215. sednica Vlade Republike Srbije, 8. april 2016. godine

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA

TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

I

Razrešava se Jovan Stojić dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija – Sektor za normativne i upravne poslove sa 29. martom 2016. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3610/2016

U Beogradu, 8. aprila 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

I

Postavlja se Jovan Stojić za vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija – Sektor za normativne, upravne i poslove evropskih integracija od 30. marta 2016. godine, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3614/2016

U Beogradu, 8. aprila 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14), a u vezi sa članom 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU DIREKTORA DIREKCIJE

ZA MERE I DRAGOCENE METALE U MINISTARSTVU PRIVREDE

I

Mr Vidi Živković prestaje rad na položaju direktora Direkcije za mere i dragocene metale u Ministarstvu privrede, zbog proteka vremena na koje je postavljena na položaj – 3. februara 2016. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3711/2016

U Beogradu, 8. aprila 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DIREKCIJE

ZA MERE I DRAGOCENE METALE U MINISTARSTVU PRIVREDE

I

Postavlja se mr Vida Živković za vršioca dužnosti direktora Direkcije za mere i dragocene metale u Ministarstvu privrede od 4. februara 2016. godine, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3706/2016

U Beogradu, 8. aprila 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14), a u vezi sa članom 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA DIREKCIJE

ZA MERE I DRAGOCENE METALE U MINISTARSTVU PRIVREDE

I

Borisu Laštru prestaje rad na položaju pomoćnika direktora Direkcije za mere i dragocene metale – Sektor za razvoj metrologije u Ministarstvu privrede, zbog proteka vremena na koje je postavljen na položaj – 3. februara 2016. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3708/2016

U Beogradu, 8. aprila 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA DIREKCIJE ZA MERE I DRAGOCENE METALE U MINISTARSTVU PRIVREDE

I

Postavlja se Boris Laštro za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Direkcije za mere i dragocene metale – Sektor za razvoj metrologije u Ministarstvu privrede od 4. februara 2016. godine, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3704/2016

U Beogradu, 8. aprila 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14), a u vezi sa članom 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA DIREKCIJE

ZA MERE I DRAGOCENE METALE U MINISTARSTVU PRIVREDE

I

Luciji Dujović prestaje rad na položaju pomoćnika direktora Direkcije za mere i dragocene metale – Sektor za kontrolu i nadzor u Ministarstvu privrede, zbog proteka vremena na koje je postavljena na položaj – 3. februara 2016. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3709/2016

U Beogradu, 8. aprila 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA DIREKCIJE ZA MERE I DRAGOCENE METALE U MINISTARSTVU PRIVREDE

I

Postavlja se Lucija Dujović za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Direkcije za mere i dragocene metale – Sektor za kontrolu i nadzor u Ministarstvu privrede od 4. februara 2016. godine, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3705/2016

U Beogradu, 8. aprila 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja se Branka Sarić za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave ‒ Sektor za poreskopravne poslove i koordinaciju u Ministarstvu finansija od 7. aprila 2016. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3737/2016

U Beogradu, 8. aprila 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14), a u vezi sa članom 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU

I

Zoranu Jančiću prestaje rad na položaju pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku – Sektor statistike stanovništva i prikupljanja podataka na terenu, zbog proteka vremena na koje je postavljen na položaj – 24. marta 2016. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3644/2016

U Beogradu, 8. aprila 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU

I

Postavlja se Zoran Jančić za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku – Sektor statistike stanovništva i prikupljanja podataka na terenu od 25. marta 2016. godine, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3646/2016

U Beogradu, 8. aprila 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14), a u vezi sa članom 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU

I

Mr Andri Milojiću prestaje rad na položaju pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku – Sektor za nacionalne račune, cene i poljoprivredu, zbog proteka vremena na koje je postavljen na položaj – 24. marta 2016. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3651/2016

U Beogradu, 8. aprila 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU

I

Postavlja se mr Andra Milojić za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku – Sektor za nacionalne račune, cene i poljoprivredu od 25. marta 2016. godine, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3652/2016

U Beogradu, 8. aprila 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14), a u vezi sa članom 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU

I

Slavku Kapuranu prestaje rad na položaju pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku – Sektor za evropske integracije, međunarodnu saradnju i projekte, zbog proteka vremena na koje je postavljen na položaj – 24. marta 2016. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3636/2016

U Beogradu, 8. aprila 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU

I

Postavlja se Slavko Kapuran za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku – Sektor za evropske integracije, međunarodnu saradnju i projekte od 25. marta 2016. godine, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3637/2016

U Beogradu, 8. aprila 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14), a u vezi sa članom 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU

I

Miroslavu Jankoviću prestaje rad na položaju pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku – Sektor poslovnih statistika, zbog proteka vremena na koje je postavljen na položaj – 24. marta 2016. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3647/2016

U Beogradu, 8. aprila 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU

I

Postavlja se Miroslav Janković za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku – Sektor poslovnih statistika od 25. marta 2016. godine, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3649/2016

U Beogradu, 8. aprila 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14), a u vezi sa članom 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU

I

Branku Jirečeku prestaje rad na položaju pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku – Sektor za informaciono-komunikacione tehnologije i publicistiku, zbog proteka vremena na koje je postavljen na položaj – 24. marta 2016. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3638/2016

U Beogradu, 8. aprila 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU

I

Postavlja se Branko Jireček za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku – Sektor za informaciono-komunikacione tehnologije i publicistiku od 25. marta 2016. godine, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3639/2016

U Beogradu, 8. aprila 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14), a u vezi sa članom 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU

I

Zvonimiru Pavloviću prestaje rad na položaju pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku – Sektor statistike za područnu jedinicu za Autonomnu Pokrajinu Vojvodina sa sedištem u Novom Sadu, zbog proteka vremena na koje je postavljen na položaj – 24. marta 2016. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3641/2016

U Beogradu, 8. aprila 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU

I

Postavlja se Zvonimir Pavlović za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku – Sektor statistike za područnu jedinicu za Autonomnu Pokrajinu Vojvodina sa sedištem u Novom Sadu od 25. marta 2016. godine, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3642/2016

U Beogradu, 8. aprila 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 7. stav 1. Uredbe o Upravi za zajedničke poslove republičkih organa („Službeni glasnik RSˮ, broj 63/13), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA

UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA

I

Postavlja se Nebojša Ilić za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa – Sektor za reprezentativne objekte i birotehničke poslove od 22. marta 2016. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1432/2016

U Beogradu, 8. aprila 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon, 93/14, 96/15 i 106/15) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

KLINIČKOG CENTRA KRAGUJEVAC

I

Razrešava se prof. dr Predrag Sazdanović dužnosti vršioca dužnosti direktora Kliničkog centra Kragujevac.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3862/2016

U Beogradu, 8. aprila 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon, 93/14, 96/15 i 106/15) i člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

KLINIČKOG CENTRA KRAGUJEVAC

I

Imenuje se prof. dr Predrag Sazdanović za vršioca dužnosti direktora Kliničkog centra Kragujevac.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3864/2016

U Beogradu, 8. aprila 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon, 93/14, 96/15 i 106/15) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA

ZA LEČENJE I REHABILITACIJUNIŠKA BANJA”, NIŠ

I

Razrešavaju se dužnosti člana Upravnog odbora Instituta za lečenje i rehabilitaciju „Niška banja”, Niš:

1. mr ph. Saša Ignjatović,

2. dr Goran Danković.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3866/2016

U Beogradu, 8. aprila 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon, 93/14, 96/15 i 106/15) i člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA LEČENJE I REHABILITACIJUNIŠKA BANJA”, NIŠ

I

U Upravni odbor Instituta za lečenje i rehabilitaciju „Niška banja”, Niš imenuju se za vršioce dužnosti članova:

1. dr Ljubomir Dinić, lekar specijalista urolog, subspecijalista onkolog, Klinički centar Niš,

2. Ana Stanković, dipl. ekonomista, Magic Pro doo, Niš.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3868/2016

U Beogradu, 8. aprila 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 48. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13) i člana 17. st. 1. i 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANA I IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA UPRAVNOG ODBORA STUDENTSKOG CENTRABEOGRADU BEOGRADU

I

Razrešava se Milan Lučić dužnosti člana Upravnog odbora Studentskog centra „Beograd” u Beogradu, na lični zahtev, predstavnik osnivača.

II

Imenuje se Miloš Nikić, dipl. menadžer iz Beograda, za vršioca dužnosti člana Upravnog odbora Studentskog centra „Beograd” u Beogradu, predstavnik osnivača.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-3718/2016

U Beogradu, 8. aprila 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 48. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13) i člana 17. st. 1. i 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANA I IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLAJELICA MILOVANOVIĆU BEOGRADU

I

Razrešava se Maja Petrović dužnosti člana Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola „Jelica Milovanović” u Beogradu, na lični zahtev, predstavnik osnivača.

II

Imenuje se Predrag Đurić, student iz Beograda, za vršioca dužnosti člana Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola „Jelica Milovanović” u Beogradu, predstavnik osnivača.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-3716/2016

U Beogradu, 8. aprila 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 28. stav 3. Odluke o izmenama i dopunama osnivačkog akta Instituta za standardizaciju Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 93/15 i 27/16) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Instituta za standardizaciju Srbije:

1. Vladimir Vukašinović, predsednik,

2. dr Mirko Đapić, član,

3. dr Zlatomir Živanović, član,

4. dr Miloš Jelić, član,

5. Lela Tasić, član,

6. Aleksandar Stefanović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3885/2016

U Beogradu, 8. aprila 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 28. stav 3. Odluke o izmenama i dopunama osnivačkog akta Instituta za standardizaciju Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 93/15 i 27/16) i člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA I VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA

ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE

I

U Upravni odbor Instituta za standardizaciju Srbije imenuju se:

1) za vršioca dužnosti predsednika:

– Dušan Rafailović, gradski sekretar za saobraćaj;

2) za vršioce dužnosti članova:

(1) dr Miloš Jelić, zamenik generalnog direktora Instituta „Kirilo Savić”,

(2) dr Zlatomir Živanović, viši naučni saradnik Instituta za nauklearne nauke „Vinča” u Beogradu,

(3) Lela Tasić, menadžer za kvalitet i bezbednost roba i usluga, Asocijacija potrošača Srbije, Novi Sad,

(4) Aleksandar Stefanović, vodeći inženjer standardizacije u Odeljenju za mašinstvo, Institut za standardizaciju Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3887/2016

U Beogradu, 8. aprila 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka), a u vezi sa tačkom 8. stav 2. Odluke o osnivanju Republičke agencije za stanovanje („Službeni glasnik RS”, broj 56/11) i člana 17. st. 1. i 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANA I IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA UPRAVNOG ODBORA REPUBLIČKE AGENCIJE ZA STANOVANJE

I

Razrešava se Bojan Stanić dužnosti člana Upravnog odbora Republičke agencije za stanovanje, na lični zahtev.

II

Imenuje se Dragana Uzelac, master inženjer arhitekture iz Beograda, za vršioca dužnosti člana Upravnog odbora Republičke agencije za stanovanje.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-72/2016-1

U Beogradu, 8. aprila 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Ostavite komentar