20. sednica Vlade Republike Srbije, 1. decembar 2016. godine

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU

POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

I

Postavlja se Velimir Stanojević za državnog sekretara u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11509/2016

U Beogradu, 1. decembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU

DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

I

Postavlja se Bojan Stević za državnog sekretara u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11531/2016

U Beogradu, 1. decembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 58. stav 1. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA STUDENTSKOG

CENTRA ČAČAK

I

Razrešava se Dragan Jovović dužnosti vršioca dužnosti direktora Studentskog centra Čačak.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11512/2016

U Beogradu, 1. decembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 54. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU DIREKTORA STUDENTSKOG CENTRA ČAČAK

I

Imenuje se Dragan Jovović za direktora Studentskog centra Čačak.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-11513/2016

U Beogradu, 1. decembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 48. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

STUDENTSKOG CENTRA UŽICE

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Studentskog centra Užice:

1. Ilija Urošević, predsednik,

2. Dušan Starčević, član,

3. Miroslav Đokić, član,

4. Dragan Katić, član,

5. Snežana Petrović, član,

6. Jela Pavlović, član,

7. Mirjana Kostić, član,

8. Slobodan Jovanović, član,

9. Mihajlo Todosijević, član,

10. Sretko Jerinić, član,

11. Marija Stevanović, član,

12. Ivan Pavlović, član,

13. dr Vidan Nikolić, član,

14. mr Olivera Marković, član,

15. Ljiljana Knežević, član,

16. Zorica Arsenijević, član,

17. Radivoje Žunić, član,

18. Sreten Brković, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11514/2016

U Beogradu, 1. decembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 48. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

STUDENTSKOG CENTRA UŽICE

I

U Upravni odbor Studentskog centra Užice imenuju se:

1) za predsednika:

– Slaviša Dimitrijević, dipl. mašinski inženjer;

2) za članove:

predstavnici osnivača:

(1) Miodrag Nikolić, nastavnik fizičkog vaspitanja,

(2) Milka Protić, dipl. pravnik,

(3) Dejan Savić, master inženjer mehatronike;

predstavnik univerziteta:

(1) dr Milomir Erić, docent na Učiteljskom fakultetu u Užicu;

predstavnici studenata:

(1) Miloš Popović, student Učiteljskog fakulteta u Užicu,

(2) Mira Žunić, student Visoke poslovno tehničke škole u Užicu;

predstavnici zaposlenih u ustanovi:

(1) Snežana Petrović Bičanić, dipl. ekonomista,

(2) Sreten Brković, konobar.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11516/2016

U Beogradu, 1. decembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Ostavite komentar