Uredba o izmeni i dopunama Uredbe o cenama usluga koje vrši Agencija za bezbednost saobraćaja

Na osnovu člana 10. stav 2. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima („Službeni glasnik RS”, br. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – US, 55/14, 96/15 – dr. zakon i 9/16 – US) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENI I DOPUNAMA UREDBE

O CENAMA USLUGA KOJE VRŠI AGENCIJA

ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA

Član 1.

U Uredbi o cenama usluga koje vrši Agencija za bezbednost saobraćaja („Službeni glasnik RS”, broj 121/12), u članu 5. stav 1. na kraju tabele dodaje se red koji glasi:

„ Priključna vozila za traktor (vrste R) 13.000,00 6.500,00 13.000,00 6.500,00 ”

Član 2.

U članu 9. stav 3. posle reči: „izdavanja/produženja” dodaje se reč: „/izmene”.

Posle stava 4. dodaje se stav 5. koji glasi:

„Cena usluga utvrđivanja ispunjenosti uslova za izmenu dozvole radionice za tahografe iznosi 80.000,00 dinara”.

Član 3.

Naslov iznad člana 10. menja se i glasi:

„Cena usluga u vezi sa polaganjem ispita za tehničara iz oblasti poznavanja, ispitivanja i ugradnje tahografa i prisustvom seminaru unapređenja znanja za tehničara u radionici za tahografe”.

Član 4.

U članu 10. posle stava 3. dodaje se stav 4. koji glasi:

„Cena usluga prisustva seminaru unapređenja znanja za tehničara u radionici za tahografe iznosi 10.000,00 dinara.”

Član 5.

U članu 18. posle stava 7. dodaje se stav 8. koji glasi:

„Izuzetno, cena usluga obrade dokumentacije za ispitivanje vozila iz stava 4. ovog člana ne plaća se prilikom ispitivanja:

1) prepravke vozila ugradnjom/izgradnjom uređaja i opreme za pogon vozila na tečni naftni gas;

2) prepravke vozila ugradnjom uređaja za spajanje vučnog i priključnog vozila;

3) prepravke vozila izgradnjom duplih komandi;

4) prepravke vozila ugradnjom uređaja (komandi) za upravljanje vozilom lica sa invaliditetom;

5) prepravke vozila naknadnim presvlačenjem stakala vozila unutrašnjom plastičnom prevlakom;

6) vozila za koja nisu poznati ili su pogrešno upisani tehnički podaci u saobraćajnoj dozvoli;

7) svih vrsta prepravki za koje Agencija ne vrši pregled dokumentacije.”

Član 6.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-4061/2016

U Beogradu, 15. aprila 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Ostavite komentar