pregledu na graničnom prelazu.”

Član 77.

Naslov iznad člana 124. menja se i glasi:

„Izdavanje rešenja o utvrđivanju veterinarsko-sanitarnih

uslova za uvoz ili za tranzit pošiljaka”

U članu 124. stav 1. reči: „uvozne dozvole odnosno dozvole za provoz” zamenjuju se rečima: „rešenje o utvrđivanju veterinarsko-sanitarnih uslova za uvoz ili tranzit”, a posle reči: „hrane za životinje” dodaju se reči: „sporednih proizvoda životinjskog porekla”.

U stavu 2. reči: „Uvoznom odnosno dozvolom za provoz propisuju se” zamenjuju se rečima: „Rešenjem se utvrđuju”.

U stavu 3. reči: „Uvozna odnosno dozvola za provoz” zamenjuju se rečima: „Rešenje za uvoz, odnosno rešenje za tranzit”.

U tački 1) posle reči: „hrane za životinje” dodaju se zapeta i reči: „sporednih proizvoda životinjskog porekla”.

U stavu 5. reč: „Dozvolom” zamenjuje se rečju: „Rešenjem”, a posle reči: „hrane za životinje” dodaju se zapeta i reči: „sporednih proizvoda životinjskog porekla”.

St. 7. i 8. menjaju se i glase:

„Ministar određuje vrste pošiljki iz stava 1. ovog člana koje podležu izdavanju rešenja o utvrđivanju veterinarsko-sanitarnih uslova za uvoz ili tranzit.

Izuzetno od odredbe iz stava 1. ovog člana rešenje za uvoz i tranzit nije potrebno za određene vrste pošiljki.”

Posle stava 8. dodaje se stav 9, koji glasi:

„Ministar bliže propisuje uslove za pošiljke koje se uvoze za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit, kao i izgled i sadržinu obrasca uverenja za pošiljke koje se uvoze (sertifikat) iz stava 8. ovog člana.”

Član 78.

U članu 128. stav 1. zapeta posle reči: „Uvoz” i reč: „izvoz” brišu se, a posle reči: „granici” dodaju se zapeta i reči: „osim nekomercijalnog uvoza i provoza kućnih ljubimaca u pratnji vlasnika ili držaoca životinja. Kontrolu identifikacije i prateće dokumentacije nekomercijalnog kretanja kućnih ljubimaca obavlja carinski organ.”

Stav 2. menja se i glasi:

„Za pošiljke iz stava 1. ovog člana neće se odobriti uvoz i provoz ako se veterinarsko-sanitarnim pregledom utvrdi da:

1) u zemlji izvoznici ili zemljama kroz koje se pošiljka provozi postoji zarazna bolest koja se obavezno prijavljuje;

2) pošiljku ne prate propisani ili pravilno popunjeni dokumenti;

3) uvozne pošiljke ne ispunjavaju uslove za uvoz;

4) pošiljka može ugroziti zdravlje ljudi i životinja i da je neposredno ugrožena dobrobit životinja;

5) proizvodi i hrana životinjskog porekla i hrana za životinje nisu bezbedni, odnosno ako su zdravstveno higijenski i kvalitativno neispravni za ishranu ljudi i životinja;

6) životinje nisu propisno obeležene, odnosno da proizvodi i hrana životinjskog porekla i hrana za životinje nisu označeni na propisan način tako da se ne može utvrditi identitet pošiljke i veza sa pratećim dokumentom;

7) pošiljka iz uvoza nije proizvedena u izvoznom objektu odobrenom od strane EU ili u izvoznom objektu koji nije odobrilo Ministarstvo;

8) pošiljke proizvoda i hrane životinjskog porekla namenjene za ishranu ljudi i hrane za životinje sadrže radioaktivne materije i rezidue u nedozvoljenim količinama;

9) pošiljka ili prevozno sredstvo ne zadovoljavaju propisane uslove.”

Posle stava 3. dodaju se st. 4, 5. i 6, koji glase:

„Granični veterinarski inspektor može privremeno zabraniti ulazak pošiljke ako treba da se otklone nedostaci na pošiljci ili dokumentima koji je prate.

Ako granični veterinarski inspektor zabrani ulazak pošiljke rešenjem kojim zabranjuje ulazak pošiljke i koje je doneto u skraćenom postupku, to označava na zajedničkom veterinarskom ulaznom dokumentu i određuje mere za postupanje s tom pošiljkom.

Ministar bliže propisuje način i postupak prijavljivanja pošiljke za pregled, postupak i mere za postupanje sa pošiljkom kojoj je zabranjen uvoz.”

Član 79.

U članu 129. stav 1. zapeta posle reči: „uvoz” i reč: „izvoz” brišu se.

Stav 2. menja se i glasi:

„Carinski organ može da odobri stavljanje u carinski postupak pošiljke koja podleže veterinarsko-sanitarnom pregledu na osnovu izdatog i potvrđenog zajedničkog veterinarskog ulaznog dokumenta od strane graničnog veterinarskog inspektora.”

U stavu 3. reči: „izdaje pisano uputstvo kojim se” zamenjuju se rečima: „ako je tako naznačeno u zajedničkom veterinarskom ulaznom dokumentu”.

Posle stava 3. dodaju se st. 4. i 5, koji glase:

„Lice odgovorno za pošiljku mora da sprovede sve propisane postupke vezano za: najavu pošiljke, prijavu pošiljke za pregled, plaćanje naknade za veterinarsko-sanitarni pregled, kao i sve mere koje naredi granični veterinarski inspektor.

Ministar bliže propisuje sadržinu i izgled obrasca, kao i način izdavanja zajedničkog veterinarskog ulaznog dokumenta.”

Član 80.

U članu 131. reči: „člana 130.” zamenjuju se rečima: „čl. 129. i 130”.

Član 81.

U članu 132. posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

„Objekti u slobodnim zonama ili carinskim skladištima iz stava 1. ovog člana moraju biti odobreni ili registrovani u skladu sa posebnim propisom.”

U dosadašnjem stavu 2, koji postaje stav 3. posle reči: „inspektor” dodaju se reči: „u skladu sa ovim zakonom”.

Posle stava 3. dodaje se stav 4, koji glasi:

„Troškovi nastali izlaskom graničnog veterinarskog inspektora radi vršenja veterinarskog pregleda pošiljaka iz stava 1. ovog člana van mesta u kojem je sedište granične veterinarske inspekcije snosi podnosilac zahteva u iznosu koji određuje ministar.”

Član 82.

U članu 133. stav 1. posle tačke 2) tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje tačka 3), koja glasi:

„3) odgovarajući identifikacioni dokument kada su u pitanju žive životinje.”

Član 83.

U članu 134. stav 1. posle reči: „životinja” stavlja se zapeta, reč: „i” briše se, a posle reči: „životinjskog porekla” dodaju se reči: „hrana za životinje, sporedni proizvodi životinjskog porekla i pratećih predmeta”.

U stavu 2. posle reči: „pošiljke” zapeta i reči: „a granični veterinarski inspektor na granici je overava prilikom izlaska pošiljke preko graničnog prelaza” brišu se.

Stav 4. menja se i glasi:

„Ministar bliže propisuje način i postupak izdavanja međunarodne veterinarske potvrde (sertifikat), kao i evidenciju o izdatim sertifikatima.”

Član 84.

U članu 135. stav 1. reč: „otpadaka” zamenjuje se rečima: „sporednim proizvodima”.

U stavu 2. reč: „otpacima” zamenjuje se rečima: „sporednim proizvodima”.

U stavu 3. reč: „otpatke” zamenjuje se rečima: „sporedne proizvode”, reči: „prenos otpadaka” zamenjuju se rečima: „njihov prenos”, a reč: „otpaci” zamenjuje se rečju: „oni”.

Posle stava 3. dodaje se stav 4, koji glasi:

„Lica koja obavljaju poslove sakupljanja i prevoza sporednih proizvoda i leševa životinja moraju obezbediti njihovo redovno preuzimanje i prevoz iz objekta za sakupljanje i objekta u kojem oni nastaju.”

Član 85.

U članu 136. stav 2. posle reči: „leševa” dodaju se zapeta i reči: „kao i da o uginuću životinje, osim kućnih ljubimaca, obaveste Centralnu bazu”.

Član 86.

Naslov iznad člana 137. menja se i glasi:

„Postupanje sa sporednim proizvodima životinjskog

porekla u izuzetnim slučajevima”

U članu 137. stav 1. reči: „leševi životinja” zamenjuju se rečima: „sporedni proizvodi životinjskog porekla”.

U stavu 3. reči: „leševa životinja” zamenjuju se rečima: „sporednih proizvoda životinjskog porekla”.

Član 87.

U članu 140. stav 1. tačka 2) menja se i glasi:

„2) naknade za izvršene preglede pri utovaru pošiljke životinja van epizootiološke jedinice;”.

U tački 3) posle reči: „preglede” dodaju se zapeta i reči: „odnosno preglede opštih i posebnih uslova za higijenu hrane i hrane za životinje”.

U tački 4) reč: „otpadaka” zamenjuje se rečima: „sporednih proizvoda”.

Tačka 5) menja se i glasi:

„5) naknade za obeležavanje, registraciju i praćenje kretanja životinja;”.

Stav 3. menja se i glasi:

„Sredstva ostvarena od naknada iz stava 1. ovog člana su prihod budžeta Republike Srbije i koriste se za sprovođenje mera zdravstvene zaštite životinja, s tim što se 50% sredstava ostvarenih od naknada iz stava 1. tač. 1), 2), 4), 5) i 6) ovog člana koriste za sprovođenje mera zdravstvene zaštite životinja preko ovlašćenih veterinarskih stanica.”

Član 88.

U članu 142. stav 1. tačka 1) posle reči: „uslova” dodaju se zapeta i reči: „odnosno opštih i posebnih uslova za higijenu hrane i hrane za životinje”.

U tački 3) posle reči: „pravnih lica” dodaju se reči: „i preduzetnika”.

Tačka 4) menja se i glasi:

„4) upis u Registar odobrenih objekata i dodele veterinarskog kontrolnog broja;”

Član 89.

U članu 146. stav 1. tačka 2) posle reči: „pravnih lica” dodaju se reči: „i preduzetnika”.

U tački 3) reči: „st. 4. i 5. ovog zakona” zamenjuju se rečima: „st. 4, 5. i 6. ovog zakona”.

Tač. 5) i 6) brišu se.

U tački 11) posle reči: „uslova” dodaju se zapeta i reči: „odnosno opštih i posebnih uslova za higijenu hrane i hrane za životinja”.

U tački 12) posle reči: „Registar objekata” dodaju se zapeta i reči: „Registar odobrenih objekata”.

U tački 15) reč: „otpadaka” zamenjuje se rečima: „sporednih proizvoda životinjskog porekla”.

U tački 16) posle reči: „životinja” dodaju se reči: „potvrde o zdravstvenom stanju pošiljke životinje u prometu”, a posle reči: „uverenjima” dodaju se reči: „i potvrdama”.

U tački 17) reči: „otpadaka životinjskog porekla” zamenjuju se rečima: „sporednih proizvoda životinjskog porekla”.

Član 90.

U članu 147. tačka 2) posle reči: „uslovima” dodaju se zapeta i reči: „odnosno opštih i posebnih uslova za higijenu hrane i hrane za životinje”.

U tački 3) reč: „otpadaka” zamenjuje se rečima: „sporednih proizvoda”.

U tački 4) reč: „otpatke” zamenjuje se rečima: „sporedne proizvode”.

Posle tačke 5) dodaje se tačka 5a), koja glasi:

„5a) privremeno oduzme predmete koji su bili upotrebljeni, namenjeni ili su nastali izvršenjem prekršaja, privrednog prestupa ili krivičnog dela i izda potvrdu o oduzetim predmetima;”

Član 91.

U članu 148. stav 1. tačka 3) reč: „otpadaka” zamenjuje se rečima: „sporednih proizvoda”.

U stavu 2. reč: „otpatke” zamenjuje se rečima: „sporedne proizvode”.

Član 92.

U članu 149. stav 4. reč: „sirovina” zamenjuje se rečima: „hrane životinjskog porekla, hrane za životinje”.

Član 93.

U članu 150. tačka 1) reč: „otpadaka” zamenjuje se rečima: „sporednih proizvoda”.

U tački 2) reč: „otpadaka” zamenjuje se rečima: „sporednih proizvoda životinjskog porekla”.

Član 94.

U članu 151. stav 1. tačka 1) reč: „otpadaka” zamenjuje se rečima: „sporednih proizvoda”.

U tački 2) zapeta posle reči: „uvoz” i reč: „izvoz” brišu se, a reč: „otpadaka” zamenjuje se rečima: „sporednih proizvoda životinjskog porekla”. U tački 3) reč: „otpadaka” zamenjuje se rečima: „sporednih proizvoda”.

U tački 4) reč: „otpadaka” zamenjuje se rečima: „sporednih proizvoda”.

Posle tačka 5) dodaje se tačka 5a), koja glasi:

„5a) privremeno oduzme predmete koji su bili upotrebljeni, namenjeni ili su nastali izvršenjem prekršaja, privrednog prestupa ili krivičnog dela i izda potvrdu o oduzetim predmetima;”.

Član 95.

Posle člana 151. dodaje se član 151a, koji glasi:

„Član 151a

Prodaja proizvoda, odnosno životinja iz člana 147. tačka 5a) i člana 151. tačka 5a) ovog zakona vrši se po okončanju odgovarajućeg sudskog postupka na osnovu izvršne sudske odluke.

Ako čuvanje oduzetih životinja iziskuje nesrazmerne troškove, životinje će se odmah prodati.

Sredstva ostvarena prodajom oduzetih proizvoda, odnosno životinja po odbitku troškova, uplaćuju se u budžet Republike Srbije.”

Član 96.

U članu 152. stav 1. reč: „otpadaka” zamenjuje se rečima: „sporednih proizvoda životinjskog porekla”.

Posle stava 1. dodaje se stav 2, koji glasi:

„Ministar propisuje način smeštaja, čuvanja i prodaje oduzetih proizvoda, odnosno životinja.”

Član 97.

U članu 156. stav 1. tačka 1) posle reči: „pravnih lica” dodaju se reči: „i preduzetnika”.

U tački 2) reči: „člana 16. stav 3, člana 17. stav 3, člana 18. stav 2, člana 19. stav 5, ” zamenjuju se rečima: „člana 16. st. 3. i 4, člana 17. st 3. i 5, člana 18. st. 2. i 3, člana 19. st. 5. i 6.”, a posle reči: „člana 20. stav 2,” dodaju se reči: „člana 20a stav 2.”.

U tački 3) u zagradi reči: „član 21. stav 2.” zamenjuju se rečima: „član 21. st. 2. i 3.”

U tački 6) u zagradi reči: „član 61. stav 2. tač. 2) do 5)” zamenjuju se rečima: „član 61. stav 2. tač. 1) – 5)”.

U tački 8) posle reči: „Registar objekata” dodaju se zapeta i reči: „odnosno Registar odobrenih objekata”.

U tački 9) reči: „iz člana 78. stav 1.” zamenjuju se rečima: „iz člana 78. stav 2.”.

U tački 10) reč: „registrovani” zemenjuje se rečju: „odobreni”.

Član 98.

U članu 157. stav 1. tačka 1) posle reči: „člana 29. stav 1.” dodaju se zapeta i reči: „člana 29a stav 1.”.

Posle tačke 3) dodaje se tačka 3a), koja glasi:

„3a) životinje u prometu ne prati odgovarajući identifikacioni dokument, a životinje koje napuštaju epizootiološku jedinicu potvrda o zdravstvenom stanju pošiljke u prometu (član 93. stav 3);”

Tačka 4) briše se.

Tačka 6) menja se i glasi:

„6) vrši prodaju životinja na sabirnim centrima, stočnim pijacama i otkupnim mestima koji nisu regostrovani, odnosno odobreni (član 97. stav 1);”.

Tačka 7) menja se i glasi:

„7) vrši klanje životinja, odnosno prinudno klanje životinja bez izvršene službene kontrole (član 102. st. 1, 3. i 5);”

U tački 8) reči: „veterinarsko-sanitarnu” zamenjuju se rečju: „službenu”.

U tački 9) reči: „članu 111. st. 2, 3. i 4.” zamenjuju se rečima: „članu 111. st. 1, 2, 3, 4. i 5.”.

U tački 13) posle reči: „uveze” zapeta i reč: „izveze” brišu se, a reč: „otpatke” zamenjuje se rečima: „sporedne proizvode”.

U tački 15) reči: „uvozne odnosno dozvole za provoz” zamenjuju se rečima: „rešenja o utvrđivanju veterinarsko-sanitarnih uslova za uvoz ili tranzit”.

Član 99.

U članu 158. stav 1. tačka 1) menja se i glasi:

„1) ne vodi registar životinja na gazdinstvu i evidenciju o kupovini i prodaji životinja, njihovom premeštanju i prometu (član 6. tačka 8);”

U tački 6) reč: „otpadaka” zamenjuje se rečima: „sporednih proizvoda životinjskog porekla”.

U tački 7) reč: „evidentirana” zamenjuje se rečju: „registrovana”.

U tački 10) posle reči: „pasoša” dodaju se reči: „ili identifikacionog dokumenta”.

U tački 11) posle reči: „životinja” dodaju se zapeta i reči: „odnosno potvrdama o zdravstvenom stanju pošiljke u prometu”, a reči u zagradi: „član 93. stav 4.” zamenjuju se rečima: „član 93. stav 5.”.

U tački 12) reči u zagradi: „član 93. stav 8.” zamenjuju se rečima: „član 93. stav 9.”.

U tački 14) posle reči: „u prometu” dodaju se reči: „i odgovarajući identifikacioni dokument koji prati kretanje i promet životinje”.

U tački 15) posle reči: „registrovanog” dodaju se zapeta i reči: „odnosno odobrenog”.

U tački 18) posle reči: „zakona” dodaju se zapeta i reči: „odnosno Centralnoj bazi ne dostavi podatke o identifikacionim brojevima zaklanih životinja u skladu sa članom 103. stav 3. ovog zakona;”.

U tački 19) reči: „prodajnog mesta” zamenjuju se rečima: „registrovanog, odnosno odobrenog objekta”.

U tački 21) reči: „109. stav 1.” zamenjuju se rečima: „109. st. 1. i 2.”.

U tački 22) reči: „članom 109. stav 2.” zamenjuju se rečima: „članom 109. stav 3.”.

U tački 23) reči: „člana 109. st. 3. i 5.” zamenjuju se rečima: „člana 109. st. 4. i 6. ”.

U tački 24) u zagradi reči: „član 109. stav 4.” zamenjuju se rečima: „član 109. stav 5.”.

U tački 25) reči: „koji koriste mesno, mesno-koštano i koštano brašno ili masi od preživara” brišu se.

U tački 26) reči: „članom 112. stav 2.” zamenjuju se rečima: „članom 112. stav 3.”

U tački 27) reči: „članom 112. stav 3.” zamenjuju se rečima: „članom 112. stav 4.”.

Posle tačke 28) dodaje se tač. 28a) i 28b), koje glase:

„28a) sakuplja, prerađuje ili uništava sporedne proizvode životinjskog porekla, odnosno ne vodi i ne čuva propisanu evidenciju suprotno odredbama člana 117. st. 1. i 2. ovog zakona;

28b) postupi suprotno odredbama člana 119. st. 1, 3. i 4. ovog zakona, odnosno odredbi člana 119b stav 2. ovog zakona”.

U tački 30) reč: „otpadaka” zamenjuje se rečima: „sporednih proizvoda”, a reči u zagradi: „član 135. stav 3.” zamenjuju se rečima: „član 135. st. 3. i 4.”.

Član 100.

U članu 159. stav 1. tač. 1) i 2) brišu se.

Tačka 3) menja se i glasi:

„Proizvedeno mleko i proizvode od mleka u domaćinstvu koji su namenjeni za javnu potrošnju, prodaje na mestu proizvodnje ili na pijacama, a mleko i ti proizvodi ne potiču iz objekata koji su upisani u Registar objekata (član 108). ”

Stav 2. menja se i glasi:

„Novčanom kaznom iz stava 1. ovog člana kazniće se za prekršaj preduzetnik i ako učini radnju iz člana 156. stav 1. tač. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10, 11), 12) i 13), člana 157. stav 1. tač. 2), 3), 3a), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15) i 16) i člana 158. stav 1. tač. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19), 20), 21), 22), 23), 24), 25), 26), 27), 28), 28a), 29), 30), 31), 32), 33) i 34)”.

Član 101.

Član 160. menja se i glasi:

„Novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ako proizvedeno mleko i proizvode od mleka u domaćinstvu koji su namenjeni za javnu potrošnju, prodaje na mestu proizvodnje ili na pijacama, a mleko i ti proizvodi ne potiču iz objekata koji su upisani u Registar objekata (član 108).

Novčanom kaznom iz stava 1. ovog člana kazniće se za prekršaj fizičko lice ako učini radnje iz člana 156. stav 1. tač. 4) – 7) i tačka 11), člana 157. stav 1. tač. 2), 3a), 5), 6), 7), 9) i tač. 12) – 16) i člana 158. stav 1. tač. 1), 2), 3), 5), 7), 8), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 19) i tač. 29) – 35) ovog zakona.”

Član 102.

U celom tekstu zakona reč: „Republika” u datom padežu zamenjuje se rečima: „Republika Srbija” u odgovarajućem padežu.

Član 103.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

4827010.0060.11.Doc/1

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o veterinarstvu sadržan je u odredbi člana 97. tačka 9) Ustava Republike Srbije, prema kojoj, između ostalog, Republika Srbija uređuje i obezbeđuje održivi razvoj, sistem zaštite i unapređenja životne sredine, kao i zaštitu i unapređivanje biljnog i životinjskog sveta.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Posle donošenja Zakona o veterinarstvu u EU je donet set uredbi i direktiva kojima se uređuje oblast higijene hrane kao i specifične uredbe za hranu životinjskog porekla i hranu za životinje i sprovođenje službenih kontrola.

Propisi EU kojim se uređuje međunarodni promet životinja i proizvoda životinjskog porekla kao i hrane životinjskog porekla su definisali uslove u pogledu zdravstvenog statusa i istovetnih mera koje se sprovode radi sprečavanja pojave i širenja zaraznih bolesti životinja.

Kako bi se sprečilo širenje opasnih zaraznih bolesti životinja propisani su identifikacioni dokumenti za životinje, zatim podaci koji se u te dokumente unose i sistem praćenja kretanja životinja (TRACES).

Navedeni razlozi predstavljaju potrebu usklađivanja postojećeg zakona kako bi uvođenje istovetnih sistema omogućilo Republici Srbiji da nesmetano učestvuje u međunarodnom prometu i izvozi životinje i njihove proizvode na tržište zemalja EU.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH

INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

U članu 1. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o veterinarstvu (u daljem tekstu: Predlog zakona) regulisano je šta se u smislu ovog zakona smatra bolest koja je zarazna kao i koja je naročito opasna zarazna bolest životinja i čije liste propisuje ministar.

Objašnjenje značenja pojedinih izraza upotrebljenih u zakonu dato je u članu 2. i to kroz definicije pojmova, a u cilju boljeg razumevanja teksta. U tekst zakona su uneti pojmovi kao što su gazdinstvo sa životinjama, životinje, zdravstveni status, zajednički veterinarski ulazni dokument, odobreni objekat, sporedni proizvodi životinjskog porekla, registrovan objekat, sledljivost i sl. koji su proizašli iz usaglašavanja teksta sa direktivama Evropske unije za oblast veterinarstva.

U članu 3. Predloga zakona izmenjen je član 4. Zakona tako što je izvršeno usaglašavanje izraza koji se odnose na obeležavanje i registracija životinja, a radi obezbeđivanja njihove sledljivosti u proizvodnji i prometu.

Između ostalog data je definicija gazdinstva sa životinjama pod kojim se podrazumeva svako mesto na kome se drže i uzgajaju životinje i koje kao takvo ne mora da ispunjava uslove iz razloga što se gazdinstvo samo upisuje u Centralnu bazu podataka gde se vode podaci o gazdinstvima i životinjama na njima. Znači gazdinstva ne predstavljaju objekte za uzgoj i držanje životinja koji su navedeni u članu 72. Zakona.

Članom 4. Predloga zakona izmenjen je član 6. Zakona tako što je regulisano da vlasnici i držaoci životinja pored već propisanih obaveza su dužni i da se staraju da se životinje obeleže i registruju, da vode Registar životinja na gazdinstvu, kao i da prijave promenu lokacije i promenu brojnog stanja životica Centralnoj bazi.

Međunarodne obaveze u odnosu na materiju koju reguliše ovaj zakon izvršavaju se u skladu sa preporukama OIE, međunarodnim konvencijama i drugim međunarodnim subjektima te je u ovom članu izvršeno usaglašavanje pojmova tako što se otpaci životinjskog porekla u skladu sa postojećom direktivom nazivaju sporednim proizvodima životinjskog porekla (član 5).

Članom 6. Predloga zakona izmenjen je član 8. Zakona tako što je regulisano da veterinarsku delatnost može da obavlja pored pravnog lica i preduzetnik i to putem veterinarske ambulante, veterinarske stanice, veterinarske klinike, veterinarske apoteke, centra za reprodukciju životinja, centra za skladištenje i distribuciju semena za veštačko osemenjavanje i laboratorije koji je registrovan u Registar privrednih subjekata i koji je upisan u Registar pravnih lica i preduzetnika za obavljanje veterinarske delatnosti koji vodi Ministarstvo, ako ispunjava uslove u pogledu stručnog kadra, prostorija (objekat), tehničkih uslova i odgovarajuće opreme. Na ovaj način izjednačen je položaj pravnih lica i preduzetnika u obavljanju veterinarske delatnosti što do sada nije bio slučaj i što se i pravna lica i preduzetnici upisuju u isti Registar, a do sada su se pravna lica upisivala u Registar pravnih lica za obavljanje veterinarske delatnosti, a preduzetnici u Registar preduzetnika koji obavljaju poslove veterinarske delatnosti.

Navedeni registri su već propisani Zakonom o veterinarstvu koji je donet 2005. godine a jedini novi registar jeste Registar odobrenih objekata iz razloga koji su već navedeni. Znači jedina promena jeste upis preduzetnika u isti registar koji vodi Ministarstvo od 2005. godine. Napominjemo da Agencija nadležna za vođenje registara privrednih subjekata vodi svoj registar koji sadrži drugu vrstu podataka a registar koji se vodi u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede sadrži podatke o veterinarskoj delatnosti u skladu sa Regulativom 178/02, Regulativom 852/04 i Regulativom 853/04 po kojima je istaknuta obaveza nadležnog organa za veterinu da vodi određene registre sa propisanim podacima u zavisnosti od vrste delatnosti i odobrenja za obavljanje tih delatnosti.

Ovi registri omogućavaju praćenje zdravstvenog stanja životinja, mera obaveštavanja kao i obaveštavanje o objektima u kojima se obavila proizvodnja hrane odnosno izvršio povraćaj hrane kroz sistem brzog obaveštavanja o povlačenju neispravne hrane a u cilju zaštite potrošača.

Ceo ovaj sistem uvezan je softverski i povezuje sve okruge u Republici Srbiji te bi ponovo uspostavljanje takvog sistema u drugom organu iziskivao nova dodatna finansijska sredstva, a ne bi bio prepoznat nadležni organ koji upravlja rizikom u oblasti zdravstvene zaštite životinja, a s tim i u vezi zdravstvene zaštite zdravlja ljudi.

Članom 7. Predloga zakona izmenjen je člana 10. Zakona tako što je pojašnjeno da pravna lica koja se bave uzgojom stoke i stočarskom proizvodnjom mogu da osnuju veterinarsku službu, kao veterinarsku stanicu samo za potrebe sopstvenog stočarstva i to na farmama u sopstvenom vlasništvu.

Napominjemo da ovakvo rešenje postoji u Zakonu o veterinarstvu a da su samo dodate reči na farmama u sopstvenom vlasništvu radi pojašnjenja navedenih odredaba.

Naime ova veterinarska služba ne može da obavlja poslove za treća lica, što nije mogla ni do sada iz razloga što je ta služba organizovana u zatvorenom sistemu (farmama) koji obezbeđuje visoko biosigurnosne mere u različitim fazama proizvodnje zatvorenog sistema. Na taj način im se omogućuje da u okviru sopstvene službe obave sve mere zdravstvene zaštite koje ukučuju i sprovođenje programa mera iz zdravstvene zaštite životinja.

Ovakvo rešenje je predviđeno iz razloga sprečavanja širenja zaraznih bolesti životinja.

Naime, ovom odredbom je sprečeno da veterinari koji svoje usluge pružaju na raznim gazdinstvima, različitim mestima na kojima se drže i uzgajaju životinje istovremeno pružaju usluge i na farmama tj. zatvorenim sistemima koji raspolaže sa velikim brojem životinja i koji bi takvim kretanjem mogli ugroziti zdravlje životinja u tom organizovanom sistemu iz razloga što bi mogli biti prenosioci vektora određene zarazne bolesti.

Članom 8. Predloga zakona brisani su čl. 11, 12, 13. i 14. Zakona koji se odnose na obavljanje veterinarske delatnosti od strane preduzetnika iz razloga što je njihov položaj izjednačen sa pravnim licima koji obavljaju poslove veterinarske delatnosti.

Čl. 9, 10, 11. i 12. Predloga zakona izmenjeni su čl. 16, 17, 18. i 19. Zakona tako što je omogućeno da veterinarska ambulanta, veterinarska stanica, veterinarska klinika i veterinarska apoteka svoje poslove mogu da obavljaju i u izdvojenim poslovnim prostorima ako za to ispunjavaju propisane uslove.

Uslove koje treba da obavljaju veterinarske ambulante, veterinarske stanice, veterinarske klinike i veterinarske apoteke jesu uslovi u pogledu zaposlenog lica kao i uslovi u pogledu objekata, prostorije, opreme i uređaja, a navedene uslove propisuje ministar kao što je to i regulisano u članu 8. postojećeg zakona.

Članom 14. Predloga zakona dodat je novi član 20a Zakona kojim je regulisano da obavljanje veterinarske delatnosti se vrši i u centrima za skladištenje i distribuciju semena za veštačko osemenjavanje i propisani su uslovi koje ti centri moraju da ispune u pogledu objekata, prostorije, opreme i sredstava za čuvanje i promet semena za veštačko osemenjavanje.

Članom 15. Predloga zakona izmenjen je član 21. Zakona tako što su dodati novi članovi koji se odnose na laboratorije koje vrše lužbenu kontrolu i kojim je regulisano da ministar bliže propisuje uslove i način ovlašćivanja ovim laboratorija.

Čl. 16. i 17. Predloga zakona izmenjeni su čl. 22. i 24. Zakona tako što se posle reči: „pravno lice” dodaju reči: „i preduzetnik”.

Članom 19. Predloga zakona posle člana 29. Zakona dodat je novi član 29a koji reguliše poslove koje obavlja referentna laboratorija, ovlašćivanjem laboratorija koje mogu biti referentne za pojedinu vrstu ispitivanja, kao i mogućnost da ako za pojedina ispitivanja u Republici ne postoji referentna laboratorija koja ispunjava propisane uslove, ministar može kao referentnu odrediti referentnu laboratoriju u drugoj državi za tražena ispitivanja.

Članom 20. Predloga zakona izmenjen je član 46. Zakona tako što se posle stava 1. dodaje novi stav 2. i st. 3. i 4. koji propisuju dužnost lokalne samouprave da za neškodljivo uklanjanje leševa životinja sa javnih površina i objekata za uzgoj moraju imati izgrađen objekat za sakupljanje leševa životinja, a lokalna samouprava koja nije organizovala zoohigijensku službu do njenog organizovanja dužna je da obezbedi finansiranje uklanjanja leševa.

Članom 21. Predloga zakona izmenjen je član 49. stav 2. Zakona tako što je posle tačke 3) dodata takča 4) koja glasi:

„4) krizni članovi.”.

Članom 22. Predloga zakona izmenjen je član 51. stav 1. Zakona tako što se posle reči: „zaraznih bolesti” dodaju reči: „i obezbeđivanja sistema obeležavanja, registracije i sledljivosti životinja”.

Članom 23. Predloga zakona izmenjen je član 52. stav 1. Zakona tako što je omogućeno da se posebni programi zdravstvene zaštite životinja donose i u slučaju opasnosti od pojave naročito opasnih zaraznih bolesti i egzotičnih bolesti.

Članom 24. Predloga zakona posle člana 52. Zakona dodat je novi član 52a Zakona kojim je regulisano da kada postoji direktni ili indirektni rizik po zdravlju ljudi ili zdravlje životinja primenjuju se mere utvrđene planom upravljanja kriznim situacijama za suzbijanje pojedinih zaraznih bolesti životinja, koji donosi ministar.

Krizne planove sprovode krizni centri, a Ministarstvo takođe izrađuje i organizuje plan edukacije za otkrivanje, praćenje, suzbijanje i iskorenjivanje pojedinih zaraznih bolesti životinja.

Članom 25. Predloga zakona izmenjen je član 53. stav 1. Zakona u smislu da je pored pravnih lica omogućeno i preduzetnicima da se ustupe putem konkursa poslovi od javnog interesa koji se utvrđuju Programom mera zdravstvene zaštite životinja.

Članom 26. Predloga zakona izmenjen je član 56. Zakona tako što je posle stava 2. dodat novi stav 3. koji glasi:

„Za obeležene i registrovane pse i mačke izdaje se pasoš.”

U dosadašnjem stavu 3. koji postaje stav 4. reči: „kao i” brišu se, a posle reči: „mačkama” tačka se zamenjuje zapetom i dodaju reči: „kao i izgled i sadržinu pasoša za pse i mačke.”

Članom 27. Predloga zakona izmenjen je član 57. stav 2. Zakona tako što se reči: „Pravna lica koja sprovode Program mera dužna” zamenjuju se rečima: „Pravna lica i preduzetnici koji sprovode Program mera dužni”.

Članom 28. Predloga zakona posle člana 58. Zakona dodat je novi član 58a Zakona koji reguliše da za određene bolesti životinja Ministarstvo može dodeliti zdravstveni status koji se odnosi na stado, jato, farmu, kompartment, područje ili državu.

Zahtev za međunarodno priznavanje statusa države, područja ili kompartmenta Ministarstvo može podneti Evropskoj komisiji, OIE ili drugoj međunarodnoj organizaciji.

Članom 29. Predloga zakona izmenjen je član 60. stav 1. tačka 1) Zakona tako što se posle reči: „praćenje” dodaju reči: „zdravstvenog stanja životinja”.

Članom 30. Predloga zakona izmenjen je član 63. Zakona tako što je propisano da ministar bliže propisuje način prijave i odjave zaraznih bolesti, kao i način obaveštavanja o preduzetim merama.

Članom 31. Predloga zakona izmenjen je član 64. stav 1. Zakona tako što je pored već propisanih mera koje su neophodne za sprečavanje širenja, suzbijanje i iskorenjivanje bolesti propisane kao mogućnost u ovom slučaju i nalaganje mera i to utvrđivanja uzroka oboljenja i uginuća, sprovođenje epizootiološkog uviđaja, sprovođenje ispitivanja kod divljih životinja, kao i sprovođenje zoohigijenskih, zootehnički, karantinskih i biosigurnosnih mera na mestima gde se životinje drže ili uzgajaju.

Članom 32. Predloga zakona izmenjen je član 70. Zakona tako što je regulisano da pored već propisanih slučajeva vlasnik životinja, proizvoda životinjskog porekla, hrane životinjskog porekla, hrane za životinje i pratećih predmeta nema pravo na naknadu štete i u slučaju ako životinja nije obeležena i registrovana u skladu sa ovim zakonom.

Članom 33. Predloga zakona izmenjen je član 72. Zakona tako što se u stavu 1. tačka 3) posle reči: „životinjskog porekla” zapeta zamenjuje tačkom i zapetom, a reči do kraja rečenice brišu se.

U tački 5) posle reči: „hrane za životinje” zapeta se zamenjuje tačkom i zapetom, a reči do kraja rečenice brišu se.

U tački 6. posle reči: „reprodukciju životinja” dodaju se reči: „i veštačko osemenjavanje”;

Posle tačke 6. dodaju se tač. 6a) i 6b) koje glase:

„6a) centri za skladištenje i distribuciju reproduktivnog materijala;

6b) za proizvodnju i promet lekova na veliko i medicinskih sredstava za upotrebu u veterini”;

Tačka 7) menja se i glasi:

„7) za vršenje usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije;”

Tačka 8) menja se i glasi:

„8) za sakupljanje, preradu i uništavanje sporednih proizvoda životinjskog porekla.”

U stavu 2. posle reči: „potrošnju” reči: „i za izvoz, klanje životinja iz uvoza” brišu se, reči: „proizvodnja i promet sredstava za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju” zamenjuju se rečima: „vršenje usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije”, a reč: „otpada” zamenjuje se rečima: „sporednih proizvoda životinjskog porekla”.

Objekti za prodaju na malo hrane životinjskog porekla su objekti koji će se samo upisivati u Registar objekata bez prethodne provere ispunjenosti uslova a radi obezbeđivanja sledljivosti u prometu u skladu sa Regulativom 882/2004.

Predlagač zakona se odlučio za ovakvo rešenje radi usklađivanja ovih odredaba sa navedenom regulativom odnosno kako bi nadležni organ mogao da takve objekte ima u svom registru i na osnovu tih podataka da sprovede službene kontrole i u tim objektima a u cilju praćenja uslova prodaje i rukovanja sa hranom životinjskog porekla i hranom za životinje.

Jasno je da podela na objekte koji se upisuju u Registar objekata odnosno Registar odobrenih objekata proizilazi iz obaveze usklađivanja propisa sa tzv. „higijenskim paketom” jer se za odobrene objekte traži prethodna provera ispunjenosti posebnih uslova koji se zahteva u procesu proizvodnje hrane i hrane za životinje. Napominjemo da svi objekti koji su upisani u Registar objekata ne moraju ponovo da izvrše registraciju u zavisnostosti od toga koju vrstu delatnosti obavljaju s obzirom da se odredbe zakona koje se tiču ispunjenosti veterinarsko-sanitarnih uslova ne menjaju. Samo oni objekti koji budu želeli da ispune posebne uslove i nađu se na listi za izvozne objekte moraće da ispunem propisane uslove da bi na taj način mogli da se upišu u Registar odobrenih objekata.

Troškovi u pogledu ispunjenosti posebnih uslova koje će ti objekti da imaju sigurno da će biti veliki s obzirom da svoj objekat moraju da usklade i u pogledu kvaliteta objekta i u pogledu opreme kao i u pogledu zapošljavanja odgovarajućeg stručnog kadra u njima te iz tih razloga ne može se reći koji je to fiksni iznos, a u pogledu troškova koji će takvi objekti imati u pogledu registracije napominjemo da će to biti samo administrativna taksa za upis u odgovarajući objekat i naknada za troškove koje će imati komisija koja mora da izvrši pregled takvog objekta i utvrdi ispunjenost uslova.

Članom 34. Predloga zakona izmenjen je član 73. Zakona koji se odnosi na upis objekata u zavisnosti od vrste delatnosti koja se u njima obavlja u registar objekata odnosno registar odobrenih objekata.

Regulisano je da ministar bliže propisuje vrste objekata koji se registruju odnosno odbravaju, način i postupak registracije, odnosno odobravanja objekata, kao i izgled obrasca za upis objekata u Registar objekata odnosno Registar odobrenih objekata.

Članom 35. Predloga zakona izmenjen je član 74. Zakona tako što je pored već postojećeg Registra objekata propisano i da su podaci koji se upisuju u Registar odobrenih objekata javni.

Članom 36. Predloga zakona izmenjen je član 75. Zakona koji reguliše način brisanja objekata iz Registra objekata i Registra odobranih objekata.

Članom 37. Predloga zakona izmenjen je član 76. Zakona tako što je predviđeno da u zavisnosti od vrste delatnosti koja se obavlja u objektima pojedini objekti pored veterinarsko-sanitarnih moraju ispunjavati i opšte i posebne uslove za higijenu hrane i hrane za životinje, što u stvari predstavlja usaglašavanje sa direktivom.

Članom 38. Predloga zakona izmenjen je član 77. Zakona tako što je precizno definisan postupak utvrđivanja veterinarsko-sanitarnih uslova odnosno opštih uslova za higijenu hrane i hrane za životinje, kao i način donošenja privremenog rešenja odnosno rešenja kojim se odobrava obavljanje delatnosti u određenim objektima.

Članom 39. Predloga zakona izmenjen je član 78. Zakona koji se odnosi na izvozne objekte koji u skladu sa direktivom da bi dobili izvozni kontroli broj moraju da ispune opšte i posebne uslove za higijenu hrane i hrane za životinje.

Članom 40. Predloga zakona izmenjen je član 79. Zakona koji glasi: „Zabranjen je izvoz iz objekata koji nisu odbreni za izvoz.”

Članom 41. Predloga zakona izmenjen je naslov iznad člana 81. i član 81. Zakona tako što se posle reči: „Vojske Srbije” reči: „i Crne Gore” brišu.

Članom 42. Predloga zakona izmenjen je član 82. stav 1. Zakona tako što se reč: „otpadaka ” zamenjuju rečima: „sporednih proizvoda ”.

Članom 43. Predloga zakona izmenjen je naslov i član 84. Zakona koji se odnosi na sistem obeležavanja i registracije životinja, kao i elemenata iz kojih se taj sistem sastoji. Novina je što obeležavanje životinja pored veterinarskih ambulanti, veterinarskih stanica i veterinarskih službi može biti i drugo pravno i fizičko lice ovlašćeno od strane Ministarstva.

Članom 44. Predloga zakona izmenjen je član 85. stav 2. Zakona koji se odnosi na podatke koji se upisuju u već postojeću Centralnu bazu koja je uspostavljena Zakonom o veterinarstvu 2005. godine.

Članom 45. Predloga zakona izmenjen je član 87. Zakona koji reguliše da pasoš ili drugi identifikacioni dokument mora da prati goveda, ovce, koze, svinje, kopitare, pse i mačke, a po potrebi i ostale životinje od rođenja do smrti. Za svaku obeleženu životinju Ministarstvo izdaje identifikacioni dokument.

Članom 46. Predloga zakona brisan je član 88.Zakona koji se odnosi na obavezu ovlašćenog obeleživača da svako kretanje govečeta upisuje u pasoš.

Članom 47. Predloga zakona izmenjen je član 91. Zakona tako što se posle reči: „pasoša” u datom padežu dodaju reči: „identifikacioni dokument” u odgovarajućem padežu.

Članom 48. Predloga zakona posle člana 91. Zakona dodat je novi član 91a Zakona koji se odnosi na službenu kontrolu obeležavanja i registracije životinja. Ovim članom predviđeno je da Ministarstvo sprovodi službenu kontrolu identifikacije obeležavanja iregistracije životinja na gazdinstvima na osnovu analize rizika. O sprovedenim službenim kontroloma Ministarstvo priprema godišnji izveštaj.

Članom 49. Predloga zakona izmenjen je član 92. stav 1. Zakona tako što je reč: „evidentiranja” zamenjena rečju: „registrovanja”.

Članom 50. Predloga zakona izmenjen je član 93. stav 1. Zakona tako što se posle reči: „obeležena” dodaju reči: „i registrovana”.

Posle stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

„Životinje u prometu mora da prati odgovarajući identifikacioni dokument, a životinje koje napuštaju epizootiološku jedinicu mora da prati potvrda o zdravstvenom stanju pošiljke u prometu.”

U dosadašnjem stavu 3. koji postaje stav 4. tačka na kraju rečenice zamenjuje se zapetom i dodaju reči: „a potvrda iz stava 3. ovog člana ako nije izvršen veterinarsko-sanitarni pregled na mestu utovara.”

U dosadašnjem stavu 4. koji postaje stav 5. tačka na kraju rečenice briše se i dodaju reči: „i potvrdama o zdravstvenom stanju pošiljke u prometu.”

Dosadašnji st. 5. i 6. postaju st. 6. i 7.

U dosadašnjem stavu 7. koji postaje stav 8. posle reči: „životinje” dodaju se reči: „i potvrde o zdravstvenom stanju pošiljke u prometu”, a reči: „stav 1. tačka 1)” zamenjuju se rečima: „stav 1. tač. 1) i 2)”.

Dosadašnji st. 8. i 9. postaju st. 9. i 10.

Dosadašnji stav 10. koji postaje stav 11. menja se i glasi:

„Ministar bliže propisuje uslove za stavljanje životinja u promet, način pregleda pošiljke životinja pre utovara, obrazac uverenja o zdravstvenom stanju životinje, obrazac potvrde o zdravstvenom stanju pošiljke životinje u prometu, sadržinu i način vođenja evidencije o izdatim uverenjima i potvrdama.”

Članom 51. Predloga zakona izbrisan je član 95. Zakona koji se odnosi na utovar, pretovar i istovar pošiljke životinja i otpadaka životinjskog porekla koji se otpremaju prevoznim sredstvima.

Članom 52. Predloga zakona izmenjen je član 96. stav 2. Zakona kojim je propisano da su prevoznici životinja dužni da na zahtev veterinarskog inspektora stave na uvid pored uverenja o zdravstvenom stanju životinje i potvrde o zdravstvenom stanju životinje u prometu i odgovarajući identifikacioni dokument koji prati kretanje i promet životinja.

Čalanom 53. Predloga zakona izmenjen je član 97. Zakona kojim se propisuje da se prodaja životinja može vršiti pored stočanih pijaca i otkupnih mesta i na sabirnim centrima koji su registrovani odnosno odobreni.

Članom 54. Predloga zakona izmenjen je član 98. Zakona kojim je regulisano da se životinje u unutrašnjem prometu moraju smestiti u karantin radi ispitivanja ili upute na klanje ako pored već utvrđenih uslova životinja nije obeležena i ako je ne prati odgovarajući identifikacioni dokument. Troškove karantina snosi vlasnik odnosno držalac životinja.

Troškovi koje plaća vlasnik odnosno držalac životinje za karantin jesu troškovi u koje spada dijagnostičko ispitivanje, uvođenje životinje u centralnu bazu, hranjenje životinje tokom vremena sprovedenog u karantinu kao i eventualno lečenje te životinje. Napominjemo da ako nije moguće utvrditi poreklo životinje to ne znači da nije poznat vlasnik odnosno držalac životinje jer poreklo životinje znači da nije sprovedena obavezna identifikacija životinje u skladu sa zakonom.

Članom 55. Predloga zakona brisan je član 99. Zakona koji se odnosi na osnivanje karantina na područjima na kojima oni ne postoje.

Članom 56. Predloga zakona izmenjen je član 100. Zakona tako što je posle stava 5. dodat stav 6. koji glasi: „Mesta na kojima se organizuju manifestacije kao što su izložbe životinja, takmičenje životinja i sl. predstavljaju gazdinstva.”

Članom 57. Predloga zakona izmenjen je član 101. Zakona tako što je propisano da se klanje životinja obavlja u odobrenim klanicama ako su njihovi proizvodi namenjeni za javnu potrošnju.

Članom 58. Predloga zakona izmenjen je član 102. Zakona koji se odnosi na službenu kontrolu životinja pre klanja i posle klanja.

Članom 59. Predloga zakona izmenjen je član 103. Zakona tako što je propisano da je klanica dužna da centralnoj bazi dostavi podatke o identifikacionim brojedima zaklanih životinja.

Članom 60. Predloga zakona izmenjen je član 104. Zakona koji se odnosi na službenu kontrolu divljači tako što je propisano da pravna lica i korisnici lovišta su dužni da obezbede službenu kontrolu odstreljene divljači radi stavljanja u promet , kao i službenu kontrolu leševa životinja.

Članom 61. Predloga zakona izmenjen je član 105. Zakona koji se odnosi na promet hrane životinjskog porekla tako što je zabranjena organizovana prodaja hrane životinjskog porekla izvan registrovanog odnosno odobrenog objekta.

Članom 62. Predloga zakona izmenjen je član 106. zakona tako što se reči: „veterinarsko-sanitarna” zamenjuju reču: „službena” kao i članom 63. Zakona kojim je na isti način izmenjen član 107. Zakona.

Napominjemo da se meso obeležava žigom, a proizvodi od mesa i mleka identifikacionom oznakom dok se potvrda izdaje nakon izvršenog veterinarsko-sanitarnog pregleda divljači posle odstrela koja će se koristiti za sopstvene potrebe.

I žig i identifikaciona oznaka u sebi sadrže broj objekta koji je upisan u Registar objekata i predstavlja veterinarski kontrolni broj, a sve u skladu i na način kako je to propisano pravilnikom.

Članom 64. Predloga zakona izmenjen je član 108. Zakona kojim je precizirano da preduzetnik, odnosno fizičko lice koje proizvodi mleko i proizvodi mleka u domaćinstvu koji su namenjeni za javnu potrošnju to mleko i proizvode od mleka mogu da prodaju na mestu proizvodnje ili pijacama samo ako potiču iz objekata koji su upisani u Registar objekata.

Članom 65. Predloga zakona izmenjen je član 109. Zakona tako što je dodat stav 1. koji reguliše da je zabranjeno vršiti promet koža iz objekta koji nije odobren.

Članom 66. Predloga zakona izmenjen je član 110. Zakona tako što je propisao da objekti koji služe za proizvodnju i promet hrane za životinje mora da ispuni uslove kojima se sprečava unakrsno zagađenje i umanjuje rizik od nenamernog mešanja proizvoda dobijenih preradom sporednih proizvoda životinjskog porekla, lekova za upotrebu u veterini i aditiva. Takođe je zabranjeno organizovano sakupljanje i korišćenje otpadaka hrane, otpadaka hrane koja potiče iz međunarodnog transporta odnosno zdravstvenih ustanova i restorana u ishrani životinja.

Članom 67. Predloga zakona izmenjen je član 111. Zakona koji se odnosi na ispunjenost uslova hrane za životinje u proizvodnji i prometu. Ministar bliže propisuje uslove za proizvodnju, deklarisanje, stavljanje u promet i upotrebu medicinirane hrane za životinje, kao i aditive koji se koriste u ishrani životinja. Takođe ministar propisuje opšte i posebne uslove higijene hrane za životinje.

Članom 68. Predloga zakona dodat je posle člana 111. Zakona novi član 111a Zakona koji reguliše da za životinje sa posebnim potrebama u pogledu ishrane može da se koristi hrana za životinje sa posebnim namenama.

Članom 69. Predloga zakona izmenjen je član 112. Zakona kojim je utvrđeno da se proizvodnja reproduktivnog materijala može obavljati samo u odobrenim centrima za reprodukciju i veštačko osemenjavanje.

Članom 70. Predloga zakona izmenjen je naslov i član 117. Zakona koji se odnosi na sakupljanje, preradu i uništavanje sporednih proizvoda životinjskog porekla.

Usklađivanje sa Regulativom 1174 nalaže se da se svi sporedni proizvodi životinjskog porekla mogu uništavati samo u objektima koji za to ispunjavaju uslove i omogućavaju da se uništavanje sprovodi na neškodljiv način, koji neće ugroziti zdravlje životinja, ljudi i zaštitu životne sredine. (Na ovaj način se na primer sprečava bolest kao što je bolest BSI – bolest ludih krava.)

Čl. 71. i 72. Predloga zakona izmenjeni su čl. 118. i 119. Zakona tako što su reči: „leševa životinja i drugih otpadaka” zamenjeni rečima: „sporednih proizvoda životinjskog porekla”.

Članom 73. Predloga zakona posle 119. Zakona dodat je čl. 119a i 119b Zakona koji se odnose na upravljanje otpadom koji nastaje u veterinarskim organizacijama i objektima u kojima se obavlja veterinarska delatnost odnosno na upravljanje farmaceutskim otpadom.

Članom 74. Predloga zakona izmenjen je član 120. Zakona tako što su reči: „hrana životinjskog porekla” zamenjene rečima: „sporedni proizvodi životinjskog porekla”. Takođe je propisano da se veterinarsko-sanitarna kontrola na graničnom prelazu sastoji od pregleda dokumentacije, identifikacije pošiljke i fzizičkog pregleda pošiljke.

Članom 75. Predloga zakona izmenjen je član 121. Zakona tako što je regulisano da se uvoz životinja može odobriti i u slučaju da su primenjeni drugačiji postupci od propisanih, a za koje nadležna služba zemlje izvoznice pruži naučno zasnovane dokaze o postizanju jednakog nivoa zaštite zdravlja koji bi se postigao primenom postupaka propisanih u Republici. Takođe je regulisano da postupci zvanično prihvaćeni od relevantnih međunarodnih organizacija za utvrđivanje standarda za zaštitu zdravlja priznaju se za postupke koji pružaju jednak nivo zaštite zdravlja kao i postupci propisani u Republici.

Članom 76. Predloga zakona izmenjen je član 122. Zakona tako što je propisano da pošiljke koje se uvoze ili su u provozu pored već utvrđenih uslova moraju da imaju i originalnu međunarodnu veterinarsku potvrdu izdatu i potpisanu od strane nadležnog veterinarskog inspektora ili ovlašćenog veterinara države izvoznice ili države porekla. Kada su u pitanju žive životinje one moraju biti obeležene i praćene odgovarajućim identifikacionim dokumentom. Odredbe koje se odnose na uslove za pošiljke u uvozu i provozu ne primenjuju se na proizvode koji čine deo putničkog ličnog prtljaga namenjenog ličnoj potrošnji pod uslovom da dolaze iz država iz kojih nije zabranjen uvoz ili provoz i da ukupna masa ne prelazi 1 kilogram.

Članom 77. Predloga zakona izmenjen je član 124. Zakona koji se odnosi na izdavanje rešenja o utvrđivanju veterinarsko-sanitarnih uslova za uvoz ili za provoz pošiljaka. Propisano je da u izuzetnim slučajevima rešenje za uvoz i provoz nije potrebno za određene vrste pošiljki. Vrste pošiljki za koje nije potrebno rešenje za uvoz i provoz određuje ministar.

Članom 78. Predloga zakona izmenjen je član 128. Zakona kojim je regulisano koji su uslovi potrebni da bi se odobrio uvoz i provoz. Takođe granični veterinarski inspektor može privremeno zabraniti ulazak pošiljaka ako treba da se otklone nedostaci na pošiljci ili dokumentima koji je prate.

Ističemo da kućni ljubimci poseduju identifikacioni dokument (pasoš) u kojem su upisani svi podaci vezani za zdravstveni status životinje te iz tih razloga za kućne ljubimce nije potrebna posebna veterinarsko-sanitarna kontrola tj. posebno usaglašavanje (sertifikat) s obzirom da se iz pasoša može utvrditi identifikacija životinje, zravstveni status životinje kao što je to i propisano pravilnikom.

Članom 79. Predloga zakona izmenjen je član 129. Zakona tako što je propisano da carinski organ može da obavi carinski postupak i carinjenje pošiljke koja podleže veterinarsko sanitarnom pregledu na odnosu izdatog i potvrđenog zajedničkog veterinarskog ulaznog dokumenta od strane graničnog veterinarskog inspektora. Lice odgovorno za pošiljku mora da sprovede sve propisane postupke vezano za najavu pošiljke, prijavu pošiljke za pregled, plaćanje naknade za veterinarsko-sanitarni pregled, kao i sve mere koje naredi granični veterinarski inspektor.

Članom 80. Predloga zakona izmenjen je član 131. Zakona tako što se reči: „člana 130.” zamenjuju rečima: „čl. 129. i 130.”.

Članom 81. Predloga zakona izmenjen je član 132. Zakona koji se odnosi na slobodne zone odnosno carinska skladišta. Ovi objekti moraju biti odobreni ili registrovani u skladu sa posebnim propisima.

U ovom slučaju radi se o objektima iz člana 72. tj. o objektima za proizvodnju i promet proizvoda životinjskog porekla, hrane životinjskog porekla i hrane za životinje koji moraju da ispunjavaju uslove u pogledu npr. termičkog režima koji je potreban za određene vrste proizvoda.

Članom 82. Predloga zakona izmenjen je član 133. Zakona kojim je propisano da pošiljke kada su u pitanju žive životinje moraju da imaju i odgovarajući identifikacioni dokument.

Članom 83. Predloga zakona izmenjen je član 134. Zakona tako što je propisano da ministar bliže propisuje način i postupak izdavanja međunarodne veterinarske potvrde, kao i evidenciju o izdatim sertifikatima.

Članom 84. Predloga zakona izmenjen je član 135. Zakona tako što je reč: „otpaci” zamenjene rečima: „sporedni proizvodi”. Takođe je regulisano da lica koja obavljaju poslove sakupljanja i prevoza moraju osigurati redovno preuzimanje i prevoz leševa životinja i sporednih proizvoda iz objekata za sakupljanje i objekata u kojima oni nastaju.

Članom 85. Predloga zakona izmenjen je član 136. Zakona tako što je propisano da vlasnici i držaoci životinja kada je u pitanju uginuće životinja, osim kućnih ljubimaca moraju da obaveste Centralnu bazu.

Članom 86. Predloga zakona izmenjen je član 137. Zakona tako što su reči: „leševi životinja” zmenjeni rečima: „sporedni proizvodi životinjskog porekla”.

Članom 87. Predloga zakona izmenjen je član 140. stav 1. tačka 2) Zakona tako što se menja i glasi: „2) naknade za izvršene preglede pri utovaru pošiljke životinja van epizootiološke jedinice;”.

U tački 3) posle reči: „preglede” dodaju se reči: „odnosno preglede opštih i posebnih uslova za higijenu hrane i hrane za životinje”.

U tački 4) reči: „otpadaka” zamenjuju se rečima: „sporednih proizvoda”.

Tačka 5) menja se i glasi:

„5) naknade za obeležavanje, registraciju i praćenje kretanja životinja;”.

Članom 88. Predloga zakona izmenjen je član 142. stav 1. tačka 1) Zakona tako što posle reči: „uslova” dodaju se reči: „odnosno opštih i posebnih uslova za higijenu hrane i hrane za životinje”.

U tački 3) posle reči: „pravni lica” dodaju se reči: „i preduzetnika”.

Tačka 4) menja se i glasi:

„4) upis u Registar odobrenih objekata i dodele veterinarskog kontrolnog broja;”.

Članom 89. Predloga zakona izmenjen je član 146. stav 1. tačka 2) Zakona tako što se posle reči: „pravnih lica” dodaju se reči: „i preduzetnika”.

U tački 3) reči: „st. 4. i 5. ovog zakona” zamenjuju se rečima: „st. 4, 5. i 6. ovog zakona”.

Tač. 5) i 6) brišu se.

U tački 11) posle reči: „uslova” dodaju se reči: „odnosno opštih i posebnih uslova za higijenu hrane i hrane za životinja”.

U tački 12) posle reči: „Registar objekata” dodaje se zapeta i reči: „Registar odobrenih objekata”.

U tački 15) reč: „otpadaka” zamenjuje se rečima: „sporednih proizvoda životinjskog porekla”.

U tački 16) posle reči: „životinja” dodaju se reči: „potvrde o zdravstvenom stanju pošiljke životinje u prometu” a posle reči: „uverenjima” dodaje se reč: „ i potvrdama”.

U tački 17) reč: „otpadaka životinjskog porekla” zamenjuju se rečima: „sporednih proizvoda životinjskog porekla ”.

Čl. 90, 91, 92, 93. i 94. Predloga zakona izmenjeni su čl. 148, 149, 150. i 151. Zakona tako što je reč: „otpadaka” zamenjena rečima: „sporednih proizvoda”.

Članom 95. Predloga zakona posle člana 151. Zakona dodat je novi član 151a Zakona kojim je regulisano da se prodaja proizvoda odnosno životinja koji su privremeno oduzeti vrši po okončanju odgovarajućeg sudskog postupka na osnovu izvršne sudske odluke. Ako čuvanje oduzetih životinja iziskuje nesrazmerne troškove odmah će se prodati.

Sredstva ostvarena prodajom oduzete robe, po odbitku troškova, uplaćuju se u budžet Republike.

Članom 96. Predloga zakona izmenjen je član. 152. Zakona tako što je regulisano da ministar propisuje način smeštaja, čuvanja i prodaje oduzetih životinja.

Čl. 97, 98, 99, 100. i 101. Predloga zakona izmenjeni su čl. 156, 157, 158, 159. i 160. Zakona koji se odnose na kaznene odredbe.

IV. SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona sredstva će biti obezbeđena u Budžetu Republike Srbije. Donošenje ovog zakona neće izazvati povećanje troškova u budžetu Republike Srbije jer je najveći deo poslova u njegovoj primeni i do sada obavljalo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede preko svojih zaposlenih i redovne inspekcije.

Sprovođenje ovog zakona neće uzrokovati povećanje broja zaposlenih i nabavku nove opreme.

Povećanje poslova odnosni se na donošenje podzakonskih akata što će se svrstati u dužnosti visokostručnih službenika Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

V. STUPANjE NA SNAGU OVOG ZAKONA

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

44827010.0060.11.Doc/2

P R E G L E D

ODREDABA VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MENjAJU

Član 2.

Zarazne bolesti životinja, u smislu ovog zakona, smatraju se bolesti koje su određene zoosanitarnim kodeksom Međunarodne organizacije za zaštitu zdravlja životinja – Office International des Epizooties (u daljem tekstu: OIE).

Bolesti iz stava 1. ovog člana date su u Listi zaraznih bolesti koja je odštampana uz ovaj zakon i čini njegov sastavni deo.

Naročito opasnim zaraznim bolestima životinja, u smislu ovog zakona, smatraju se bolesti koje se mogu veoma brzo širiti bez obzira na državne granice i koje izazivaju velike zdravstvene probleme praćene negativnim ekonomskim posledicama za zemlju, kao i na međunarodnu trgovinu životinja, proizvoda životinjskog porekla, hrane životinjskog porekla i hrane za životinje.

Ministar nadležan za poslove veterinarstva (u daljem tekstu: ministar) propisuje listu naročito opasnih zaraznih bolesti iz stava 3. ovog člana LISTU ZARAZNIH BOLESTI IZ STAVA 1. OVOG ČLANA I LISTU NAROČITO OPASNIH ZARAZNIH BOLESTI IZ STAVA 2. OVOG ČLANA.

Član 3.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

1) analiza rizika obuhvata naučnu procenu rizika, upravljanje i obaveštavanje o riziku radi obezbeđivanja prihvatljivog nivoa zaštite zdravlja životinja i zaštite zdravlja ljudi;

2) bezbednost hrane jeste svojstvo hrane da je zdravstveno-higijenski i kvalitativno ispravna za ishranu ljudi u skladu sa njenom namenom;

3) bezbedan proizvod životinjskog porekla jeste proizvod sa niskim prihvatljivim rizikom od mikroorganizama i štetnih materija koje negativno utiču na zdravlje životinja i ljudi ili na održavanje kvaliteta proizvoda;

4) vanredne veterinarsko-sanitarne mere obuhvataju mere za sprečavanje širenja, suzbijanja i iskorenjivanja zaraznih bolesti koje se primenjuju posle pojave naročito opasnih zaraznih bolesti ili širenja enzootskih zaraznih bolesti;

5) vlasnik odnosno držalac životinje jeste pravno ili fizičko lice u čijem je vlasništvu životinja odnosno lice koje ima pravo čuvanja, uzgoja, transporta i korišćenja životinje, a na osnovu pismenog odobrenja vlasnika i pravo prodaje životinje;

VLASNIK ŽIVOTINjE JESTE SVAKO PRAVNO ILI FIZIČKO LICE ODNOSNO PREDUZETNIK KOJI IMA PRAVO ČUVANjA, DRŽANjA, UZGOJA, GAJENjA, REPRODUKCIJE, TRANSPORTA, KORIŠĆENjA I PRODAJE ŽIVOTINjE, KOJI JE ODGOVORAN ZA ŽIVOT, ZAŠTITU ZDRAVLjA I DOBROBITI ŽIVOTINjE;

5a) DRŽALAC ŽIVOTINjE JESTE PRAVNO ILI FIZIČKO LICE ODNOSNO PREDUZETNIK KOJI IMA PRAVO ČUVANjA, DRŽANjA, UZGOJA, GAJENjA, REPRODUKCIJE, TRANPORTA, KORIŠĆENjA, PRODAJE NA OSNOVU PISMENOG ODOBRENjA VLASNIKA I KOJI JE ODGOVORAN ZA ŽIVOT, ZAŠTITU ZDRAVLjA I DOBROBIT ŽIVOTINjE;

6) veterinarsko-sanitarna kontrola obuhvata mere, radnje i aktivnosti koje se preduzimaju radi direktne ili indirektne zaštite zdravlja životinja ili ljudi;

7) veterinarski lekovi jesu lekovi i biološki preparati, osim osnovnih proizvoda za negu životinja, koji se koriste radi sprečavanja pojava i širenja, suzbijanja ili iskorenjivanja bolesti ili za lečenje obolelih životinja, kao i za poboljšanje, izmenu ili povraćaj telesne funkcije životinja ili za postizanje drugih ciljeva u vezi sa poboljšanjem zdravlja životinja;

8) veterinarsko javno zdravstvo obuhvata poslove iz delokruga veterinarsko-sanitarne kontrole životinja, proizvoda životinjskog porekla, hrane životinjskog porekla, hrane za životinje i pratećih predmeta, a koji su direktno ili indirektno u ulozi zaštite zdravlja ljudi od zoonoza i štetnih materija, kao i zaštitu životne sredine;

9) veterinar jeste doktor veterinarske medicine, odnosno diplomirani veterinar;

10) gazdinstvo jeste objekat i prostor u kome se drže ili uzgajaju životinje;

GAZDINSTVO SA ŽIVOTINjAMA (U DALjEM TEKSTU: GAZDINSTVO) JESTE SVAKI ZATVORENI ILI OTVORENI PROSTOR, FARMA, OBJEKAT U KOME SE ŽIVOTINjE DRŽE, ČUVAJU, UZGAJAJU I STAVLjAJU U PROMET, TRAJNO ILI PRIVREMENO;

11) dezinfekcija jeste primena načina, postupaka i metoda radi uništavanja uzročnika bolesti životinja, uključujući i bolesti koje se sa životinja mogu preneti na ljude;

12) dezinsekcija jeste primena načina, postupaka i metoda radi uništavanja štetnih insekata i krpelja;

13) deratizacija jeste primena načina, postupaka i metoda za uništavanje štetnih glodara;

14) dezodoracija jeste primena načina, postupaka i metoda za neutralizaciju neprijatnih mirisa;

15) dekontaminacija jeste primena načina, postupaka i metoda za odstranjivanje i uništavanje štetnih materija;

16) dodaci hrani za životinje jesu materije ili preparati koji se koriste u hrani za životinje radi poboljšanja organoleptičkih i kvalitativnih svojstava hrane za životinje ili fiziološkog stanja životinja;

17) držanje životinja jeste gajenje i briga o životinjama osim uzgoja životinja;

18) egzotične zarazne bolesti jesu bolesti životinja definisane u skladu sa preporukama OIE koje nisu prisutne POTVRĐENE na teritoriji Republike;

19) enzootske zarazne bolesti jesu bolesti životinja definisane u skladu sa preporukama OIE koje su prisutne na teritoriji Republike;

20) epizootiološka jedinica jeste područje koje obuhvata teritoriju opštine ili njen deo;

21) epizootiološko područje jeste područje koje obuhvata veći broj epizootioloških jedinica;

22) životinje jesu kopitari (konji, magarci, mazge i mule), papkari (goveda, ovce, koze i svinje), živina (kokoške, ćurke, guske, patke i druge pernate životinje), ukrasne i egzotične ptice i životinje, uključujući životinje u zoološkom vrtu, psi, mačke, kunići, pčele, svilena buba, divljač, divlje životinje, laboratorijske životinje, gmizavci, puževi, ribe, mekušci, ljuskari iz objekata akvakulture i vodene životinje iz divljine namenjene za uzgajanje ili puštanje u vodeno okruženje;

ŽIVOTINjE JESU DOMAĆI PAPKARI I KOPITARI (DOMAĆA GOVEDA, UKLjUČUJUĆI VRSTE RODOVA BUBALUS I BISON, SVINjE, OVCE, KOZE I DOMAĆI KOPITARI UKLjUČUJUĆI KONjE, MAGARCE, MAZGE I MULE), ŽIVINA (GAJENE PTICE UKLjUČUJUĆI KOKOŠKE, ĆURKE, GUSKE, PATKE, MORKE, PTICE KOJE SE NESMATRAJU DOMAĆIM, ALI SE UZGAJAJU KAO DOMAĆE ŽIVOTINjE, OSIM RATITA); RATITE (NOJ, EMU, REA, MOA I KIVI); LAGOMORFI (ZEČEVI, KUNIĆI I DRUGI GLODARI); DIVLjAČ (DIVLjI PAPKARI, KOPITARI ILI LAGOMORFI, DRUGI KOPNENI SISARI KOJI SE LOVE ZA ISHRANU LjUDI I KOJI SE SMATRAJU SLOBODNOM DIVLjAČI PO VAŽEĆIM PROPISIMA, UKLjUČUJUĆI SISARE KOJI ŽIVE NA OGRAĐENOJ TERITORIJI U SLOBODNIM USLOVIMA SLIČNIM ONIMA U KOJIMA ŽIVI SLOBODNA DIVLjAČ I DIVLjE PTICE KOJE SE LOVE ZA ISHRANU LjUDI); DRUGE ŽIVOTINjE I PTICE KOJE NISU ŽIVINA ( ŽIVOTINjE I PTICE U ZOOLOŠKOM VRTU, PSI, MAČKE, PČELE, SVILENA BUBA, DIVLjE ŽIVOTINjE, GMIZAVCI, LABORATORIJSKE I EKSPERIMENTALNE ŽIVOTINjE); RIBE I DRUGE VODENE ŽIVOTINjE (MORSKE ILI SLATKOVODNE ŽIVOTINjE, OSIM ŽIVIH ŠKOLjKI I OSTALIH MEKUŠACA, ŽIVIH BODLjOKOŽACA, ŽIVIH PLAŠTAŠA I ŽIVIH MORSKIH PUŽEVA I SVIH SISARA, REPTILA I ŽABA BEZ OBZIRA DA LI SU DIVLjE ILI UZGAJANE); ŠKOLjKE I OSTALI MEKUŠCI (LAMELLIBRANCHIATA KOJI SE HRANE FILTRIRANjEM); PUŽEVI (KOPNENE GASTROPODE HELIX POMATIA LINNE, HELIX ASPERSA MULLER, HELIX LUCORUM I VRSTE IZ PORODICE ACHATINIDAE);

23) zaraženo područje jeste područje na kojem je utvrđen najmanje jedan slučaj zarazne bolesti koja može da se širi;

23a) ZDRVSTVENA ZAŠTITA ŽIVOTINjA PODRAZUMEVA RANO OTKRIVANjE, NADZOR, ZAŠTITA OD POJAVE, SUZBIJANjE I ISKORENjIVANjE ZARAZNIH I PARAZITSKIH BOLESTI, UKLjUČUJUĆI I SUZBIJANjE ZOONOZA, KAO I UZGOJ ŽIVOTINjA ODREĐENOG GENOTIPA SLOBODNOG OD ODREĐENIH BOLESTI I ZAŠTITA OD DRUGIH PRENOSIVIH I ORGANSKIH BOLESTI;

23b) ZDRAVSTVENI STATUS JESTE ZDRAVSTVENO STANjE STADA, JATA, FARME, KOMPARTMANTA, ZONE, PODRUČJA ILI DRŽAVE U ODNOSU NA ODREĐENU BOLEST ŽIVOTINjA, KOJI SE UTVRĐUJE U SKLADU SA DEFINISANIM KRITERIJUMIMA ZA SVAKU BOLEST PONAOSOB;

24) zdravstveno stanje životinja jeste stanje životinja u pogledu zaraznih bolesti životinja utvrđeno prema kriterijumima koje su definisale odgovarajuće međunarodne organizacije;

24a) ZAJEDNIČKI ULAZNI DOKUMENT JESTE PROPISANI OBLIK VETERINARSKOG UVERENjA ZA SVE POŠILjKE KOJE PODLEŽU SLUŽBENOJ KONTROLI NA GRANICI KOJIM SE POTVRĐUJE DA JE OBAVLjEN VETERINARSKO-SANITARNI PREGLED PRI ULASKU POŠILjKE NA PODRUČJE REPUBLIKE SRBIJE, NA KOME SU NAVEDENI REZULTATI PREGLEDA I BROJ REŠENjA GRANIČNOG VETERINARSKOG INSPEKTORA U ODNOSU NA ISPUNjENOST USLOVA ZA UVOZ I PROVOZ;

25) zona jeste deo teritorije države sa određenim zdravstvenim stanjem životinja;

26) zoonoza jeste bolest koja se može prenositi direktno ili indirektno sa životinja na ljude i sa ljudi na životinje;

27) iskorenjivanje bolesti jeste uklanjanje uzročnika bolesti u državi ili u zoni;

28) karantin za životinje jeste objekat u kojem se drže životinje, reproduktivni materijal i jaja za priplod pod uslovima potpune izolacije, a radi provere i utvrđivanja njihovog zdravstvenog stanja;

28a) KOMPARTMENT JESTE JEDAN ILI VIŠE OBJEKATA SA ISTIM BIOSIGURNOSNIM USLOVIMA I ISTIM USLOVIMA ISHRANE, NEGE I DRŽANjA ŽIVOTINjA, KAO I ISTIM ZDRAVSTVENIM STATUSOM U ODNOSU NA ISPUNjENOST USLOVA ZA UVOZ I PROVOZ;

29) konfiskat jeste proizvod životinjskog porekla za koji je veterinarsko-sanitarnim pregledom utvrđeno da nije bezbedan po zdravlje ljudi i da ne može da se koristi za ishranu ljudi;

30) kućni ljubimci jesu psi, domaće mačke, domaće ptice, mali glodari, terarijumske, akvarijumske i druge životinje, koje se gaje ili drže za druženje, rekreaciju, zaštitu ili pomoć čoveku;

31) međunarodne organizacije jesu OIE i druge međunarodne organizacije (FAO, WHO, WTO) u oblasti zaštite zdravlja životinja i ljudi čiji je član Republika;

32) obaveštavanje o riziku jeste pružanje ili razmena informacija o riziku između subjekata koji procenjuju rizik, upravljaju rizikom i drugih subjekata na koje se rizik odnosi;

33) obeležavanje I REGISTRACIJA životinja jeste postupak označavanja životinja na trajan način radi identifikacije, registracije i prikupljanja svih podataka u jedinstven informacioni sistem;

34) objekat jeste građevinska celina ili prostor za uzgoj, držanje, klanje, lečenje, reprodukciju, izlaganje, održavanje takmičenja, prodaju životinja, ulov ili dresuru, odlaganje, preradu i uništavanje leševa životinja i otpadaka SPOREDNIH PROIZVODA životinjskog porekla, za proizvodnju, skladištenje i promet proizvoda životinjskog porekla, hrane životinjskog porekla i hrane za životinje, PROIZVODNjU I promet veterinarskih lekova i medicinskih sredstava za upotrebu u veterini i proizvodnju, kao i promet proizvoda za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju;

34A) ODOBRENI OBJEKAT JESTE OBJEKAT ZA KOJI JE UTVRĐENO DA ISPUNjAVA PROPISANE VETERINARSKO-SANITARNE USLOVE ODNOSNO OPŠTE I POSEBNE USLOVE ZA HIGIJENU HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINjE I KOJI JE UPISAN U REGISTAR ODOBRENIH OBJEKATA;

35) otpadne vode jesu vode koje nastaju u objektima za uzgoj životinja, klanicama i drugim objektima za obradu, preradu i sakupljanje proizvoda životinjskog porekla, hrane životinjskog porekla i otpadaka SPOREDNIH PROIZVODA ŽIVOTINjSKOG POREKLA i zahtevaju posebnu tehnologiju odvoda i prečišćavanja;

36) otpaci životinjskog porekla jesu leševi životinja, njihovi delovi i sastavni delovi životinjskog tela koji nisu namenjeni ili bezbedni za ishranu ljudi, kao i konfiskat;

SPOREDNI PROIZVODI ŽIVOTINjSKOG POREKLA KOJI NI SU NAMENjENI ZA ISHRANU LjUDI JESU LEŠEVI ŽIVOTINjA, TRUP, DELOVI TRUPA ŽIVOTINjA, SASTAVNI DELOVI TELA ŽIVOTINjA, PROIZVODI ŽIVOTINjSKOG POREKLA I HRANA ŽIVOTINjSKOG POREKLA KOJI NISU NAMENjENI I BEZBEDNI ZA ISHRANU LjUDI, STAJNjAK I OTPAD IZ OBJEKATA U KOJIMA SE PRIPREMA HRANA ZA ISHRANU LjUDI (U DALjEM TEKSTU: SPOREDNI PROIZVODI ŽIVOTINjSKOG POREKLA);

37) područje bez bolesti jeste teritorija države ili njenog dela, kao i teritorija više država ili njihovih delova, bez prisustva određene zarazne bolesti za koje je utvrđeno da su ispunjeni uslovi koje propisuje OIE za nepostojanje određene zarazne bolesti;

37a) POŠILjKA JESU ŽIVOTINjE, HRANA I PROIZVODI ŽIVOTINjSKOG POREKLA ILI HRANA ZA ŽIVOTINjE SPOREDNI PROIZVODI ŽIVOTINjSKOG POREKLA OBUHVAĆENI ISTIM PROPISANIM DOKUMENTOM KOJI SE NALAZI NA ISTOM PREVOZNOM SREDSTVU, POTIČU IZ ISTOG MESTA POREKLA I NAMENjENI SU ISTOM MESTU KRAJNjEG ODREDIŠTA;

38) potrebe domaćinstva jesu proizvodnja i korišćenje hrane životinjskog porekla samo za sopstvene potrebe;

39) prateći predmeti jesu predmeti preko kojih se može preneti zarazna bolest životinja na druge životinje ili ljude, uključujući, između ostalog, prostirke, opremu i druge predmete koji prate životinje ili se koriste na njima;

40) period inkubacije jeste period koji protekne između unosa patogena u organizam životinje i pojave kliničkih simptoma bolesti;

41) proizvodi životinjskog porekla jesu sastavni delovi životinjskog tela u neprerađenom obliku, proizvodi koji se dobijaju od životinja, kao i jaja za priplod i reproduktivni materijal, osim hrane životinjskog porekla;

42) proizvodi životinjskog porekla namenjeni za upotrebu u poljoprivredi ili industriji jesu sirova koža, krzno, vuna, dlaka, čekinje, perje, papci, kosti, rogovi, krv, creva i dr;

43) proizvodi životinjskog porekla namenjeni za upotrebu u farmaciji ili hirurgiji jesu organi, tkiva, krv i druge telesne tečnosti životinja, koji se koriste u pripremi farmaceutskih proizvoda ili hirurških sredstava;

44) prinudno klanje životinja jeste klanje bez prethodnog veterinarsko-sanitarnog pregleda u slučaju kada je život životinje neposredno ugrožen;

45) promet životinja, proizvoda životinjskog porekla, hrane životinjskog porekla i otpadaka životinjskog porekla obuhvata uvoz, provoz, izvoz, skladištenje, prodaju ili bilo kakav njihov prenos na treća lica;

PROMET ŽIVOTINjA, PROIZVODA ŽIVOTINjSKOG POREKLA, HRANE ŽIVOTINjSKOG POREKLA, HRANE ZA ŽIVOTINjE, VETERINARSKIH LEKOVA I MEDICINSKIH SREDSTAVA ZA UPOTREBU U VETERINI, SPOREDNIH PROIZVODA ŽIVOTINjSKOG POREKLA I PRERAĐENIH SPOREDNIH PROIZVODA OBUHVATA UVOZ, PROVOZ, IZVOZ, SKLADIŠTENjE, PRODAJU, IZLAGANjE RADI PRODAJE, PREMEŠTANjE, RAZMENU ILI USTUPANjE ILI BILO KAKAV NjIHOV PRENOS NA TREĆA LICA;

46) procena rizika jeste procena verovatnoće unošenja, pojave i širenja zarazne bolesti na teritoriji Republike i procena mogućih negativnih efekata po zdravlje životinja odnosno ljudi, koji proističu od organizama koji prouzrokuju bolesti ili od prisustva štetnih materija;

47) rizik jeste određeni nivo verovatnoće pojavljivanja zarazne bolesti ili prisustva štetnih materija, koji direktno ili indirektno u određenom stepenu mogu da ugroze zdravlje životinja ili ljudi;

47a) REGISTROVAN OBJEKAT JESTE OBJEKAT ZA KOJI NIJE PREDVIĐENO PREDHODNO UTVRĐIVANjE ISPUNjENOSTI PROPISANIH VETERINARSKO SANITARNIH USLOVA ODNOSNO OPŠTIH I POSEBNIH USLOVA ZA HIGIJENU HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINjE I KOJI JE UPISAN U REGISTAR OBJEKATA RADI NjEGOVE EVIDENCIJE;

48) reproduktivni materijal jesu seme za veštačko osemenjavanje, jajne ćelije i oplođene jajne ćelije;

48a) REZIDUA JESTE OSTATAK SUPSTANCI ILI NjENIH METABOLITA SA FARMAKOLOŠKIM DELOVANjEM, KAO I DRUGIH MATERIJA KOJE MOGU ZAOSTATI U TKIVIMA, ORGANIMA I/ILI PROIZVODIMA, HRANI ŽIVOTINjSKOG POREKLA I HRANI ZA ŽIVOTINjE I KAO TAKVE MOGU BITI ŠTETNE ZA ZDRAVLjE LjUDI;

49) sanitacija jeste mehaničko čišćenje, sanitarno pranje, dezinfekcija i dezodoracija;

49A) SLEDLjIVOST JESTE MOGUĆNOST PRAĆENjA ŽIVOTINjA, PROIZVODA I HRANE ŽIVOTINjSKOG POREKLA I HRANE ZA ŽIVOTINjE KROZ SVE FAZE PROIZVODNjE, PRERADE, DISTRIBUCIJE I UNIŠTAVANjA, UKLjUČUJUĆI I SLEDLjIVOST MATERIJA KOJE SU NAMENjENE ZA STAVLjANjE U HRANU ILI SE OČEKUJE DA ĆE BITI STAVLjENE U HRANU ILI HRANU ZA ŽIVOTINjE, KAO I VETERINARSKIH LEKOVA I MEDICINSKIH SREDSTAVA ZA UPOTREBU U VETERINI;

49b) SLUŽBENI UZORAK JESTE UZORAK UZET PREMA PROPISANOM POSTUPKU U TOKU SLUŽBENE KONTROLE KOJU VRŠI VETERINARSKI INSPEKTOR ILI OVLAŠĆENI VETERINAR;

49v) SLUŽBENA KONTROLA JESTE BILO KOJI POSTUPAK KONTROLE KOJU SPROVODI NADLEŽNI ORGAN RADI POTVRDE USAGLAŠENOSTI I PRIMENE PROPISA U OBLASTI VETERINARSTVA I BEZBEDNOSTI HRANE ŽIVOTINjSKOG POREKLA, PROIZVODA ŽIVOTINjSKOG POREKLA, HRANE ZA ŽIVOTINjE, SPOREDNIH PROIZVODA ŽIVOTINjSKOG POREKLA, LEKOVA I MEDICINSKIH SREDSTAVA ZA UPOTREBU U VETERINI I PRATEĆIH PREDMETA;

50) ugroženo područje jeste područje na koje se zarazna bolest sa zaraženog područja može preneti;

51) uzgoj životinja jeste gajenje ili tov životinja radi proizvodnje proizvoda životinjskog porekla i hrane životinjskog porekla;

52) upravljanje rizikom jeste određivanje i sprovođenje mera radi smanjenja rizika;

53) hrana za životinje jesu supstance ili hraniva biljnog, životinjskog odnosno mineralnog porekla, u prirodnom ili prerađenom obliku, sveži ili konzervisani, sekundarni proizvodi biosinteze, proizvodi industrijske prerade, organske i neorganske materije, koje su pojedinačno ili kao mešavina namenjene za ishranu životinja. Pod hranom za životinje se podrazumeva i voda koja se upotrebljava za napajanje odnosno ugrađuje u hranu za životinje prilikom njene proizvodnje;

54) hrana životinjskog porekla jeste sve ono što služi za ishranu ljudi u neprerađenom, obrađenom ili prerađenom stanju, a potiče od životinja;

55) štetne materije jesu materije ili njihovi metaboliti koji mogu ugroziti zdravlje životinja odnosno ljudi.

1. Veterinarska delatnost

Član 4.

Veterinarska delatnost, u smislu ovog zakona, obuhvata:

1) praćenje, zaštitu i unapređenje zdravlja životinja;

2) zaštitu životinja od zaraznih i drugih bolesti;

3) otkrivanje i dijagnostikovanje bolesti i lečenje obolelih životinja;

4) sprovođenje mera zdravstvene zaštite životinja;

5) zaštitu ljudi od zoonoza;

6) kontrolu bezbednosti hrane životinjskog porekla i proizvoda životinjskog porekla na mestu uzgoja životinja, proizvodnje i prometa proizvoda životinjskog porekla, hrane životinjskog porekla i hrane za životinje;

7) obeležavanje I REGISTRACIJU životinja radi kontrole kretanja i obezbeđivanja praćenja SLEDLjIVOSTI u proizvodnji i prometu životinja, proizvoda životinjskog porekla i hrane životinjskog porekla;

8) kontrolu vode za napajanje životinja radi obezbeđivanja njene ispravnosti;

9)kontrolu zdravlja priplodnih životinja i njihove reproduktivne sposobnosti, kao i sprovođenje mera za lečenje steriliteta i veštačkog osemenjavanja;

10) zaštitu životne sredine od zagađenja uzročnicima zaraznih bolesti životinja;

11) zaštitu životinja od mučenja i patnje, kao i staranje o dobrobiti životinja;

12) kontrolu u proizvodnji i prometu veterinarskih lekova i medicinskih sredstava za upotrebu u veterinarskoj medicini;

13) poslove dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije, dezodoracije i dekontaminacije;

14) veterinarsku edukaciju i obaveštavanje.

Član 6.

Vlasnici i držaoci životinja dužni su da:

1) se staraju o zdravlju i dobrobiti životinja;

2) preduzimaju mere zaštite zdravlja životinja radi sprečavanja pojave i širenja zaraznih bolesti životinja i zoonoza;

3) obaveste veterinara ili veterinarskog inspektora u slučaju sumnje da postoji opasnost po zdravlje životinja UKLjUČUJUĆU I POBAČAJ;

4) omoguće sprovođenje programa mera zdravstvene zaštite životinja;

5) obezbede hranu za životinje kojom se ne mogu preneti ili prouzrokovati bolesti;

6) izvrše registraciju gazdinstva; i životinja, osim kućnih ljubimaca, u skladu sa ovim zakonom;

7) omoguće obeležavanje životinja, osim kućnih ljubimaca, radi identifikacije životinja, u skladu sa ovim zakonom;

OBELEŽE I REGISTRUJU ŽIVOTINjE, U SKLADU SA OVIM ZAKONOM;

8) vode evidenciju o kupovini i prodaji životinja radi praćenja njihovog kretanja;

VODE REGISTAR ŽIVOTINjA NA GAZDINSTRU I EVIDENCIJU O KUPOVINI I PRODAJI ŽIVOTINjA, NjIHOVOM PREMEŠTANjU I PROMETU RADI PRAĆENjA NjIHOVOG KRETANjA;

9) prijave promenu lokacije, kao i promenu brojnog stanja životinja veterinarskoj ambulanti ili veterinarskoj stanici radi prijave odnosno odjave životinja;

PRIJAVE PROMENU LOKACIJE, KAO I PROMENU BROJNOG STANjA ŽIVOTINjA CENTRALNOJ BAZI RADI PRIJAVE ODNOSNO ODJAVE ŽIVOTINjA, U SKLADU SA OVIM ZAKONOM;

10) čuvaju propisanu dokumentaciju, u skladu sa ovim zakonom;

11) čuvaju kopije recepata veterinarskih lekova godinu dana, a potvrde o vakcinaciji životinja dve godine;

12) trajno obeleže pse, u skladu sa ovim zakonom.

3. Međunarodne obaveze

Član 7.

Međunarodne obaveze u pogledu sprečavanja širenja i suzbijanja zarazne bolesti životinja i bolesti koje se mogu preneti sa životinja na ljude u međunarodnom prometu životinja, proizvoda životinjskog porekla, hrane životinjskog porekla, hrane za životinje, otpadaka životinjskog porekla SPOREDNIH PROIZVODA ŽIVOTINjSKOG POREKLA I PRERAĐENIH PROIZVODA i pratećih predmeta, izvršavaju se u skladu sa preporukama OIE, sporazumom o primeni sanitarnih i fitosanitarnih mera WTO SVETSKE TRGOVINSKE ORGANIZACIJE (WTO), međunarodnim konvencijama i drugim međunarodnim sporazumima.

II. SUBJEKTI U VETERINARSKOJ DELATNOSTI

I NjIHOVI ORGANIZACIONI OBLICI

1. Vrste i pravni položaj subjekata u veterinarskoj delatnosti

Član 8.

Veterinarskom delatnošću može da se bavi pravno lice I PREDUZETNIK koje koji je registrovan u Registru privrednih subjekata i koje je upisano KOJI JE UPISAN u Registar pravnih lica I PREDUZETNIKA za obavljanje veterinarske delatnosti (u daljem tekstu: Registar) koji vodi Ministarstvo.

Pravno lice I PREDUZETNIK iz stava 1. ovog člana osniva se kao:

1) veterinarska ambulanta;

2) veterinarska stanica;

3) veterinarska klinika;

4) veterinarska apoteka;

5) centar za reprodukciju životinja i veštačko osemenjavanje i

5a) CENTAR ZA SKLADIŠTENjE I DISTRIBUCIJU SEMENA ZA VEŠTAČKO OSEMENjAVANjE;

6) laboratorija

(u daljem tekstu: veterinarske organizacije) i posluju po propisima o privrednim društvima.

Pravno lice I PREDUZETNIK iz stava 1. ovog člana upisuje se u Registar privrednih subjekata u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata.

Pravno lice I PREDUZETNIK iz stava 1. ovog člana upisuje se u Registar ako ispunjava uslove u pogledu stručnog kadra, prostorija (objekat), tehničkih uslova i odgovarajuće opreme.

Pravno lice iz stava 1. ovog člana uslov u pogledu stručnog kadra ispunjava ako ima zaposlenog veterinara sa licencom za obavljanje veterinarske delatnosti.

PRAVNO LICE I PREDUZETNIK IZ STAVA 1. OVOG ČLANA MORA DA IMA U STALNOM RADNOM ODNOSU VETERINARA SA LICENCOM ZA OBAVLjANjE VETERINARSKE DELATNOSTI, KAO ODGOVORNO LICE.

Ministar bliže propisuje uslove u pogledu objekata, opreme i sredstava za rad, kao i uslove u pogledu stručnog kadra iz st. 4. i 5. ovog člana ST. 4. 5. I 6. OVOG ČLANA.

Ministar utvrđuje ispunjenost uslova iz st. 4. i 5. ovog člana ST. 4. 5. I 6. OVOG ČLANA.

Član 10.

Pravno lice koje se bavi uzgojom stoke i stočarskom proizvodnjom može za potrebe sopstvenog stočarstva NA FARMAMA U SOPSTVENOM VLASNIŠTVU da osnuje veterinarsku službu kao veterinarsku stanicu (u daljem tekstu: veterinarska služba) sa statusom pravnog lica.

Veterinarska služba može da obavlja poslove zdravstvene zaštite životinja i poslove na sprovođenju Programa mera zdravstvene zaštite životinja za potrebe sopstvenog stočarstva NA FARMAMA U SOPSTVENOM VLASNIŠTVU NA ISTOM EPIZOOTIOLOŠKOM PODRUČJU ako ispunjava uslove iz člana 17. ovog zakona.

Član 11.

Veterinar sa licencom koji nije u radnom odnosu može da osnuje:

1) veterinarsku ambulantu, ako ispunjava uslove u pogledu objekata, prostorija i opreme za osnivanje veterinarske ambulante iz člana 16. ovog zakona;

2) veterinarsku apoteku, ako ispunjava uslove u pogledu objekata, prostorija i opreme za osnivanje veterinarske apoteke iz člana 19. ovog zakona.

Veterinarska ambulanta iz stava 1. tačka 1) ovog člana ne može da organizuje, sprovodi i kontroliše obeležavanje životinja i vodi registar obeleženih životinja, kao i da sprovodi Program mera zdravstvene zaštite životinja u epizootiološkoj jedinici u kojoj nije organizovana veterinarska stanica.

Veterinarska ambulanta i veterinarska apoteka iz stava 1. ovog člana upisuju se u Registar preduzetnika koji obavljaju poslove veterinarske delatnosti koji vodi Ministarstvo.

Na obavljanje veterinarske delatnosti iz stava 1. ovog člana, primenjuju se propisi kojima se uređuje pravni položaj preduzetnika.

Član 12.

Upis u Registar preduzetnika koji obavljaju poslove veterinarske delatnosti vrši se na osnovu zahteva koji subjekt iz člana 11. ovog zakona podnosi Ministarstvu i rešenja ministra o ispunjenosti uslova za osnivanje veterinarske ambulante iz člana 16. ovog zakona odnosno veterinarske apoteke iz člana 19. ovog zakona.

Član 13.

Podaci iz Registra preduzetnika koji obavljaju poslove veterinarske delatnosti su javni.

Ministar bliže propisuje sadržinu i način vođenja Registra preduzetnika koji obavljaju poslove veterinarske delatnosti.

Član 14.

Veterinarska ambulanta odnosno veterinarska apoteka iz člana 11. ovog zakona briše se iz Registra preduzetnika koji obavljaju poslove veterinarske delatnosti ako donese odluku o prestanku obavljanja delatnosti veterinarske ambulante odnosno veterinarske apoteke ili ako prestane da ispunjava uslove iz člana 16. odnosno člana 19. ovog zakona.

2. Veterinarske organizacije

1) Veterinarska ambulanta

Član 16.

Veterinarska ambulanta:

1) prati zdravstveno stanje životinja i sprovodi mere profilakse, dijagnostike i terapije u cilju zaštite zdravlja i dobrobiti životinja;

2) vrši hirurške, porodiljske i druge veterinarske intervencije na životinjama;

3) vrši laboratorijska, rendgenološka i druga specijalistička ispitivanja;

4) sprovodi veštačko osemenjavanje, sprečavanje i suzbijanje steriliteta, povećanje plodnosti, kastraciju i dr;

5) izdaje propisanu dokumentaciju i o tome vodi evidenciju;

6) obavlja vakcinaciju pasa i mačaka protiv besnila;

7) izdaje uverenja o zdravstvenom stanju kućnih ljubimaca koje ordinira;

8) organizuje, sprovodi i kontroliše obeležavanje životinja i vodi registar obeleženih životinja;

9) vrši trihineloskopski pregled;

10) sprovodi Program mera zdravstvene zaštite životinja ako u određenoj epizootiološkoj jedinici nije organizovana veterinarska stanica;

11) sprovodi dezinfekciju, dezinsekciju, deratizaciju i dezodoraciju objekata i vozila;

12) vrši i druge poslove za koje je registrovana, u skladu sa ovim zakonom.

Veterinarska ambulanta može da organizuje, sprovodi i kontroliše obeležavanje životinja i vodi registar obeleženih životinja, kao i da sprovodi Program mera zdravstvene zaštite životinja u epizootiološkoj jedinici u kojoj nije organizovana veterinarska stanica na osnovu ovlašćenja ministra.

Veterinarska ambulanta poslove iz stava 1. ovog člana može da obavlja ako ima:

1) u stalnom radnom odnosu zaposlenog najmanje jednog veterinara sa licencom;

2) odgovarajuće objekte, prostorije, opremu i uređaje.

VETERINARSKA AMBULANTA POSLOVE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA MOŽE DA OBAVLjA I U IZDVOJENIM POSLOVNIM PROSTORIMA AKO IZDVOJEN POSLOVNI PROSTOR ISPUNjAVA USLOVE U POGLEDU OBJEKTA, PROSTORIJE, OPREME I UREĐAJA I AKO IMA U STALNOM RADNOM ODNOSU NAJMANjE JEDNOG VETERINARA SA LICENCOM U IZDVOJENIM POSLOVNIM PROSTORIMA.

VETERINARSKA AMBULANTA MOŽE DA OBAVLjA POSLOVE VETERINARSKE APOTEKE AKO ISPUNjAVA USLOVE IZ ČLANA 19. OVOG ZAKONA.

2) Veterinarska stanica

Član 17.

Veterinarska stanica, pored poslova koje u skladu sa ovim zakonom obavlja veterinarska ambulanta, može i da:

1) sprovodi mere zdravstvene zaštite životinja utvrđene Programom mera zdravstvene zaštite životinja;

2) vrši promet na malo veterinarskih lekova i medicinskih sredstava za upotrebu u veterini, izuzev PROINEKCIONIH LEKOVA seruma, vakcina i dijagnostičkih sredstava koji se koriste po Programu mera zdravstvene zaštite životinja, ako ima registrovanu veterinarsku apoteku;

3) vrši promet na malo hrane za životinje;

4) vrši promet na malo sredstava za dezinfekciju, dezinsekciju, deratizaciju i dezodoraciju, kao i sredstava za negu životinja;

5) sprovodi veterinarsko-sanitarne mere u karantinu u unutrašnjem prometu i uvozu;

6) vrši matičenje životinja;

7) vrši i druge poslove za koje je registrovana, u skladu sa ovim zakonom.

Veterinarska stanica može da sprovodi veterinarsko-sanitarne mere u karantinu u unutrašnjem prometu i uvozu, kao i da organizuje, sprovodi i kontroliše obeležavanje životinja i vodi registar obeleženih životinja, na osnovu ovlašćenja ministra.

Veterinarska stanica delatnost odnosno poslove iz stava 1. ovog člana može da obavlja ako ima:

1) u stalnom radnom odnosu zaposleno najmanje tri diplomirana veterinara sa licencom;

2) u stalnom radnom odnosu najmanje jednog diplomiranog inženjera poljoprivrede stočarskog smera ako se bavi poslovima matičenja životinja;

3) odgovarajuće objekte, prostorije, opremu i uređaje.

Veterinarska stanica može da obavlja i poslove veterinarske apoteke ako ispunjava uslove iz člana 19. ovog zakona.

VETERINARSKA STANICA POSLOVE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA MOŽE DA OBAVLjA I U IZDVOJENIM POSLOVNIM PROSTORIMA AKO IZDVOJEN POSLOVNI PROSTOR ISPUNjAVA USLOVE U POGLEDU OBJEKTA, PROSTORIJE, OPREME I UREĐAJA I AKO IMA U STALNOM RADNOM ODNOSU NAJMANjE JEDNOG VETERINARA SA LICENCOM U IZDVOJENIM POSLOVNIM PROSTORIMA.

3) Veterinarska klinika

Član 18.

Veterinarska klinika, pored poslova koje u skladu sa ovim zakonom obavlja veterinarska ambulanta i veterinarska stanica, može da obavlja i stacionarno lečenje i negu bolesnih i povređenih životinja.

Veterinarska klinika poslove iz stava 1. ovog člana može da obavlja ako ima:

1) u stalnom radnom odnosu zaposleno najmanje četiri diplomirana veterinara sa licencom;

2) odgovarajuće objekte, prostorije, opremu i uređaje.

VETERINARSKA KLINIKA POSLOVE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA MOŽE DA OBAVLjA I U IZDVOJENIM POSLOVNIM PROSTORIMA AKO IZDVOJEN POSLOVNI PROSTOR ISPUNjAVA USLOVE U POGLEDU OBJEKTA, PROSTORIJE, OPREME I UREĐAJA I AKO IMA U STALNOM RADNOM ODNOSU NAJMANjE JEDNOG VETERINARA SA LICENCOM U IZDVOJENIM POSLOVNIM PROSTORIMA.

4) Veterinarska apoteka

Član 19.

Veterinarska apoteka se osniva radi prometa na malo veterinarskim lekovima i medicinskim sredstvima za upotrebu u veterini, sredstvima za negu i zaštitu životinja, kao i hrane za životinje.

Veterinarska apoteka ne može da vrši promet proinekcionih veterinarskih lekova, LEKOVA ZA INTRAMAMARNU UPOTREBU, INTRAUTERINU UPOTREBU, seruma, vakcina i dijagnostičkih sredstava.

Određene veterinarske lekove veterinarska apoteka može izdavati samo na osnovu recepta izdatog od strane veterinara sa licencom.

Ministar bliže propisuje uslove za izdavanje veterinarskih lekova na recept i listu lekova koji se izdaju na recept.

Veterinarska apoteka može da obavlja poslove iz stava 1. ovog člana ako ima:

1) u stalnom radnom odnosu zaposlenog najmanje jednog diplomiranog veterinara sa licencom ili diplomiranog farmaceuta;

2) odgovarajuće objekte, prostorije i opremu.

VETERINARSKA APOTEKA POSLOVE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA MOŽE DA OBAVLjA I U IZDVOJENIM POSLOVNIM PROSTORIMA AKO IZDVOJEN POSLOVNI PROSTOR ISPUNjAVA USLOVE U POGLEDU OBJEKTA, PROSTORIJE, OPREME I UREĐAJA I AKO IMA U STALNOM RADNOM ODNOSU NAJMANjE JEDNOG DIPLOMIRANOG VETERINARA SA LICENCOM ILI FARMACEUTA U IZDVOJENIM POSLOVNIM PROSTORIMA.

5) Centar za reprodukciju životinja i veštačko osemenjavanje

Član 20.

Centar za reprodukciju životinja i veštačko osemenjavanje (u daljem tekstu: Centar za reprodukciju životinja) obavlja:

1) proizvodnju odnosno promet semena za veštačko osemenjavanje životinja, jajnih ćelija i oplođenih jajnih ćelija;

2) kontrolu zdravstvenog stanja priplodnih životinja i njihove sposobnosti za razmnožavanje tokom dobijanja, obrade i skladištenja semena za veštačko osemenjavanje, jajnih ćelija i oplođenih jajnih ćelija;

3) praćenje i sprovođenje mera za povećanje plodnosti životinja i učestvuje u istraživanjima u oblasti reprodukcije životinja;

4) pružanje stručne pomoći u sprovođenju veštačkog osemenjavanja (čuvanje i upotreba reproduktivnog materijala) i pomaže u suzbijanju neplodnosti;

5) druge poslove za koje je registrovan, u skladu sa ovim zakonom.

Poslove iz stava 1. ovog člana Centar za reprodukciju životinja može da obavlja ako ima:

1) u stalnom radnom odnosu zaposlena najmanje dva diplomirana veterinara sa licencom od kojih je jedan specijalista za poslove reprodukcije životinja, a u centrima za reprodukciju goveda najmanje dva specijalista za poslove reprodukcije životinja;

U STALNOM RADNOM ODNOSU ZAPOSLENOG VETERINARA SA LICENCOM, KOJI JE SPECIJALISTA ZA POSLOVE REPRODUKCIJE ŽIVOTINjA;

2) odgovarajuće objekte, prostorije, opremu i sredstva za dobijanje, obradu i promet semena za veštačko osemenjavanje, jajnih ćelija i oplođenih jajnih ćelija.

5a) CENTAR ZA SKLADIŠTENjE I DISTRIBUCIJU SEMENA ZA VEŠTAČKO OSEMENjAVANjE

ČLAN 20A.

CENTAR ZA SKLADIŠTENjE I DISTRIBUCIJU SEMENA ZA VEŠTAČKO OSEMENjAVANjE OBAVLjA:

1) SKLADIŠTENjE, ODNOSNO PROMET SEMENA ZA VEŠTAČKO OSEMENjAVANjE ŽIVOTINjA;

2) KONTROLU SKLADIŠTENjA I RUKOVANjA KAO I USLOVA DISTRIBUCIJE I ISPORUKE SEMENA ZA VEŠTAČKO OSEMENjAVANjE;

3) PRAĆENjE I VOĐENjE EVIDENCIJE O PRIJEMU I ISPORUCI SEMENA ZA VEŠTAČKO OSEMENjAVANjE;

4) DRUGE POSLOVE ZA KOJE JE REGISTROVAN, U SKLADU SA OVIM ZAKONOM.

POSLOVE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA CENTAR ZA SKLADIŠTENjE I DISTRIBUCIJU SEMENA ZA VEŠTAČKO OSEMENjAVANjE MOŽE DA OBAVLjA AKO IMA:

1) U STALNOM RADNOM ODNOSU ZAPOSLENOG NAJMANjE JEDNOG VETERINARA SA LICENCOM;

2) ODGOVARAJUĆE OBJEKTE, PROSTORIJE, OPREMU I SREDSTVA ZA ČUVANjE I PROMET SEMENA ZA VEŠTAČKO OSEMENjAVANjE.

6) Laboratorija

Član 21.

LABORATORIJA OBAVLjA:

1) DIJAGNOSTIČKA ISPITIVANjA (BAKTERIOLOŠKA, SEROLOŠKA, VIRUSOLOŠKA, PARAZITOLOŠKA, HEMIJSKA, BIOHEMIJSKA, FIZIČKA, PATOLOŠKA I RACIOLOŠKA);

2) DIJAGNOSTIČKA ISPITIVANjA PROIZVODA ŽIVOTINjSKOG POREKLA I BEZBEDNOSTI HRANE ŽIVOTINjSKOG POREKLA;

3) DIJAGNOSTIČKA ISPITIVANjA HRANE ZA ŽIVOTINjE I VODE;

4) DRUGE POSLOVE ZA KOJE JE REGISTROVANA U REGISTRU PRIVREDNIH SUBJEKATA.

POSLOVE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA LABORATORIJA MOŽE DA OBAVLjA AKO JE AKREDITOVANA U SKLADU SA VAŽEĆIM STANDARDIMA.

LABORATORIJA KOJA VRŠI SLUŽBENU KONTROLU U OBLASTI BEZBEDNOSTI HRANE ŽIVOTINjSKOG POREKLA I HRANE ZA ŽIVOTINjE, PROIZVODA ŽIVOTINjSKOG POREKLA I ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽIVOTINjA MORA DA ISPUNjAVA USLOVE U POGLEDU TEHNIČKE OPREMLjENOSTI, KADROVSKE OSPOSOBLjENOSTI I KOJA JE AKREDITOVANA OD STRANE NADLEŽNOG AKREDITACIONOG TELA REPUBLIKE SRBIJE U SKLADU SA SRPSKIM, EVROPSKIM I MEĐUNARODNIM STANDARDIMA I MORA DA BUDE OVLAŠĆENA.

MINISTAR REŠENjEM UTVRĐUJE ISPUNjENOST USLOVA ZA OBAVLjANjE POSLOVA SLUŽBENE KONTROLE IZ STAVA 3. OVOG ČLANA.

REŠENjE MINISTRA IZ STAVA 4. OVOG ČLANA JE KONAČNO I PROTIV NjEGA SE MOŽE POKRENUTI UPRAVNI SPOR.

MINISTAR BLIŽE PROPISUJE USLOVE KOJE TREBA DA ISPUNI LABORATORIJA IZ STAVA 3. OVOG ČLANA.

U SLUČAJU DA LABORATORIJA NE IZVRŠAVA POSLOVE ZA KOJE JE OVLAŠĆENA MINISTAR REŠENjEM MOŽE DA ODUZME DATO OVLAŠĆENjE.

REŠENjE MINISTRA IZ STAVA 7. OVOG ČLANA JE KONAČNO I PROTIV NjEGA SE MOŽE POKRENUTI UPRAVNI SPOR.

SPISAK OVLAŠĆENIH LABORATORIJA IZ STAVA 3. OVOG ČLANA OBJAVLjUJE SE U „SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE”.

III. REGISTAR

1. Upis u Registar

Član 22.

Upis u Registar vrši se na osnovu zahteva koji pravno lice I PREDUZETNIK podnosi Ministarstvu i rešenja ministra o ispunjenosti uslova za obavljanje veterinarske delatnosti.

3. Brisanje iz Registra

Član 24.

Pravno lice ODNOSNO PREDUZETNIK se briše iz Registra ako donese odluku o prestanku obavljanja veterinarske delatnosti ili ako prestane da ispunjava utvrđene uslove za obavljanje veterinarske delatnosti.

IV. DRUGI OBLICI ORGANIZACIJA U

VETERINARSKOJ DELATNOSTI

1. Veterinarsko-specijalistički zavod

Član 25.

Veterinarsko-specijalistički zavod:

1) pruža podršku UČESTVUJE I PRUŽA STRUČNU POMOĆ u oblasti sistematskog praćenja i dijagnostike bolesti i doprinosi sprečavanju pojave, otkrivanju, sprečavanju širenja, suzbijanju i iskorenjivanju bolesti;

2) vrši laboratorijsku (bakteriološku, serološku, virusološku, parazitološku, hemijsku, biohemijsku, patološku i radiološku) terensku i kliničku dijagnostiku;

3) vrši laboratorijsko ispitivanje bezbednosti hrane životinjskog porekla;

4) vrši laboratorijsko ispitivanje hrane za životinje;

5) daje stručno mišljenje u vezi sa projektovanjem objekata iz člana 72. ovog zakona;

6) učestvuje u programima edukacije i osposobljavanja vlasnika i držalaca životinja u oblasti zaštite zdravlja i dobrobiti životinja;

7) pruža stručnu pomoć u sprovođenju veštačkog osemenjavanja i suzbijanja neplodnosti životinja;

8) vrši ispitivanje semena za veštačko osemenjavanje životinja, jajnih ćelija i oplođenih jajnih ćelija;

9) vrši i druge poslove za koje je registrovan u Registru privrednih subjekata.

3A REFERENTNA LABORATORIJA

ČLAN 29A

REFERENTNA LABORATORIJA OBAVLjA:

1) SUPERANALIZE UZORAKA I POTVRDNA DIJAGNOSTIČKA ISPITIVANjA (BAKTERIOLOŠKA, SEROLOŠKA, VIRUSOLOŠKA, PARAZITOLOŠKA, HEMIJSKA, BIOHEMIJSKA, FIZIČKA, PATOLOŠKA I RADIOLOŠKA) U OBLASTI DIJAGNOSTIKE ZARAZNIH BOLESTI ŽIVOTINjA, LABORATORIJSKIH ISPITIVANjA HRANE ZA ŽIVOTINjE, VODE ZA NAPAJANjE ŽIVOTINjA I BEZBEDNOSTI HRANE;

2) PROVERU REZULTATA ISPITIVANjA, PRIMENjENIH TESTOVA I METODA U OBLASTI DIJAGNOSTIKE ZARAZNIH BOLESTI ŽIVOTINjA, LABORATORIJSKIH ISPITIVANjA HRANE ZA ŽIVOTINjE, VODE ZA NAPAJANjE ŽIVOTINjA I BEZBEDNOSTI HRANE I MONITORINGA;

3) ČUVANjE REFERENTNIH SERUMA I STANDARDNIH REAGENASA, IZOLATA MIKROORGANIZAMA;

4) PRIPREMU, ODRŽAVANjE I DISTRIBUCIJU REFERENTNOG MATERIJALA;

5) UVOĐENjE NOVIH DIJAGNOSTIČKIH METODA;

6) TESTIRANjE I PROVERU KVALITETA VAKCINA I DIJAGNOSTIČKIH SREDSTAVA I REAGENASA;

7) ORGANIZUJE MEĐULABORATORIJSKA UPOREDNA TESTIRANjA LABORATORIJA NA NACIONALNOM NIVOU, OBRAĐUJE DOBIJENE REZULTATE MEĐULABORATORIJSKIH UPOREDNIH ISPITIVANjA, SASTAVLjA IZVEŠTAJE, DAJE PREPORUKE I ORGANIZUJE OBUKE I TRENINGE U OBLASTI DIJAGNOSTIKE;

8) UČESTVUJE U MEĐUNARODNO ORGANIZOVANIM MEĐULABORATORIJSKIM UPOREDNIM ISPITIVANjIMA;

9) SARAĐUJE SA NACIONALNIM REFERENTNIM LABORATORIJAMA DRUGIH ZEMALjA;

10) STARA SE I ORGANIZUJE USPOSTAVLjANjE JEDINSTVENIH KRITERIJUMA I METODA ISPITIVANjA U OVLAŠĆENIM LABORATORIJAMA;

11) DOSTAVLjA INFORMACIJE DOBIJENE OD NACIONALNIH LABORATORIJA DRUGIH ZEMALjA MINISTARSTVU I OVLAŠĆENIM LABORATORIJAMA;

12) OBEZBEĐUJE STRUČNU I TEHNIČKU POMOĆ MINISTARSTVU ZA PRIMENU KOORDINISANIH PLANOVA KONTROLE;

13) OBAVLjA IMPLEMENTACIJU, ODNOSNO RAZVIJANjE METODA TESTIRANjA U SKLADU SA MEĐUNARODNIM STANDARDIMA;

14) OBUČAVA OSOBLjE U OVLAŠĆENIM LABORATORIJAMA;

15) PRIPREMA NACIONALNE VODIČE ZA UZORKOVANjE I RUKOVANjE UZORCIMA;

16) OBAVLjA I DRUGE POSLOVE ZA KOJE JE REGISTROVANA U REGISTRU PRIVREDNIH SUBJEKATA.

MINISTAR ODREĐUJE JEDNU ILI VIŠE NACIONALNIH REFERENTNIH LABORATORIJA ZA ISPITIVANjA U SKLADU SA OVIM ZAKONOM I MEĐUNARODNIM DOGOVORIMA, SPORAZUMIMA I KONVENCIJAMA, KAO I VRSTE ISPITIVANjA.

MINISTAR MOŽE DA OVLASTI JEDNU OD ORGANIZACIJA IZ ČL. 21, 25. ILI 27. OVOG ZAKONA, KAO REFERENTNU LABORATORIJU ZA JEDNU ILI VIŠE VRSTA ISPITIVANjA.

POSLOVE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA REFERENTNA LABORATORIJA MOŽE DA OBAVLjA AKO JE AKREDITOVANA U SKLADU SA VAŽEĆIM STANDARDIMA.

AKO U REPUBLICI SRBIJI NE POSTOJI REFERENTNA LABORATORIJA KOJA ISPUNjAVA PROPISANE USLOVE, MINISTAR MOŽE ZA POJEDINA ISPITIVANjA, KAO REFERENTNU LABORATORIJU DA ODREDI LABORATORIJU SA TERITORIJE DRUGE DRŽAVE ZA TRAŽENA ISPITIVANjA.

SPISAK REFERENTNIH I LABORATORIJA IZ ST. 2. I 6. OVOG ČLANA OBJAVLjUJE SE U „SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE”.

VII. ZOOHIGIJENSKA SLUŽBA

Član 46.

Lokalna samouprava dužna je da na svojoj teritoriji organizuje zoohigijensku službu koja obavlja sledeće poslove:

1) hvata i zbrinjava napuštene životinje u prihvatilišta za životinje;

2) neškodljivo uklanja leševe životinja sa javnih površina i objekata za uzgoj, držanje, dresuru, izlaganje, održavanje takmičenja ili promet životinja;

3) transport ili organizovanje transporta leševa životinja sa javnih površina i objekata iz tačke 2) ovog člana do objekta za sakupljanje, preradu ili uništavanje otpada životinjskog porekla na način koji ne predstavlja rizik po druge životinje, ljude ili životnu sredinu.

LOKALNA SAMOUPRAVA JE DUŽNA DA ZA POSLOVE IZ STAVA 1. TAČKA 2) OVOG ČLANA IMA IZGRAĐEN OBJEKAT ZA SAKUPLjANjE LEŠEVA ŽIVOTINjA.

U OBJEKTU IZ STAVA 2. OVOG ČLANA LOKALNA SAMOUPRAVA MOŽE SAKUPLjATI I DRUGE SPOREDNE PROZVODE ŽIVOTINjSKOG POREKLA.

LOKALNA SAMOUPRAVA KOJA NIJE ORGANIZOVALA ZOOHIGIJENSKU SLUŽBU DUŽNA JE DA DO NjENOG ORGANIZOVANjA OBEZBEDI FINANSIRANjE UKLANjANjA LEŠEVA.

Kada je životinja uginula pod okolnostima koje se ne smatraju uobičajenim, leš životinje može biti uklonjen samo po nalogu veterinarskog inspektora.

IX. ZAŠTITA ZDRAVLjA ŽIVOTINjA I LjUDI OD BOLESTI

KOJE SE MOGU PRENETI SA ŽIVOTINjA NA LjUDE

1. Mere za sprečavanje pojave zaraznih bolesti životinja

Član 49.

Radi zaštite zdravlja životinja i ljudi od bolesti koje se mogu preneti sa životinja na ljude, kao i radi unapređenja poslova zdravstvene zaštite životinja donose se planski dokumenti.

Planski dokumenti iz stava 1. ovog člana jesu:

1) Dugoročna strategija zdravstvene zaštite životinja;

2) Program mera zdravstvene zaštite životinja;

3) posebni programi zdravstvene zaštite životinja.

4) KRIZNI PLANOVI.

Program mera zdravstvene zaštite životinja

Član 51.

Radi sprečavanja pojave, ranog otkrivanja, širenja, praćenja, suzbijanja ili iskorenjivanja zaraznih bolesti I OBEZBEĐENjA SISTEMA OBELEŽAVANjA, REGISTRACIJE, KAO I SLEDLjIVOSTI ŽIVOTINjA ministar donosi Program mera zdravstvene zaštite životinja (u daljem tekstu: Program mera) najkasnije do kraja januara tekuće godine za koju se donosi.

Programom mera iz stava 1. ovog člana utvrđuju se konkretne mere, rokovi, način sprovođenja tih mera, subjekti koji će ih sprovoditi, izvori i način obezbeđivanja i korišćenja sredstava, kao i način kontrole sprovođenja mera.

Obezbeđenje zaštite ljudi od zaraznih bolesti koje se mogu preneti sa životinja na ljude organizuje se i sprovodi u saradnji sa organima državne uprave, drugim organizacijama i ustanovama nadležnim za poslove zdravlja.

Posebni programi zdravstvene zaštite životinja

Član 52.

Posebni programi zdravstvene zaštite životinja donose se u slučaju OPASNOSTI OD POJAVE ILI pojave naročito opasnih zaraznih bolesti i egzotičnih bolesti, kao i kod sprečavanja širenja endemskih bolesti.

Ministar donosi posebne programe zdravstvene zaštite životinja iz stava 1. ovog člana.

ČLAN 52A

KADA POSTOJI DIREKTNI ILI INDIREKTNI RIZIK PO ZDRAVLjE LjUDI ILI ZDRAVLjE ŽIVOTINjA PRIMENjUJU SE MERE UTVRĐENE PLANOM UPRAVLjANjA KRIZNIM SITUACIJAMA ZA SUZBIJANjE POJEDINIH ZARAZNIH BOLESTI ŽIVOTINjA.

MINISTAR DONOSI PLAN UPRAVLjANjA KRIZNIM SITUACIJAMA (U DALjEM TEKSTU: KRIZNI PLAN) KOJI NAROČITO SADRŽI ORGANIZACIJU, MERE I NAČIN SPROVOĐENjA MERA ZA SUZBIJANjE POJEDINIH ZARAZNIH BOLESTI ŽIVOTINjA, KAO I POSTUPAK NjIHOVE KONTROLE.

KRIZNE PLANOVE SPROVODE KRIZNI CENTRI KOJE OBRAZUJE MINISTAR, U SKLADU SA PROPISIMA O DRŽAVNOJ UPRAVI.

SREDSTVA ZA NABAVKU, SKLADIŠTENjE I DOPUNjAVANjE MINIMALNIH ZALIHA POTREBNE OPREME I SREDSTVA ZA KRIZNE CENTRE OBEZBEĐUJU SE U BUDžETU REPUBLIKE SRBIJE.

MINISTARSTVO PRIPREMA I SPROVODI VEŽBE SIMULACIJE IZBIJANjA POJEDINIH ZARAZNIH BOLESTI RADI PROVERE KRIZNIH PLANOVA.

MINISTARSTVO IZRAĐUJE I ORGANIZUJE PLAN EDUKACIJE ZA OTKRIVANjE, PRAĆENjE, SUZBIJANjE I ISKORENjIVANjE POJEDINIH ZARAZNIH BOLESTI ŽIVOTINjA.

Način ustupanja poslova iz Programa mera

Član 53.

Poslovi iz Programa mera, koji su utvrđeni kao poslovi od javnog interesa, ustupaju se pravnim licima I PREDUZETNICIMA putem konkursa koji raspisuje Ministarstvo i objavljuje u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Konkurs se ne raspisuje za poslove:

1) koje obavlja Nacionalna laboratorija;

2) koje obavlja javna veterinarska ambulanta odnosno javna veterinarska stanica iz člana 15. ovog zakona;

3) koje obavlja veterinarska služba;

4) vakcinacije pasa i mačaka protiv besnila.

Konkurs iz stava 1. ovog člana sadrži:

1) vrste javnih poslova za koje se konkurs raspisuje;

2) period na koji se dodeljuju javni poslovi;

3) dokaz o ispunjenosti uslova u pogledu iskustva, rezultata i blagovremenosti u dosadašnjem obavljanju javnih poslova;

4) rok za donošenje i objavljivanje odluke o izboru pravnog lica;

5) način obaveštavanja o rezultatima konkursa.

Konkurs iz stava 1. ovog člana sprovodi Komisija koju obrazuje ministar.

Odluku o izboru pravnog lica za obavljanje javnih poslova donosi ministar.

Rezultati konkursa objavljuju se u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Vakcinacija pasa i mačaka protiv besnila

Član 56.

Veterinarske stanice i veterinarske ambulante vrše vakcinaciju pasa i mačaka u skladu sa Programom mera i izdaju potvrdu o vakcinaciji protiv besnila vlasnicima odnosno držaocima pasa ili mačaka, i o tome vode evidenciju.

Vakcinisani psi moraju se trajno obeležiti u skladu sa posebnim propisom.

ZA OBELEŽENE I REGISTROVANE PSE I MAČKE IZDAJE SE PASOŠ.

Ministar propisuje oblik i sadržinu potvrde o vakcinaciji protiv besnila iz stava 1. ovog člana, kao i sadržinu evidencije o vakcinisanim psima i mačkama, KAO I IZGLED I SADRŽINU PASOŠA ZA PSE I MAČKE.

Veterinarski lekovi i medicinska sredstva za upotrebu

u veterini neophodni za sprovođenje Programa mera

Član 57.

Raspodelu veterinarskih lekova i medicinskih sredstava za sprovođenje vakcinacija i dijagnostičkih ispitivanja prema Programu mera vrši Ministarstvo.

Pravna lica koja sprovode Program mera dužna PRAVNA LICA I PREDUZETNICI KOJI SPROVODE PROGRAM MERA DUŽNI su da vode evidenciju o prijemu i upotrebi veterinarskih lekova i medicinskih sredstava za sprovođenje vakcinacije i dijagnostičkih ispitivanja iz stava 1. ovog člana i da izveštaj o upotrebljenim veterinarskim lekovima dostavljaju Ministarstvu.

Ministar propisuje sadržinu, oblik, način vođenja evidencije, kao i način i rokove za dostavljanje izveštaja iz stava 2. ovog člana.

ČLAN 58A

ZA ODREĐENE BOLESTI ŽIVOTINjA MINISTARSTVO MOŽE DODELITI ZDRAVSTVENI STATUS KOJI SE ODNOSI NA STADO, JATO, FARMU, KOMPARTMANT, ZONE, PODRUČJE ILI DRŽAVU.

ZAHTEV ZA MEĐUNARODNO PRIZNAVANjE STATUSA DRŽAVE, PODRUČJA ILI KOMPARTMANTA MINISTARSTVO MOŽE PODNETI EVROPSKOJ KOMISIJI, OIE ILI DRUGOJ MEĐUNARODNOJ ORGANIZACIJI.

MINISTAR PROPISUJE LISTU BOLESTI, NAČIN KAO I USLOVE ZA DOBIJANjE ZDRAVSTVENOG STATUSA STADA, JATA, FARME, KOMPARTMANTA, ZONE I PODRUČJA.

Rano otkrivanje i dijagnostika zaraznih bolesti

Član 60.

Mere ranog otkrivanja i dijagnostike zaraznih bolesti jesu:

1) stalni nadzor zdravstvenog stanja životinja koji obuhvata praćenje ZDRAVSTVENOG STANjA ŽIVOTINjA epizootiološke situacije i sprovođenje dijagnostičkih ispitivanja;

2) utvrđivanje uzroka uginuća ili oboljenja životinje, kada se sumnja da je uzrok oboljenja ili uginuća životinje zarazna bolest.

Ministar utvrđuje mere ranog otkrivanja i dijagnostike zarazne bolesti, kao i način njihovog sprovođenja.

Dijagnostika zarazne bolesti

Član 63.

U slučaju sumnje na zaraznu bolest, veterinarska stanica i veterinarska ambulanta organizuje i uzima uzorke materijala za laboratorijsko ispitivanje i dostavlja ga ovlašćenoj laboratoriji na ispitivanje.

Organizovanje, uzimanje i slanje uzoraka materijala iz stava 1. ovog člana vrši se pod nadzorom veterinarskog inspektora.

Kada se na osnovu rezultata dijagnostičkih ispitivanja potvrdi prisustvo zarazne bolesti ministar određuje granicu zaraženog i ugroženog područja i mere za sprečavanje širenja, suzbijanja i iskorenjivanja zarazne bolesti.

Ministar propisuje način određivanja granice zaraženog i ugroženog područja, mere za sprečavanje širenja, suzbijanja i iskorenjivanja zarazne bolesti, način odjave i prijave zarazne bolesti, kao i način obaveštavanja o preduzetim merama i prestanak mera.

MINISTAR PROPISUJE NAČIN PRIJAVE I ODJAVE ZARAZNE BOLESTI, KAO I NAČIN OBAVEŠTAVANjA O PREDUZETIM MERAMA.

2. Mere za sprečavanje širenja, suzbijanje

i iskorenjivanje zaraznih bolesti

Član 64.

Kada se na osnovu rezultata dijagnostičkih ispitivanja iz člana 63. stav 3. ovog zakona potvrdi prisustvo zarazne bolesti ILI U SLUČAJU SUMNjE NA POJAVU ZARAZNE BOLESTI Ministarstvo nalaže mere koje su neophodne za sprečavanje širenja, suzbijanje i iskorenjivanje bolesti, i to:

1) izdvajanje zdravih od zaraženih životinja, posebno obeležavanje i vođenje evidencije tako obeleženih životinja;

2) zatvaranje obolelih životinja ili zatvaranje objekata u kojima je utvrđena zarazna bolest; I ZABRANU PAŠNOG NAČINA DRŽANjA DOMAĆIH ŽIVOTINjA;

3) ograničavanje ili zabranu kretanja životinja;

4) zabranu klanja;

5) zabranu prometa životinja, proizvoda životinjskog porekla, hrane životinjskog porekla, hrane za životinje, pratećih predmeta i izlučevina iz zaraženih područja ili objekata;

6) klanje ili ubijanje, na stručan i human način, zaraženih životinja ili životinja za koje su sumnja da su zaražene; ILI UBIJANjA ŽIVOTINjA IZ PREVENTIVNIH ILI DIJAGNOSTIČKIH RAZLOGA;

7) oduzimanje i neškodljivo odlaganje leševa životinja koje su uginule ili koje su ubijene, kao i proizvoda životinjskog porekla, hrane životinjskog porekla, hrane za životinje, pratećih predmeta ili izlučevina koje nije moguće dekontaminirati čišćenjem i dezinfekcijom;

8) posebne veterinarsko-sanitarne kontrole u zaraženom i ugroženom području;

9) zabranu organizovanja sajmova, izložbi i drugog okupljanja životinja, prodaje hrane životinjskog porekla i hrane za životinje van poslovnog prostora, kao i rada stočnih pijaca;

10) zabranu ili ograničavanje prirodnog pripusta životinja, kao i prikupljanja, obrade, skladištenja i korišćenja sperme za veštačko osemenjavanje životinja, jajnih ćelija i oplođenih jajnih ćelija koji potiču iz zaraženog ili ugroženog područja;

11) vakcinaciju, dijagnostičko ispitivanje i lečenje životinja;

12) ograničavanja kretanja lica koja su bila u kontaktu sa zaraženim životinjama, sa životinjama za koje se sumnja da su zaražene, ili sa proizvodima životinjskog porekla, hranom životinjskog porekla, hranom za životinje, pratećim predmetima ili izlučevinama zaraženih životinja;

13) zatvaranje i zaprečavanje prilaza zaraženom području i postavljanje na takvim prilazima tabli sa upozorenjem o prisustvu zarazne bolesti i kontrolama koje se preduzimaju na takvim područjima;

14) dezinfekciju, dezinsekciju, deratizaciju i dezodoraciju objekata u kojima se drže zaražene životinje ili životinje za koje se sumnja da su zaražene, kao i pratećih predmeta koji su bili u kontaktu sa zaraženim životinjama ili životinjama za koje se sumnja da su zaražene, kao i mesta uginuća životinje;

15) dezinfekciju ljudi i vozila koji su bili u kontaktu sa zaraženim životinjama ili životinjama za koje se sumnja da su zaražene;

16) strogo držanje u zatvorenom prostoru pasa i mačaka čiji je vlasnik poznat i ubijanje na human način pasa i mačaka lutalica;

17) angažovanje organa nadležnog za unutrašnje poslove i poslove odbrane, u skladu sa potrebama, u cilju pružanja pomoći Ministarstvu u primeni i sprovođenju mera za sprečavanje širenja, suzbijanje i iskorenjivanje bolesti;

18) obaveštavanje nadležnih zdravstvenih ustanova o zaraznim bolestima životinja koje se sa životinja mogu preneti na ljude.

19) UTVRĐIVANjE UZROKA OBOLjENjA I UGINUĆA;

20) SPROVOĐENjE EPIZOOTIOLOŠKOG UVIĐAJA;

21) SPROVOĐENjE ISPITIVANjA KOD DIVLjIH ŽIVOTINjA;

22) SPROVOĐENjE ZOOHIGIJENSKIH, ZOOTEHNIČKIH, KARANTINSKIH I BIOSIGURNOSNIH MERA NA MESTIMA GDE SE ŽIVOTINjE DRŽE ILI UZGAJAJU.

Ministar može da naloži i druge veterinarsko-sanitarne mere koje se odnose na sprečavanje pojave, otkrivanje, sprečavanje širenja, suzbijanje i iskorenjivanje zarazne bolesti.

Mere iz stava 1. ovog člana mogu se narediti i ako postoji opasnost od pojave bolesti.

Član 70.

Vlasnik životinja, proizvoda životinjskog porekla, hrane životinjskog porekla, hrane za životinje i pratećih predmeta nema pravo na naknadu štete iz člana 69. ovog zakona ako:

1) nema uverenje o zdravstvenom stanju životinje izdato u skladu sa ovim zakonom;

2) uvodi životinje u zapat bez uverenja o zdravstvenom stanju životinje;

2A) ŽIVOTINjA NIJE OBELEŽENA I REGISTROVANA U SKLADU SA OVIM ZAKONOM;

3) namerno ili zbog grube nepažnje, nije odmah prijavio postojanje zarazne bolesti ili postojanje sumnje na zaraznu bolest u skladu sa odredbom člana 61. stav 2. ovog zakona;

4) nije izvršio obaveznu preventivnu vakcinaciju i dijagnostička i druga ispitivanja po Programu mera i u utvrđenom roku;

5) nije sproveo druge propisane mere, uključujući i zabranu kretanja radi sprečavanja pojave i širenja zarazne bolesti;

6) uginuće nije nastupilo kao posledica zarazne bolesti;

7) uginuće ili klanje životinje nije posledica mera koje je odredio veterinarski inspektor;

8) je do pojave bolesti došlo za vreme uvoza životinja, proizvoda životinjskog porekla, hrane životinjskog porekla, hrane za životinje i pratećih predmeta ili za vreme sprovođenja procedura propisanih u vezi sa carinjenjem životinja u međunarodnom prometu (tokom trajanja karantina nakon ulaska u zemlju).

X. OBJEKTI U KOJIMA SE OBAVLjA VETERINARSKA DELATNOST

1. Vrsta objekata

Član 72.

Objekti, u zavisnosti od vrste delatnosti koja se u njima obavlja, mogu biti:

1) za uzgoj, držanje i promet životinja;

2) za klanje životinja;

3) za proizvodnju i promet hrane životinjskog porekla,; osim objekata za prodaju na malo hrane životinjskog porekla;

4) za proizvodnju i promet proizvoda životinjskog porekla;

5) za proizvodnju i promet hrane za životinje,; osim objekata za prodaju na malo hrane za životinje;

6) centri za reprodukciju životinja I VEŠTAČKO OSEMENjAVANjE;

6A) CENTRI ZA SKLADIŠTENjE I DISTRIBUCIJU REPRODUKTIVNOG MATERIJALA;

6B) ZA PROIZVODNjU I PROMET LEKOVA NA VELIKO I MEDICINSKIH SREDSTAVA ZA UPOTREBU U VETERINI;

7) za proizvodnju i promet sredstava za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju;

ZA VRŠENjE USLUGA DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE;

8) za sakupljanje, preradu i uništavanje otpadaka.

ZA SAKUPLjANjE, PRERADU I UNIŠTAVANjA SPOREDNIH PROIZVODA ŽIVOTINjSKOG POREKLA.

Uzgoj, držanje i promet životinja; klanje životinja čije je meso namenjeno za javnu potrošnju i za izvoz, klanje životinja iz uvoza; proizvodnja i promet hrane životinjskog porekla; proizvodnja i promet proizvoda životinjskog porekla; proizvodnja i promet hrane za životinje; proizvodnja i promet semena za veštačko osemenjavanje, jajnih ćelija i oplođenih jajnih ćelija; PROIZVODNjA I PROMET LEKOVA NA VELIKO I MEDICINSKIH SREDSTAVA ZA UPOTREBU U VETERINI; proizvodnja i promet sredstava za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju; VRŠENjE USLUGA DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE; sakupljanje, prerada i uništavanje otpada SPOREDNIH PROIZVODA ŽIVOTINjSKOG POREKLA mogu se obavljati samo u objektima koji u pogledu izgradnje, opreme, veterinarsko-sanitarnih i drugih uslova, a u zavisnosti od vrste delatnosti koja se u njima obavlja, ispunjavaju propisane uslove.

2. Upis i brisanje iz Registra objekata

Član 73.

Objekti iz člana 72. ovog zakona na osnovu zahteva podnetog Ministarstvu i rešenja ministra o ispunjenosti veterinarsko-sanitarnih uslova U ZAVISNOSTI OD VRSTE DELATNOSTI KOJA SE U NjIMA OBAVLjA upisuju se u Registar objekata ODNOSNO REGISTAR ODOBRENIH OBJEKATA i dodeljuje im se veterinarski kontrolni broj.

MINISTAR BLIŽE PROPISUJE VRSTE OBJEKATA KOJI SE REGISTRUJU, ODNOSNO ODBRAVAJU, NAČIN I POSTUPAK REGISTRACIJE, ODNOSNO ODBRAVANjA OBJEKATA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, KAO I IZGLED OBRASCA ZA UPIS ZAHTEVA OBJEKATA U REGISTAR OBJEKATA, ODNOSNO REGISTAR ODOBRENIH OBJEKATA.

Član 74.

Podaci iz Registra objekata I REGISTRA ODOBRENIH OBJEKATA su javni.

Ministar bliže propisuje sadržinu i način vođenja Registra objekata. I REGISTRA ODOBRENIH OBJEKATA.

Član 75.

Objekti iz člana 72. ovog zakona se brišu iz Registra objekata I REGISTRA ODOBRENIH OBJEKATA na osnovu odluke o prestanku obavljanja delatnosti iz člana 72. stav 2. ovog zakona ili ako prestanu da ispunjavaju utvrđene veterinarsko-sanitarne uslove.

3. Izgradnja i rekonstrukcija objekata

Član 76.

Izgradnja odnosno rekonstrukcija objekata iz člana 72. ovog zakona vrši se u skladu sa zakonom kojim se uređuje izgradnja i rekonstrukcija objekata i ovim zakonom.

Izgradnja odnosno rekonstrukcija objekata iz člana 72. ovog zakona, mora biti u skladu sa veterinarsko-sanitarnim uslovima, ODNOSNO OPŠTIM I POSEBNIM USLOVIMA ZA HIGIJENU HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINjE koji se odnose na pojedine vrste tih objekata.

Ministar bliže propisuje veterinarsko-sanitarne uslove, ODNOSNO OPŠTE I POSEBNE USLOVE ZA HIGIJENU HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINjE iz stava 2. ovog člana.

Član 77.

Zahtev za utvrđivanje ispunjenosti veterinarsko-sanitarnih uslova, ODNOSNO OPŠTIH USLOVA ZA HIGIJENU HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINjE za objekte iz člana 72. ovog zakona podnosi se Ministarstvu.

Ministar obrazuje komisiju koja vrši pregled objekta.

Ministar donosi rešenje o ispunjenosti veterinarsko-sanitarnih uslova za objekte iz člana 72. ovog zakona na osnovu mišljenja komisije iz stava 2. ovog člana.

AKO OBJEKAT ISPUNjAVA PROPISANE VETERINARSKO-SANITARNE USLOVE, ODNOSNO OPŠTE I POSEBNE USLOVE ZA HIGIJENU HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINjE MINISTAR DONOSI REŠENjE O ISPUNjENOSTI USLOVA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA I DODELjUJE VETERINARSKI KONTROLNI BROJ.

U slučaju da objekat ne ispunjava veterinarsko-sanitarne uslove, ministar donosi rešenje o privremenoj zabrani rada objekta i određuje rok za otklanjanje nedostataka.

IZUZETNO OD ODREDBE STAVA 3. OVOG ČLANA ZA OBJEKTE IZ ČLANA 72. STAV 1. TAČ. 2) I 3) OVOG ZAKONA MINISTAR DONOSI REŠENjE O ISPUNjENOSTI VETERINARSKO-SANITARNIH I OPŠTIH USLOVA ZA HIGIJENU HRANE KOJIM SE PRIVREMENO ODOBRAVA OBAVLjANjE DELATNOSTI U OBJEKTU I DODELjUJE SE VETERINARSKI KONTROLNI BROJ.

PERIOD ZA KOJI SE DONOSI PRIVREMENO REŠENjE IZ STAVA 4. OVOG ČLANA NE MOŽE BITI KRAĆI OD 3 MESECA NITI DUŽI OD 6 MESECI.

Period na koji se privremena zabrana odnosi ne može biti duži od tri meseca.

PRE ISTEKA ROKA REŠENjA KOJIM SE PRIVREMENO ODOBRAVA OBAVLjANjE DELATNOSTI IZ STAVA 4. OVOG ČLANA KOMISIJA IZ STAVA 2. OVOG ČLANA UTVRĐUJE ISPUNjENOST OPŠTIH I POSEBNIH USLOVA ZA HIGIJENU HRANE I NA OSNOVU MIŠLjENjA KOMISIJE MINISTAR DONOSI REŠENjE KOJIM SE ODOBRAVA OBAVLjANjE DELATNOSTI I DODELjUJE MU SE VETERINARSKI KONTROLNI BROJ.

Ako objekat iz stava 4. ovog člana ne otkloni nedostatke u utvrđenom roku ministar donosi rešenje o trajnoj zabrani rada takvog objekta.

AKO OBJEKAT NE ISPUNjAVA OPŠTE I POSEBNE USLOVE ZA HIGIJENU HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINjE MINISTAR DONOSI REŠENjE O ZABRANI RADA TOM OBJEKTU.

REŠENjE IZ ST. 3, 4, 6. I 7. OVOG ČLANA JE KONAČNO I PROTIV NjEGA SE MOŽE POKRENUTI UPRAVNI SPOR.

4. Izvozni objekti

Član 78.

Objekti iz člana 72. ovog zakona mogu da se registruju za izvoz ako ispunjavaju propisane veterinarsko-sanitarne uslove i dodeljuje im se izvozni kontrolni broj.

Objekti OBJEKTIMA iz stava 1. ovog člana koji ispunjavaju veterinarsko-sanitarne uslove, ODNOSNO OPŠTE I POSEBNE USLOVE ZA HIGIJENU HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINjE DODELjUJE SE IZVOZNI KONTROLNI BROJ I upisuju se u Registar izvoznih objekata.

Ministar bliže propisuje način i postupak ZA DOBIJANjE ODOBRENjA ZA IZVOZ I za dobijanje izvoznog kontrolnog broja, kao i sadržinu i način vođenja Registra izvoznih objekata.

Član 79.

Zabranjen je izvoz životinja, proizvoda životinjskog porekla, hrane životinjskog porekla i hrane za životinje iz objekta koji nije registrovan za izvoz.

ZABRANjEN JE IZVOZ IZ OBJEKATA KOJI NISU ODOBRENI ZA IZVOZ.

5. Veterinarsko-sanitarna kontrola za potrebe

Vojske Srbije i Crne Gore

Član 81.

Veterinarsko-sanitarne preglede i kontrolu u proizvodnji i prometu životinja, proizvoda životinjskog porekla, hrane životinjskog porekla, hrane za životinje i otpadaka životinjskog porekla koju vrše nadležni veterinarski organi Vojske Srbije i Crne Gore na teritoriji Republike obavljaju se u skladu sa ovim zakonom.

6. HACCP program

Član 82.

Pravno lice i preduzetnik koji obavlja delatnost klanja životinja, proizvodnju i promet hrane životnjskog porekla, hrane za životinje, kao i sakupljanje, preradu i uništavanje otpadaka SPOREDNIH PROIZVODA životinjskog porekla dužan je da ima Sistem za osiguranje bezbednosti proizvoda koji je uveden i koji se održava na principima dobre proizvođačke i higijenske prakse i analize opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka u proizvodnji (HACCP program).

Za sprovođenje programa iz stava 1. ovog člana pravno lice i preduzetnik mora da ima u stalnom radnom odnosu odgovorno lice.

8. Vrste delatnosti

1) Uzgoj, držanje i promet životinja

Obeležavanje i evidencija životinja

OBELEŽAVANjE I REGISTRACIJA ŽIVOTINjA

Član 84.

Goveda, svinje, ovce i koze na teritoriji Republike moraju da budu obeležene i evidentirane, kao i pri uvozu, ako nisu namenjene za neposredno klanje, a podaci o njihovom obeležavanju i kretanju unose se u Centralnu bazu podataka o obeležavanju životinja (u daljem tekstu: Centralna baza).

Obeležavanje goveda, svinja, ovaca i koza vrše veterinarske ambulante, veterinarske stanice i veterinarske službe ovlašćene za obeležavanje od strane Ministarstva ( u daljem tekstu: ovlašćeni obeleživač).

Ministar može da propiše obavezu obeležavanja i evidentiranja i drugih vrsta životinja.

Ministar bliže propisuje način obeležavanja i evidencije životinja iz st. 1. i 3. ovog člana.

GOVEDA, SVINjE, OVCE, KOZE I KOPITARI NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE MORAJU DA BUDU OBELEŽENI I REGISTROVANI, KAO I PRI UVOZU, AKO NISU NAMENjENI ZA NEPOSREDNO KLANjE, A PODACI O NjIHOVOM OBELEŽAVANjU I KRETANjU MORAJU BITI REGISTROVANI U CENTRALNOJ BAZI PODATAKA O OBELEŽAVANjU ŽIVOTINjA (U DALjEM TEKSTU: CENTRALNA BAZA).

SISTEM OBELEŽAVANjA I REGISTRACIJE ŽIVOTINjA SASTOJI SE IZ SLEDEĆIH DELOVA:

1) REGISTRA GAZDINSTAVA;

2) OBELEŽENE ŽIVOTINjE;

3) PASOŠA ILI DRUGOG IDENTIFIKACIONOG DOKUMENTA;

4) REGISTARA KOJI SE NALAZE NA GAZDINSTVU;

5) CENTRALNE BAZE.

OBELEŽAVANjE GOVEDA, SVINjA, OVACA, KOZA I KOPITARA VRŠE VETERINARSKE AMBULANTE, VETERINARSKE STANICE I VETERINARSKE SLUŽBE OVLAŠĆENE ZA OBELEŽAVANjE OD STRANE MINISTARSTVA (U DALjEM TEKSTU: OVLAŠĆENI OBELEŽIVAČ).

OVLAŠĆENI OBELEŽIVAČ MOŽE BITI I DRUGO PRAVNO I FIZIČKO LICE OVLAŠĆENO OD STRANE MINISTARSTVA.

MINISTAR MOŽE DA PROPIŠE OBAVEZU OBELEŽAVANjA I REGISTRACIJE I DRUGIH VRSTA ŽIVOTINjA.

MINISTAR BLIŽE PROPISUJE NAČIN OBELEŽAVANjA I REGISTRACIJE ŽIVOTINjA IZ ST. 1. I 5. OVOG ČLANA, KAO I USLOVE KOJE MORA DA ISPUNjAVA OVLAŠĆENI OBELEŽIVAČ IZ STAVA 4. OVOG ČLANA.

Centralna baza

Član 85.

Centralnu bazu vodi Ministarstvo.

U Centralnu bazu upisuju se podaci o:

1) gazdinstvima na kojima se nalaze, čuvaju ili prodaju goveda, svinje, ovce i koze;

2) ušnim markicama odnosno drugim propisanim sredstvima za identifikaciju goveda, svinja, ovaca i koza;

3) obeleženim govedima, svinjama, ovcama i kozama;

4) izdatim i poništenim pasošima obeleženih goveda;

5) naručenim i utrošenim ušnim markicama, mikročipovima ili drugim sredstvima za identifikaciju;

6) poništenim i izdatim duplikatima ušnih markica;

7) ovlašćenom obeleživaču;

8) uvezenim govedima, svinjama, ovcama i kozama.

U CENTRALNU BAZU UPISUJU SE PODACI O:

1) GAZDINSTVIMA NA KOJIMA SE NALAZE, ČUVAJU ILI PRODAJU ŽIVOTINjE;

2) SREDSTVIMA ZA IDENTIFIKACIJU ŽIVOTINjA;

3) OBELEŽENIM ŽIVOTINjAMA;

4) IZDATIM DOKUMENTIMA O OBELEŽAVANjU;

5) KRETANjU ŽIVOTINjA;

6) OVLAŠĆENOM OBELEŽIVAČU;

7) KONTROLAMA OBELEŽAVANjA I REGISTRACIJI ŽIVOTINjA.

Ministar bliže propisuje sadržinu i način vođenja Centralne baze.

Pasoš

Član 87.

Za svako obeleženo goveče, u skladu sa ovim zakonom, Ministarstvo izdaje pasoš u roku od 14 dana od dana unošenja podataka u Centralnu bazu.

IDENTIFIKACIONI DOKUMENT JE PASOŠ ILI DRUGI DOKUMENT KOJI MORA DA PRATI GOVEDA, OVCE, KOZE, SVINjE, KOPITARE, PSE I MAČKE, A PO POTREBI I OSTALE ŽIVOTINjE OD ROĐENjA DO SMRTI.

Pasoš iz stava 1. ovog člana sadrži: identifikacioni broj, datum rođenja, pol, rasu i boju dlake, identifikacioni broj majke, identifikacioni broj imanja na kojem je rođena, identifikacione brojeve svih imanja na kojima je boravila, datum svake promene imanja, potpis vlasnika odnosno držaoca, potpis i pečat ovlašćenog veterinara, datum izdavanja, serijski broj i dr.

ZA SVAKU OBELEŽENU ŽIVOTINjU IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, U SKLADU SA OVIM ZAKONOM, MINISTARSTVO IZDAJE IDENTIFIKACIONI DOKUMENT.

U slučaju da je goveče uvezeno iz zemalja Evropske unije izdaje se novi pasoš u roku od 14 dana od dana unošenja podataka u Centralnu bazu, a po zahtevu zemlje izvoznice originalni pasoši se vraćaju.

MINISTAR BLIŽE PROPISUJE IZGLED, SADRŽAJ, NAČIN I ROK IZDAVANjA, ODUZIMANjA I/ILI PONIŠTAVANjA IDENTIFIKACIONOG DOKUMENTA, PODATKE KOJI SE UNOSE U IDENTIFIKACIONI DOKUMENT, KAO I POSTUPAK UNOŠENjA PODATAKA U CENTRALNU BAZU.

Član 88.

Svako kretanje govečeta od strane ovlašćenog obeleživača upisuje se u pasoš koji prati životinju.

Član 91.

U slučaju oštećenja ili nestanka pasoša ILI IDENTIFIKACIONOG DOKUMENTA, vlasnik odnosno držalac je dužan da o tome obavesti ovlašćenog obeleživača u roku od sedam dana od dana oštećenja ili nestanka pasoša ILI IDENTIFIKACIONOG DOKUMENTA, radi izdavanja novog pasoša ILI IDENTIFIKACIONOG DOKUMENTA.

Novi pasoš ILI IDENTIFIKACIONI DOKUMENT nosi oznaku „duplikat“ i sadrži sve podatke iz člana 87. stav 2. ovog zakona.

SLUŽBENA KONTROLA OBELEŽAVANjA

I REGISTRACIJE ŽIVOTINjA

ČLAN 91A

MINISTARSTVO SPROVODI SLUŽBENU KONTROLU IDENTIFIKACIJE OBELEŽAVANjA I REGISTRACIJE ŽIVOTINjA NA GAZDINSTVIMA NA OSNOVU ANALIZE RIZIKA.

MINISTARSTVO IZRAĐUJE GODIŠNjI IZVEŠTAJ O SPROVEDENIM SLUŽBENIM KONTROLAMA OBELEŽAVANjA I REGISTRACIJE ŽIVOTINjA.

MINISTAR BLIŽE PROPISUJE NAJMANjI BROJ SLUŽBENIH KONTROLA, KRITERIJUME ZA ANALIZU RIZIKA OBELEŽAVANjA I REGISTRACIJE, KAO I SADRŽAJ GODIŠNjEG IZVEŠTAJA IZ STAVA 2. OVOG ČLANA.

Član 92.

Troškove obeležavanja i evidentiranja REGISTROVANjA životinja snosi vlasnik odnosno držalac životinje.

Visinu troškova iz stava 1. ovog člana utvrđuje Vlada.

Promet životinja

Član 93.

Životinja može da se stavi u promet ako je obeležena I REGISTROVANA i ako potiče iz objekata ili gazdinstava registrovanih u Centralnoj bazi.

Životinju u prometu mora da prati uverenje o zdravstvenom stanju životinje izdato od strane veterinarske stanice, veterinarske ambulante, javne veterinarske stanice, javne veterinarske ambulante odnosno veterinarske službe koja je sprovela Program mera, na osnovu dokaza o izvršenim preventivnim merama i dijagnostičkim ispitivanjima.

ŽIVOTINjE U PROMETU MORA DA PRATI ODGOVARAJUĆI IDENTIFIKACIONI DOKUMENT, A ŽIVOTINjE KOJE NAPUŠTAJU EPIZOOTIOLOŠKU JEDINICU MORA DA PRATI POTVRDA O ZDRAVSTVENOM STANjU POŠILjKE U PROMETU.

Uverenje iz stava 2. ovog člana neće se izdati ako je utvrđeno da u mestu porekla životinje postoji zarazna bolest koja se može preneti tom vrstom životinje, A POTVRDA IZ STAVA 3. OVOG ČLANA AKO NIJE IZVRŠEN VETERINARSKO-SANITARNI PREGLED NA MESTU UTOVARA.

Subjekti iz stava 2. ovog člana dužni su da vode evidenciju o izdatim uverenjima o zdravstvenom stanju životinja I POTVRDAMA O ZDRAVSTVENOM STANjU POŠILjKE U PROMETU.

Uverenje o zdravstvenom stanju životinje važi deset dana, a za pčelinje zajednice tri meseca od dana izdavanja odnosno od dana produženja njegovog važenja.

Važenje uverenja o zdravstvenom stanju životinje može da se produži najduže jednu godinu od dana izdavanja uverenja. Važenje uverenja produžava se na poleđini uverenja.

Za izdavanje i produženje uverenja o zdravstvenom stanju životinje I POTVRDE O ZDRAVSTVENOM STANjU POŠILjKE U PROMETU plaća se naknada iz člana 140. stav 1. tačka 1) STAV 1. TAČ. 1) I 2) ovog zakona.

Svaki novi vlasnik je obavezan da odmah za kupljenu životinju izvrši prenos uverenja o zdravstvenom stanju životinje na svoje ime, bez naplate naknade.

O izdatim i produženim uverenjima i o prenosu uverenja o zdravstvenom stanju životinje vodi se posebna evidencija.

Ministar propisuje način vođenja evidencije i obrazac uverenja o zdravstvenom stanju životinje, kao i obrazac potvrde o zdravstvenom stanju životinje u prometu.

MINISTAR BLIŽE PROPISUJE USLOVE ZA STAVLjANjE ŽIVOTINjA U PROMET, NAČIN PREGLEDA POŠILjKE ŽIVOTINjA PRE UTOVARA, OBRAZAC UVERENjA O ZDRAVSTVENOM STANjU ŽIVOTINjE, OBRAZAC POTVRDE O ZDRAVSTVENOM STANjU POŠILjKE ŽIVOTINjE U PROMETU, SADRŽINU I NAČIN VOĐENjA EVIDENCIJE O IZDATIM UVERENjIMA I POTVRDAMA.

Član 95.

Utovar, pretovar i istovar pošiljke životinja i otpadaka životinjskog porekla koja se otprema prevoznim sredstvima podleže obaveznom veterinarsko-sanitarnom pregledu.

Utovar, pretovar i istovar hrane životinjskog porekla, osim konzervi i hrane za životinje koja se otprema prevoznim sredstvima van epizootiološke jedinice, podleže obaveznom veterinarsko-sanitarnom pregledu.

Posle izvršenog veterinarsko-sanitarnog pregleda pošiljke iz st. 1. i 2. ovog člana izdaje se potvrda o zdravstvenom stanju pošiljke.

Ministar bliže propisuje način utovara, pretovara i istovara pošiljke iz st. 1. i 2. ovog člana.

Član 96.

Prevoz životinja vrši se vozilima koja ispunjavaju tehničke i higijenske uslove i koja su evidentirana u Ministarstvu, a vozila kojima se vrši prevoz životinja u okviru iste epizootiološke jedinice se ne evidentiraju.

Prevoznici životinja dužni su da na zahtev veterinarskog inspektora stave na uvid uverenje o zdravstvenom stanju životinje, kao i potvrdu o zdravstvenom stanju životinje u prometu, KAO I ODGOVARAJUĆI IDENTIFIKACIONI DOKUMENT KOJI PRATI KRETANjE I PROMET ŽIVOTINjE.

Tokom prevoza životinje, utovar, pretovar i istovar životinje može da se obavlja samo u objektu koji ispunjava veterinarsko-sanitarne uslove za tu vrstu objekta.

Ministar bliže propisuje tehničke i higijenske uslove koje moraju da ispunjavaju vozila iz stava 1. ovog člana, način njihovog evidentiranja, kao i veterinarsko-sanitarne uslove za objekte iz stava 3. ovog člana.

Član 97.

Prodaja životinja vrši se na stočnim pijacama i otkupnim mestima koji moraju da ispunjavaju veterinarsko-sanitarne uslove predviđene za tu vrstu objekata.

PRODAJA ŽIVOTINjA VRŠI SE NA SABIRNIM CENTRIMA, STOČNIM PIJACIMA I OTKUPNIM MESTIMA KOJI SU REGISTROVANI, ODNOSNO ODOBRENI.

Zabranjena je organizovana prodaja životinja izvan registrovanog, ODNOSNO ODOBRENOG objekta.

Karantin

Član 98.

Životinje koje se nabavljaju u zemlji mogu da se smeste u objekte za uzgoj i držanje posle izvršenog veterinarsko-sanitarnog pregleda, osim ako ministar ne naredi da se takve životinje smeste u karantin radi sprovođenja dijagnostičkog ispitivanja i vakcinacije.

Životinje u unutrašnjem prometu moraju da se smeste u karantin radi ispitivanja ili upute na klanje ako:

1) životinja nije obeležena i za nju nije izdat pasoš;

1) ŽIVOTINjA NIJE OBELEŽENA I AKO JE NE PRATI ODGOVARAJUĆI IDENTIFIKACIONI DOKUMENT;

2) držalac životinje nema uverenje o zdravstvenom stanju životinje ili je uverenje nevažeće (zbog isteka roka, nepotpunih podataka ili drugih nedostataka);

3) za pošiljku životinje ne postoji potvrda o njenom zdravstvenom stanju;

4) postoji sumnja ili je utvrđeno da životinja boluje od zarazne bolesti;

5) životinja potiče iz zaraženog ili ugroženog područja;

6) nije moguće utvrditi poreklo životinje VLASNIKA, ODNOSNO DRŽAOCA ŽIVOTINjE.

Karantin iz stava 1. ovog člana mora da ispunjava sledeće uslove:

1) da je van naselja;

2) da je ograđen;

3) da ima osnovne uslove za smeštaj i ishranu životinja odnosno za smeštaj osoblja zaposlenog u karantinu.

Karantin iz stava 1. ovog člana obezbeđuje opština, a za potrebe više opština koje su teritorijalno povezane, može se formirati karantin u jednoj od njih u skladu sa posebnim uslovima koje propiše ministar.

Troškove karantina snosi držalac životinja u slučajevima iz stava 2. tač. 1), 2) i 3) ovog člana, a u slučajevima iz stava 2. tač. 4), 5) i 6) ovog člana, troškove karantina snosi Ministarstvo.

TROŠKOVE KARANTINA SNOSI VLASNIK, ODNOSNO DRŽALAC ŽIVOTINjE.

Član 99.

Ako na pojedinim područjima Republike ne postoji karantin, Vlada osniva karantin kao javnu službu.

Karantin iz stava 1. ovog člana posluje po propisima o javnim službama.

Uslovi za osnivanje i rad objekta za držanje životinja iz člana 72. ovog zakona primenjuju se i na karantin iz stava 1. ovog člana.

Aktom o osnivanju javne službe iz stava 1. ovog člana utvrđuje se područje za koje će se osnovati karantin, sredstva za osnivanje i rad i dr.

Dozvola za okupljanje životinja

Član 100.

Organizovanje izložbi životinja, takmičenje životinja i priredbi sa putujućim životinjama (cirkusi, sajmovi, putujući zoološki vrtovi, i sl.), kao i organizovanje prodaje životinja, proizvoda životinjskog porekla, hrane životinjskog porekla i hrane za životinje van određenog poslovnog prostora vrši se na osnovu dozvole koju izdaje Ministarstvo.

Dozvola iz stava 1. ovog člana mora biti vidno istaknuta prilikom obavljanja aktivnosti iz stava 1. ovog člana.

Dozvola se izdaje za period važenja od 30 dana.

Ministar propisuje oblik i sadržinu dozvole iz stava 1. ovog člana.

Troškove izdavanja dozvole snosi podnosilac zahteva.

MESTA NA KOJIMA SE ORGANIZUJU MANIFESTACIJE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA JESU GAZDINSTVA.

2) Klanje životinja u registrovanim klanicama

Član 101.

Klanje kopitara, živine i kunića može da se obavlja samo u registrovanim klanicama, a papkara u registrovanim klanicama koje imaju odvojene linije klanja za pojedine vrste papkara.

KLANjE ŽIVOTINjA OBAVLjA SE U ODOBRENIM KLANICAMA, AKO SU NjIHOVI PROIZVODI NAMENjENI ZA JAVNU POTROŠNjU.

Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana, klanje papkara i kopitara ŽIVOTINjA u slučaju prinudnog klanja može da se obavlja i izvan registrovane ODOBRENE klanice.

Izvan registrovane ODOBRENE klanice može da se obavlja i klanje svinja, ovaca, koza, živine i kunića ako su namenjeni za upotrebu u domaćinstvu.

Veterinarsko-sanitarna kontrola životinja pre klanja,

za vreme i posle klanja

SLUŽBENA KONTROLA ŽIVOTINjA PRE KLANjA

I POSLE KLANjA

Član 102.

Životinje pre klanja, za vreme i posle klanja podležu veterinarsko-sanitarnoj kontroli ako su njihovi proizvodi namenjeni za javnu potrošnju, osim u slučaju prinudnog klanja.

Prinudno klanje životinja vrši se na osnovu naloga veterinara koji o izdatim nalozima vodi evidenciju.

Prinudno zaklane životinje podležu posle klanja veterinarsko-sanitarnoj kontroli bez obzira da li su njihovi proizvodi namenjeni za ishranu ljudi ili za ishranu životinja.

U slučaju klanja svinja, kao i divljih svinja obavezan je trihinoskopski pregled, ako se koriste u domaćinstvu .

Izuzetno od odredbe iz stava 1. ovog člana, veterinarsko-sanitarna kontrola divljači vrši se posle hvatanja ili odstrela bez obzira da li su njihovi proizvodi namenjeni za ishranu ljudi ili za ishranu životinja.

U slučaju da u klanici nije obezbeđeno stalno prisustvo veterinarskog inspektora, način i postupak klanja u tim klanicama bliže propisuje ministar.

Ministar propisuje način vršenja veterinarsko-sanitarnog pregleda, kao i način vođenja evidencije o izdatim nalozima iz stava 2. ovog člana.

ŽIVOTINjE PRE KLANjA I POSLE KLANjA PODLEŽU SLUŽBENOJ KONTROLI AKO SU NjIHOVI PROIZVODI NAMENjENI ZA JAVNU POTROŠNjU.

PRE KLANjA ŽIVOTINjE MORA DA SE PROVERI IDENTIFIKACIJA ŽIVOTINjE I PREGLEDA ODGOVARAJUĆI IDENTIFIKACIONI DOKUMENT.

IZUZETNO OD ODREDBE STAVA 1. OVOG ČLANA PRE PRINUDNOG KLANjA VETERINAR MORA DA IZVRŠI PREGLED ŽIVOTINjE PRE KLANjA.

PRINUDNO ZAKLANE ŽIVOTINjE PODLEŽU POSLE KLANjA SLUŽBENOJ KONTROLI.

IZUZETNO OD ODREDBE STAVA 1. OVOG ČLANA SLUŽBENA KONTROLA DIVLjAČI VRŠI SE POSLE HVATANjA ILI ODSTRELA.

U SLUČAJU KLANjA DOMAĆIH SVINjA, DIVLjIH SVINjA, KONjA I DRUGIH VRSTA ŽIVOTINjA OBAVEZAN JE TRIHINOSKOPSKI PREGLED.

U SLUČAJU DA U KLANICI NIJE OBEZBEĐENO STALNO PRISUSTVO VETERINARSKOG INSPEKTORA, NAČIN I POSTUPAK KLANjA U TIM KLANICAMA BLIŽE PROPISUJE MINISTAR.

MINISTAR BLIŽE PROPISUJE NAČIN VRŠENjA SLUŽBENE KONTROLE ŽIVOTINjA PRE I POSLE NjIHOVOG KLANjA.

Vođenje evidencije u klanicama

Član 103.

Radi sprečavanja širenja zaraznih bolesti životinja i proizvodnje bezbedne hrane životinjskog porekla klanica je dužna da vodi evidenciju o podacima koji se odnose na kupovinu životinja, klanje životinja, promet proizvoda životinjskog porekla, hrane životinjskog porekla, otpadaka životinjskog porekla SPOREDNE PROIZVODE ŽIVOTINjSKOG POREKLA i dr.

Podaci iz stava 1. ovog člana čuvaju se tri godine i stavljaju na uvid veterinarskom inspektoru na njegov zahtev.

KLANICA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA DUŽNA JE DA CENTRALNOJ BAZI DOSTAVI PODATKE O IDENTIFIKACIONIM BROJEVIMA ZAKLANIH ŽIVOTINjA.

Ministar bliže propisuje oblik i sadržinu evidencije iz stava 1. ovog člana.

Veterinarsko-sanitarna kontrola divljači

SLUŽBENA KONTROLA DIVLjAČI

Član 104.

Pravna lica koja se bave lovstvom i KORISNICI LOVIŠTA dužna su da privremeno skladište divljač i leševe divljači radi sprovođenja veterinarsko-sanitarne SLUŽBENE kontrole divljači posle hvatanja ili odstrela.

Pravna lica i lovačka društva iz stava 1. ovog člana dužna su da obezbede veterinarsko-sanitarnu kontrolu uskladištenih životinja i leševa životinja.

PRAVNA LICA I KORISNICI LOVIŠTA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA DUŽNA SU DA OBEZBEDE SLUŽBENU KONTROLU ODSTRELjENE DIVLjAČI, RADI STAVLjANjA U PROMET, KAO I SLUŽBENU KONTROLU LEŠEVA ŽIVOTINjA.

Posle veterinarsko-sanitarne kontrole ako je divljač bezbedna za ishranu ljudi obeležava se žigom ili se izdaje potvrda o bezbednosti za israhnu ljudi.

Ministar propisuje oblik i sadržinu žiga odnosno potvrde.

3) Proizvodnja i promet hrane životinjskog porekla

Promet hrane životinjskog porekla

Član 105.

Hrana životinjskog porekla podleže veterinarsko-sanitarnoj SLUŽBENOJ kontroli u proizvodnji i prometu.

Zabranjena je prodaja hrane životinjskog porekla van prodajnog mesta.

ZABRANjENA JE ORGANIZOVANA PRODAJA HRANE ŽIVOTINjSKOG POREKLA IZVAN REGISTROVANOG, ODNOSNO ODOBRENOG OBJEKTA.

MINISTAR BLIŽE PROPISUJE NAČIN I POSTUPAK SPROVOĐENjA SLUŽBENE KONTROLE HRANE ŽIVOTINjSKOG POREKLA.

Veterinarsko-sanitarna SLUŽBENA kontrola hrane životinjskog porekla

Član 106.

Sva hrana životinjskog porekla u prometu mora biti na propisan način obeležena.

Sva hrana životinjskog porekla proizvedena ili prerađena u skladu sa ovim zakonom obeležava se žigom, IDENTIFIKACIONOM OZNAKOM U OBLIKU ŽIGA ili se izdaje potvrda sa brojem pod kojim je objekat upisan u Registar objekata.

Ministar propisuje oblik i sadržinu žiga, kao i način i postupak obeležavanja hrane životinjskog porekla.

Hrana životinjskog porekla koja nije bezbedna za ishranu ljudi

Član 107.

Zabranjeno je stavljati u promet hranu životinjskog porekla koja nije bezbedna za ishranu ljudi.

Kada se veterinarsko-sanitarnom SLUŽBENOM kontrolom utvrdi da hrana životinjskog porekla nije bezbedna za ishranu ljudi naređuju se uništavanje ili propisno osposobljavanje hrane životinjskog porekla za druge namene.

Proizvodnja i promet mleka i proizvoda od mleka

Član 108.

Preduzetnik odnosno fizičko lice koje proizvodi mleko i proizvode od mleka u domaćinstvu koji su namenjeni za javnu potrošnju odnosno koji se prodaju na pijacama, može da obavlja proizvodnju samo u objektima koji ispunjavaju veterinarsko-sanitarne uslove MOGU DA SE PRODAJU NA MESTU PROIZVODNjE ILI PIJACAMA SAMO AKO POTIČU IZ OBJEKATA KOJI SU UPISANI U REGISTAR OBJEKATA, ODNOSNO U REGISTAR ODOBRENIH OBJEKATA.

4) Proizvodi životinjskog porekla za upotrebu u poljoprivredi,

industriji, farmaciji ili hirurgiji

Promet životinjskih koža

Član 109.

ZABRANjENO JE VRŠITI PROMET KOŽA IZ OBJEKATA KOJI NIJE ODOBREN.

Zabranjeno je vršiti promet koža bez prethodnog pregleda na bedrenicu, ako kože potiču od životinja koje su zaklane bez izvršenog veterinarsko-sanitarnog pregleda IZVRŠNE SLUŽBENE KONTROLE ili ako potiču od uginulih životinja.

Pravno lice odnosno preduzetnik koji se bavi prometom ili preradom kože dužno je da vodi evidenciju o poreklu otkupljenih koža i čuva je tri godine.

Kože u prometu iz stava 2. ovog člana moraju biti vidno obeležene rednim brojem evidencije.

Pravno lice odnosno preduzetnik koji se bavi prometom ili preradom životinjskih koža dužno je da dostavi ovlašćenoj laboratoriji uzorke koža iz stava 1. ovog člana radi njihovog pregleda na bedrenicu.

Kože koje nisu pregledane na bedrenicu moraju biti uskladištene odvojeno od drugih životinjskih koža.

Ministar bliže propisuje oblik i sadržinu evidencije iz stava 2. ovog člana.

5) Proizvodnja i promet hrane za životinje

Objekti za proizvodnju hrane za životinje

Član 110.

U objektima za proizvodnju i promet hrane za životinje vodi se i čuva evidencija o vrsti i količini sirovine za proizvodnju hrane za životinje, kao i o vrsti i količini proizvedene I ISPORUČENE hrane za životinje.

Objekat koji služi za proizvodnju i promet hrane za životinje u kojem se koristi mesno, mesno-koštano i koštano brašno ili masti od preživara mora da ispuni uslove kojima se sprečava unakrsno zagađenje hrane namenjene preživarima i umanjuje rizik od nenamernog mešanja takvih proizvoda sa hranom za preživare.

OBJEKAT KOJI SLUŽI ZA PROIZVODNjU I PROMET HRANE ZA ŽIVOTINjE KOJE SLUŽE ZA PROIZVODNjU HRANE ŽIVOTINjSKOG POREKLA, KOJI KORISTI PROIZVODE DOBIJENE PRERADOM SPOREDNIH PROIZVODA ŽIVOTINjSKOG POREKLA, LEKOVE ZA UPOTREBU U VETERINI I ADITIVE MORA DA ISPUNI USLOVE KOJIMA SE SPREČAVA UNAKRSNO ZAGAĐENjE I UMANjUJE RIZIK OD NENAMERNOG MEŠANjA.

Uslovi iz stava 2. ovog člana ne odnose se na objekte za promet hrane za životinje koja nije namenjena za ishranu preživara.

RADI SPREČAVANjA POJAVLjIVANjA ZARAZNIH BOLESTI ŽIVOTINjA IZAZVANIH HRANOM ŽIVOTINjSKOG POREKLA, ZABRANjENO JE ORGANIZOVANO SAKUPLjANjE I KORIŠĆENjE OTPADAKA HRANE (POMIJA), OTPADAKA HRANE KOJA POTIČE IZ MEĐUNARODNOG TRANSPORTA, KAO I OTPADAKA KOJI POTIČU IZ ZDRAVSTVENIH USTANOVA, RESTORANA DRUŠTVENE ISHRANE ILI DRUGIH ORGANIZACIJA U ISHRANI ŽIVOTINjA.

U IZUZETNIM SLUČAJEVIMA DOZVOLjENO JE KORIŠĆENjE OTPADAKA HRANE (POMIJA) ZA ISHRANU ŽIVOTINjA NA GAZDINSTVIMA, KOJI SE BAVE UZGOJOM ŽIVOTINjA ZA SOPSTVENE POTREBE, AKO JE IZVRŠENA TERMIČKA OBRADA. POREKLO OVIH OTPADAKA MOŽE BITI SAMO SA GAZDINSTVA KOJE SE BAVI UZGOJOM ŽIVOTINjA ZA SOPSTVENE POTREBE.

Ministar propisuje bliže uslove za objekte u kojima se proizvodi hrana za životinje, kao i oblik i sadržinu evidencije iz stava 1. ovog člana.

MINISTAR BLIŽE PROPISUJE OBLIK I SADRŽINU EVIDENCIJE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA.

Član 111.

Hrana za životinje u proizvodnji i prometu podleže veterinarsko-sanitarnoj kontroli.

Zabranjena je proizvodnja, promet i upotreba hrane za životinje u ishrani preživara koja sadrži proteine i masti životinjskog porekla izuzev mleka i proizvoda od mleka.

Zabranjena je proizvodnja, promet i upotreba hrane životinjskog porekla koja sadrži patogene bakterije, gljivice i njihove proizvode – metabolite u količinama većim od dopuštenih, kao i hormone, antibiotike, pesticide, soli teških metala, radioaktivne materije i druge materije štetne za zdravlje životinja i ljudi.

Za ishranu životinja može da se stavi u promet samo so koja je jodirana.

HRANA ZA ŽIVOTINjE U PROIZVODNjI I PROMETU MORA DA ISPUNjAVA OPŠTE I POSEBNE USLOVE HIGIJENE HRANE ZA ŽIVOTINjE I PODLEŽE SLUŽBENOJ KONTROLI.

ZABRANjENO JE KORIŠĆENjE U PROIZVODNjI I PROMETU SPOREDNIH PROIZVODA ŽIVOTINjSKOG POREKLA I PROIZVODA DOBIJENIH NjIHOVOM PRERADOM, OSIM U SKLADU SA OVIM ZAKONOM.

LEKOVI ZA UPOTREBU U VETERINI KOJI SE KORISTE ZA PROIZVODNjU MEDICINIRANE HRANE, KAO I ADITIVI U HRANI ZA ŽIVOTINjE MOGU SE KORISTITI U PROIZVODNjI HRANE ZA ŽIVOTINjE U ODOBRENIM OBJEKTIMA, U SKLADU SA OVIM ZAKONOM.

ZABRANjENA JE PROIZVODNjA, PROMET I UPOTREBA HRANE ZA ŽIVOTINjE KOJA SADRŽI NEDOZVOLjENE SUPSTANCE.

ZA ISHRANU ŽIVOTINjA MOŽE DA SE STAVI U PROMET SO KOJA JE JODIRANA.

MINISTAR BLIŽE PROPISUJE USLOVE ZA PROIZVODNjU MEDICINIRANE HRANE ZA ŽIVOTINjE, DEKLARISANjE, STAVLjANjE U PROMET I NAČIN UPOTREBE MEDICINIRANE HRANE ZA ŽIVOTINjE, KAO I NAČIN UPOTREBE I DEKLARISANjE ADITIVA KOJI SE KORISTE U ISHRANI ŽIVOTINjA.

MINISTAR BLIŽE PROPISUJE OPŠTE I POSEBNE USLOVE HIGIJENE HRANE ZA ŽIVOTINjE.

ČLAN 111A

ZA ŽIVOTINjE S POSEBNIM POTREBAMA U POGLEDU ISHRANE MOŽE DA SE KORISTI HRANA ZA ŽIVOTINjE S POSEBNIM NAMENAMA.

MINISTAR BLIŽE PROPISUJE USLOVE KOJE MORA DA ISPUNI HRANA S POSEBNIM NAMENAMA KOJA SE KORISTI ZA ISHRANU ŽIVOTINjA S POSEBNIM POTREBAMA, KAO I NAČIN DEKLARISANjA HRANE ZA ŽIVOTINjE S POSEBNIM NAMENAMA.

6) Proizvodnja, skladištenje, promet i korišćenje reproduktivnog materijala

Registracija centara za reprodukciju životinja

Član 112.

Proizvodnja, skladištenje i promet reproduktivnog materijala obavlja se u centrima za reprodukciju životinja.

PROIZVODNjA REPRODUKTIVNOG MATERIJALA OBAVLjA SE U ODOBRENIM CENTRIMA ZA REPRODUKCIJU I VEŠTAČKO OSEMENjAVANjE.

Centri za reprodukciju životinja dužni su da vode evidenciju o proizvodnji, skladištenju i stavljanju u promet reproduktivnog materijala koja se čuva pet godina.

SKLADIŠTENjE I PROMET REPRODUKTIVNOG MATERIJALA OBAVLjA SE U ODOBRENIM CENTRIMA ZA REPRODUKCIJU I VEŠTAČKO OSEMENjAVANjE ŽIVOTINjA, ODNOSNO ODOBRENIM DISTRIBUTIVNIM CENTRIMA ZA PROMET REPRODUKTIVNOG MATERIJALA.

CENTRI ZA REPRODUKCIJU I VEŠTAČKO OSEMENjAVANjE ŽIVOTINjA I DISTRIBUTIVNI CENTRI ZA PROMET REPRODUKTIVNOG MATERIJALA DUŽNI SU DA VODE EVIDENCIJU O PROIZVODNjI, SKLADIŠTENjU I STAVLjANjU U PROMET REPRODUKTIVNOG MATERIJALA KOJA SE ČUVA PET GODINA.

Centri za reprodukciju životinja vrše promet reproduktivnog materijala pravnim licima koja su registrovana za obavljanje poslova osemenjavanja životinja u skladu sa ovim zakonom.

CENTRI ZA REPRODUKCIJU ŽIVOTINjA VRŠE PROMET REPRODUKTIVNOG MATERIJALA PRAVNIM LICIMA I PREDUZETNICIMA KOJI SU REGISTROVANI ZA OBAVLjANjE POSLOVA OSEMENjAVANjA ŽIVOTINjA U SKLADU SA OVIM ZAKONOM.

CENTRI ZA REPRODUKCIJU I VEŠTAČKO OSEMENjAVANjE ŽIVOTINjA PREDSTAVLjAJU GAZDINSTVA U SMISLU OVOG ZAKONA.

8) Sakupljanje, prerada i uništavanje leševa životinja

i drugih otpadaka životinjskog porekla

Član 117.

Leševi životinja i drugi otpaci životinjskog porekla moraju se sakupljati, preraditi ili uništiti u objektima namenjenim za preradu, obradu ili uništavanje leševa životinja i drugih otpadaka životinjskog porekla.

Objekti za sakupljanje, preradu i uništavanje leševa životinja i drugih otpadaka životinjskog porekla dužni su da vode propisanu evidenciju koja se čuva tri godine.

Ministar propisuje oblik i sadržinu evidencije iz stava 2. ovog člana.

8) SAKUPLjANjE, PRERADA I UNIŠTAVANjE SPOREDNIH

PROIZVODA ŽIVOTINjSKOG POREKLA

ČLAN 117.

SPOREDNI PROIZVODI ŽIVOTINjSKOG POREKLA MORAJU SE SAKUPLjATI, PRERADITI ILI UNIŠTITI U OBJEKTIMA NAMENjENIM ZA PRERADU, OBRADU ILI UNIŠTAVANjE SPOREDNIH PROIZVODA ŽIVOTINjSKOG POREKLA.

U OBJEKTIMA ZA SAKUPLjANjE, PRERADU I UNIŠTAVANjE SPOREDNIH PROIZVODA ŽIVOTINjSKOG POREKLA VODI SE PROPISANA EVIDENCIJA KOJA SE ČUVA TRI GODINE.

MINISTAR BLIŽE PROPISUJE NAČIN RAZVRSTAVANjA, POSTUPANjA SA SPOREDNIM PROIZVODIMA ŽIVOTINjSKOG POREKLA, METODE NjIHOVE PRERADE, HIGIJENSKE USLOVE, NAČIN NjIHOVOG UTOVARA, PRETOVARA I ISTOVARA, VETERINARSKO-SANITARNE USLOVE ZA IZGRADNjU OBJEKATA, OBLIK I SADRŽINU EVIDENCIJE KOJA SE VODI U OBJEKTIMA ZA SAKUPLjANjE, PRERADU I UNIŠTAVANjE SPOREDNIH PROIZVODA ŽIVOTINjSKOG POREKLA, POSTUPAK SA SPOREDNIM PROIZVODIMA U IZUZETNIM SLUČAJEVIMA, KAO I NAČIN SPROVOĐENjA SLUŽBENE KONTROLE I SAMOKONTROLE.

Član 118.

Za sakupljanje, preradu i uništavanje leševa životinja i drugih otpadaka životinjskog porekla SPOREDNIH PROIZVODA ŽIVOTINjSKOG POREKLA Vlada osniva javnu službu.

Javna služba iz stava 1. ovog člana ima svojstvo pravnog lica i posluje po propisima o javnim službama.

Aktom o osnivanju javne službe za sakupljanje, preradu i uništavanje leševa životinja i drugih otpadaka SPOREDNIH PROIZVODA životinjskog porekla utvrđuje se naročito: sedište, delatnost, upravljanje, unutrašnja organizacija, sredstva za osnivanje, način obezbeđenja sredstava za vršenje delatnosti, način učešća osnivača u upravljanju i odlučivanju, uslovi i način izbora organa upravljanja, nadzor nad radom, lica koja će privremeno obavljati poslove direktora, rok za donošenje statuta i imenovanje direktora.

Član 119.

Obavljanje poslova sakupljanja, prerade i uništavanja leševa životinja i drugih otpadaka SPOREDNIH PROIZVODA životinjskog porekla Ministarstvo može ugovorom poveriti pravnim licima koja ispunjavaju propisane uslove.

9) UPRAVLjANjE OTPADOM KOJI NASTAJE U VETERINARSKIM

ORGANIZACIJAMA I OBJEKTIMA U KOJIMA SE OBAVLjA VETERINARSKA DELATNOST

ČLAN 119A

U VETERINARSKIM ORGANIZACIJAMA I OBJEKTIMA U KOJIMA SE OBAVLjA VETERINARSKA DELATNOST OTPAD SE OBAVEZNO RAZVRSTAVA NA MESTU NASTANKA NA OPASAN I BEZOPASAN.

POD OPASNIM OTPADOM KOJI NASTAJE U VETERINARSKIM ORGANIZACIJAMA I OBJEKTIMA U KOJIMA SE OBAVLjA VETERINARSKA DELATNOST, U SMISLU OVOG ZAKONA SMATRA SE: INFEKTIVNI OTPAD, PATOLOŠKI OTPAD, HEMIJSKI OTPAD, TOKSIČNI OTPAD, FARMACEUTSKI OTPAD, OŠTRI ODBAČENI MEDICINSKI INSTRUMENTI I DRUGI OPASAN OTPAD.

ODGOVORNO LICE U VETERINARSKIM ORGANIZACIJAMA I OBJEKTIMA IZ STAVA 2. OVOG ČLANA DUŽNO JE DA IZRADI PLAN UPRAVLjANjA OTPADOM I IMENUJE LICE ODGOVORNO ZA UPRAVLjANjE OTPADOM.

PLAN UPRAVLjANjA OTPADOM U VETERINARSKIM ORGANIZACIJAMA I OBJEKTIMA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA U KOJIMA SE PROIZVODI VIŠE OD 500 KG OPASNOG OTPADA ODOBRAVA MINISTARSTVO.

UPRAVLjANjE I KONAČNO ZBRINjAVANjE NAVEDENIH TOKOVA OTPADA VRŠI SE U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE UPRAVLjANjE OTPADOM.

MINISTAR BLIŽE PROPISUJE NAČIN PRIKUPLjANjA, RAZVRSTAVANjA I UKLANjANjA OTPADA KOJI NASTAJE U VETERINARSKIM ORGANIZACIJAMA I OBJEKTIMA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, KAO I SADRŽINU PLANA UPRAVLjANjA OTPADOM.

UPRAVLjANjE FARMACEUTSKIM OTPADOM

ČLAN 119B

POD FARMACEUTSKIM OTPADOM U SMISLU OVOG ZAKONA PODRAZUMEVA SE: NEUPOTREBLjENI FARMACEUTSKI PROIZVODI, POMOĆNA LEKOVITA SREDSTVA, LEKOVI I MEDICINSKA SREDSTVA SA ISTEKLIM ROKOM UPOTREBE, LEKOVI, MEDICINSKA SREDSTVA ILI FARMACEUTSKE SIROVINE KOJI IZ BILO KOJIH RAZLOGA NISU ILI NE MOGU BITI UPOTREBLjENE, AMBALAŽA U KOJIMA SU ČUVANE FARMACEUTSKE SIROVINE, SPOLjAŠNjA I UNUTRAŠNjA PAKOVANjA UPOTREBLjENIH LEKOVA.

PROIZVOĐAČ I VLASNIK FARMACEUTSKOG OTPADA DUŽAN JE DA SA FARMACEUTSKIM OTPADOM POSTUPA KAO SA OPASNIM OTPADOM.

UPRAVLjANjE I KONAČNO ZBRINjAVANjE NAVEDENIH TOKOVA OTPADA VRŠI SE U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE UPRAVLjANjE OTPADOM.

XI. VETERINARSKO-SANITARNA KONTROLA I

MEĐUNARODNI PROMET

Veterinarsko-sanitarna kontrola na graničnim prelazima

Član 120.

Životinje, proizvodi životinjskog porekla, hrana životinjskog porekla, SPOREDNI PROIZVODI ŽIVOTINjSKOG POREKLA, hrana za životinje, veterinarski lekovi i medicinska sredstva i prateći predmeti podležu veterinarsko-sanitarnoj kontroli na graničnim prelazima.

Uvoz, provoz i izvoz I PROVOZ životinja, proizvoda životinjskog porekla, hrane životinjskog porekla, hrane za životinje, SPOREDNI PROIZVODI ŽIVOTINjSKOG POREKLA, veterinarskih lekova i medicinskih sredstava i pratećih predmeta može se vršiti preko graničnih prelaza na kojima postoji organizovana veterinarsko-sanitarna kontrola i koji ispunjavaju higijensko-tehničke i radne uslove.

VETERINATRSKO-SANITARNA KONTROLA NA GRANIČNOM PRELAZU SASTOJI SE OD PREGLEDA DOKUMENTACIJE, IDENTIFIKACIJE POŠILjKE I FIZIČKOG PREGLEDA POŠILjKE.

Ministar određuje granične prelaze iz stava 2. ovog člana.

Ministar bliže propisuje higijensko-tehničke i radne uslove koje moraju da ispunjavaju granični prelazi iz stava 2. ovog člana.

MINISTAR BLIŽE PROPISUJE VRSTE POŠILjKI KOJE PODLEŽU VETERINARSKO-SANITARNOJ KONTROLI, NAČIN OBAVLjANjA VETERINARSKO-SANITARNOG PREGLEDA I HIGIJENSKO-TEHNIČKE I RADNE USLOVE KOJE MORAJU DA ISPUNjAVAJU GRANIČNI PRELAZI IZ STAVA 2. OVOG ČLANA.

Životinje iz drugih zemalja

USLOVI ZA UVOZ POŠILjAKA

Član 121.

Uvoz životinja može da se vrši ako su ispunjeni propisani uslovi u pogledu zaštite zdravlja i dobrobiti životinja I AKO SU ŽIVOTINjE OBELEŽENE U SKLADU SA PROPISIMA ZEMLjE IZVOZNICE, ODNOSNO ZEMLjE POREKLA POŠILjKE.

UVOZ IZ STAVA 1. OVOG ČLANA MOŽE SE ODOBRITI I U SLUČAJU DA SU PRIMENjENI DRUGAČIJI POSTUPCI OD PROPISANIH, A ZA KOJE NADLEŽNA SLUŽBA ZEMLjE IZVOZNICE PRUŽI NAUČNO ZASNOVANE DOKAZE O POSTIZANjU JEDNAKOG NIVOA ZAŠTITE ZDRAVLjA KOJI BI SE POSTIGAO PRIMENOM POSTUPAKA PROPISANIH U REPUBLICI SRBIJI.

Uvoz proizvoda životinjskog porekla, hrane životinjskog porekla, hrane za životinje, SPOREDNIH PROIZVODA ŽIVOTINjSKOG POREKLA i pratećih predmeta odobrava se iz objekata koji ispunjavaju propisane uslove, koji su registrovani u EU i koji su pod kontrolom nadležnog organa.

Ministarstvo može odobriti uvoz iz stava 2. IZ STAVA 3. ovog člana iz drugih objekata kada se utvrdi da su propisi, standardi, proizvodnja i nadzor koje vrši zemlja izvoznica istovetni propisima Republike i da je obezbeđena jednaka zaštita OBEZBEĐEN JEDNAK NIVO ZAŠTITE potrošača.

POSTUPCI ZVANIČNO PRIHVAĆENI OD RELEVANTNIH MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA ZA UTVRĐIVANjE STANDARDA ZA ZAŠTITU ZDRAVLjA PRIZNAJU SE ZA POSTUPKE KOJI PRUŽAJU JEDNAK NIVO ZAŠTITE ZDRAVLjA, KAO I POSTUPCI PROPISANI U REPUBLICI SRBIJI.

Ministarstvo može izvršiti pregled radi provere objekata iz stava 3. STAVA 5. ovog člana.

Troškove pregleda snosi uvoznik.

Uslovi za pošiljke u uvozu i provozu

Član 122.

Pošiljke životinja, proizvoda životinjskog porekla i hrane za životinje koje se uvoze ili su u provozu:

1) moraju da budu bez zaraznih bolesti koje se obavezno prijavljuju I OBELEŽENE NA PROPISAN NAČIN;

2) moraju da imaju originalnu međunarodnu veterinarsku potvrdu potpisanu od strane veterinarskog inspektora ili ovlašćenog veterinara države izvoznice;

2) MORAJU DA IMAJU ORIGINALNU MEĐUNARODNU VETERINARSKU POTVRDU (SERTIFIKAT) IZDATU I POTPISANU OD STRANE NADLEŽNOG VETERINARSKOG INSPEKTORA ILI OVLAŠĆENOG VETERINARA DRŽAVE IZVOZNICE ILI DRŽAVE POREKLA;

2A) MORAJU BITI OBELEŽENE I PRAĆENE ODGOVARAJUĆIM IDENTIFIKACIONIM DOKUMENTOM KADA SU U PITANjU ŽIVE ŽIVOTINjE;

3) moraju da imaju uvoznu dozvolu ili dozvolu za provoz;

3) MORAJU DA IMAJU REŠENjE O UTVRĐIVANjU VETERINARSKO-SANITARNIH USLOVA ZA UVOZ ILI ZA PROVOZ;

4) u zavisnosti od prirode zarazne bolesti i mogućeg rizika ne mogu poticati iz gazdinstva, područja odnosno države izvoznice niti biti u provozu kroz područje ili državu u kojoj postoji zarazna bolest koja se obavezno prijavljuje.

Pošiljke hrane životinjskog porekla koje se uvoze ili su u provozu moraju da:

1) budu bezbedne po zdravlje ljudi;

2) imaju originalnu međunarodnu veterinarsku potvrdu potpisanu od strane veterinarskog inspektora ili ovlašćenog veterinara države izvoznice;

2) IMAJU ORIGINALNU MEĐUNARODNU VETERINARSKU POTVRDU (SERTIFIKAT) IZDATU I POTPISANU OD STRANE NADLEŽNOG VETERINARSKOG INSPEKTORA ILI OVLAŠĆENOG VETERINARA DRŽAVE IZVOZNICE ILI DRŽAVE POREKLA;

3) imaju uvoznu dozvolu ili dozvolu za provoz;

3) IMAJU REŠENjE O UTVRĐIVANjU VETERINARSKO-SANITARNIH USLOVA ZA UVOZ ILI ZA PROVOZ;

4) budu obeležene na način tako da se može utvrditi poreklo i objekat u kojima je PROIZVOD I hrana proizvedena.

ODREDBE STAVA 2. OVOG ČLANA NE PRIMENjUJU SE NA HRANU ŽIVOTINjSKOG POREKLA KOJA ČINI DEO PUTNIČKOG LIČNOG PRTLjAGA NAMENjENOG LIČNOJ POTROŠNjI POD USLOVOM DA DOLAZE IZ DRŽAVA IZ KOJIH NIJE ZABRANjEN UVOZ ILI PROVOZ I DA UKUPNA MASA NE PRELAZI 1 KG.

POŠILjKE HRANE I KOMPONENATA ZA PRIPREMU HRANE ZA ŽIVOTINjE KOJE NISU ŽIVOTINjSKOG POREKLA I KOJE NE SADRŽE SIROVINE ŽIVOTINjSKOG POREKLA U UVOZU PODLEŽU VETERINARSKO-SANITARNOM PREGLEDU NA MESTU SKLADIŠTENjA, OSIM SENA I PROSTIRKE OD SLAME KOJI PODLEŽU VETERINARSKO-SANITARNOM PREGLEDU NA GRANIČNOM PRELAZU.

Izdavanje uvoznih dozvola i dozvola za provoz

IZDAVANjE REŠENjA O UTVRĐIVANjU VETERINARSKO SANITARNIH USLOVA ZA UVOZ ILI ZA PROVOZ POŠILjAKA

Član 124.

Ministarstvo izdaje uvozne dozvole odnosno dozvole za provoz REŠENjE O UTVRĐIVANjU VETERINARSKO-SANITARNIH USLOVA ZA UVOZ ILI PROVOZ pošiljki životinja, proizvoda životinjskog porekla, hrane životinjskog porekla, hrane za životinje SPOREDNIH PROIZVODA ŽIVOTINjSKOG POREKLA i pratećih predmeta.

Uvoznom odnosno dozvolom za provoz propisuju se REŠENjEM SE UTVRĐUJU veterinarsko-sanitarne mere za uvoz i provoz pošiljaka iz stava 1. ovog člana kojom se utvrđuje da ne postoje smetnje za uvoz i provoz tih pošiljaka, u skladu sa odredbama ovog zakona.

Uvozna odnosno dozvola za provoz REŠENjE ZA UVOZ, ODNOSNO REŠENjE ZA TRANZIT iz stava 1. ovog člana izdaje se:

1) ako uvoz životinja, proizvoda životinjskog porekla, hrane životinjskog porekla, hrane za životinje, SPOREDNIH PROIZVODA ŽIVOTINjSKOG POREKLA i pratećih predmeta nije zabranjen zbog zdravstvenog stanja životinja u zemlji izvoznici, odnosno zemlji provoza;

2) ako ne postoji rizik po zdravlje životinja i zdravlje ljudi.

Analizom rizika iz stava 3. tačka 2. ovog člana utvrđuje se:

1) namena za koju će se koristiti proizvodi životinjskog porekla, hrana životinjskog porekla ili hrana za životinje;

2) geografske i druge karakteristike zemlje izvoznice odnosno zemlje provoza koje utiču na pojavu, širenje i opstanak bolesti;

3) postojanje područja bez zaraznih bolesti životinja;

4) istovetnost u radu veterinarske službe zemlje izvoznice i veterinarske službe u Republici;

5) istovetnost mera u Republici i zemlji izvoznici odnosno u zemlji provoza na suzbijanju zaraznih bolesti životinja.

Dozvolom REŠENjEM za uvoz može se odrediti da se naknadno sprovede laboratorijsko i dijagnostičko ispitivanje životinja, proizvoda životinjskog porekla, hrane životinjskog porekla, hrane za životinje, SPOREDNIH PROIZVODA ŽIVOTINjSKOG POREKLA i pratećih predmeta.

Ako se veterinarsko-sanitarnom kontrolom utvrdi da su prethodne pošiljke iz zemlje izvoznice odnosno iz određenog objekta porekla bile bezbedne za upotrebu i praćene ispravnim međunarodnim veterinarskim potvrdama, dozvola za uvoz i promet izdaje se bez laboratorijske kontrole pošiljki proizvoda životinjskog porekla, hrane životinjskog porekla ili hrane za životinje.

Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana dozvola za uvoz i promet nije potrebna za određene pošiljke proizvoda životinjskog porekla.

MINISTAR ODREĐUJE VRSTE POŠILjKI IZ STAVA 1. OVOG ČLANA KOJE PODLEŽU IZDAVANjU REŠENjA O UTVRĐIVANjU VETERINARSKO-SANITARNIH USLOVA ZA UVOZ ILI PROVOZ.

Ministar određuje pošiljke proizvoda životinjskog porekla iz stava 7. ovog člana.

IZUZETNO OD ODREDBE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA REŠENjE ZA UVOZ I PROVOZ NIJE POTREBNO ZA ODREĐENE VRSTE POŠILjKI.

MINISTAR BLIŽE PROPISUJE USLOVE ZA POŠILjKE KOJE SE UVOZE ZA KOJE NIJE POTREBNO REŠENjE ZA UVOZ I PROVOZ, KAO I IZGLED I SADRŽINU OBRASCA UVERENjA ZA POŠILjKE KOJE SE UVOZE (SERTIFIKAT) IZ STAVA 8. OVOG ČLANA.

Veterinarsko-sanitarna kontrola uvoza, izvoza i provoza

pošiljaka na granici

Član 128.

Uvoz, izvoz i provoz životinja, proizvoda životinjskog porekla, hrane životinjskog porekla, hrane za životinje, lekova i medicinskih sredstava za upotrebu u veterini i pratećih predmeta, podleže obaveznoj veterinarsko-sanitarnoj kontroli na granici, OSIM NEKOMERCIJALNOG UVOZA I PROVOZA KUĆNIH LjUBIMACA U PRATNjI VLASNIKA ILI DRŽAOCA ŽIVOTINjA. KONTROLU IDENTIFIKACIJE I PRATEĆE DOKUMENTACIJE NEKOMERCIJALNOG KRETANjA KUĆNIH LjUBIMACA OBAVLjA CARINSKI ORGAN.

Za uvoz i provoz pošiljaka iz stava 1. ovog člana neće se izdati dozvola ako:

1) u zemlji izvoznici ili zemljama kroz koje se pošiljka provozi postoji zarazna bolest koja se obavezno prijavljuje;

2) se veterinarsko-sanitarnom kontrolom na granici utvrdi da pošiljka ne odgovara navodima u međunarodnoj veterinarskoj potvrdi.

ZA POŠILjKE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA NEĆE SE ODOBRITI UVOZ I PROVOZ AKO SE VETERINARSKO-SANITARNIM PREGLEDOM UTVRDI DA:

1) U ZEMLjI IZVOZNICI ILI ZEMLjAMA KROZ KOJE SE POŠILjKA PROVOZI POSTOJI ZARAZNA BOLEST KOJA SE OBAVEZNO PRIJAVLjUJE;

2) POŠILjKU NE PRATE PROPISANI ILI PRAVILNO POPUNjENI DOKUMENTI;

3) UVOZNE POŠILjKE NE ISPUNjAVAJU USLOVE ZA UVOZ;

4) POŠILjKA MOŽE UGROZITI ZDRAVLjE LjUDI I ŽIVOTINjA I DA JE NEPOSREDNO UGROŽENA DOBROBIT ŽIVOTINjA;

5) PROIZVODI I HRANA ŽIVOTINjSKOG POREKLA I HRANA ZA ŽIVOTINjE NISU BEZBEDNI, ODNOSNO AKO SU ZDRAVSTVENO HIGIJENSKI I KVALITATIVNO NEISPRAVNI ZA ISHRANU LjUDI I ŽIVOTINjA;

6) ŽIVOTINjE NISU PROPISNO OBELEŽENE, ODNOSNO DA PROIZVODI I HRANA ŽIVOTINjSKOG POREKLA I HRANA ZA ŽIVOTINjE NISU OZNAČENI NA PROPISAN NAČIN TAKO DA SE NE MOŽE UTVRDITI IDENTITET POŠILjKE I VEZA SA PRATEĆIM DOKUMENTOM;

7) POŠILjKA IZ UVOZA NIJE PROIZVEDENA U IZVOZNOM OBJEKTU ODOBRENOM OD STRANE EU ILI U IZVOZNOM OBJEKTU KOJI NIJE ODOBRILO MINISTARSTVO;

8) POŠILjKE PROIZVODA I HRANE ŽIVOTINjSKOG POREKLA NAMENjENE ZA ISHRANU LjUDI I HRANE ZA ŽIVOTINjE SADRŽE RADIOAKTIVNE MATERIJE I REZIDUE U NEDOZVOLjENIM KOLIČINAMA;

9) POŠILjKA ILI PREVOZNO SREDSTVO NE ZADOVOLjAVAJU PROPISANE USLOVE.

Granični veterinarski inspektor je dužan da o zabrani uvoza obavesti Ministarstvo, koje o tome obaveštava nadležni organ države izvoznice odnosno poslednju zemlju provoza.

GRANIČNI VETERINARSKI INSPEKTOR MOŽE PRIVREMENO ZABRANITI ULAZAK POŠILjKE AKO TREBA DA SE OTKLONE NEDOSTATCI NA POŠILjCI ILI DOKUMENTIMA KOJI JE PRATE.

AKO GRANIČNI VETERINARSKI INSPEKTOR ZABRANI ULAZAK POŠILjKE REŠENjEM KOJIM ZABRANjUJE ULAZAK POŠILjKE I KOJE JE DONETO U SKRAĆENOM POSTUPKU, TO OZNAČAVA NA ZAJEDNIČKOM VETERINARSKOM ULAZNOM DOKUMENTU I ODREĐUJE MERE ZA POSTUPANjE S TOM POŠILjKOM.

MINISTAR BLIŽE PROPISUJE NAČIN I POSTUPAK PRIJAVLjIVANjA POŠILjKE ZA PREGLED, POSTUPAK I MERE ZA POSTUPANjE SA POŠILjKOM KOJOJ JE ZABRANjEN UVOZ.

Odobravanje uvoza ili provoza

Član 129.

Carinski organ ne može da preduzima radnje predviđene pravilima odgovarajućeg carinskog postupka za pošiljke životinja, proizvoda životinjskog porekla, hrane životinjskog porekla, hrane za životinje, lekova i medicinskih sredstava za upotrebu u veterini i pratećih predmeta, pre nego što granični veterinarski inspektor utvrdi da nema veterinarsko-sanitarnih smetnji za uvoz, izvoz ili provoz takve pošiljke i na odgovarajući način obeleži međunarodnu veterinarsku potvrdu.

Carinski organ ne može da ocarini pošiljku životinja, proizvoda životinjskog porekla, hrane životinjskog porekla, hrane za životinje i pratećih predmeta u slučaju iz stava 1. ovog člana, ako se iz pošiljke uzimaju uzorci kako bi se ustanovilo da nema prisustva bolesti i da je pošiljka bezbedna za zdravlje životinja i ljudi.

CARINSKI ORGAN MOŽE DA OBAVI CARINSKI POSTUPAK I CARINjENjE POŠILjKE KOJA PODLEŽE VETERINARSKO-SANITARNOM PREGLEDU NA OSNOVU IZDATOG I POTVRĐENOG ZAJEDNIČKOG VETERINARSKOG ULAZNOG DOKUMENTA OD STRANE GRANIČNOG VETERINARSKOG INSPEKTORA.

Granični veterinarski inspektor dozvoljava ulazak pošiljke do određenog odredišta u Republici i izdaje pisano uputstvo kojim se AKO JE TAKO NAZNAČENO U ZAJEDNIČKOM VETERINARSKOM ULAZNOM DOKUMENTU zabranjuje promet pošiljke životinja, proizvoda životinjskog porekla, hrane životinjskog porekla ili hrane za životinje do dobijanja nalaza ovlašćene laboratorije kojim se potvrđuje bezbednost pošiljke po zdravlje životinja i ljudi.

LICE ODGOVORNO ZA POŠILjKU MORA DA SPROVEDE SVE PROPISANE POSTUPKE VEZANO ZA: NAJAVU POŠILjKE, PRIJAVU POŠILjKE ZA PREGLED, PLAĆANjE NAKNADE ZA VETERINARSKO-SANITARNI PREGLED, KAO I SVE MERE KOJE NAREDI GRANIČNI VETERINARSKI INSPEKTOR.

MINISTAR BLIŽE PROPISUJE SADRŽINU I IZGLED OBRASCA, KAO I NAČIN IZDAVANjA ZAJEDNIČKOG VETERINARSKOG ULAZNOG DOKUMENTA.

Član 131.

Troškove nastale zbog primene mera pri uvozu, izvozu i provozu pošiljaka iz člana 130. ČL. 129. I 130. ovog zakona, troškove karantina i produženog karantina, troškove nastale primenom mera u karantinu, kao i troškove nastale zadržavanjem, vraćanjem, prenamenom i uništavanjem pošiljke plaća uvoznik ili izvoznik.

Slobodne zone

Član 132.

Za pošiljke životinja, proizvoda životinjskog porekla, hrane životinjskog porekla, hrane za životinje i pratećih predmeta, koji su namenjeni slobodnim zonama ili carinskim skladištima primenjuju se isti postupci veterinarsko-sanitarne kontrole na granici, kao i za uvozne pošiljke.

OBJEKTI U SLOBODNIM ZONAMA ILI CARINSKIM SKLADIŠTIMA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA MORAJU BITI ODOBRENI ILI REGISTROVANI U SKLADU SA POSEBNIM PROPISOM.

Proizvodi životinjskog porekla, hrana životinjskog porekla i hrana za životinje se skladište, pakuju, prerađuju i obrađuju u slobodnim zonama ili carinskim skladištima pod veterinarsko-sanitarnom kontrolom koju vrši veterinarski inspektor U SKLADU SA OVIM ZAKONOM.

TROŠKOVI NASTALI IZLASKOM GRANIČNOG VETERINARSKOG INSPEKTORA RADI VRŠENjA VETERINARSKOG PREGLEDA POŠILjAKA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA VAN MESTA U KOJEM JE SEDIŠTE GRANIČNE VETERINARSKE INSPEKCIJE SNOSI PODNOSILAC ZAHTEVA U IZNOSU KOJI ODREĐUJE MINISTAR.

Uslovi za izvoz pošiljke

Član 133.

Pošiljke životinja, proizvoda životinjskog porekla, hrane životinjskog porekla, hrane za životinje i pratećih predmeta koji se izvoze moraju da imaju:

1) originalnu međunarodnu veterinarsku potvrdu izdatu od nadležnog veterinarskog inspektora kojom se potvrđuje da nema simptoma bolesti i da je bezbedna za ishranu ljudi;

2) dokumente ili biti označene na način tako da se može utvrditi objekat iz kojeg potiču.;

3) ODGOVARAJUĆE IDENTIFIKACIONE DOKUMENTE KADA SU U PITANjU ŽIVE ŽIVOTINjE.

Na izvoz ugroženih i zaštićenih vrsta divlje faune primenjuju se propisi o zaštiti životne sredine.

Izdavanje međunarodnih veterinarskih potvrda za izvozne pošiljke

Član 134.

Za izvozne pošiljke životinja, i proizvoda životinjskog porekla HRANA ZA ŽIVOTINjE, SPOREDNI PROIZVODI ŽIVOTINjSKOG POREKLA I PRATEĆIH PREDMETA izdaje se originalna međunarodna veterinarska potvrda kojom se potvrđuje da pošiljka ispunjava uslove države uvoza, a za hranu životinjskog porekla da je ta hrana bezbedna za ishranu ljudi.

Nadležni veterinarski inspektor izdaje međunarodnu veterinarsku potvrdu iz stava 1. ovog člana prilikom utovara u mestu porekla pošiljke, .a granični veterinarski inspektor na granici je overava prilikom izlaska pošiljke preko graničnog prelaza.

Međunarodna veterinarska potvrda iz stava 1. ovog člana izdaje se na štampanom obrascu u skladu sa odgovarajućim međunarodnim standardima ili u skladu sa obrascem koji propisuje zemlja uvoznica.

Ministar propisuje bliže uslove iz st. 1. i 2. ovog člana i obrazac međunarodne veterinarske potvrde.

MINISTAR BLIŽE PROPISUJU NAČIN I POSTUPAK IZAVANjA MEĐUNARODNE VETERINARSKE POTVRDE (SERTIFIKAT), KAO I EVIDENCIJU O IZDATIM SERTIFIKATIMA.

XII. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Opšti uslovi zaštite životne sredine

Član 135.

Sva lica dužna su da primenjuju mere radi zaštite životne sredine od štetnih uticaja povezanih sa uzgojem, držanjem i prometom životinja, sa proizvodnjom i prometom proizvoda životinjskog porekla, hrane životinjskog porekla, hrane za životinje i otpadaka SPOREDNIM PROIZVODIMA životinjskog porekla, kao i prilikom sprečavanja pojave, širenja, suzbijanja i iskorenjivanja zarazne bolesti životinja.

Sva lica dužna su da postupaju sa otpacima SPOREDNIM PROIZVODIMA životinjskog porekla, kao i sa izlučevinama životinja, otpadom i otpadnim vodama u skladu sa uslovima i propisima donetim na osnovu ovog zakona i propisima donetim na osnovu zakona kojim se uređuje zaštita životne sredine.

Lica koja se bave delatnostima koje stvaraju otpatke SPOREDNE PROIZVODE životinjskog porekla dužna su da obezbede prenos otpadaka NjIHOV PRENOS do najbližeg objekta za sakupljanje otpadaka ili do objekta u kome se otpaci ONI prerađuju ili uništavaju na neškodljiv način.

LICA KOJA OBAVLjAJU POSLOVE SAKUPLjANjA I PREVOZA SPOREDNIH PROIZVODA I LEŠEVA ŽIVOTINjA MORAJU OBEZBEDITI NjIHOVO REDOVNO PREUZIMANjE I PREVOZ IZ OBJEKTA ZA SAKUPLjANjE I OBJEKTA U KOME ONI NASTAJU.

Uginuće životinje držane u komercijalne svrhe

Član 136.

Zabranjeno je bacati leševe životinja u reke ili druge vodene tokove ili odvode ili ih ostavljati na putevima, otvorenom prostoru, u šumama ili na drugom mestu.

Vlasnici i držaoci životinja dužni su da prijave uginuće životinje zoohigijenskoj službi i da se pridržavaju svih uputstava koje je ova služba izdala u vezi sa odlaganjem leševa, KAO I DA O UGINUĆU ŽIVOTINjE, OSIM KUĆNIH LjUBIMACA, OBAVESTE CENTRALNU BAZU.

Kada se sumnja da je životinja uginula od zarazne bolesti koja se obavezno prijavljuje, veterinar ili veterinarski inspektor uzima patološki materijal i šalje ga na ispitivanje radi ustanovljavanja uzroka uginuća.

Zoohigijenska služba je dužna, kada je to potrebno, da obezbedi prevoz leša sa mesta uginuća do objekta za pregled leševa ili za sakupljanje, preradu ili uništenje, kao i da obezbedi dezinfekciju mesta uginuća, vozila i opreme.

Odlaganje leševa u izuzetnim slučajevima

POSTUPANjE SA SPOREDNIM PROIZVODIMA ŽIVOTINjSKOG POREKLA U IZUZETNIM SLUČAJEVIMA

Član 137.

U izuzetnim slučajevima leševi životinja SPOREDNE PROIZVODE ŽIVOTINjSKOG POREKLA se zakopavaju ili spaljuju na stočnom groblju ili jami grobnici koja ispunjava propisane uslove.

Kada se sumnja da je životinja uginula od zarazne bolesti potrebno je za uginulu životinju utvrditi uzrok uginuća.

Ministar propisuje bliže uslove za stočna groblja i jame grobnice, kao i način zakopavanja i spaljivanja leševa životinja SPOREDNIH PROIZVODA ŽIVOTINjSKOG POREKLA.

XV. SREDSTVA ZA SPROVOĐENjE MERA ZDRAVSTVENE

ZAŠTITE ŽIVOTINjA

Član 140.

Sredstva za sprovođenje mera zdravstvene zaštite životinja obezbeđuju se od:

1) naknade za izdavanje uverenja o zdravstvenom stanju životinja;

2) naknade za izvršene preglede pri utovaru, pretovaru i istovaru pošiljke životinja, hrane životinjskog porekla, hrane za životinje, osim konzervi, proizvoda životinjskog porekla i otpadaka, koja se otprema unutar i van epizootiološke jedinice;

2) NAKNADE ZA IZVRŠENE PREGLEDE PRI UTOVARU POŠILjKE ŽIVOTINjE VAN EPIZOOTIOLOŠKE JEDINICE;

3) naknade za izvršene veterinarsko-sanitarne preglede, ODNOSNO PREGLEDE OPŠTIH I POSEBNIH USLOVA ZA HIGIJENU HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINjE objekata;

4) naknade za izvršene veterinarsko-sanitarne preglede životinja, proizvoda životinjskog porekla, hrane životinjskog porekla, hrane za životinje i otpadaka SPOREDNIH PROIZVODA životinjskog porekla u proizvodnji i prometu;

5) naknade za obeležavanje i evidenciju životinja;

5) NADKNADE ZA OBELEŽAVANjE, REGISTRACIJU I PRAĆENjE KRETANjA ŽIVOTINjA;

6) naknade za obeležavanje i evidenciju pasa odnosno evidenciju mačaka;

7) naknade za izvršene veterinarsko-sanitarne preglede pošiljki u međunarodnom prometu.

Za sprečavanje, otkrivanje, suzbijanje i iskorenjivanje zaraznih boleti životinja sredstva se obezbeđuju u budžetu Republike.

Sredstva ostvarena od naknada iz stava 1. ovog člana prihod su Republike i vode se na posebnom računu u budžetu Republike, osim sredstava ostvarenih od naknada iz tač. 1), 2), 4), 5) i 6) ovog člana koja su u visini od 50% prihod budžeta Republike, a u visini od 50% prihod ovlašćene veterinarske stanice.

SREDSTVA OSTVARENA OD NAKNADA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA SU PRIHOD BUDžETA REPUBLIKE SRBIJE I KORISTE SE ZA SPROVOĐENjE MERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽIVOTINjA, S TIM ŠTO SE 50% SREDSTAVA OSTVARENIH OD NAKNADA IZ STAVA 1. TAČ. 1), 2), 4), 5) I 6) OVOG ČLANA KORISTE ZA SPROVOĐENjE MERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽIVOTINjA PREKO OVLAŠĆENIH VETERINARSKIH STANICA.

Visinu naknada iz stava 1. ovog člana utvrđuje Vlada.

Član 142.

Troškove upravnog postupka snosi podnosilac zahteva, i to za:

1) izdavanje rešenja o ispunjenosti veterinarsko-sanitarnih uslova, ODNOSNO OPŠTIH I POSEBNIH USLOVA ZA HIGIJENU HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINjE za objekte iz člana 72. ovog zakona;

2) izdavanje rešenja o dozvoli za uvoz odnosno provoz pošiljke;

3) upis u Registar pravnih lica I PREDUZETNIKA za obavljanje veterinarske delatnosti;

4) upis u Registar preduzetnika koji obavljaju poslove veterinarske delatnosti;

4) UPIS U REGISTAR ODOBRENIH OBJEKATA I DODELE VETERINARSKOG KONTROLNOG BROJA;

5) upis u Registar izvoznih objekata;

6) upis u Registar objekata i dodele veterinarskog kontrolnog broja.

Sredstva iz stava 1. ovog člana podnosilac zahteva uplaćuje na odgovarajući račun za uplatu javnih prihoda budžeta Republike.

Visina troškova utvrđuje se u skladu sa propisima o naknadama troškova u upravnom postupku.

Član 146.

U vršenju poslova inspekcijskog nadzora veterinarski inspektor ima pravo i dužnost da proverava:

1) da li vlasnici i držaoci životinja sprovode propisane mere u skladu sa članom 6. ovog zakona;

2) da li su veterinarske organizacije upisane u Registar pravnih lica I PREDUZETNIKA za obavljanje veterinarske delatnosti;

3) ispunjenost uslova iz člana 8. st. 4. i 5. ovog zakona ST. 4, 5. I 6. OVOG ZAKONA;

4) da li veterinarska služba u privrednom društvu odnosno drugom pravnom licu koje se bavi uzgojom stoke i stočarskom proizvodnjom ispunjava uslove iz člana 17. ovog zakona;

5) da li veterinarska apoteka odnosno veterinarska ambulanta koju je osnovao veterinar koji nije u radnom odnosu ispunjava uslove iz člana 16. odnosno iz člana 19. ovog zakona;

6) da li je veterinarska ambulanta odnosno veterinarska apoteka iz člana 11. ovog zakona upisana u Registar preduzetnika koji obavljaju poslove veterinarske delatnosti;

7) da li su subjekti koji obavljaju veterinarsku delatnost u hitnim i drugim neodložnim potrebama pružanja veterinarske pomoći i usluga obezbedili radno vreme saglasno članu 36. ovog zakona;

8) sprovođenje mera zdravstvene zaštite životinja kod pravnih lica, kao i kod držaoca i vlasnika životinja;

9) sprovođenje posebnih programa zdravstvene zaštite životinja;

10) da li ima HACCP program;

11) ispunjenost veterinarsko-sanitarnih uslova, ODNOSNO OPŠTIH I POSEBNIH USLOVA ZA HIGIJENU HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINjE u objektima iz člana 72. ovog zakona;

12) upis objekata iz člana 72. ovog zakona u Registar objekata, REGISTAR ODOBRENIH OBJEKATA i Registar izvoznih objekata;

13) registraciju gazdinstava i obeležavanje i evidenciju životinja u skladu sa odredbama ovog zakona, kao i vođenje evidencije o kupovini i prodaji životinja, prijavljivanje promene lokacije radi prijave i odjave iz Centralne baze;

14) rad ovlašćene veterinarske stanice odnosno ambulante i veterinarske službe u postupku obeležavanja životinja i vođenja evidencije o obeleženim životinjama;

15) proizvodnju i promet životinja, proizvoda životinjskog porekla, hrane životinjskog porekla, hrane za životinje i otpadaka SPOREDNIH PROIZVODA ŽIVOTINjSKOG POREKLA;

16) izdavanje uverenja o zdravstvenom stanju životinja POTVRDE O ZDRAVSTVENOM STANjU POŠILjKE ŽIVOTINjE U PROMETU, kao i vođenje evidencije o izdatim uverenjima I POTVRDAMA;

17) tehničke i higijenske uslove prevoznih sredstava kojima se obavlja prevoz životinja, proizvoda životinjskog porekla i otpadaka životinjskog porekla SPOREDNIH PROIZVODA ŽIVOTINjSKOG POREKLA, kao i veterinarsko-sanitarne uslove objekata u kojima se vrši utovar, pretovar i istovar životinja tokom prevoza;

18) da li karantin ispunjava uslove iz člana 98. stav 2. ovog zakona;

19) da li se vrši veterinarsko-sanitarna kontrola divljači posle hvatanja ili odstrela;

20) zdravstveno stanje životinja, bezbednost hrane životinjskog porekla za ljudsku upotrebu i zdravstveno higijensku i kvalitativnu ispravnost proizvoda životinjskog porekla i hrane za životinje;

21) način držanja, uskladištenja i stručne upotrebe sredstava za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju;

22) da li se vrši veterinarsko-sanitarna kontrola u objektima za sakupljanje, preradu i uništavanje leševa životinja i drugih otpadaka;

24) da li se vrši neškodljivo uklanjanje i prevoz otpadaka od mesta proizvodnje do objekta za sakupljanje, preradu i uništavanje;

25) čuvanje propisane dokumentacije u skladu sa ovim zakonom;

26) sirovine i proizvodno tehnološki proces za proizvode namenjene izvozu, u skladu sa posebnim zahtevima zemalja uvoznica;

27) obračun naknade za izvršeni veterinarsko-sanitarni pregled pošiljke u proizvodnji i prometu;

28) izvršavanje mera po ovom zakonu.

Član 147.

U vršenju poslova iz člana 146. ovog zakona veterinarski inspektor je ovlašćen i dužan da:

1) naredi mere za otklanjanje, sprečavanje, suzbijanje i iskorenjivanje zaraznih, parazitskih i uzgojnih bolesti životinja u sumnjivom odnosno zaraženom dvorištu;

2) naredi privremenu obustavu izgradnje ili rekonstrukcije objekta odnosno privremeno zabrani upotrebu objekta koji je izgrađen ili rekonstruisan protivno propisanim veterinarsko-sanitarnim uslovima, ODNOSNO OPŠTIH I POSEBNIH USLOVA ZA HIGIJENU HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINjE i odredi mere i rok za usklađivanje radova odnosno objekta sa ovim uslovima;

3) zabrani proizvodnju i promet životinja, proizvoda životinjskog porekla, hrane životinjskog porekla i otpadaka SPOREDNIH PROIZVODA životinjskog porekla kojima se mogu preneti zarazne bolesti životinja odnosno ugroziti zdravlje ljudi;

4) naredi oduzimanje, klanje ili ubijanje životinja u prometu, uništenje odnosno uništi proizvode životinjskog porekla, hranu životinjskog porekla, hranu za životinje i otpatke SPOREDNE PROIZVODE životinjskog porekla u proizvodnji i prometu odnosno naredi korišćenje za druge namene;

5) naredi otklanjanje nedostataka odnosno privremeno zabrani upotrebu prostorija, opreme i objekata, a može izreći i meru zabrane obavljanja delatnosti u objektima iz člana 72. ovog zakona dok se ne otklone utvrđeni nedostaci;

5A) PRIVREMENO ODUZME PREDMETE KOJI SU BILI UPOTREBLjENI, NAMENjENI ILI SU NASTALI IZVRŠENjEM PREKRŠAJA, PRIVREDNOG PRESTUPA ILI KRIVIČNOG DELA I IZDA POTVRDU O ODUZETIM PREDMETIMA;

6) naredi druge mere i preduzme druge radnje, u skladu sa ovim zakonom.

Mere iz stava 1. ovog člana nalažu se rešenjem veterinarskog inspektora u upravnom postupku.

Član 148.

Veterinarska stanica koja ispunjava uslove iz člana 17. ovog zakona može obavljati pojedine stručne poslove veterinarske inspekcije i to:

1) veterinarsko-sanitarni pregled životinja, proizvoda životinjskog porekla, hrane životinjskog porekla i hrane za životinje u unutrašnjem prometu;

2) veterinarsko-sanitarni pregled životinja određenih za klanje, mesa i proizvoda životinjskog porekla pre stavljanja u promet;

3) veterinarsko-sanitarni pregled prevoznih sredstava kojima se obavlja prevoz životinja, proizvoda životinjskog porekla, hrane životinjskog porekla, hrane za životinje i otpadaka SPOREDNIH PROIZVODA životinjskog porekla u unutrašnjem prometu;

4) izdavanja uverenja o statusu gazdinstva slobodnog od određene zarazne bolesti.

Veterinarska stanica ne može obavljati stručne poslove iz stava 1. ovog člana u odnosu na sopstvene životinje, proizvode životinjskog porekla, hranu životinjskog porekla, hranu za životinje, otpadke SPOREDNE PROIZVODE životinjskog porekla i sopstvena prevozna sredstva.

Ispunjenost uslova za obavljanje poslova iz stava 1. ovog člana utvrđuje ministar.

Rešenje o ispunjenosti uslova za obavljanje poslova iz stava 1. ovog člana objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Lice koje obavlja stručne poslove veterinarske inspekcije mora imati ovlašćenje koje izdaje Ministarstvo.

Član 149.

Kad veterinarski inspektor posumnja u veterinarsko-sanitarnu, zdravstvenu ili kvalitativnu ispravnost proizvoda životinjskog porekla, hrane životinjskog porekla, hrane za životinje i vode za napajanje životinja, kao i veterinarsko-sanitarnu ispravnost reproduktivnog materijala, a ne može to sam da utvrdi ili ako proizvođač odnosno stranka to izričito zahteva uzeće potreban broj uzoraka na propisan način i dostaviti ovlašćenoj laboratoriji na ispitivanje (analizu).

Stranka je dužna da veterinarskom inspektoru stavi besplatno na raspolaganje potrebne količine uzoraka radi laboratorijskog ispitivanja.

Stranka nezadovoljna rezultatom analize može tražiti superanalizu uzorka uzetog u isto vreme i na isti način u roku od tri dana od dana obaveštavanja o rezultatima analize.

Troškove analize i superanalize svih uzoraka snosi stranka od koje je uzorak uzet ako se u konačnom postupku utvrdi da ne odgovara propisanim svojstvima. Ako uzorak odgovara propisanim svojstvima, troškovi laboratorijskih analiza padaju na teret sredstava za zdravstvenu zaštitu životinja, izuzev troškova ispitivanja zdravstvene ispravnosti sirovina HRANE ŽIVOTINjSKOG POREKLA, HRANE ZA ŽIVOTINjE i proizvoda životinjskog porekla koje snosi stranka od koje je uzet uzorak.

Član 150.

U vršenju veterinarskog nadzora granični veterinarski inspektor ima pravo i dužnost da:

1) vrši veterinarsko-sanitarnu kontrolu pošiljaka pri uvozu, provozu i izvozu životinja, proizvoda životinjskog porekla, hrane životinjskog porekla, hrane za životinje, lekova i medicinskih sredstava za upotrebu u veterini, otpadaka SPOREDNIH PROIZVODA životinjskog porekla i pratećih predmeta;

2) vrši ispitivanje pošiljki životinja, proizvoda životinjskog porekla, hrane životinjskog porekla, hrane za životinje, otpadaka SPOREDNIH PROIZVODA ŽIVOTINjSKOG POREKLA i pratećih predmeta koje se uvoze radi utvrđivanja njihovog zdravstvenog stanja;

3) vrši kontrolu međunarodnih veterinarskih potvrda o zdravstvenom stanju pošiljki koje se uvoze;

4) uzima uzorke pošiljki proizvoda životinjskog porekla, hrane životinjskog porekla i hrane za životinje bez naknade radi ispitivanja njihove veterinarsko-sanitarne ispravnosti.

Član 151.

U vršenju poslova iz člana 150. ovog zakona granični veterinarski inspektor je ovlašćen i dužan da:

1) zabrani uvoz, izvoz ili provoz pošiljki životinja, proizvoda životinjskog porekla, hrane životinjskog porekla, hrane za životinje i otpadaka SPOREDNIH PROIZVODA životinjskog porekla ako pošiljka ne odgovara propisanim uslovima, ako prilikom pregleda utvrdi da je pošiljka zaražena, sumnjiva ili ako potiče iz zaraženog područja ili ako utvrdi da pošiljka nije snabdevena međunarodnom veterinarskom potvrdom o zdravstvenom stanju pošiljke;

2) odobrava uvoz, izvoz i provoz pošiljki životinja, proizvoda životinjskog porekla, hrane životinjskog porekla, hrane za životinje, lekova i medicinskih sredstava za upotrebu u veterini, otpadaka SPOREDNIH PROIZVODA ŽIVOTINjSKOG POREKLA i pratećih predmeta;

3) privremeno zabrani uvoz, izvoz i provoz pošiljaka životinja, proizvoda životinjskog porekla, hrane životinjskog porekla, hrane za životinje, lekova i medicinskih sredstava za upotrebu u veterini, otpadaka SPOREDNIH PROIZVODA životinjskog porekla i pratećih predmeta ako treba da se otklone nedostaci na pošiljci ili ispravi koja je prati;

4) naredi uskladištenje pošiljki životinja, proizvoda životinjskog porekla, hrane životinjskog porekla, hrane za životinje i otpadaka SPOREDNIH PROIZVODA životinjskog porekla ako treba ispitati zdravstveno stanje pošiljke;

5) oduzme ili uništi proizvod životinjskog porekla od lica koja prelaze državnu granicu ako je takva mera predviđena posebnim propisima;

5A) PRIVREMENO ODUZME PREDMETE KOJI SU BILI UPOTREBLjENI, NAMENjENI ILI SU NASTALI IZVRŠENjEM PREKRŠAJA, PRIVREDNOG PRESTUPA ILI KRIVIČNOG DELA I IZDA POTVRDU O ODUZETIM PREDMETIMA;

6) naredi preduzimanje i drugih mera za zaštitu životinja u skladu sa ovim zakonom i obavezama po međunarodnim ugovorima o zdravstvenoj zaštiti životinja.

Mere iz stava 1. ovog člana nalažu se rešenjem graničnog veterinarskog inspektora u upravnom postupku.

ČLAN 151A

PRODAJA PROIZVODA, ODNOSNO ŽIVOTINjA IZ ČLANA 147. TAČKA 5A) I ČLANA 151. TAČKA 5A) OVOG ZAKONA VRŠI SE PO OKONČANjU ODGOVARAJUĆEG SUDSKOG POSTUPKA NA OSNOVU IZVRŠNE SUDSKE ODLUKE.

AKO ČUVANjE ODUZETIH ŽIVOTINjA IZISKUJE NESRAZMERNE TROŠKOVE, ŽIVOTINjE ĆE SE ODMAH PRODATI.

SREDSTVA OSTVARENA PRODAJOM ODUZETE ROBE, PO ODBITKU TROŠKOVA, UPLAĆUJU SE U BUDžET REPUBLIKE SRBIJE.

Član 152.

Ministar propisuje način uzimanja uzoraka proizvoda životinjskog porekla, hrane životinjskog porekla, hrane za životinje i otpadaka SPOREDNIH PROIZVODA ŽIVOTINjSKOG POREKLA radi ispitivanja njihove veterinarsko-sanitarne ispravnosti i način oduzimanja i uništavanja proizvoda životinjskog porekla, hrane životinjskog porekla i hrane za životinje.

MINISTAR PROPISUJE NAČIN SMEŠTAJA, ČUVANjA I PRODAJE ODUZETIH ŽIVOTINjA.

Član 156.

Novčanom kaznom od 300.000 do 3.000.000 dinara kazniće se za privredni prestup privredno društvo ili drugo pravno lice ako:

1) obavlja veterinarsku delatnost, a nije upisano u Registar pravnih lica I PREDUZETNIKA za obavljanje veterinarske delatnosti (član 8. stav 1);

2) vrši veterinarsku delatnost, a ne ispunjava uslove iz člana 10. stav 2, člana 16. stav 3, člana 17. stav 3, člana 18. stav 2, člana 19. stav 5, ČLANA 16. ST. 3. I 4, ČLANA 17. ST. 3. I 5, ČLANA 18. ST. 2. I 3, ČLANA 19. ST 5. I 6, člana 20. stav 2, ČLANA 20A STAV 2., člana 26. st. 1. i 2. i člana 28. st. 1. i 2. ovog zakona;

3) obavlja poslove za koje nije ovlašćen u skladu sa ovim zakonom (član 16. stav 2, član 17. stav 2, član 21. stav 2. ČLAN 21. ST. 2. I 3. i član 148);

4) ne omogući sprovođenje Programa mera (član 55. stav 1);

5) ne postupi ili u određenom roku ne postupi po naredbi nadležnog organa za sprovođenje mera iz čl. 59, 60, 64. i 66. ovog zakona;

6) ne preduzme mere u slučaju sumnje da su životinje obolele od zarazne bolesti pa usled toga nastupi širenje zaraze (član 61. stav 2. tač. 2) do 5 ČLAN 61. STAV 2. TAČ. 1) – 5);

7) izgradi, rekonstruiše odnosno koristi objekat, a ne ispunjava veterinarsko-sanitarne uslove (član 72. stav 2);

8) obavlja delatnost iz člana 72. stav 2. ovog zakona, a nije upisano u Registar objekata, ODNOSNO REGISTAR ODOBRENIH OBJEKATA (član 73);

9) koristi izvozni kontrolni broj, a ne ispunjava propisane uslove iz člana 78. stav 1. ČLANA 78. STAV 2. ovog zakona;

10) izvozi životinje, proizvode životinjskog porekla, hranu životinjskog porekla i hranu za životinje iz objekata koji nisu registrovani ODOBRENI za izvoz (član 79);

11) životinje nabavljene u zemlji smešta u objekte za uzgoj i držanje, a nije izvršen njihov veterinarsko-sanitarni pregled (član 98. stav 1);

12) obavlja dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju, a ne ispunjava uslove iz člana 116. stav 1. ovog zakona;

13) uvezene životinje, jaja za priplod i reproduktivni materijal životinja ne drži u karantinu kada je karantin određen u smislu člana 130. st. 1. i 2. ovog zakona;

14) ne postupi po rešenju inspektora u skladu sa ovim zakonom.

Za privredni prestup iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 50.000 do 200.000 dinara i odgovorno lice u privrednom društvu ili drugom pravnom licu.

Za radnje iz stava 1. ovog člana pored novčane kazne može se izreći i zaštitna mera zabrane obavljanja određenih delatnosti za pravno lice i odgovornom licu da vrši određene dužnosti u trajanju od jedne godine do deset godina.

Član 157.

Novčanom kaznom od 200.000 do 1.500.000 dinara kazniće se za privredni prestup privredno društvo ili drugo pravno lice ako:

1) ne vrši ili na propisan način ne vrši poslove iz člana 15. stav 3, čl. 25 i 27, člana 29. stav 1, ČLANA 29A STAV 1. i člana 30. ovog zakona;

2) veterinar i veterinarski tehničar sa IV stepenom stručne spreme samostalno obavlja poslove zdravstvene zaštite životinja bez položenog stručnog ispita, a po isteku jedne godine od obavljanja pripravničkog staža (član 33. stav 3);

3) ne izda uverenje o zdravstvenom stanju u skladu sa članom 93. stav 2. ovog zakona;

3A) ŽIVOTINjE U PROMETU NE PRATI ODGOVARAJUĆI IDENTIFIKACIONI DOKUMENT, A ŽIVOTINjE KOJE NAČUŠTAJU EPIZOOTIOLOŠKU JEDINICU POTVRDA O ZDRAVSTVENOM STANjU POŠILjKE U PROMETU (ČLAN 93. STAV 3);

4) vrši utovar, pretovar i istovar pošiljke životinja i otpadaka životinjskog porekla odnosno hrane životinjskog porekla, osim konzervi i hrane za životinje, bez izvršenog veterinarsko-sanitarnog pregleda tih pošiljki (član 95. st. 1. i 2);

5) vrši utovar, pretovar i istovar životinja tokom prevoza u objektima koji ne ispunjavaju veterinarsko-sanitarne uslove za tu vrstu objekata (član 96. stav 3);

6) vrši prodaju životinja na stočnim pijacama i otkupnim mestima koja ne ispunjavaju veterinarsko-sanitarne uslove (član 97. stav 1);

6) VRŠI PRODAJU ŽIVOTINjA NA SABIRNIM CENTRIMA, STOČNIM PIJACAMA I OTKUPNIM MESTIMA KOJI NISU REGISTROVANI, ODNOSNO ODBRENI (ČLAN 97. STAV 1);

7) vrši klanje životinja odnosno prinudno klanje životinja bez izvršene veterinarsko-sanitarne kontrole (član 102. st. 1, 3. i 5);

7) VRŠI KLANjE ŽIVOTINjA, ODNOSNO PRINUDNO KLANjE ŽIVOTINjA BEZ IZVRŠENE SLUŽBENE KONTROLE (ČLAN 102. ST. 1, 3. I 5);

8) privremeno ne skladišti divljač odnosno leševe divljači odnosno ne obezbedi njihovu veterinarsko-sanitarnu SLUŽBENU kontrolu (član 104. st. 1. i 2);

9) proizvodi, stavlja u promet ili koristi hranu za životinje i hranu životinjskog porekla odnosno stavi so u promet za ishranu životinja suprotno članu 111. st. 2, 3. i 4. ČLANU 111. ST. 1, 2, 3, 4. I 5. ovog zakona;

10) ne vrši sistematsko praćenje zdravstvenog stanja i reproduktivne sposobnosti životinja i proizvedenog reproduktivnog materijala (član 113. stav 1);

11) ne obaveštava Ministarstvo o svakoj sumnji ili pojavi zarazne bolesti životinja za reprodukciju (član 114. stav 2);

12) vrši promet, uvoz ili izvoz semena za veštačko osemenjavanje, jajnih ćelija i oplođenih jajnih ćelija suprotno odredbi člana 115. ovog zakona;

13) van određenih graničnih prelaza ili bez veterinarsko-sanitarnog pregleda uveze, izveze ili proveze pošiljke životinja, proizvoda životinjskog porekla, hrane životinjskog porekla, hrane za životinje i otpatke SPOREDNE PROIZVODE životinjskog porekla ( član 120. st. 1. i 2);

14) vrši uvoz ili provoz pošiljke životinja, proizvoda životinjskog porekla i hrane za životinje odnosno pošiljke hrane životinjskog porekla suprotno odredbama člana 122. ovog zakona;

15) vrši uvoz odnosno provoz pošiljke životinja, proizvoda životinjskog porekla, hrane životinjskog porekla, hrane za životinje i pratećih predmeta bez uvozne odnosno dozvole za provoz REŠENjA O UTVRĐIVANjU VETERINARSKO-SANITARNIH USLOVA ZA UVOZ ILI TRANZIT (član 124. stav 1);

16) vrši uvoz odnosno provoz pošiljke životinja, proizvoda životinjskog porekla, hrane životinjskog porekla, hrane za životinje i pratećih predmeta suprotno odredbi člana 128. stav 2. ovog zakona;

17) ne postupi po rešenju inspektora u skladu sa ovim zakonom.

Za privredni prestup iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 30.000 do 100.000 dinara i odgovorno lice u privrednom društvu ili drugom pravnom licu.

Za radnje iz stava 1. ovog člana pored novčane kazne može se izreći i zaštitna mera zabrane obavljanja određenih delatnosti za pravno lice i odgovornom licu da vrši određene dužnosti u trajanju od šest meseci do deset godina.

Član 158.

Novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj privredno društvo ili drugo pravno lice ako:

1) ne vodi evidenciju o kupovini i prodaji životinja radi praćenja njihovog kretanja (član 6. tačka 8);

1) NE VODI REGISTAR ŽIVOTINjA NA GAZDINSTVU I EVIDENCIJU O KUPOVINI I PRODAJI ŽIVOTINjA, NjIHOVOM PREMEŠTANjU I PROMETU (ČLAN 6. TAČKA 8);

2) ne čuva propisanu dokumentaciju, kopiju recepata veterinarskih lekova i potvrde o vakcinaciji životinja u skladu sa članom 6. tač. 10) i 11) ovog zakona;

3) pse ne obeleži trajno u skladu sa posebnim propisom (član 56. stav 2);

4) ne vodi evidenciju o prijemu i upotrebi veterinarskih lekova i medicinskih sredstava, a izveštaj o upotrebljenim veterinarskim lekovima ne dostavlja Ministarstvu (član 57. stav 2);

5) ne omogući veterinarskoj stanici ili veterinarskoj ambulanti uzimanje potrebnog materijala za laboratorijsko ispitivanje (član 61. stav 2. tačka 6);

6) obavlja delatnost klanja životinja, proizvodnju i promet hrane životinjskog porekla i hrane za životinje, sakupljanje, preradu i uništavanje otpadaka SPOREDNIH PROIZVODA ŽIVOTINjSKOG POREKLA, a nema HACCP program odnosno odgovorno lice za sprovođenje programa (član 82);

7) drži odnosno stavlja u promet odnosno uvozi životinju koja nije obeležena i evidentirana REGISTROVANA na propisan način (član 84. stav 1);

8) u slučaju uginuća životinje ne preda pasoš ovlašćenom obeleživaču (član 89. stav 2);

9) ne unese u pasoš podatke o prispeću životinja na gazdinstvo (član 90);

10) ne obavesti ovlašćenog obeleživača o oštećenju ili nestanku pasoša ILI IDENTIFIKACIONOG DOKUMENTA u propisanom roku (član 91. stav 1);

11) ne vodi evidenciju o izdatim uverenjima o zdravstvenom stanju životinja, ODNOSNO POTVRDAMA O ZDRAVSTVENOM STANjU POŠILjKE U PROMETU (član 93. stav 4 ČLAN 93. STAV 5) ;

12) kao novi vlasnik životinje za kupljenu životinju odmah ne izvrši prenos uverenja o zdravstvenom stanju životinje na svoje ime (član 93. stav 8 ČLAN 93. STAV 9).

13) vrši prevoz životinja vozilima koja ne ispunjavaju tehničke i higijenske uslove i koja nisu evidentirana u Ministarstvu (član 96. stav 1);

14) na zahtev veterinarskog inspektora odbije da stavi na uvid uverenje o zdravstvenom stanju životinje, kao i potvrdu o zdravstvenom stanju životinje u prometu I ODGOVARAJUĆI IDENTIFIKACIONI DOKUMENT KOJI PRATI KRETANjE I PROMET ŽIVOTINjE (član 96. stav 2);

15) obavlja organizovanu prodaju životinja izvan registrovanog, ODNOSNO ODOBRENOG objekta (član 97. stav 2);

16) postupi suprotno odredbi člana 98. stav 2. ovog zakona;

17) obavlja poslove iz člana 100. stav 1. ovog zakona, a nema dozvolu Ministarstva;

18) ne vodi podatke i ne čuva ih u skladu sa članom 103. st. 1. i 2. ovog zakonA, ODNOSNO CENTRALNOJ BAZI NE DOSTAVI PODATKE O IDENTIFIKACIONIM BROJEVIMA ZAKLANIH ŽIVOTINjA U SKLADU SA ČLANOM 103. STAV 3. OVOG ZAKONA;

19) prodaje hranu životinjskog porekla van prodajnog mesta REGISTROVANOG, ODNOSNO ODOBRENOG OBJEKTA (član 105. stav 2);

20) hranu životinjskog porekla u prometu ne obeleži na propisan način (član 106. st. 1. i 2);

21) vrši promet koža suprotno odredbi člana 109. stav 1. 109. ST. 1. I 2. ovog zakona;

22) ne vodi evidenciju i ne čuva je u skladu sa članom 109. stav 2. ČLANOM 109. STAV 3. i članom 110. stav 1. ovog zakona;

23) pri otkupu, prometu i preradi kože ne postupi po odredbama člana 109. st. 3. i 5. ČLANA 109. ST. 4. I 6. ovog zakona;

24) ne dostavi ovlašćenoj laboratoriji uzorke koža za pregled na bedrenicu (član 109. stav 4. ČLAN 109. STAV 5);

25) objekat za proizvodnju i promet hrane za životinje koji koriste mesno, mesno-koštano i koštano brašno ili masti od preživara ne ispunjava uslove iz člana 110. stav 2. ovog zakona;

26) ne vodi evidenciju o proizvodnji, skladištenju i stavljanju u promet reproduktivnog materijala i ne čuva je u skladu sa članom 112. stav. 2. ČLANOM 112. STAV 3. ovog zakona;

27) vrši promet reproduktivnog materijala suprotno odredbi člana 112. stav 3. ČLANA 112. STAV 4. ovog zakona;

28) ne vodi evidenciju o rezultatima sistematskog praćenja u skladu sa članom 113. stav 2. ovog zakona;

28A) SAKUPLjA, PRERAĐUJE ILI UNIŠTAVA SPOREDNE PROIZVODE ŽIVOTINjSKOG POREKLA, ODNOSNO NE VODI I NE ČUVA PROPISANU EVIDENCIJU SUPROTNO ODREDBAMA ČLANA 117. ST. 1. I 2. OVOG ZAKONA;

28B) POSTUPI SUPROTNO ODREDBAMA ČLANA 119. ST. 1, 3. I 4. OVOG ZAKONA, ODNOSNO ODREDBI ČLANA 119B STAV 2. OVOG ZAKONA;

29) vrši uvoz živih mikroorganizama patogenih za životinje (član 126. stav 1);

30) ne obezbedi prenos otpadaka SPOREDNIH PROIZVODA životinjskog porekla iz sopstvenog objekta do najbližeg objekta za prikupljanje i preradu (član 135. stav 3. ČLAN 135. ST. 3. I 4.).

31) baca leševe u reke ili druge vodene tokove, ostavlja ih na putevima, otvorenom prostoru, u šupama ili na drugom mestu, ne prijavi uginuće ovlašćenom veterinarskom inspektoru (član 136. st. 1. i 2);

32) zloupotrebljava ili muči životinje odnosno ne vrši zaštitu životinja od patnje i bola (član 138. st. 1. i 2);

33) organizuje, finansira ili je domaćin borbe između životinja iste ili različite vrste (član 138. stav 6);

34) veterinarskom inspektoru ne stavi besplatno na raspolaganje potrebne količine uzoraka (član 149. stav 2);

35) ne postupi po rešenju inspektora u skladu sa ovim zakonom.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara i odgovorno lice u privrednom društvu ili drugom pravnom licu.

Član 159.

Novčanom kaznom od 50.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj preduzetnik ako:

1) obavlja veterinarsku delatnost, a nije upisan u Registar preduzetnika koji obavljaju poslove veterinarske delatnosti (član 11. st. 1. i 2);

2) vrši veterinarsku delatnost, a ne ispunjava uslove iz člana 16. stav 3. tačka 2) odnosno člana 19. stav 5. tačka 2) ovog zakona;

3) proizvodi mleko i proizvode od mleka u domaćinstvu koji su namenjeni za javnu potrošnju u objektima koji ne ispunjavaju veterinarsko-sanitarne uslove (član 108).

3) PROIZVEDENO MLEKO I PROIZVODI OD MLEKA U DOMAĆINSTVU KOJI SU NAMENjENI ZA JAVNU POTROŠNjU, PRODAJE NA MESTU PROIZVODNjE ILI NA PIJACAMA, A MLEKO I TI PROIZVODI NE POTIČU IZ OBJEKATA KOJI SU UPISANI U REGISTAR OBJEKATA (ČLAN 108).

Novčanom kaznom iz stava 1. ovog člana kazniće se za prekršaj preduzetnik i ako učini radnje iz člana 156. stav 1. tač. 4) do 13), člana 157. stav 1. tač. 4), 6), 7), 9), 11) i tač. 16) do 19) i člana 158. stav 1. tač. 1) i 2), tač. 6) do 9), tač. 12) do 21), tač. 23) do 25) i tač. 30) do 35).

NOVČANOM KAZNOM IZ STAVA 1. OVOG ČLANA KAZNIĆE SE ZA PREKRŠAJ PREDUZETNIK I AKO UČINI RADNjU IZ ČLANA 156. STAV 1. TAČ. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10, 11), 12) I 13), ČLANA 157. STAV 1. TAČ. 2), 3), 3A), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15) I 16) I ČLANA 158. STAV 1. TAČ. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19), 20), 21), 22), 23), 24), 25), 26), 27), 28), 28A), 29), 30), 31), 32), 33) I 34)”.

Član 160.

Novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ako proizvodi mleko i proizvode od mleka u domaćinstvu, koji su namenjeni za javnu potrošnju, u objektima koji ne ispunjavaju veterinarsko-sanitarne uslove (član 108).

NOVČANOM KAZNOM OD 5.000 DO 50.000 DINARA KAZNIĆE SE ZA PREKRŠAJ FIZIČKO LICE AKO PROIZVEDENO MLEKO I PROIZVODE OD MLEKA U DOMAĆINSTVU KOJI SU NAMENjENI ZA JAVNU POTROŠNjU, PRODAJE NA MESTU PROIZVODNjE ILI NA PIJACAMA, A MLEKO I TI PROIZVODI NE POTIČU IZ OBJEKATA KOJI SU UPISANI U REGISTAR OBJEKATA (ČLAN 108).

Novčanom kaznom iz stava 1. ovog člana kazniće se za prekršaj fizičko lice ako učini radnje iz člana 156. stav 1. tač. 4) do 7) i tačka 11), člana 157. stav 1. tač. 4), 6), 7), 9) i tač. 12) do 16) i člana 158. stav 1. tač. 1), 2), 5), 6), 8), tač. 12) do 17) i tač. 29) do 35).

NOVČANOM KAZNOM IZ STAVA 1. OVOG ČLANA KAZNIĆE SE ZA PREKRŠAJ FIZIČKO LICE AKO UČINI RADNjE IZ ČLANA 156. STAV 1. TAČ. 4) – 7) I TAČKA 11), ČLANA 157. STAV 1. TAČ. 2), 3A), 5), 6), 7), 9) I TAČ. 12) – 16) I ČLANA 158. STAV 1. TAČ. 1), 2), 3), 5), 7), 8), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 19) I TAČ. 29) – 35) OVOG ZAKONA.

4827010.0060.11.Doc/3 ZARAZNE BOLESTI ŽIVOTINjA ODREĐENE ZOOSANITARNIM KODEKSOM MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE ZA

ZAŠTITU ZDRAVLjA ŽIVOTINjA (OIE)

Bolesti zajedničke za više vrsta životinja

(Multiplespecies diseases)

1) Bedrenica (Antraks) – Antrax

2) Aujeszkijeva bolest – Aujeszky`s disease

3) Ehinokokoza (hidatidoza) – Echinococcosis/hydatidosis

4) Vodenasto srce – Heartwater

5) Leptospiroza – Leptospirosis

6) Q-groznica – Q Fever

7) Besnilo – Rabies

8) Paratuberkuloza – Paratuberculosis

9) Mijaza – Cochlomya hominivorax – New World screvvorm

10) Mijaza – Chrysomya bezziana – Old World screvvorm

11) Trihineloza – Trichinellosis

12) Slinavka i šap – Fott and mouth disease

13) Vezikularni stomatitis – Vesicular stomatitis

14) Groznica doline Rifta -Rift Valley fever

15) Bolest plavog jezika – Bluetongue

Bolesti goveda

(Catle diseases)

1) Anaplazmoza – Bovine anaplasmosis

2) Babezioza goveda – Bovine babesiosis

3) Bruceloza goveda (Brucella abortus) – Bovine brucellosis

4) Goveđa genitalna kampilobakterioza – Bovine genital campilobacter

5) Goveđa tuberkuloza (Mycobacterium bovis) – Bovine tuberculosis

6) Cisticerkoza – Bovine cysticercosis

7) Dermatofiloza – Bovine dermatophilosis

8) Enzootska leukoza goveda – Enzootic bovine leukosis

9) Hemoragična septikemija – Hamemorrhagic septicaemia

10) IBR/IPV (infektivni rinotraheitis/infektivni pustulozni vulvovaginitis goveda) – Infectious bovine rinotracheitis

11) Tajlerioza – Theileriosis

12) Trihimonijaza -Trichomonosis

13) Tripanosomijaza -Trypanosomosis

14) Maligna kataralna groznica – Malignant catarrhal fever

15) Spongioformna encefalopatija goveda – Bovine spongioformne encephalophy

16) Kuga goveda – Rinderpest

17) Zarazna pleuropneumonija goveda – Contagiois bovine pleuropneumonia

Zarazne bolesti ovaca i koza

(Sheep and goat diseases)

1) Infekcija brucellom ovis – Ovine epididymitis (Brucella ovis)

2) Bruceloza ovaca i koza – Melitokokoza – Caprine and ovine brucellosis (excluding B.ovis)

3) Artritis i encefalitis koza – Caprine arthritis/encephalitis

4) Zarazna agalakcija koza i ovaca – Contagious agalactia

5) Zarazna pleuropneumonija koza – Contagious caprine pleuropneumonia

6) Enzootski pobačaj ovaca – Enzootic abortion of ewes (ovine chlamydiosis)

7) Plućna adenomatoza ovaca – Ovine pulmonary adenomatosis

8) Najrobi bolest ovaca – Nairobi sheep disease

Zarazne bolesti kopitara

(Equine diseases)

1) Kontagiozni metritis kobila -Contagious equine metritis

2) Polna zaraza konja – Durina – Dourine

3) Epizootski limfangitis (Afrička sakagija) – Epizootic lymphangitis

4) Američki konjski encefalomijelitis – Equine encephalomyelitis (Eastren and Western)

5) Infektivna anemija kopitara – Equine infectious anaemia

6) Influenca konja (virus tip A) – Equine influenza

7) Piroplazmoza konja – Equine piroplasmosis

8) Virusni rinopneumonitis konja – Equine rhinopneumonitis

9) Sakagija – Maleus – Glanders

10) Boginje konja – Horse pox

11) Zarazni arteritis konja – Equine viral arteritis

12) Japanski encefalitis – Japanese encephalitis

13) Šuga konja – Horse mange

14) Tripanosomijaza – Sura – Surra (Trypanosoma evansi)

15) Venecuelski encefalitis konja – Venezuelan equine encephalomyelitis

16) Kuga konja – African horse sickness

Zarazne bolesti svinja

(Swine diseases)

1) Atrofični rinitis svinja – Atrophlic rhinitis of swine

2) Cisticerkoza svinja – Porcine cysticercosis

3) Bruceloza svinja – Porcine brucellosis

4) Transmisivni gastroenteritis svinja – Transmissible gastroenteritis

5) Zarazna uzetost svinja – Enterovirus encephalomyelitis

6) Reproduktivni i respiratorni sindrom svinja – Porcine reproductive and respiratory syndrome

7) Vezikularna enterovirusna bolest svinja – Swine vesicular disease

8) Afrička kuga svinja -African swine fever

9) Klasična kuga svinja – Classical swine fever

Zarazne bolesti živine

(Avian diseases)

1) Zarazni bronhitis živine – Avian infectious bronchitis

2) Zarazni laringotraheitis živine – Avian infectious laryngotrachetis

3) Tuberkuloza živine – Avian tuberculosis

4) Virusni hepatitis pataka – Duck virus hepatitis

5) Virusni enteritis pataka (pačja kuga) – Duck virus enteritis

6) Kolera – pastereloza živine – Fowl cholera

7) Boginje živine – Fowi pox, Variola avium

8) Tifus živine – Fowi typhoid

9) Infektivni burzitis živine – Gumboro bolest – Infectious bursal disease

10) Marekova bolest – Mareks disease

11) Mikoplazmoza živine – Avian mycoplasmosis

12) Hlamidioza ptica – Avian chlamydiosis

12) Salmoneloza – Puloroza živine – Pullorum disease

13) Influenca živine – Klasična kuga živine – Highly pahtogenic avian

14) Atipična kuga živine – Newcastle bolest – Newcastle disease

15) Salmoneloza – infekcija S.enteritidis i S.typhymurium

Zarazne bolesti kunića i zečeva

( Lagomorph diseases)

1) Miksomatoza – Myhomatosis

2) Tularemija – Tularemia

3) Virusna hemoragijska bolest kunića – Rabbit Haemorrhagic disease

Zarazne bolesti pčela

(Bee diseases)

1) Akaroza pčela – Acariosis of bees

2) Američka Kuga pčelinjeg legla – American faulbrood

3) Evropska trulež pčelinjeg legla – European foulbrood

4) Nozemoza -Nosemosis of bees

5) Varooza – Varroosis

6) Tropileloza – Grinja – Tropilaelaps clareae

Bolesti riba

(Fish diseases)

1) Epizootska hematopoetska nekroza – Epizootic haematopoietic necrosis

2) Zarazna hematopoetska nekroza – Infectious haematopoietic necrosis

3) Bolest uzrokovana virusom masou – Oncorhynchus masou virus disease

4) Prolećna viremija šarana – Sprin viraemia of carp

5) Virusna hemoragijska septikemija pastrmki – Viral haemorrhagic septicaemia

Bolesti školjki

(Molluse diseases)

1) Bonamioza – Bonamiosis (Bonamia exitiosus, B. ostreae, Mikrocytos roughleyi) MSX disease (Haplosporidium nelsoni)

2) Marteilioza – Marteiliosis (Marteilia refringens, M. sydneyi)

3) Mikrocitoza – Mikrocytosis (Mikrocytos mackini)

4) Perkinsoza – Perkinsosis (Perkinsus marinus, P. olsen/atlanticus)

Bolesti rakova

(Crustaceans diseases)

1) Taura sindrom – Taura syndrome

2) Bolest – vajt spot – White spot disease

3) Bolest žute glave – Yellowhead disease

Druge bolesti životinja

(Other significant diseases)

1) Ostale klostridijalne infekcije – Other clostridial infections

2) Ostale pastereloze – Other pasteurelloses

3) Aktinomikoza – Actinomycosis

4) Crevna infekcija salmonelama – Intestinal Salmonella Infections

5) Kokcidioza – Coccidiosis

6) Distomatoza – Distomatosis (liver fluke)

7) Filarioza – Filariosis

8) Goveđa virusna dijareja – Mucosal desease/Bovine virus diarrhoea

9) Dizenterija svinja – Dysentery swine

10) Warble investacija – Warble investation

11) Kontagiozni pustularni dermatitis – Contagious pustular dermatitits

12) Lajšmanijoza – Leishmaniosis

13) Toksoplazmoza – Toxoplasmosis

14) Melioidoza – Melioidosis

15) Šuštavac – Blackleg

16) Botulizam – Botulism

17) Listerioza – Listeriosis

18) Zarazna šepavost ovaca – Infections footrot

19) Zarazna oftalmija ovaca i koza – Contagious ophthalmia

20) Enterotoksemija – Enterotoxaemia

21) Kazeozni limfadenitis koza i ovaca – Caseous lymphadenitis

22) Šuga ovaca – Sheep mange

23) Polni osip konja – Equine coital exanthema

24) Ulcerativni limfangitis konja i goveda – Ulcerative lymphngitis

25) Ždrebećak – Strangles

26) Salmoneloza konja – Salmonellosis (S.abortus equui)

27) Crveni vetar svinja – Vrbanac – Swine erysipelas

28) Infektivna korica živine – Infectious coryza

29) Encefalomielitis živine – Avian encephalomyelitis

30) Spirohetoza ptica – Avian spirochaetosis

31) Salmoneloza ptica – Avian salmonellosis (excluding fowl typhoid and pullorum desease)

32) Leukoza živine – Avian leucosis complex

33) Bruceloza – Brucellosis

34) Salmoneloza – Salmonellosis

35) Ebola – Ebola Non – human

36) Boginje majmuna – Monkey pox

37) Enzootski mastitis goveda – Bovine enzootic mastitis

38) Hipodermoza goveda – Bovine hypodermosis

39) Trihofitoza goveda – Bovine trichophytosis

Ostale značajne bolesti riba

(Other significant diseases of fish)

1) Virusna encefalopatija i retinopatija – Viral encephalopathy and retinopathy

2) Virusna bolest lososa – Viral salmon disease

3) Zarazna anemija lososa – Invectious salmon anaemia

4) Zarazna nekroza gušterače – Infectious pancreatic necrosis

5) Girodaktiloza – Gyrodactylosis

6) Edvardsieloza – Edwardsiella ictaluri

7) Iridoviroza kečige – Red sea bream iridoviral disease

Ostale značajne bolesti školjki

(Other significant diseases of molluscs)

1) SSO disease (Hyplosporidium costale)

2) Withering syndrome of abalones (Candidatus Henohaliotis californiensis

Ostale značajne bolesti rakova

(Other significant diseases of crustaceans)

1) Tetrahedral baculovirosis (Baculovirus penaei)

2) Spherical baculovirosis (Penaeus monodon – type baculovirus)

3) Infecious hypodermal and haematopoetic necrosis

4) Crayfish plague (Aphanomyces astaci)

5) Spawner – isolated mortality virus disease

Ostavite komentar