18. sednica Vlade Republike Srbije, 20. septembar 2012. godine

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU KULTURE I INFORMISANJA

I

Postavlja se Gordana Predić za državnog sekretara u Ministarstvu kulture i informisanja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6124/2012

U Beogradu, 20. septembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA

U MINISTARSTVU SAOBRAĆAJA

I

Postavlja se Dušan Rafailović za državnog sekretara u Ministarstvu saobraćaja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6104/2012

U Beogradu, 20. septembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DIREKTORA DIREKCIJE ZA UPRAVLJANJE ODUZETOM IMOVINOM U MINISTARSTVU PRAVDE

I DRŽAVNE UPRAVE

I

Postavlja se Biljana Pavlović za direktora Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom u Ministarstvu pravde i državne uprave.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5926/2012

U Beogradu, 20. septembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 5. stav 1. Uredbe o Kancelariji za ljudska i manjinska prava („Službeni glasnik RS”, broj 75/12), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE

ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA

I

Postavlja se dr Suzana Paunović za pomoćnika direktora Kancelarije za ljudska i manjinska prava – Sektor za opšte poslove, međunarodnu saradnju i projekte.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6082/2012

U Beogradu, 20. septembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 34. stav 3. i člana 82. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

„FILMSKIH NOVOSTIˮ BEOGRAD

I

Razrešava se Vera Ninić Kujundžić dužnosti vršioca dužnosti direktora „Filmskih novostiˮ Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6016/2012

U Beogradu, 20. septembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 37. stav 1. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

REPUBLIČKE USTANOVE FILMSKE NOVOSTI

I

Imenuje se Vladimir Tomčić za vršioca dužnosti direktora Republičke ustanove Filmske novosti.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6017/2012

U Beogradu, 20. septembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 15. stav 2. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 72/09 i 52/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA ZA STRUČNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH

I

Razrešavaju se dužnosti člana Saveta za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih:

1. Veselin Jevrosimović,

2. Branislav Grujić,

3. Miloš Nenezić.

II

U Savet za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih imenuju se za članove:

1. prof. dr Valentin Kuleto, direktor Visoke škole strukovnih studija za informacione tehnologije i Srednje škole za informacione tehnologije,

2. prof. dr Radomir Radovanović, redovni profesor Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu,

3. Svetlana Budimčević, diplomirani pravnik iz Beograda.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6042/2012

U Beogradu, 20. septembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11 i 37/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I ODREĐIVANJU PROJEKTNOG ADMINISTRATORA

U JEDINICI ZA FIDUCIJARNE USLUGE ZA PROJEKAT

„PRUŽANJE UNAPREĐENIH USLUGA NA LOKALNOM NIVOUˮ

I

Razrešava se dr Tinde Kovač Cerović dužnosti projektnog administratora u Jedinici za fiducijarne usluge za Projekat „Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivouˮ.

II

Određuje se Vesna Fila za projektnog administratora u Jedinici za fiducijarne usluge za Projekat „Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivouˮ.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6135/2012

U Beogradu, 20. septembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 20. stav 1. Zakona o azilu („Službeni glasnik RS”, broj 109/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA AZIL

I

Razrešavaju se dužnosti u Komisiji za azil:

1. Jovo Puletić, predsednik,

2. Predrag Zlatić, član,

3. Mirjana Kecman, član,

4. Slavica Stišović, član,

5. Bojan Anđelković, član,

6. dr Vladimir Đurić, član,

7. Nataša Gudović, član,

8. Rade Drobac, član,

9. Jovan Ćosić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6140/2012

U Beogradu, 20. septembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 20. stav 1. Zakona o azilu („Službeni glasnik RS”, broj 109/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA AZIL

I

U Komisiju za azil imenuju se:

1. za predsednika:

– Jovo Puletić, dipl. pravnik, pomoćnik načelnika Uprave granične policije u Ministarstvu unutrašnjih poslova;

2. za članove:

1) Mirjana Kecman, dipl. pravnik, samostalni savetnik u Republičkom sekretarijatu za zakonodavstvo,

2) Slavica Stišović, dipl. pravnik, viši savetnik u Ministarstvu pravde i državne uprave,

3) Bojan Anđelković, dipl. pravnik, direktor Sektora za opšte poslove u Preduzeću za telekomunikacije „Telekom Srbijaˮ akcionarsko društvo, Beograd,

4) dr Vladimir Đurić, dipl. pravnik, naučni saradnik u Institutu za uporedno pravo u Beogradu,

5) Nataša Gudović, dipl. pravnik, viši savetnik u Ministarstvu zdravlja,

6) Rade Drobac, dipl. pravnik, načelnik Odeljenja za migracionu politiku, dijasporu i socijalne sporazume u Ministarstvu spoljnih poslova,

7) Jovan Ćosić, dipl. pravnik, viši savetnik u Ministarstvu pravde i državne uprave,

8) doc. dr Ivana Krstić, dipl. pravnik, docent Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6141/2012

U Beogradu, 20. septembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 7. stav 2. Odluke o osnivanju Kriminalističko-policijske akademije („Službeni glasnik RS”, broj 58/06) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA

KRIMINALISTIČKO-POLICIJSKE AKADEMIJE

I

Razrešavaju se dužnosti člana Saveta Kriminalističko-policijske akademije predstavnici osnivača:

1. Zorana Vlatković,

2. Željko Kojić,

3. Božidar Otašević.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6161/2012

U Beogradu, 20. septembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 7. stav 2. Odluke o osnivanju Kriminalističko-policijske akademije („Službeni glasnik RS”, broj 58/06) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA

KRIMINALISTIČKO-POLICIJSKE AKADEMIJE

I

Za članove Saveta Kriminalističko-policijske akademije, predstavnike osnivača, imenuju se:

1. Zorana Vlatković, savetnik ministra unutrašnjih poslova,

2. Željko Kojić, pomoćnik ministra unutrašnjih poslova,

3. Božidar Otašević, zamenik načelnika Uprave za stručno obrazovanje, osposobljavanje, usavršavanje i nauku u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6087/2012

U Beogradu, 20. septembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10 i 57/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

INSTITUTA ZA NEONATOLOGIJU

I

Razrešava se doc. dr sci. med. Nenad Ivančević dužnosti člana Upravnog odbora Instituta za neonatologiju, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6139/2012

U Beogradu, 20. septembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10 i 57/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

INSTITUTA ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU SRBIJE

I

Razrešava se prof. dr Vladimir Đukić dužnosti člana Upravnog odbora Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6138/2012

U Beogradu, 20. septembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA UPRAVE ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA U MINISTARSTVU ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA, DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU

I

Razrešava se Nenad Đurđević dužnosti direktora Uprave za ljudska i manjinska prava u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6160/2012

U Beogradu, 20. septembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 5. stav 1. Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Veća ministara Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovoriˮ, broj 105/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA

ZAJEDNIČKE KOMISIJE ZA EKONOMSKU SARADNJU

SA BOSNOM I HERCEGOVINOM

I

Konstatuje se da je Nebojši Ćiriću prestala dužnost predsednika srpskog dela Zajedničke komisije za ekonomsku saradnju sa Bosnom i Hercegovinom 27. jula 2012. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6180/2012

U Beogradu, 20. septembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 5. stav 1. Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Veća ministara Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovoriˮ, broj 105/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA ZAJEDNIČKE KOMISIJE ZA EKONOMSKU SARADNJU SA BOSNOM I HERCEGOVINOM

I

Imenuje se dr Rasim Ljajić, potpredsednik Vlade i ministar spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, za predsednika srpskog dela Zajedničke komisije za ekonomsku saradnju sa Bosnom i Hercegovinom.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6182/2012

U Beogradu, 20. septembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 13. Dugoročnog sporazuma o trgovini i ekonomskoj saradnji između Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Republike Egipta („Službeni list FNRJ”, broj 3/58) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE JUGOSLOVENSKO-EGIPATSKE KOMISIJE

I

Konstatuje se da je dr Jovanu Krkobabiću prestala dužnost predsednika srpskog dela Mešovite jugoslovensko-egipatske komisije 27. jula 2012. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6179/2012

U Beogradu, 20. septembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 13. Dugoročnog sporazuma o trgovini i ekonomskoj saradnji između Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Republike Egipta („Službeni list FNRJ”, broj 3/58) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE JUGOSLOVENSKO-EGIPATSKE KOMISIJE

I

Imenuje se Goran Knežević, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, za predsednika srpskog dela Mešovite jugoslovensko-egipatske komisije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6181/2012

U Beogradu, 20. septembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 18. stav 1. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za prenos električne energije i upravljanje prenosnim sistemom („Službeni glasnik RS”, br. 12/05 i 58/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU GENERALNOG DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA „ELEKTROMREŽA SRBIJE”, BEOGRAD

I

Razrešava se dr Miloš Milanković dužnosti generalnog direktora Javnog preduzeća „Elektromreža Srbije”, Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6206/2012

U Beogradu, 20. septembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 14. stav 3. Zakona o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa („Službeni glasnik RS”, br. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05 – ispravka i 123/07 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI GENERALNOG DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA „ELEKTROMREŽA SRBIJE”, BEOGRAD

I

Imenuje se Nikola Petrović za vršioca dužnosti generalnog direktora Javnog preduzeća „Elektromreža Srbije”, Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6207/2012

U Beogradu, 20. septembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 16. stav 1. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za transport nafte naftovodima i transport derivata nafte produktovodima („Službeni glasnik RS”, br. 60/05, 83/05 i 37/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU GENERALNOG DIREKTORA

JAVNOG PREDUZEĆA „TRANSNAFTA”

I

Razrešava se Srđan Mihajlović dužnosti generalnog direktora Javnog preduzeća „Transnafta”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6209/2012

U Beogradu, 20. septembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 14. stav 3. Zakona o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa („Službeni glasnik RS”, br. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05 – ispravka i 123/07 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI GENERALNOG DIREKTORA

JAVNOG PREDUZEĆA „TRANSNAFTA”

I

Imenuje se Miloš Tomić za vršioca dužnosti generalnog direktora Javnog preduzeća „Transnafta”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6210/2012

U Beogradu, 20. septembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Postavlja se Senad Mahmutović za državnog sekretara u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6213/2012

U Beogradu, 20. septembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 14. stav 3. Zakona o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa („Službeni glasnik RS”, br. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05 – ispravka i 123/07 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI GENERALNOG DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA PTT SAOBRAĆAJA „SRBIJA”

I

Razrešava se Goran Ćirić dužnosti vršioca dužnosti generalnog direktora Javnog preduzeća PTT saobraćaja „Srbija”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5796/2012

U Beogradu, 20. septembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 14. stav 1. Zakona o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa („Službeni glasnik RS”, br. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05 – ispravka i 123/07 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU GENERALNOG DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA PTT SAOBRAĆAJA „SRBIJA”

I

Imenuje se Milan Krkobabić za generalnog direktora Javnog preduzeća PTT saobraćaja „Srbija”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5797/2012-1

U Beogradu, 20. septembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Ostavite komentar