Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU

ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

I

Postavlja se dr Nenad Ivanišević za državnog sekretara u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6755/2014

U Beogradu, 30. juna 2014. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 34. stav 2. Zakona o turizmu („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 99/11 – dr. zakon i 93/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

TURISTIČKE ORGANIZACIJE SRBIJE

I

Razrešavaju se dužnosti člana Upravnog odbora Turističke organizacije Srbije:

1. Aleksandar Marković,

2. Milica Milićević.

II

U Upravni odbor Turističke organizacije Srbije imenuju se za članove:

1. Petar Stefoski, dipl. ekonomista iz Beograda,

2. Ivan Cvetanović, dipl. menadžer iz Beograda.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6360/2014

U Beogradu, 30. juna 2014. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE Ivica Dačić

Ostavite komentar