Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA

MINISTRA DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

I

Postavlja se Dražen Maravić za vršioca dužnosti pomoćnika ministra državne uprave i lokalne samouprave – Sektor za razvoj dobre uprave od 13. decembra 2016. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11605/2016

U Beogradu, 7. decembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA

MINISTRA DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

I

Postavlja se Natalija Pavlović Šiniković za vršioca dužnosti pomoćnika ministra državne uprave i lokalne samouprave – Sektor za ljudska i manjinska prava i slobode i registre od 13. decembra 2016. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11606/2016

U Beogradu, 7. decembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

I

Postavlja se mr Đorđe Milić za vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture – Sektor za prostorno planiranje i urbanizam od 5. decembra 2016. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11645/2016

U Beogradu, 7. decembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

I

Postavlja se Saša Stojanović za vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture – Sektor za drumski transport, puteve i bezbednost saobraćaja od 4. decembra 2016. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11646/2016

U Beogradu, 7. decembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

I

Postavlja se Zoran Ilić za vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture – Sektor za vazdušni saobraćaj od 4. decembra 2016. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11648/2016

U Beogradu, 7. decembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA RUDARSTVA I ENERGETIKE

I

Postavlja se prof. dr Miloš Banjac za vršioca dužnosti pomoćnika ministra rudarstva i energetike – Sektor za energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije od 11. decembra 2016. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11603/2016

U Beogradu, 7. decembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA

MINISTARSTVA RUDARSTVA I ENERGETIKE

I

Postavlja se Vanja Jovanović za vršioca dužnosti sekretara Ministarstva rudarstva i energetike od 11. decembra 2016. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11604/2016

U Beogradu, 7. decembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA SPREČAVANJE PRANJA NOVCA U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Razrešava se Milovan Milovanović dužnosti vršioca dužnosti direktora Uprave za sprečavanje pranja novca u Ministarstvu finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8868/2016

U Beogradu, 7. decembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA SPREČAVANJE PRANJA NOVCA U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja se Željko Radovanović za vršioca dužnosti direktora Uprave za sprečavanje pranja novca u Ministarstvu finansija, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8867/2016-1

U Beogradu, 7. decembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 35. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI GLAVNOG ISTRAŽITELJA

CENTRA ZA ISTRAŽIVANJE NESREĆA U SAOBRAĆAJU

I

Razrešava se prof. dr Nebojša Petrović dužnosti vršioca dužnosti Glavnog istražitelja Centra za istraživanje nesreća u saobraćaju sa 7. decembrom 2016. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11758/2016

U Beogradu, 7. decembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 35. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI GLAVNOG ISTRAŽITELJA

CENTRA ZA ISTRAŽIVANJE NESREĆA U SAOBRAĆAJU

I

Postavlja se prof. dr Nebojša Petrović za vršioca dužnosti Glavnog istražitelja Centra za istraživanje nesreća u saobraćaju od 8. decembra 2016. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11759/2016

U Beogradu, 7. decembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 35. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE

I

Razrešava se Jovan Vorkapić dužnosti vršioca dužnosti direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije, zbog postavljenja na položaj direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11785/2016

U Beogradu, 7. decembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 35. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE

ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE

I

Postavlja se Jovan Vorkapić na položaj direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-11787/2016

U Beogradu, 7. decembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA DIREKCIJE ZA ŽELEZNICE

I

Postavlja se Siniša Trkulja za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Direkcije za železnice – Sektor za regulisanje bezbednosti i interoperabilnosti železničkog saobraćaja od 6. decembra 2016. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11560/2016

U Beogradu, 7. decembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14), a u vezi sa članom 9. stav 1. Uredbe o Generalnom sekretarijatu Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 75/05, 71/08, 109/09, 85/12 i 102/13),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA

GENERALNOG SEKRETARA VLADE

I

Nadi Miljuš prestaje rad na položaju pomoćnika Generalnog sekretara Vlade – Sektor za pripremu i obradu sednica Vlade i radnih tela Vlade, zbog proteka vremena na koje je postavljena na položaj – 15. decembra 2016. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11436/2016

U Beogradu, 7. decembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 33, člana 34. stav 1. i člana 67. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 9. stav 1. Uredbe o Generalnom sekretarijatu Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 75/05, 71/08, 109/09, 85/12 i 102/13),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA

GENERALNOG SEKRETARA VLADE

I

Nada Miljuš ponovo se postavlja na položaj pomoćnika Generalnog sekretara Vlade – Sektor za pripremu i obradu sednica Vlade i radnih tela Vlade, od 16. decembra 2016. godine, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11439/2016

U Beogradu, 7. decembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14), a u vezi sa članom 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA

REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA ZAKONODAVSTVO

I

Dragiši Miliću prestaje rad na položaju pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo – Sektor za finansije, zbog proteka vremena na koje je postavljen na položaj – 15. decembra 2016. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11442/2016

U Beogradu, 7. decembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 33, člana 34. stav 1. i člana 67. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA

REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA ZAKONODAVSTVO

I

Dragiša Milić ponovo se postavlja na položaj pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo – Sektor za finansije, od 16. decembra 2016. godine, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11443/2016

U Beogradu, 7. decembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 5. stav 1. Uredbe o Upravi za zajedničke poslove republičkih organa („Službeni glasnik RSˮ, broj 63/13), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE

ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA

I

Razrešava se Dejan Jonić dužnosti vršioca dužnosti direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa, zbog postavljenja na položaj direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11765/2016

U Beogradu, 7. decembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 5. stav 1. Uredbe o Upravi za zajedničke poslove republičkih organa („Službeni glasnik RSˮ, broj 63/13),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA

I

Postavlja se Dejan Jonić na položaj direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-11769/2016

U Beogradu, 7. decembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 3. stav 1. Uredbe o osnivanju Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije („Službeni glasnik RS”, br. 41/11 i 83/11), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE

ZA REVIZIJU SISTEMA UPRAVLJANJA SREDSTVIMA EVROPSKE UNIJE

I

Razrešava se Slobodan Karanović dužnosti vršioca dužnosti direktora Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11549/2016

U Beogradu, 7. decembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 3. stav 1. Uredbe o osnivanju Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije („Službeni glasnik RS”, br. 41/11 i 83/11), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE

ZA REVIZIJU SISTEMA UPRAVLJANJA SREDSTVIMA EVROPSKE UNIJE

I

Postavlja se Ljubinko Stanojević za vršioca dužnosti direktora Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11550/2016

U Beogradu, 7. decembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 5. stav 1. Uredbe o Kancelariji za Kosovo i Metohiju („Službeni glasnik RS”, br. 75/12, 123/12 i 100/13), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU

I

Postavlja se Petar Petković za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju – Sektor za pravnu zaštitu, podršku lokalnoj samoupravi i imovinsko-pravne poslove na Kosovu i Metohiji od 5. decembra 2016. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11617/2016

U Beogradu, 7. decembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 5. stav 1. Uredbe o Kancelariji za Kosovo i Metohiju („Službeni glasnik RS”, br. 75/12, 123/12 i 100/13), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU

I

Postavlja se Zoran Bojović za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju – Sektor za ekonomski razvoj, održivi povratak i IPA projekte od 13. decembra 2016. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11620/2016

U Beogradu, 7. decembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 14. Zakona o Javnom preduzeću „Jugoimport-SDPR” („Službeni list SRJ”, broj 46/96) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG

PREDUZEĆAJUGOIMPORTSDPR

I

Imenuje se Nikola Banjac, dipl. pravnik iz Novog Sada, za predsednika Upravnog odbora Javnog preduzeća „Jugoimport-SDPR”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11776/2016

U Beogradu, 7. decembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 11. Dugoročnog trgovinskog sporazuma između Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Narodne i Demokratske Republike Alžira („Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori”, broj 9/77) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA

MEŠOVITE KOMISIJE SA REPUBLIKOM ALŽIR

I

Konstatuje se da je Bratislavu Gašiću prestala dužnost predsednika srpskog dela Mešovite komisije sa Republikom Alžir 5. februara 2016. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11790/2016

U Beogradu, 7. decembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 11. Dugoročnog trgovinskog sporazuma između Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Narodne i Demokratske Republike Alžira („Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori”, broj 9/77) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA

MEŠOVITE KOMISIJE SA REPUBLIKOM ALŽIR

I

Imenuje se Zoran Đorđević, ministar odbrane, za predsednika srpskog dela Mešovite komisije sa Republikom Alžir.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11791/2016

U Beogradu, 7. decembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 32. stav 2. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 15/16) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE VLADE ZA SPROVOĐENJE KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA

I

U Komisiju Vlade za sprovođenje konkursa za izbor direktora imenuju se:

1) za predsednika:

– Novak Nedić, Generalni sekretar Vlade;

2) za članove:

(1) Nenad Đorđević, Generalni sekretarijat Vlade,

(2) Bruno Đuran, šef Kabineta ministra finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11783/2016

U Beogradu, 7. decembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon, 93/14, 96/15 i 106/15) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA REHABILITACIJU

I

Razrešava se prof. dr Dragan Mašulović dužnosti predsednika Nadzornog odbora Instituta za rehabilitaciju.

II

Imenuje se prof. dr Jovica Milovanović, načelnik odeljenja Klinike za otorinolaringologiju Kliničkog centra Srbije, za predsednika Nadzornog odbora Instituta za rehabilitaciju.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11789/2016

U Beogradu, 7. decembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu tačke 3. Odluke o obrazovanju Saveta za borbu protiv korupcije („Službeni glasnik RSˮ, br. 59/01, 3/02, 42/03, 64/03 i 14/06) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANA SAVETA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE

I

Razrešava se Miroslava Milenović dužnosti člana Saveta za borbu protiv korupcije, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-11650/2016

U Beogradu, 7. decembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka), tačke 7. stav 2. Odluke o osnivanju Agencije za vođenje sporova u postupku privatizacije („Službeni glasnik RS”, broj 5/16) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA VOĐENJE SPOROVA U POSTUPKU PRIVATIZACIJE

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Agencije za vođenje sporova u postupku privatizacije:

1. Dragan Ugrčić, predsednik, na lični zahtev,

2. Jelena Arsić, član, na lični zahtev,

3. Ivan Đukanović, član, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11806/2016

U Beogradu, 7. decembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka), tačke 7. stav 2. Odluke o osnivanju Agencije za vođenje sporova u postupku privatizacije („Službeni glasnik RS”, broj 5/16) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA VOĐENJE SPOROVA U POSTUPKU PRIVATIZACIJE

I

U Upravni odbor Agencije za vođenje sporova u postupku privatizacije imenuju se:

1) za predsednika:

– Andrijana Stojković, dipl. pravnik iz Beograda;

2) za članove:

(1) Julijana Vučković, dipl. pravnik iz Beograda,

(2) Dana Kostadinović, master ekonomije iz Beograda.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11808/2016

U Beogradu, 7. decembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Ostavite komentar