200. sednica Vlade Republike Srbije, 24. decembar 2009. godine

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA ZA TELEKOMUNIKACIJE

I INFORMACIONO DRUŠTVO

I

Razrešava se Jelena Surčulija dužnosti pomoćnika ministra za telekomunikacije i informaciono društvo – Sektor za međunarodnu saradnju, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8523/2009

U Beogradu, 24. decembra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 11. stav 1. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05-ispravka), tačke 12. Odluke o osnivanju Agencije za bezbednost saobraćaja („Službeni glasnik RS”, broj 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PRIVREMENOG DIREKTORA

AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA

I

Imenuje se Stojadin Jovanović za privremenog direktora Agencije za bezbednost saobraćaja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8189/2009

U Beogradu, 24. decembra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05 i 72/09-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA INSTITUTA ZA PREVENCIJU, LEČENjE

I REHABILITACIJU REUMATSKIH I KARDIOVASKULARNIH BOLESTI „NIŠKA BANjA”, NIŠKA BANjA

I

Razrešava se prof. dr Aleksandar Dimić dužnosti direktora Instituta za prevenciju, lečenje i rehabilitaciju reumatskih i kardiovaskularnih bolesti „Niška Banja”, Niška Banja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8504/2009

U Beogradu, 24. decembra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05 i 72/09-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA INSTITUTA ZA LEČENjE I REHABILITACIJU „NIŠKA BANjA”, NIŠ

I

Imenuje se prof. dr Aleksandar Dimić za direktora Instituta za lečenje i rehabilitaciju „Niška Banja”, Niš.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8505/2009

U Beogradu, 24. decembra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 400a stav 1. Zakona o preduzećima („Službeni list SRJ”, br. 29/96, 33/96-ispravka, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01-SUS i 36/02 i „Službeni glasnik RS”, broj 125/04-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSTAVNIKA DRUŠTVENOG KAPITALA

U SKUPŠTINI DP „BEOGRADSKI SAJAM”

I

U Skupštinu DP „Beogradski sajam” imenuju se za predstavnike društvenog kapitala izvan preduzeća:

1. Ivana Marković, dipl. pravnik iz Beograda;

2. Zoran Terzić, dipl. inž. organizacionih nauka iz Užica;

3. Zvonko Filipović iz Beograda.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8572/2009

U Beogradu, 24. decembra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 400a stav 1. Zakona o preduzećima („Službeni list SRJ”, br. 29/96, 33/96-ispravka, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01-SUS i 36/02 i „Službeni glasnik RS”, broj 125/04-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSTAVNIKA DRUŠTVENOG KAPITALA

U UPRAVNOM ODBORU DP „BEOGRADSKI SAJAM”

I

U Upravni odbor DP „Beogradski sajam” imenuju se za predstavnike društvenog kapitala izvan preduzeća:

1. Vlastimir Bađević, doktor stomatologije iz Zaječara;

2. Marko Kronja, dipl. menadžer internacionalnog biznisa iz Beograda;

3. Dušan Đaković, inženjer organizacije rada iz Beogrda;

4. Čedomir Petković, doktor medicine iz Aleksandrovca;

5. Miloš Anđić, dipl. pravnik iz Beograda.

II

Konstatuje se da je Vlastimiru Bađeviću prestala dužnost predsednika, a Čedomiru Petkoviću, Zoranu Terziću i Marku Kronji dužnost člana Odbora DP „Beogradski sajam”.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8573/2009

U Beogradu, 24. decembra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 400a stav 1. Zakona o preduzećima („Službeni list SRJ”, br. 29/96, 33/96-ispravka, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01-SUS i 36/02 i „Službeni glasnik RS”, broj 125/04-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU PREDSTAVNIKA DRUŠTVENOG KAPITALA U UPRAVNOM ODBORU KOMPANIJE „INTERNACIONAL CG” ZA MEĐUNARODNU I UNUTRAŠNjU TRGOVINU, HOTELIJERSTVO, UGOSTITELjSTVO I VAZDUŠNI SAOBRAĆAJ DP, BEOGRAD

– U RESTRUKTURIRANjU

I

Razrešava se Goran Jakšić dužnosti predstavnika društvenog kapitala izvan preduzeća u Upravnom odboru Kompanije „Internacional CG” za međunarodnu i unutrašnju trgovinu, hotelijerstvo, ugostiteljstvo i vazdušni saobraćaj DP, Beograd – u restrukturiranju, na lični zahtev.

II

U Upravni odbor Kompanije „Internacional CG” za međunarodnu i unutrašnju trgovinu, hotelijerstvo, ugostiteljstvo i vazdušni saobraćaj DP, Beograd – u restrukturiranju, za predstavnika društvenog kapitala izvan preduzeća imenuje se Svetlana Stojković, dipl. ekonomista, samostalni savetnik u Ministarstvu za Nacionalni investicioni plan.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8409/2009

U Beogradu, 24. decembra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 98. stav 1. i člana 108. stav 1. Zakona o prekršajima („Službeni glasnik SRS”, broj 44/89 i „Službeni glasnik RS”, br. 21/90, 11/92, 6/93-US, 20/93, 53/93, 67/93-dr. zakon, 28/94, 16/97-dr. zakon, 37/97-US, 36/98, 44/98, 65/01-SUS, 55/04 i 101/05-dr. zakon), člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), a u vezi sa članom 2. i članom 6. stav 2. Ustavnog zakona za sprovođenje Ustava Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 98/06),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI SUDIJE

OPŠTINSKOG ORGANA ZA PREKRŠAJE U BARAJEVU

I

Bratislavu Milivojeviću prestaje dužnost sudije Opštinskog organa za prekršaje u Barajevu sa 17. decembrom 2009. godine, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8425/2009

U Beogradu, 24. decembra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 98. stav 1. i člana 108. Zakona o prekršajima („Službeni glasnik SRS”, broj 44/89 i „Službeni glasnik RS”, br. 21/90, 11/92, 6/93-US, 20/93, 53/93, 67/93-dr. zakon, 28/94, 16/97-dr. zakon, 37/97-US, 36/98, 44/98, 65/01-SUS, 55/04 i 101/05-dr. zakon), člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), a u vezi sa članom 2. i članom 6. stav 2. Ustavnog zakona za sprovođenje Ustava Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 98/06),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI SUDIJE

OPŠTINSKOG ORGANA ZA PREKRŠAJE U BAČKOJ PALANCI

I

Dragica Savić razrešava se dužnosti sudije Opštinskog organa za prekršaje u Bačkoj Palanci sa 29. novembrom 2009. godine, zbog odlaska u invalidsku penziju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8631/2009

U Beogradu, 24. decembra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA

ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANjA

I

Razrešava se Aleksandra Damnjanović Petrović dužnosti pomoćnika ministra životne sredine i prostornog planiranja – Sektor za građevinarstvo, investicije i građevinsko zemljište, zbog postavljenja na položaj pomoćnika ministra životne sredine i prostornog planiranja – Sektor za građevinarstvo, investicije i građevinsko zemljište.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8608/2009

U Beogradu, 24. decembra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA

ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANjA

I

Postavlja se Aleksandra Damnjanović Petrović na položaj pomoćnika ministra životne sredine i prostornog planiranja – Sektor za građevinarstvo, investicije i građevinsko zemljište, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8609/2009

U Beogradu, 24. decembra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU SEKRETARA MINISTARSTVA

ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANjA

I

Razrešava se Verica Noveski dužnosti sekretara Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja, zbog postavljenja na položaj sekretara Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8606/2009

U Beogradu, 24. decembra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ SEKRETARA MINISTARSTVA

ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANjA

I

Postavlja se Verica Noveski na položaj sekretara Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8607/2009

U Beogradu, 24. decembra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 14. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za upravljanje aerodromom u Beogradu i obavljanje aerodromskih usluga („Službeni glasnik RS”, br. 129/04 i 73/06) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU GENERALNOG DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA AERODROM „NIKOLA TESLA”

I

Imenuje se prof. dr Velimir Radosavljević za generalnog direktora Javnog preduzeća Aerodrom „Nikola Tesla”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8646/2009

U Beogradu, 24. decembra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 12. stav 2. Zakona o Agenciji za privatizaciju („Službeni glasnik RS”, br. 38/01 i 135/04) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Agencije za privatizaciju:

1. Radmilo Milošević, predsednik;

2. Veselin Jovićević, član;

3. Vesko Perić, član;

4. Jožef Kasa, član;

5. Nermin Bejtović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8682/2009

U Beogradu, 24. decembra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić Na osnovu člana 16. stav 2, a u vezi sa članom 58. stav 3. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05-ispravka) i članom 12. stav 2. Zakona o Agenciji za privatizaciju („Službeni glasnik RS”, br. 38/01 i 135/04) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU

I

U Upravni odbor Agencije za privatizaciju imenuju se:

1. za predsednika:

– Nenad Mijailović, dipl. ekonomista iz Beograda;

2. za članove:

1) Miodrag Milošević, dipl. inženjer elektrotehnike iz Beograda;

2) Dragan Nedeljkov, dipl. politikolog iz Zrenjanina;

3) Milomir Cvetković, dipl. menadžer iz Užica;

4) Velizar Đerić, dipl. ekonomista iz Beograda.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8681/2009

U Beogradu, 24. decembra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Ostavite komentar