20. sednica Vlade Republike Srbije, 26. septembar 2012. godine

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10 i 57/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

KLINIČKOG CENTRA NIŠ

I

Razrešava se prof. dr Borislav Kamenov dužnosti vršioca dužnosti direktora Kliničkog centra Niš.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6367/2012

U Beogradu, 26. septembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10 i 57/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ZAMENIKA DIREKTORA KLINIČKOG CENTRA NIŠ

I

Razrešava se doc. dr Zoran Radovanović dužnosti zamenika direktora Kliničkog centra Niš, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6384/2012

U Beogradu, 26. septembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10 i 57/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

KLINIČKOG CENTRA NIŠ

I

Imenuje se doc. dr Zoran Radovanović za vršioca dužnosti direktora Kliničkog centra Niš.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6368/2012

U Beogradu, 26. septembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10 i 57/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA KLINIČKOG CENTRA KRAGUJEVAC

I

Razrešava se prof. dr Slobodan Obradović dužnosti direktora Kliničkog centra Kragujevac, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6365/2012

U Beogradu, 26. septembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10 i 57/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

KLINIČKOG CENTRA KRAGUJEVAC

I

Imenuje se prof. dr Nebojša Arsenijević za vršioca dužnosti direktora Kliničkog centra Kragujevac.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6366/2012

U Beogradu, 26. septembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12), a u vezi člana 12. stav 2. Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o osnivanju Srpsko-ruskog humanitarnog centra od 25. aprila 2012. godine,

Vlada donosi

O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

SRPSKO-RUSKOG HUMANITARNOG CENTRA

I

U Upravni odbor Srpsko-ruskog humanitarnog centra imenuju se za članove:

1. Dragutin Matanović, savetnik predsednika Vlade i ministra unutrašnjih poslova,

2. Predrag Marić, pomoćnik ministra unutrašnjih poslova, načelnik Sektora za vanredne situacije,

3. Vanja Vukić, savetnik ministra, šef Kabineta ministra unutrašnjih poslova.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6241/2012

U Beogradu, 26. septembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 3. Zakona o radu („Službeni glasnik RS”, br. 24/05, 61/05 i 54/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

FONDA SOLIDARNOSTI

I

Razrešava se Dragan Zarubica dužnosti člana Upravnog odbora Fonda solidarnosti – predstavnik reprezentativnih sindikata osnovanih za teritoriju Republike Srbije.

II

Imenuje se Zoran Mihajlović, potpredsednik Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije, za člana Upravnog odbora Fonda solidarnosti – predstavnik reprezentativnih sindikata osnovanih za teritoriju Republike Srbije.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6283/2012

U Beogradu, 26. septembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 3. Zakona o radu („Službeni glasnik RS”, br. 24/05, 61/05 i 54/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ZAMENIKA ČLANA

UPRAVNOG ODBORA FONDA SOLIDARNOSTI

I

Razrešava se Zoran Ilić dužnosti zamenika člana Upravnog odbora Fonda solidarnosti – predstavnik reprezentativnih sindikata osnovanih za teritoriju Republike Srbije.

II

Imenuje se Goran Dejanović, sekretar Granskog sindikata zdravstva i socijalne zaštite „Nezavisnostˮ, za zamenika člana Upravnog odbora Fonda solidarnosti – predstavnik reprezentativnih sindikata osnovanih za teritoriju Republike Srbije.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6287/2012

U Beogradu, 26. septembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 133. stav 3. Zakona o radu („Službeni glasnik RS”, br. 24/05, 61/05 i 54/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA

FONDA SOLIDARNOSTI

I

Razrešava se Rajka Vukomanović dužnosti člana Nadzornog odbora Fonda solidarnosti – predstavnik Vlade.

II

Imenuje se Snežana Stojković Dimiškovski, načelnik Odeljenja za pravne i opšte poslove u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike, za člana Nadzornog odbora Fonda solidarnosti – predstavnik Vlade.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6284/2012

U Beogradu, 26. septembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 11. stav 2, a u vezi sa članom 22. stav 1. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za razvoj i unapređivanje informisanja putem elektronskih medija na srpskom jeziku u Autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija („Službeni glasnik RS”, broj 38/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANOVA PRIVREMENOG UPRAVNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA ZA RAZVOJ I UNAPREĐIVANJE INFORMISANJA PUTEM ELEKTRONSKIH MEDIJA NA SRPSKOM JEZIKU

U AUTONOMNOJ POKRAJINI KOSOVO I METOHIJA

„MREŽA-MOST”, BEOGRAD

I

Razrešavaju se dužnosti člana Privremenog upravnog odbora Javnog preduzeća za razvoj i unapređivanje informisanja putem elektronskih medija na srpskom jeziku u Autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija „MREŽA-MOST”, Beograd iz reda zaposlenih:

1. Vladimir Petrović,

2. Ljiljana Tomić.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6397/2012

U Beogradu, 26. septembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 11. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za razvoj i unapređivanje informisanja putem elektronskih medija na srpskom jeziku u Autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija („Službeni glasnik RS”, broj 38/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA RAZVOJ I UNAPREĐIVANJE INFORMISANJA PUTEM ELEKTRONSKIH MEDIJA NA SRPSKOM JEZIKU U AUTONOMNOJ POKRAJINI KOSOVO I METOHIJA „MREŽA-MOST”, BEOGRAD

I

U Upravni odbor Javnog preduzeća za razvoj i unapređivanje informisanja putem elektronskih medija na srpskom jeziku u Autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija „MREŽA-MOST”, Beograd imenuju se za članove iz reda zaposlenih:

1. Jelena Nikić, novinar iz Kosovske Mitrovice, Javno preduzeće za razvoj i unapređivanje informisanja putem elektronskih medija na srpskom jeziku u Autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija „MREŽA-MOST”, Beograd,

2. Dejan Milenković, inženjer audio i video tehnike iz Gračanice, Javno preduzeće za razvoj i unapređivanje informisanja putem elektronskih medija na srpskom jeziku u Autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija „MREŽA-MOST”, Beograd,

3. Maja Radojević, novinar iz Kosovske Mitrovice, Javno preduzeće za razvoj i unapređivanje informisanja putem elektronskih medija na srpskom jeziku u Autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija „MREŽA-MOST”, Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6398/2012

U Beogradu, 26. septembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 7. Odluke o Upravi za zajedničke poslove republičkih organa („Službeni glasnik RS”, br. 67/91, 79/02 i 13/04),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU DIREKTORA UPRAVE

ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA

I

Novici Antiću prestaje rad na položaju direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa, zbog podnošenja pismene ostavke – od 26. septembra 2012. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6415/2012

U Beogradu, 26. septembra 2012. godine,

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 7. Odluke o Upravi za zajedničke poslove republičkih organa („Službeni glasnik RS”, br. 67/91, 79/02 i 13/04), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA

I

Postavlja se Zoran Trninić za direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6417/2012

U Beogradu, 26. septembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE,

NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

I

Postavlja se Zoran Tubić za pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – Sektor za finansije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6403/2012

U Beogradu, 26. septembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE I NAUKE

I

Bojani Mitrović prestaje rad na položaju pomoćnika ministra prosvete i nauke – Sektor za finansije, zbog stupanja na funkciju u državnom organu – od 24. septembra 2012. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6404/2012

U Beogradu, 26. septembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE I NAUKE

I

Zoranu Trniniću prestaje rad na položaju pomoćnika ministra prosvete i nauke – Sektor za investicije i učenički i studentski standard i javne nabavke, zbog stupanja na funkciju u državnom organu – od 26. septembra 2012. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6409/2012

U Beogradu, 26. septembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 8. Sporazuma o pitanjima sukcesije („Službeni list SRJ-Međunarodni ugovori”, broj 6/02), člana 21. Sporazuma između Republike Srbije i Republike Crne Gore o regulisanju članstva u međunarodnim finansijskim organizacijama i razgraničenju finansijskih prava i obaveza („Službeni glasnik RS”, broj 64/06) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU OVLAŠĆENOG PREDSTAVNIKA REPUBLIKE SRBIJE U MEŠOVITOM KOMITETU ZA RASPODELU FINANSIJSKE AKTIVE I PASIVE BIVŠE SFRJ IZ ANEKSA C

SPORAZUMA O PITANJIMA SUKCESIJE

I

Razrešava se dr Zoran Ćirović dužnosti ovlašćenog predstavnika Republike Srbije u mešovitom Komitetu za raspodelu finansijske aktive i pasive bivše SFRJ iz Aneksa C Sporazuma o pitanjima sukcesije.

II

Imenuje se mr Mlađan Dinkić, ministar finansija i privrede, za ovlašćenog predstavnika Republike Srbije u mešovitom Komitetu za raspodelu finansijske aktive i pasive bivše SFRJ iz Aneksa C Sporazuma o pitanjima sukcesije.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6423/2012

U Beogradu, 26. septembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Ostavite komentar