22. sednica Vlade Republike Srbije, 28. jun 2014. godine

Na osnovu člana 33. stav 1. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU

I

Konstatuje se da je Vidi Uzelac prestala dužnost vršioca dužnosti direktora Agencije za privatizaciju – 14. maja 2014. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4403/2014-2

U Beogradu, 28. juna 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 33. stav 1. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU

I

Imenuje se Marijana Radovanović za vršioca dužnosti direktora Agencije za privatizaciju, najduže na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4401/2014-1

U Beogradu, 28. juna 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka), tačke 8. stav 1. Odluke o osnivanju Nacionalne agencije za regionalni razvoj („Službeni glasnik RS”, br. 75/09, 109/09 i 44/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA

NACIONALNE AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ

I

Razrešava se prof. dr Muamer Redžović dužnosti predsednika Upravnog odbora Nacionalne agencije za regionalni razvoj.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6742/2014

U Beogradu, 28. juna 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Ostavite komentar