Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA DIREKTORA – GLAVNOG UPRAVNOG INSPEKTORA UPRAVNOG INSPEKTORATA U MINISTARSTVU PRAVDE I DRŽAVNE UPRAVE

I

Postavlja se Dragan Mišković za pomoćnika direktora – glavnog upravnog inspektora Upravnog inspektorata u Ministarstvu pravde i državne uprave – Sektor upravne inspekcije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6624/2012

U Beogradu, 4. oktobra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA DIREKTORA – GLAVNOG UPRAVNOG INSPEKTORA UPRAVNOG INSPEKTORATA U MINISTARSTVU PRAVDE I DRŽAVNE UPRAVE

I

Postavlja se Gordana Stanić za pomoćnika direktora – glavnog upravnog inspektora Upravnog inspektorata u Ministarstvu pravde i državne uprave.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6628/2012

U Beogradu, 4. oktobra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA UPRAVE ZA ŠUME U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, TRGOVINE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Razrešava se dr Saša Orlović dužnosti direktora Uprave za šume u Ministarstvu poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6590/2012

U Beogradu, 4. oktobra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA DIREKCIJE ZA NACIONALNE REFERENTNE LABORATORIJE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, TRGOVINE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Razrešava se Uroš Ungurović dužnosti direktora Direkcije za nacionalne referentne laboratorije u Ministarstvu poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6595/2012

U Beogradu, 4. oktobra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA

U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, TRGOVINE, ŠUMARSTVA

I VODOPRIVREDE

I

Razrešava se Dejan Serdar dužnosti direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6485/2012

U Beogradu, 4. oktobra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, TRGOVINE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Razrešava se Vojislav Popović dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja – Sektor za informacione tehnologije u Ministarstvu poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6594/2012

U Beogradu, 4. oktobra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, TRGOVINE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Razrešava se Žarko Radat dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja – Sektor za odobravanje plaćanja podsticaja u Ministarstvu poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6596/2012

U Beogradu, 4. oktobra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, TRGOVINE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Razrešava se Bojan Živadinović dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede – za komunikaciju sa EU Komisijom.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6591/2012

U Beogradu, 4. oktobra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA ZAŠTITU BILJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, TRGOVINE,

ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Razrešava se Dragana Gođevac Obradović dužnosti pomoćnika direktora Uprave za zaštitu bilja za oblast opštih, pravnih, finansijskih i poslova fitosanitarne inspekcije u Ministarstvu poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6593/2012

U Beogradu, 4. oktobra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA U MINISTARSTVU ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA, DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU

I

Razrešava se Sanja Milićev dužnosti pomoćnika direktora Uprave za ljudska i manjinska prava u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu – Sektor za opšte pravne poslove i projekte.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6608/2012

U Beogradu, 4. oktobra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 34. stav 3. i člana 82. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

O RAZREŠENJU DIREKTORA NARODNOG POZORIŠTA U BEOGRADU

I

Razrešava se Božidar Đurović dužnosti direktora Narodnog pozorišta u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6514/2012

U Beogradu, 4. oktobra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 37. stav 1. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

NARODNOG POZORIŠTA U BEOGRADU

I

Imenuje se Dejan Savić za vršioca dužnosti direktora Narodnog pozorišta u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6515/2012

U Beogradu, 4. oktobra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11 i 37/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTOM IZRADE STRATEGIJE RAZVOJA ENERGETIKE REPUBLIKE SRBIJE ZA PERIOD DO 2025. GODINE SA PROJEKCIJAMA DO 2030. GODINE

I

Razrešavaju se dužnosti u Odboru za upravljanje Projektom izrade Strategije razvoja energetike Republike Srbije za period do 2025. godine sa projekcijama do 2030. godine:

1. Dušan Mrakić, predsednik,

2. Miroslav Spasojević, član,

3. prof. dr Miloš Banjac, član,

4. Zoran Filipović, član,

5. Milutin Prodanović, član,

6. Bojan Kovačić, član,

7. Ljubo Maćić, član.

II

U Odbor za upravljanje Projektom izrade Strategije razvoja energetike Republike Srbije za period do 2025. godine sa projekcijama do 2030. godine imenuju se:

1. za predsednika:

– prof. dr Zorana Mihajlović, ministar energetike, razvoja i zaštite životne sredine,

2. za članove:

1) Dejan Popović, državni sekretar u Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine,

2) Dušan Mrakić, državni sekretar u Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine,

3) Vladan Zdravković, državni sekretar u Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine,

4) Dejan Novaković, državni sekretar u Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine,

5) mr Dejan Trifunović, pomoćnik ministra energetike, razvoja i zaštite životne sredine,

6) prof. dr Petar Stanojević, pomoćnik ministra energetike, razvoja i zaštite životne sredine,

7) Mirjana Filipović, pomoćnik ministra energetike, razvoja i zaštite životne sredine,

8) Leposava Sojić, pomoćnik ministra energetike, razvoja i zaštite životne sredine,

9) Hranislav Stojković, pomoćnik ministra energetike, razvoja i zaštite životne sredine,

10) mr Mirko Grubišić, pomoćnik ministra energetike, razvoja i zaštite životne sredine,

11) Ljubo Maćić, predsednik Saveta Agencije za energetiku Republike Srbije.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6545/2012-1

U Beogradu, 4. oktobra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 15. stav 2. Zakona o zvaničnoj statistici („Službeni glasnik RS”, broj 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA

ZA STATISTIKU REPUBLIKE SRBIJE

I

Razrešavaju se dužnosti člana Saveta za statistiku Republike Srbije:

1. Tamara Nikolić,

2. Jasmina Ivanović.

II

U Savet za statistiku Republike Srbije imenuju se za članove:

1. Jana Vlajković, mlađi savetnik u Ministarstvu omladine i sporta,

2. Danijela Čukić Vlahović, samostalni savetnik u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6517/2012

U Beogradu, 4. oktobra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU ZDRAVLJA

I

Postavlja se dr Miloš Jeftović za državnog sekretara u Ministarstvu zdravlja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6689/2012

U Beogradu, 4. oktobra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA

I

Razrešava se dr Dubravka Šaranović Racić dužnosti pomoćnika ministra zdravlja – Sektor za organizaciju zdravstvene službe i zdravstvenu inspekciju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6693/2012

U Beogradu, 4. oktobra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA

I

Razrešava se Milica Vlašić Koturović dužnosti pomoćnika ministra zdravlja – Sektor za pravne poslove.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6690/2012

U Beogradu, 4. oktobra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA

I

Razrešava se prof. dr Petar Bulat dužnosti pomoćnika ministra zdravlja – Sektor za evropske integracije i međunarodnu saradnju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6698/2012

U Beogradu, 4. oktobra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA

I

Razrešava se prof. dr Marija Jevtić dužnosti pomoćnika ministra zdravlja – Sektor za javno zdravlje i sanitarnu inspekciju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6691/2012

U Beogradu, 4. oktobra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA

I

Postavlja se prim. dr Zoran Kovačević za pomoćnika ministra zdravlja – Sektor za organizaciju zdravstvene službe i zdravstvenu inspekciju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6695/2012

U Beogradu, 4. oktobra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA

I

Postavlja se dr Dubravka Šaranović Racić za pomoćnika ministra zdravlja – Sektor za javno zdravlje i sanitarnu inspekciju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6692/2012

U Beogradu, 4. oktobra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA

I

Postavlja se Slavka Lakićević za pomoćnika ministra zdravlja – Sektor za pravne poslove.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6694/2012

U Beogradu, 4. oktobra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA

I

Postavlja se prof. dr Berislav Vekić za pomoćnika ministra zdravlja – Sektor za evropske integracije i međunarodnu saradnju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6697/2012

U Beogradu, 4. oktobra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 8. stav 1. Uredbe o Generalnom sekretarijatu Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 75/05, 71/08, 109/09 i 85/12), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ZAMENIKA GENERALNOG SEKRETARA VLADE

I

Razrešava se Miladin Pantelić dužnosti zamenika Generalnog sekretara Vlade, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6704/2012

U Beogradu, 4. oktobra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 51. stav 2. Zakona o finansiranju lokalne samouprave („Službeni glasnik RS”, br. 62/06, 47/11 i 93/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA FINANSIRANJE LOKALNE SAMOUPRAVE

I

Razrešavaju se dužnosti u Komisiji za finansiranje lokalne samouprave:

1. Dušan Nikezić, predsednik,

2. mr Jovica Đukić, član,

3. Nemanja Komazec, član,

4. Duško Radaković, član.

II

U Komisiju za finansiranje lokalne samouprave imenuju se:

1. za predsednika:

– Vlajko Senić, državni sekretar u Ministarstvu finansija i privrede,

2. za članove:

1) Edi Majstorović, državni sekretar u Ministarstvu regionalnog razvoja i lokalne samouprave,

2) Dejan Novaković, državni sekretar u Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine,

3) Zdenka Radakov, pomoćnik pokrajinskog sekretara za finansije za poslove fiskalne i makroekonomske analize i ekonomski razvoj.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-6687/2012

U Beogradu, 4. oktobra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 15. Odluke o izmenama osnivačkog akta Državne lutrije Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 55/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA „DRŽAVNE LUTRIJE SRBIJEˮ

DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD

I

Razrešava se Tijana Anđelić dužnosti direktora „Državne lutrije Srbijeˮ društva sa ograničenom odgovornošću Beograd, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-6728/2012

U Beogradu, 4. oktobra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 15. Odluke o izmenama osnivačkog akta Državne lutrije Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 55/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

„DRŽAVNE LUTRIJE SRBIJEˮ DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD

I

Imenuje se Branimir Božović za vršioca dužnosti direktora „Državne lutrije Srbijeˮ društva sa ograničenom odgovornošću Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-6729/2012

U Beogradu, 4. oktobra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Ostavite komentar