Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama

P R E D L O G Z A K O N A

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKCIZAMA

Član 1.

U Zakonu o akcizama („Službeni glasnik RS”, br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02-dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05-dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14-dr. zakon, 142/14, 55/15 i 103/55), u članu 1a tačka 1) tačka i zapeta zamenjuju se zapetom i dodaju se reči: „uključujući i lice koje vrši preradu, prženje, pakovanje, kao i druge sa njima povezane radnje koje se vrše u svrhu proizvodnje kafe;”.

Član 2.

U članu 6. stav 2. u tački 5) tačka se zamenjuje tačkom i zapetom.

Dodaje se nova tačka 5a), koja glasi:

„5a) svako lice koje stavi u promet u Republici Srbiji akcizne proizvode suprotno odredbama ovog zakona.”.

Član 3.

U članu 10. stav 1. reči: „stavom 10.” zamenjuju se rečima: „stavom 11.”.

Posle stava 5. dodaje se novi stav 6, koji glasi:

„Izuzetno, ukoliko se radi o proizvodima koji se u celini ili delimično sastoje od supstanci koje nisu duvan, ali koji u pogledu drugih kriterijuma odgovaraju tim proizvodima, u skladu sa zakonom kojim se uređuje proizvodnja i promet duvana i duvanskih prerađevina, osnovica za utvrđivanje minimalne akcize na te proizvode je minimalna akciza na duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine iz stava 5. tačka 2) ovog člana, a srazmerno sadržini duvana u tim proizvodima.”.

Dosadašnji st. 6. do 12. postaju st. 7. do 13.

U dosadašnjem stavu 6, koji postaje stav 7, reči: „prethodnom polugodištu” zamenjuju se rečima: „prethodnoj kalendarskoj godini”.

U dosadašnjem stavu 7, koji postaje stav 8, reči: „prethodnom polugodištu” zamenjuju se rečima: „prethodnoj kalendarskoj godini”.

Dosadašnji stav 8, koji postaje stav 9, menja se i glasi:

„Vlada, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija (u daljem tekstu: ministarstvo) utvrđuje jednom godišnje, i to do 15. februara tekuće godine, iznose prosečne ponderisane maloprodajne cene iz stava 5. ovog člana u prethodnoj kalendarskoj godini, a iznose minimalne akcize utvrđuje polugodišnje, i to do 15. februara, odnosno do 31. jula tekuće godine.”.

U dosadašnjem stavu 9, koji postaje stav 10, reči: „stava 8.” zamenjuju se rečima: „stava 9.”, a reči: „prethodnom polugodištu” zamenjuju se rečima: „prethodnoj kalendarskoj godini”.

U dosadašnjem stavu 11, koji postaje stav 12, reči: „st. 6. do 9.” zamenjuju se rečima: „st. 7. do 10.”.

U dosadašnjem stavu 12, koji postaje stav 13, reči: „st. 5. i 8.” zamenjuju se rečima: „st. 5. i 9.”.

Član 4.

U članu 14. posle stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi:

„Pod proizvodnjom kafe, u smislu ovog zakona, smatra se prerada, prženje, pakovanje, kao i druge sa njima povezane radnje koje se vrše u svrhu proizvodnje kafe.”.

Dosadašnji st. 3. i 4. postaju st. 4. i 5.

Dodaje se stav 6, koji glasi:

„Način obračunavanja i plaćanja akcize na kafu, vrstu, sadržinu i način vođenja evidencija, dostavljanja podataka i podnošenja poreske prijave propisaće ministar nadležan za poslove finansija.”.

Član 5.

U članu 14a stav 1. reči: „CT 3824 90 92 90” zamenjuju se rečima: „CT 3824 99 92 90”.

Član 6.

U članu 18. stav 1. menja se i glasi:

„Proizvođač, odnosno uvoznik dužan je da pri proizvodnji, odnosno pre uvoza cigareta, alkoholnih pića i kafe namenjene za krajnju potrošnju, osim piva, niskoalkoholnih pića koja sadrže manje od 5% vol alkohola i cigareta koje se koriste za testiranje kvaliteta proizvoda, obeleži kontrolnom akciznom markicom svaki od tih proizvoda posebno.”.

U stavu 5. tačka na kraju zamenjuje se zapetom i dodaju se reči: „kao i vrstu pojedinačnog pakovanja kafe za krajnju potrošnju koje će se obeležavati kontrolnom akciznom markicom.”.

Član 7.

U članu 20. dodaje se stav 3, koji glasi:

„Pri obračunu iznosa akcize na kafu obveznik ima pravo na srazmerno umanjenje obračunate i plaćene akcize prethodnom učesniku od koga je nabavio kafu, odnosno ima pravo na srazmerno umanjenje plaćene akcize koju je sam uvezao, a koja se koristi u fazi proizvodnje, odnosno prerade.”.

Član 8.

U članu 21a stav 2. briše se.

Dosadašnji stav 3. postaje stav 2.

Član 9.

U članu 22a tačka 2) tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom i dodaje se tačka 3), koja glasi:

„3) kada se u postupku kontrole utvrdi da je lice iz člana 6. stav 2. tačka 5a) ovog zakona stavilo u promet u Republici Srbiji akcizne proizvode suprotno odredbama ovog zakona.”.

Član 10.

U članu 23. dodaje se stav 4, koji glasi:

„Izuzetno od stava 1. ovog člana, obveznik akcize iz člana 6. stav 2. tačka 5a) ovog zakona, dužan je da obračunatu akcizu plati u rokovima propisanim zakonom kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija.”.

Član 11.

U članu 30. stav 1. posle reči: „biotečnosti” dodaju se zapeta i reč: „kafe”.

U stavu 2. posle reči: „alkoholnih pića” dodaju se reči: „i kafe”.

Član 12.

Član 37. menja se i glasi:

„Član 37.

Obveznik akcize – proizvođač akciznih proizvoda ima pravo na povraćaj iznosa plaćene akcize na proizvode koji su nabavljeni od proizvođača, odnosno uvoznika akciznih proizvoda ili ih proizvođač sam proizvodi, odnosno uvozi, a za koje je saglasno članu 20. ovog zakona izvršeno umanjenje akcize, a upotrebljeni su u proizvodnji akciznih proizvoda na koje se ne plaća akciza saglasno članu 19. ovog zakona.”.

Član 13.

U članu 39. posle reči: „od proizvođača” dodaju se zapeta i reči: „odnosno uvoznika”.

Dodaje se stav 2, koji glasi:

„Pravo na refakciju plaćene akcize ima i lice – uvoznik akciznog proizvoda koji je taj proizvod izvezao.”.

Član 14.

U članu 40. stav 1. posle reči: „iskazanom akcizom” dodaju se zapeta i reči: „račun uvoznika akciznog proizvoda sa iskazanom akcizom koja je plaćena pri uvozu, odnosno jedinstvenu carinsku ispravu kojom se dokazuje da je akciza plaćena pri uvozu, kao”.

Član 15.

U članu 40a stav 1. tač. 1) do 8) menjaju se i glase:

„1) u periodu od 1. januara do 30. juna 2017. godine u iznosu od 64,00 din/pak;

2) u periodu od 1. jula do 31. decembra 2017. godine u iznosu od 65,50 din/pak;

3) u periodu od 1. januara do 30. juna 2018. godine u iznosu od 67,00 din/pak;

4) u periodu od 1. jula do 31. decembra 2018. godine u iznosu od 68,50 din/pak;

5) u periodu od 1. januara do 30. juna 2019. godine u iznosu od 70,00 din/pak;

6) u periodu od 1. jula do 31. decembra 2019. godine u iznosu od 71,50 din/pak;

7) u periodu od 1. januara do 30. juna 2020. godine u iznosu od 73,00 din/pak;

8) od 1. jula 2020. godine u iznosu od 74,50 din/pak.”.

Član 16.

U članu 40v dodaju se st. 4. i 5, koji glase:

„Izuzetno od stava 1. ovog člana dinarski iznosi akciza iz člana 40a ovog zakona neće se usklađivati sa godišnjim indeksom potrošačkih cena, ukoliko u kalendarskoj godini koja prethodi godini u kojoj se usklađivanje vrši, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike taj indeks ne prelazi 2%.

Ukoliko godišnji indeks potrošačkih cena iz stava 1. ovog člana prelazi 2%, dinarski iznosi akciza iz člana 40a ovog zakona usklađivaće se za razliku koju čini indeks potrošačkih cena u kalendarskoj godini koja prethodi godini u kojoj se usklađivanje vrši umanjen za 2%, s tim da ako je iznos te razlike iskazan sa decimalnim zapisom tako da je prvi i drugi decimalni zapis manji od 24, zaokruživanje decimalnog zapisa celog broja se vrši na nulu, ako je iznos te razlike od 24 do 74, zaokruživanje se vrši na decimalni zapis 50, a ako je iznos te razlike veći od 75, zaokruživanje se vrši na prvi naredni celi broj.”.

Član 17.

U članu 40d dodaje se stav 4, koji glasi:

„Izuzetno od stava 2. ovog člana na proizvode iz stava 1. ovog člana, koji se u celini ili delimično sastoje od supstanci koje nisu duvan, ali koji u pogledu drugih kriterijuma odgovaraju tim proizvodima, akciza se obračunava na osnovicu koju čini maloprodajna cena po kilogramu duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina, srazmerno procentu sadržine duvana u ovom proizvodu.”.

Član 18.

Prosečna ponderisana maloprodajna cena cigareta, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina za 2017. godinu, izračunava se stavljanjem u odnos ukupne vrednosti svih cigareta i celokupnog duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut) puštenih u promet po maloprodajnim cenama objavljenim u „Službenom glasniku Republike Srbije”, sa ukupnom količinom cigareta, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina (rezani duvan, duvana za lulu, duvana za žvakanje i burmuta) puštenih u promet u Republici Srbiji u periodu od 1. jula do 31. decembra 2016. godine.

Član 19.

Prvo utvrđivanje iznosa prosečne ponderisane maloprodajne cene i iznosa minimalne akcize na cigarete, duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut), u skladu sa članom 3. ovog zakona, izvršiće se do 15. februara 2018. godine, na osnovu podataka o ukupnoj vrednosti svih cigareta, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut) puštenih u promet po maloprodajnim cenama objavljenim u „Službenom glasniku Republike Srbije” i ukupnoj količini cigareta, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut) puštenih u promet u Republici Srbiji, u periodu od 1. januara do 31. decembra 2017. godine.

Član 20.

Prvo naredno usklađivanje dinarskih iznosa akcize na cigarete vršiće se počev od 1. januara 2018. godine, a po isteku kalendarske godine u kojoj, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, indeks potrošačkih cena prelazi 2%.

Član 21.

U Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS”, br. 119/12, 142/14 i 103/15), u članu 12. stav 1. reči: „2016. godine” zamenjuju se rečima: „2017. godine”.

Član 22.

U Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS”, br. 142/14 i 103/15), u članu 8. reči: „za 2014, 2015. i 2016. godinu” zamenjuju se rečima: „za 2014, 2015, 2016. i 2017. godinu”.

Član 23.

U Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS”, broj 142/14), u članu 9. reči: „dana propisanog za podnošenje poreske prijave isključivo u elektronskom obliku za akcize u skladu sa zakonom kojim se uređuju poreski postupak i poreska administracija” zamenjuju se rečima: „1. januara 2018. godine”.

Član 24.

Do 31. decembra 2017. godine obračunavanje akcize na kafu vrši se u skladu sa Zakonom o akcizama („Službeni glasnik RS”, br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02-dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05-dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14-dr. zakon, 142/14, 55/15 i 103/15).

Član 25.

Lice koje se na dan 31. decembra 2017. godine bavi preradom, prženjem, pakovanjem, kao i drugim sa njima povezanim radnjama koje se vrše u svrhu proizvodnje kafe, dužno je da sa stanjem na taj dan izvrši popis zatečenih zaliha kafe i da popisne liste dostavi nadležnom poreskom organu u roku od 15 dana od dana izvršenog popisa.

Od 1. januara 2018. godine lice iz stava 1. ovog člana dužno je da nadležnoj organizacionoj jedinici poreske uprave dostavlja podatak o stanju zaliha kafe na poslednji dan u mesecu, i to za svaki mesec, do utroška popisanih zaliha iz stava 1. ovog člana, najkasnije u roku od deset dana po isteku kalendarskog meseca.

Lice iz stava 1. ovog člana koje na dan 31. decembra 2017. godine ima proizvedenu kafu za krajnju potrošnju na zalihama nije dužno da navedeni proizvod prilikom stavljanja u promet obeleži kontrolnom akciznom markicom.

Kafa koja je do 31. decembra 2017. godine uneta u carinsko područje Republike, a za koju nije okončan carinski postupak, ne obeležava se kontrolnom akciznom markicom.

Član 26.

Odredbe čl. 1, 4. (u delu kojim se uređuje šta se smatra proizvodnjom kafe), 6. (u delu kojim se uređuje obeležavanje kafe kontrolnom akciznom markicom), 7, 8. i 11. ovog zakona primenjivaće se od 1. januara 2018. godine.

Član 27.

Ovaj zakon stupa na snagu 1. januara 2017. godine.

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 97. tač. 6. i 15. Ustava Republike Srbije, kojim je predviđeno da Republika Srbija, između ostalog, uređuje i obezbeđuje, poreski sistem i finansiranje ostvarivanja prava i dužnosti Republike Srbije utvrđenih Ustavom i zakonom.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Razlozi za donošenje ovog zakona jesu postizanje ciljeva u domenu politike akciza, kao što su dalja postepena harmonizacija akcizne politike sa standardima Evropske unije, posebno kada se radi o oporezivanju akcizom cigareta, a sve u cilju smanjenja pojave sive ekonomije u prometu akciznih proizvoda, posebno duvanskih proizvoda, i samim tim, obezbeđivanja stabilnijeg priliva sredstava od akciza u republički budžet.

Naime, imajući u vidu da prema opštem pravilu Direktive Saveta broj 2011/64 od 21. juna 2011. godine ukupno akcizno opterećenje (specifična akciza + ad valorem akciza) ne sme biti ispod 60% maloprodajne cene jedne paklice cigareta u kategoriji prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta i da ukupna akciza ne može biti niža od 90€ na 1000 komada cigareta u kategoriji prosečne ponderisane maloprodajne cene, potrebno je postepeno povećanje ukupnog akciznog opterećenja cigareta. S tim u vezi, ovim zakonom predlaže se donošenje srednjoročnog plana postepenog povećavanja akciznog opterećenja u periodu 2017–2020. godine, kroz povećanje specifične komponente akcize svakih šest meseci u navedenom periodu, pri čemu bi stopa ad valorem komponente akcize ostala nepromenjena (33%) nezavisno od perioda primene. Ovim zakonom predlaže se umereno povećanje specifične komponente akcize na cigarete kroz postepeno povećanje akciza, kako bi se u prihvatljivom vremenskom roku dostigao minimalni nivo oporezivanja akcizom u EU od 90€ na 1000 komada cigareta u kategoriji prosečne ponderisane maloprodajne cene, odnosno minimum 1,8 evra po paklici cigareta. Sadašnji nivo oporezivanja akcizom u Republici Srbiji iznosi 54€ na 1000 komada cigareta u kategoriji prosečne ponderisane maloprodajne cene, tako da je bilo neophodno da predložene izmene budu pažljivo odmerene, kako bi se izbegle promene u strukturi i obimu potrošnje koje bi mogle da ugroze budžetske prihode, ali i kako ne bi bile suprotne ciljevima javne zdravstvene politike. Prilikom utvrđivanja predloženih specifičnih iznosa akcize na cigarete, a u cilju očuvanja budžetskih prihoda, uzeto je u obzir i predviđeni dalji pad legalnog tržišta duvanskih proizvoda koji se u proseku kreće oko 3% godišnje (usled smanjenja broja konzumenata cigareta), kao i trenda poboljšanja uslova na tržištu duvanskih proizvoda i s tim u vezi primetnog smanjenja sive ekonomije. Predložene zakonske izmene, s jedne strane ne ti trebalo da izazovu neželjene poremećaje na tržištu, a trebalo bi da sa druge strane, da obezbede proizvođačima i uvoznicima cigareta neophodnu predvidivost poslovnog okruženja, koje će, na kraju, obezbediti Republici Srbiji stabilnost akciznih prihoda u narednom periodu. Pored toga, propisivanjem povećanja specifične komponente akcize na cigarete svakih šest meseci stvoriće se uslovi za stabilnost prihoda od akcize na cigarete, s obzirom da bi budžetski prihod u velikoj meri bio nezavisan od cenovne politike proizvođača, odnosno uvoznika cigareta. Istovremeno, na ovaj način, tržište se štiti od jeftinijih cigareta lošeg kvaliteta, čime se utiče na smanjenje potrošnje cigareta i sprovodi Okvirna konvencija o kontroli duvana.

Pored toga, dalja postepena harmonizacija akcizne politike sa standardima Evropske unije ogleda se i u drugačijem načinu obračunavanja prosečne ponderisane maloprodajne cene duvanskih proizvoda. Naime, prema standardima EU izračunavanje prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta i ostalih duvanskih proizvoda vrši se na bazi podataka koji se odnose na sve cigarete i duvanske proizvode puštene u promet u toku cele prethodne kalendarske godine. Dosadašnje zakonsko rešenje u Republici Srbiji propisuje da se prosečna ponderisana maloprodajna cena cigareta i ostalih duvanskih proizvoda i minimalna akciza na iste utvrđuje dva puta godišnje. Predloženo zakonsko rešenje, utvrđivanje prosečne ponderisane maloprodajne cene duvanskih proizvoda jednom godišnje, trebalo bi da dovede do ravnomernijeg akciznog opterećenja svih cenovnih kategorija cigareta i izbegavanje naglog podizanja maloprodajnih cena cigareta pre roka za utvrđivanje prosečne ponderisane cene istih.

Takođe, predlaže se da se od 1. januara 2018. godine na drugačiji način uredi oporezivanje akcizom kafe, i to u smislu da se akcizom oporezuje i kafa koja se prerađuje, odnosno dorađuje na teritoriji RS, a ne samo iz uvoza, čime će se izjednačiti položaj uvoznika kafe sa domaćim proizvođačima kafe i stvoriti jednaki uslovi za sve učesnike na tržištu. Promena akcizne politike na kafu trebalo bi da dovede do smanjenja nelegalnog prometa ovog proizvoda. Izmenama ovog zakona predlaže se da se pod proizvođačem kafe smatra lice koje vrši preradu, prženje, pakovanje, kao i druge sa njima povezane radnje koje se vrše u svrhu proizvodnje kafe. To znači da bi se kafa oporezivala u svim fazama proizvodnje, što znači, da bi pored uvoznika kafe, koji su prema važećem zakonskom rešenju obveznici akcize, akcizu plaćala i sva lica koja vrše preradu, prženje, pakovanje, kao i druge sa njima povezane radnje koje se vrše u svrhu proizvodnje kafe, uz naravno uvođenje instituta prava na umanjenje već plaćene akcize u prethodnoj fazi proizvodnje kafe, odnosno uvoza kafe. Predlaže se odložena primena navedenih odredaba kako bi se svim učesnicima, kako proizvođačima kafe, tako i poreskoj administraciji ostavio primereni rok za implementaciju predloženog zakonskog rešenja.

Takođe, vrši se i preciziranje pojedinih odredaba zakona u cilju adekvatnije primene istog.

Postizanje planiranih ciljeva moguće je jedino ostvariti izmenama i dopunama zakona.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

I POJEDINAČNIH REŠENJA

Uz član 1.

Ovim članom predlaže se da se pod pojmom „proizvođač akciznih proizvoda” smatra i lice koje vrši preradu, prženje, pakovanje, kao i druge sa njima povezane radnje koje se vrše u svrhu proizvodnje kafe.

Uz član 2.

Predlaže se da obveznik akcize bude pored proizvođača, odnosno uvoznika akciznih proizvoda i svako lice koje stavi u promet u Republici Srbiji akcizne proizvode suprotno odredbama ovog zakona.

Uz član 3.

Predlaže se da se izračunavanje i utvrđivanje prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta i ostalih duvanskih proizvoda vrši jednom godišnje, na bazi podataka koji se odnose na sve cigarete i duvanske proizvode puštene u promet u toku cele prethodne kalendarske godine, i to do 15. februara tekuće godine, a da se iznosi minimalne akcize objavljuju dva puta godišnje do 15. februara, odnosno do 31. jula tekuće godine. Pored toga, propisuje se da izuzetno, ukoliko se radi o proizvodima koji se u celini ili delimično sastoje od supstanci koje nisu duvan, ali koji u pogledu drugih kriterijuma odgovaraju tim proizvodima, u skladu sa zakonom kojim se uređuje proizvodnja i promet duvana i duvanskih prerađevina, osnovica za utvrđivanje minimalne akcize na te proizvode je minimalna akciza na duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine iz člana 10. stav 5. tačka 2) Zakona o akcizama, a srazmerno sadržini duvana u tim proizvodima.

Uz član 4.

Ovim članom definiše se da se pod proizvodnjom kafe, u smislu ovog zakona, smatra prerada, prženje, pakovanje, kao i druge sa njima povezane radnje koje se vrše u svrhu proizvodnje kafe. Takođe, propisuje se da će način obračunavanja i plaćanja akcize na kafu, vrstu, sadržinu i način vođenja evidencija, dostavljanja podataka i podnošenja poreske prijave propisati ministar nadležan za poslove finansija.

Uz član 5.

Ovim članovima vrši se usaglašavanje sa propisom kojim se uređuje usklađivanje nomenklature carinske tarife za 2017. godinu.

Uz član 6.

Predlaže se da se, pored cigareta i alkoholnih pića, kontrolnim akciznim markicama obeležava i kafa namenjena za krajnju potrošnju. Takođe, predlaže se da se niskoalkoholna pića koja sadrže manje od 5 % vol alkohola ne obeležavaju kontrolnim akciznim markicama. Pored toga, predlaže se da Vlada bliže uredi vrstu pojedinačnog pakovanja kafe za krajnju potrošnju.

Uz član 7.

Propisuje se da, s obzirom na to da bi se kafa oporezivala u svim fazama proizvodnje, obveznik akcize na kafu (sva lica koja vrše preradu, prženje, pakovanje, kao i druge sa njima povezane radnje koje se vrše u svrhu proizvodnje kafe) pri obračunu iznosa akcize na kafu ima pravo na srazmerno umanjenje obračunate i plaćene akcize prethodnom učesniku od koga je nabavio kafu, odnosno ima pravo na srezmerno umanjenje plaćene akcize koju je sam uvezao, a koja se koristi u fazi proizvodnje, odnosno prerade.

Uz član 8.

Ovim članom briše se odredba koja propisuje da se akciza na kafu obračunava samo pri uvozu.

Uz čl. 9. i 10.

Ovim članovima propisuju se posebni slučajevi obračunavanja akcize, u smislu da obaveza obračunavanja akcize nastaje i kada se u postupku kontrole utvrdi da je lice iz člana 6. stav 2. tačka 5a) ovog zakona stavilo u promet u Republici Srbiji akcizne proizvode suprotno odredbama ovog zakona. Pored toga, propisuje se da se plaćanje akcize u ovom slučaju vrši u rokovima propisanim zakonom kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija.

Uz član 11.

Ovim članom propisuje se da je lice koje se bavi proizvodnjom kafe, u smislu ovog zakona, dužno da prijavi pre početka obavljanja te delatnosti nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave mesto pogona i sličnog prostora u kome će obaljati proizvodnju kafe. Pored toga, propisuje se da Poreska uprava – Centrala vodi registar proizvođača kafe.

Uz član 12.

Propisuje se da obveznik akcize – proizvođač akciznih proizvoda ima pravo na povraćaj iznosa plaćene akcize na proizvode koji su nabavljeni od proizvođača, odnosno uvoznika akciznih proizvoda ili ih proizvođač sam proizvodi, odnosno uvozi, a za koje je saglasno članu 20. Zakona o akcizama izvršeno umanjenje akcize, a upotrebljeni su u proizvodnji akciznih proizvoda na koje se ne plaća akciza saglasno članu 19. tog zakona.

Uz član 13.

Ovim članom propisuje se da pravo na refakciju plaćene akcize, osim lica koje je izvezlo akcizni proizvod nabavljen u zemlji, ima i lice koje je izvezlo akcizni proizvod nabavljen iz uvoza. Pravo na refakciju plaćene akcize ima i lice – uvoznik akciznog proizvoda koji je taj proizvod izvezlo.

Uz član 14.

Ovim članom precizira se da lice iz člana 39. Zakona o akcizama ostvaruje refakciju akcize na osnovu pismenog zahteva, uz dokaz da je platio račun proizvođača akciznog proizvoda sa iskazanom akcizom, račun uvoznika akciznog proizvoda sa iskazanom akcizom koja je plaćena pri uvozu, odnosno jedinstvenu carinsku ispravu kojom se dokazuje da je akciza plaćena pri uvozu, kao i dokaz da su proizvodi izvezeni.

Uz član 15.

Ovim članom propisuju se specifični iznosi akcize na cigarete za period 2017-2020. godine.

Uz član 16.

Ovim članom predlaže se da se dinarski iznosi akciza iz člana 40a Zakona o akcizama neće usklađivati sa godišnjim indeksom potrošačkih cena, ukoliko u kalendarskoj godini koja prethodi godini u kojoj se usklađivanje vrši, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike taj indeks ne prelazi 2%. Ukoliko godišnji indeks potrošačkih cena prelazi 2%, dinarski iznosi akciza na cigarete iz člana 40a Zakona o akcizama usklađivaće se za razliku koju čini indeks potrošačkih cena u kalendarskoj godini koja prethodi godini u kojoj se usklađivanje vrši umanjen za 2%, s tim da ako je iznos te razlike iskazan sa decimalnim zapisom tako da je prvi i drugi decimalni zapis manji od 24, zaokruživanje decimalnog zapisa celog broja se vrši na nulu, ako je iznos te razlike od 24 do 74, zaokruživanje se vrši na decimalni zapis 50, a ako je iznos te razlike veći od 75, zaokruživanje se vrši na prvi naredni celi broj.

Uz član 17.

Ovim članom predlaže se da se izuzetno na duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine, koji se u celini ili delimično sastoje od supstanci koje nisu duvan, ali koji u pogledu drugih kriterijuma odgovaraju tim proizvodima, akciza obračunava na osnovicu koju čini maloprodajna cena po kilogramu duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina, srazmerno procentu sadržine duvana u ovom proizvodu.

Uz član 18.

Predlaže se da se prosečna ponderisana maloprodajna cena cigareta, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina za 2017. godinu, izračunava stavljanjem u odnos ukupne vrednosti svih cigareta i celokupnog duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina (rezani duvan, duvana za lulu, duvana za žvakanje i burmuta) puštenih u promet po maloprodajnim cenama objavljenim u „Službenom glasniku Republike Srbije”, sa ukupnom količinom cigareta, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina (rezani duvan, duvana za lulu, duvana za žvakanje i burmuta) puštenih u promet u Republici Srbiji u periodu od 1. jula do 31. decembra 2016. godine.

Uz član 19.

Predlaže se da se prvo utvrđivanje iznosa prosečne ponderisane maloprodajne cene i iznosa minimalne akcize na cigarete, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut), u skladu sa članom 3. ovog zakona, izvrši do 15. februara 2018. godine, na osnovu podataka o ukupnoj vrednosti svih cigareta, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut) puštenih u promet po maloprodajnim cenama objavljenim u „Službenom glasniku Republike Srbije” i ukupnoj količini cigareta, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut) puštenih u promet u Republici Srbiji, u periodu od 1. januara do 31. decembra 2017. godine.

Uz član 20.

Predlaže se da će se prvo naredno usklađivanje dinarskih iznosa akcize na cigarete vršiti počev od 1. januara 2018. godine, a po isteku kalendarske godine u kojoj, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, indeks potrošačkih cena prelazi 2%.

Uz član 21.

Ovim članom predlaže se produženje roka za oslobađanje od obračunavanja i plaćanja akcize do 31. decembra 2017. godine na derivate nafte, i to na: tečni naftni gas (tarifne oznake nomenklature CT: 2711 12 11 00 do 2711 19 00 00) i ostale derivate nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 380°S (tarifne oznake nomenklature CT: 2710 12 11 00, 2710 12 15 00, 2710 12 21 00, 2710 12 25 00, 2710 12 90 00, 2710 19 11 00, 2710 19 15 00, 2710 19 29 00, 2710 19 31 00, 2710 19 35 00, 2710 19 99 00, 2710 20 90 19 i 2710 20 90 99), koji se koriste kao sirovina i energenti u procesima frakcione destilacije radi dalje polimerizacije, parnog krekovanja i ekstrakcije butadiena, kao i na proizvode koji se dobijaju iz procesa frakcione destilacije radi dalje polimerizacije, parnog krekovanja, ekstrakcije butadiena i proizvodnje MTBE (Metil Tercijalni Butil Etar) i tečni naftni gas, i to za lake utečnjene ugljovodonike iz tarifne oznake nomenklature CT: 2711 19 00 00 u slučaju kada se kao sirovine koriste u proizvodnji tečnog naftnog gasa i primarnog benzina u procesima separacije.

Uz član 22.

Ovim članom predlaže se da se sastavljanje i podnošenje obračuna akcize za 2017. godinu vrši u skladu sa Zakonom o akcizama („Službeni glasnik RS”, br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02-dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 – dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13 i 68/14-dr. zakon).

Uz član 23.

Ovim članom predlaže se da se podnošenje poreske prijave za akcize u roku od 15 dana po isteku meseca za taj mesec primenjuje od 1. januara 2018 godine.

Uz član 24.

Predlaže se da se do 31. decembra 2017. godine obračunavanje akcize na kafu vrši u skladu sa Zakonom o akcizama („Službeni glasnik RS”, br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02-dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05-dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14-dr. zakon, 142/14, 55/15 i 103/15).

Uz član 25.

Ovim članom predlaže se da lice koje se na dan 31. decembra 2017. godine bavi preradom, prženjem, pakovanjem, kao i drugim sa njima povezanim radnjama koje se vrše u svrhu proizvodnje kafe, dužno je da sa stanjem na taj dan izvrši popis zatečenih zaliha kafe i da popisne liste dostavi nadležnom poreskom organu u roku od 15 dana od dana izvršenog popisa. Od 1. januara 2018. godine to lice je dužno da nadležnoj organizacionoj jedinici poreske uprave dostavlja podatak o stanju zaliha kafe na poslednji dan u mesecu, i to za svaki mesec, do utroška popisanih zaliha, najkasnije u roku od deset dana po isteku kalendarskog meseca. Takođe, propisuje se da lice koje na dan 31. decembra 2017. godine ima proizvedenu kafu za krajnju potrošnju na zalihama nije dužno da navedeni proizvod prilikom stavljanja u promet obeleži kontrolnom akciznom markicom. Kafa koja je do 31. decembra 2017. godine uneta u carinsko područje Republike, a za koju nije okončan carinski postupak, ne obeležava se kontrolnom akciznom markicom.

Uz čl. 26. i 27.

Ovim članovima predlaže se početak primene i stupanje na snagu ovog zakona.

IV. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA

POTREBNIH ZA SPROVOĐENJE OVOG ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti posebna sredstva u republičkom budžetu.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Razmatranje i donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12-prečišćen tekst). Razlozi za donošenje zakona po hitnom postupku sadržani su u potrebi stvaranja uslova da se obezbede dodatni prihodi u budžetu Republike Srbije od 2017. godine, i to od povećanja akcize na cigarete, kao i stvaranja uslova koji će omogućiti izjednačavanje položaja uvoznika kafe sa domaćim proizvođačima kafe, čime se stvaraju jednaki uslovi za sve učesnike na tržištu.

VI. ANALIZA EFEKATA ZAKONA

1. Koji su problemi koje Zakon treba da reši, odnosno koji su ciljevi koji se Zakonom postižu?

Donošenjem ovog zakona stvaraju se uslovi za dalju postepenu harmonizaciju akcizne politike sa standardima Evropske unije, posebno kada se radi o oporezivanju akcizom cigareta. Ovim zakonom obezbediće se, s jedne strane, stabilniji priliv sredstava od akciza u republički budžet, a sa druge strane, stvaraju se uslovi koji će omogućiti izjednačavanje položaja uvoznika kafe sa domaćim proizvođačima kafe, čime se stvaraju jednaki uslovi za sve učesnike na tržištu. Planirani prihod od oporezivanja akcizom cigareta u 2017. godini je za oko 2 mlrd veći u odnosu na prethodnu godinu.

2. Da li su razmatrane mogućnosti da se problemi reše i bez donošenja Zakona?

Imajući u vidu da su predložena rešenja zakonska materija, nema mogućnosti da se ciljevi koji se žele postići reše bez donošenja zakona.

3. Zašto je donošenje Zakona najbolji način za rešavanje problema?

Donošenje ovog zakona je najbolje rešenje jer se njime na sistematičan i celovit način, uz poštovanje načela pravne sigurnosti uređuje materija predvidivosti akciznog kalendara na cigarete i stvaranja uslova koji će omogućiti izjednačavanje položaja uvoznika kafe sa domaćim proizvođačima kafe, čime se stvaraju jednaki uslovi za sve učesnike na tržištu.

4. Na koga će i kako će najverovatnije uticati rešenja u zakonu?

Rešenja predložena ovim izmenama uticaće na sve potrošače koji konzumiraju cigarete i kafu, uključujući i lica koja se smatraju obveznikom obračunavanja i plaćanja akcize.

5. Kakve troškove će primena zakona stvoriti građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima)?

Predložene zakonske izmene mogla bi da dovedu do povećanja maloprodajne cene cigareta i kafe za krajnju potrošnju.

6. Da li su pozitivne posledice donošenja zakona takve da opravdavaju troškove koje će on stvoriti?

Uzimajući u obzir da će se ovim zakonom obezbediti, s jedne strane, stabilniji priliv sredstava od akciza u republički budžet, a da će sa druge strane, stvoriti uslovi koji će omogućiti izjednačavanje položaja uvoznika kafe sa domaćim proizvođačima kafe, čime se stvaraju jednaki uslovi za sve učesnike na tržištu, samim tim smatra se da su pozitivne posledice donošenja zakona takve da opravdavaju troškove koje će ovaj zakon stvoriti.

7. Da li se zakonom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija?

Predložene izmene ovog zakona ne utiču na stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu, uključujući i na tržišnu konkurenciju.

8. Da li su sve zainteresovane strane imale priliku da se izjasne o zakonu?

Tokom rada na zakonu zainteresovane strane imale su aktivno učešće u radu.

9. Koje će se mere tokom primene zakona preduzeti da bi se ostvarilo ono što se donošenjem zakona namerava?

Ministarstvo finansija, kao obrađivač zakona, koordiniraće aktivnosti sa nadležnim organima, prvenstveno sa Poreskom upravom i Upravom carina, kako bi se obezbedila pravilna primene zakona u celini.

VII. PREGLED ODREDABA ZAKONA O AKCIZAMA

KOJE SE MENJAJU I DOPUNJUJU

Značenje pojedinih izraza

Član 1a

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

1) „proizvođač akciznih proizvoda” je lice koje u proizvodnom pogonu pravi, obrađuje, prerađuje, dorađuje i sl. proizvode na koje se plaća akciza u smislu ovog zakona, UKLJUČUJUĆI I LICE KOJE VRŠI PRERADU, PRŽENJE, PAKOVANJE, KAO I DRUGE SA NJIMA POVEZANE RADNJE KOJE SE VRŠE U SVRHU PROIZVODNJE KAFE;

2) „uvoznik akciznih proizvoda” je lice koje u svoje ime i za svoj račun uvozi, odnosno lice za čiji račun se uvoze iz inostranstva proizvodi na koja se plaća akciza u smislu ovog zakona;

3) „obveznik akcize” je lice koje je dužno da plati akcizu propisanu ovim zakonom;

4) „akcizna dozvola” je dokument kojim se odobrava otpremanje i smeštanje akciznih proizvoda bez obračunavanja i plaćanja akcize;

5) „akcizno skladište” je jedan ili više međusobno povezanih zatvorenih ili ograđenih prostora koji sačinjavaju celinu, u kome ovlašćeni držalac akciznog skladišta proizvodi, skladišti, prima ili otprema proizvode pod režimom odloženog obračunavanja i plaćanja akcize i koje mora biti vidljivo označeno i fizički odvojeno od drugih prostora;

6) „ovlašćeni držalac akciznog skladišta” je proizvođač koji je dobio dozvolu da skladišti akcizne proizvode bez obračunate i plaćene akcize;

7) „režim odloženog obračunavanja i plaćanja akcize” je vremenski period u kojem ne postoji obaveza obračunavanja i plaćanja akcize;

8) „cigaretama proizvedenim u zemlji” smatraju se cigarete koje proizvodi u Republici Srbiji lice upisano u Registar proizvođača duvanskih proizvoda kod Uprave za duvan (u daljem tekstu: Uprava) i koje su upisane u Registar o markama duvanskih proizvoda u korist proizvođača duvanskih proizvoda, odnosno većinskog vlasnika proizvođača duvanskih proizvoda.

IV. OBVEZNIK AKCIZE

Član 6.

Obveznik akcize je proizvođač, odnosno uvoznik akciznih proizvoda.

Obveznik akcize je i:

1) (brisana)

2) (brisana)

3) (brisana)

4) pravno lice koje je ovlašćeno od strane državnog organa za prodaju zaplenjenih akciznih proizvoda;

5) kupac akciznih proizvoda oduzetih u postupku kontrole, odnosno u postupku prinudne naplate, a koje prodaje državni organ.;

5A) SVAKO LICE KOJE STAVI U PROMET U REPUBLICI SRBIJI AKCIZNE PROIZVODE SUPROTNO ODREDBAMA OVOG ZAKONA.

6) (brisana)

Duvanske prerađevine

Član 10.

Na duvanske prerađevine (cigarete, cigare, cigarilose, duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine) plaća se akciza utvrđena odredbama čl. 40a, 40b, 40g i 40d ovog zakona, a na duvanske prerađevine koje se pri upotrebi greju ali ne sagorevaju (u daljem tekstu: nesagorevajući duvan) akciza se plaća u skladu sa stavom 10. STAVOM 11. ovog člana, osim na duvanske prerađevine koje služe za testiranje kontrole kvaliteta proizvoda.

Cigaretama, cigarama, cigarilosima, duvanom za pušenje i ostalim duvanskim prerađevinama smatraju se duvanske prerađevine koje se proizvode i stavljaju u promet kao takva vrsta prerađevina u skladu sa zakonom kojim se uređuje proizvodnja i promet duvana i duvanskih prerađevina.

Nesagorevajući duvan je posebna duvanska prerađevina svrstana u tarifnu oznaku nomenklature CT 2403 99 90 00 koja je sačinjena tako da se prilikom upotrebe zagreva ali ne sagoreva.

Ako je obračunata akciza na cigarete, duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine, koja je propisana u odredbama čl. 40a, 40b i 40d ovog zakona, manja od minimalne akcize utvrđene ovim zakonom, plaća se minimalna akciza.

Minimalna akciza iz stava 4. ovog člana iznosi, i to na:

1) cigarete – 100% ukupne akcize iz čl. 40a i 40b ovog zakona utvrđene za kategoriju prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta;

2) duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut) – 100% akcize iz člana 40d ovog zakona utvrđene za kategoriju prosečne ponderisane maloprodajne cene duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina, ali ne manje od:

– 55% minimalne akcize na 1.000 komada cigareta utvrđene za kategoriju prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta, i to u periodu od 1. januara do 31. decembra 2013. godine;

– 60% minimalne akcize na 1.000 komada cigareta utvrđene za kategoriju prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta, i to u periodu od 1. januara do 31. decembra 2014. godine;

– 65% minimalne akcize na 1.000 komada cigareta utvrđene za kategoriju prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta, i to u periodu od 1. januara do 31. decembra 2015. godine;

– 70% minimalne akcize na 1.000 komada cigareta utvrđene za kategoriju prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta, i to od 1. januara 2016. godine.

IZUZETNO, UKOLIKO SE RADI O PROIZVODIMA KOJI SE U CELINI ILI DELIMIČNO SASTOJE OD SUPSTANCI KOJE NISU DUVAN, ALI KOJI U POGLEDU DRUGIH KRITERIJUMA ODGOVARAJU TIM PROIZVODIMA, U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE PROIZVODNJA I PROMET DUVANA I DUVANSKIH PRERAĐEVINA, OSNOVICA ZA UTVRĐIVANJE MINIMALNE AKCIZE NA TE PROIZVODE JE MINIMALNA AKCIZA NA DUVAN ZA PUŠENJE I OSTALE DUVANSKE PRERAĐEVINE IZ STAVA 5. TAČKA 2) OVOG ČLANA, A SRAZMERNO SADRŽINI DUVANA U TIM PROIZVODIMA.

Prosečna ponderisana maloprodajna cena iz stava 5. tačka 1) ovog člana izračunava se stavljanjem u odnos ukupne vrednosti svih cigareta koje su puštene u promet po maloprodajnim cenama, sa ukupnom količinom cigareta puštenih u promet u Republici Srbiji, u prethodnom polugodištu PRETHODNOJ KALENDARSKOJ GODINI.

Prosečna ponderisana maloprodajna cena iz stava 5. tačka 2) ovog člana izračunava se stavljanjem u odnos ukupne vrednosti celokupnog duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut) puštenih u promet po maloprodajnim cenama, sa ukupnom količinom duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut) puštenih u promet u Republici Srbiji, u prethodnom polugodištu PRETHODNOJ KALENDARSKOJ GODINI.

Vlada, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija (u daljem tekstu: ministarstvo), polugodišnje utvrđuje, i to do 31. januara, odnosno do 31. jula tekuće godine, iznose prosečne ponderisane maloprodajne cene i minimalne akcize iz stava 5. ovog člana u prethodnom polugodištu.

VLADA, NA PREDLOG MINISTARSTVA NADLEŽNOG ZA POSLOVE FINANSIJA (U DALJEM TEKSTU: MINISTARSTVO) UTVRĐUJE JEDNOM GODIŠNJE, I TO DO 15. FEBRUARA TEKUĆE GODINE, IZNOSE PROSEČNE PONDERISANE MALOPRODAJNE CENE IZ STAVA 5. OVOG ČLANA U PRETHODNOJ KALENDARSKOJ GODINI, A IZNOSE MINIMALNE AKCIZE UTVRĐUJE POLUGODIŠNJE, I TO DO 15. FEBRUARA, ODNOSNO DO 31. JULA TEKUĆE GODINE.

Predlog iznosa prosečne ponderisane maloprodajne cene iz stava 8. STAVA 9. ovog člana, utvrđuje se na osnovu podataka o ukupnoj vrednosti svih cigareta, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut) puštenih u promet po maloprodajnim cenama objavljenim u „Službenom glasniku Republike Srbije” i ukupnoj količini cigareta, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut) puštenih u promet u Republici Srbiji, u prethodnom polugodištu PRETHODNOJ KALENDARSKOJ GODINI.

Na nesagorevajući duvan plaća se akciza po kilogramu duvanske smese, a u iznosu od 40% minimalne akcize na 1.000 komada cigareta utvrđene za kategoriju prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta.

Vlada će urediti način i postupak utvrđivanja iznosa prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina u smislu st. 6. do 9. ST. 7. DO 10. ovog člana.

Iznos prosečne ponderisane maloprodajne cene i iznos minimalne akcize iz st. 5. i 8. ST. 5. I 9. ovog člana primenjivaće se od narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Kafa

Član 14.

Kafom u smislu ovog zakona smatra se:

1) nepržena kafa iz tarifnih oznaka nomenklature CT: 0901 11 00 00 i 0901 12 00 00;

2) pržena kafa iz tarifnih oznaka nomenklature CT: 0901 21 00 00 i 0901 22 00 00;

3) ljuspice i opne od kafe iz tarifne oznake nomenklature CT 0901 90 10 00;

4) ekstrakti, esencije i koncentrati od kafe iz tarifne oznake nomenklature CT 2101 11 00 00;

5) zamene kafe koje sadrže kafu iz tarifne oznake nomenklature CT 0901 90 90 00;

6) mešavine ekstrakata, esencija i koncentrata od kafe sa prženom cikorijom i ostalim prženim zamenama kafe ili ekstraktima, esencijama i koncentratima tih proizvoda iz tarifnih oznaka nomenklature CT: 2101 11 00 00, 2101 30 11 00, 2101 30 19 00, 2101 30 91 00 i 2101 30 99 00;

7) preparati na bazi ekstrakta, esencija i koncentrata od kafe ili na bazi kafe iz tarifnih oznaka nomenklature CT: 2101 12 92 00 i 2101 12 98 00 i preparati koji sadrže kafu, ekstrakte, esencije i koncentrate od kafe iz tarifne oznake nomenklature CT 1806 90 70 00;

8) napici i bezalkoholna pića što sadrže kafu, ekstrakte, esencije i koncentrate od kafe iz tarifnog broja CT 2202.

Čokolada i proizvodi slični čokoladi, kremproizvodi, bombonski proizvodi, pekarski proizvodi, praškovi za pudinge i kreme sa dodatkom kafe ne smatraju se kafom u smislu stava 1. ovoga člana.

POD PROIZVODNJOM KAFE, U SMISLU OVOG ZAKONA, SMATRA SE PRERADA, PRŽENJE, PAKOVANJE, KAO I DRUGE SA NJIMA POVEZANE RADNJE KOJE SE VRŠE U SVRHU PROIZVODNJE KAFE.

Akciza na kafu iz stava 1. ovog člana plaća se na jedan kilogram neto mase u iznosu, i to na:

1) neprženu kafu od 80,00 din/kg;

2) prženu kafu od 100,00 din/kg;

3) ljuspice i opne od kafe od 110,00 din/kg;

4) ekstrakti, esencije i koncentrati od kafe od 150,00 din/kg.

Akciza na kafu iz stava 1. tač. 5) do 8) ovog člana plaća se u iznosu od 300,00 din/kg. za jedan kilogram neto mase kafe sadržane u gotovom proizvodu.

NAČIN OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA AKCIZE NA KAFU, VRSTU, SADRŽINU I NAČIN VOĐENJA EVIDENCIJA, DOSTAVLJANJA PODATAKA I PODNOŠENJA PORESKE PRIJAVE PROPISAĆE MINISTAR NADLEŽAN ZA POSLOVE FINANSIJA.

Član 14a

Tečnostima za punjenje elektronskih cigareta, u smislu ovog zakona, smatraju se proizvodi iz tarifne oznake nomenklature CT 3824 90 92 90 CT 3824 99 92 90 koji prilikom korišćenja elektronske cigarete na predviđeni način stvaraju paru za udisanje, kao i tečnosti za punjenje elektronskih cigareta sadržane u drugim proizvodima koji se svrstavaju u tarifnu oznaku nomenklature CT 8543 70 90 90.

Akciza na tečnosti za punjenje elektronskih cigareta iznosi 4,00 dinara po mililitru.

Kontrolne akcizne markice

Član 18.

Proizvođač, odnosno uvoznik dužan je da pri proizvodnji, odnosno pre uvoza cigareta i alkoholnih pića, osim piva i cigareta koje se koriste za testiranje kvaliteta proizvoda, obeleži kontrolnom akciznom markicom svaki od tih proizvoda posebno.

PROIZVOĐAČ, ODNOSNO UVOZNIK DUŽAN JE DA PRI PROIZVODNJI, ODNOSNO PRE UVOZA CIGARETA, ALKOHOLNIH PIĆA I KAFE NAMENJENE ZA KRAJNJU POTROŠNJU, OSIM PIVA, NISKOALKOHOLNIH PIĆA KOJA SADRŽE MANJE OD 5% VOL ALKOHOLA I CIGARETA KOJE SE KORISTE ZA TESTIRANJE KVALITETA PROIZVODA, OBELEŽI KONTROLNOM AKCIZNOM MARKICOM SVAKI OD TIH PROIZVODA POSEBNO.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, cigarete i alkoholna pića koja se uvoze radi prodaje diplomatskim i konzularnim predstavništvima, shodno odredbi člana 19. stav 1. tačka 2) podtač. (1) i (3) ovog zakona, ne moraju biti obeleženi kontrolnom akciznom markicom u skladu sa propisom koji uređuje obeležavanje navedenih proizvoda kontrolnom akciznom markicom.

Ministarstvo odobrava izdavanje kontrolnih akciznih markica i vodi evidenciju o izdatim kontrolnim akciznim markicama.

Narodna banka Srbije – Zavod za izradu novčanica i kovanog novca štampa i izdaje kontrolne akcizne markice i vodi evidencije o izdatim kontrolnim akciznim markicama.

Vlada Republike Srbije propisaće izgled kontrolne akcizne markice, vrstu podataka na markici, način i postupak odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencije o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja akciznih proizvoda iz stava 1. ovog člana., KAO I VRSTU POJEDINAČNOG PAKOVANJA KAFE ZA KRAJNJU POTROŠNJU KOJE ĆE SE OBELEŽAVATI KONTROLNOM AKCIZNOM MARKICOM.

Umanjenje obračunate akcize

Član 20.

Obveznik ima pravo na umanjenje obračunate akcize u visini iznosa plaćene akcize na proizvode koji su nabavljeni od proizvođača, odnosno uvoznika akciznih proizvoda ili ih proizvođač sam proizvodi, odnosno uvozi, a koji se kao reprodukcioni materijal upotrebljavaju u proizvodnji proizvoda na koje se plaća akciza.

Reprodukcionim materijalnom u smislu stava 1. ovog člana smatraju se proizvodi koji u procesu dalje proizvodnje ulaze u supstancu drugog proizvoda, u skladu sa ovim zakonom.

PRI OBRAČUNU IZNOSA AKCIZE NA KAFU OBVEZNIK IMA PRAVO NA SRAZMERNO UMANJENJE OBRAČUNATE I PLAĆENE AKCIZE PRETHODNOM UČESNIKU OD KOGA JE NABAVIO KAFU, ODNOSNO IMA PRAVO NA SRAZMERNO UMANJENJE PLAĆENE AKCIZE KOJU JE SAM UVEZAO, A KOJA SE KORISTI U FAZI PROIZVODNJE, ODNOSNO PRERADE.

Obračun akcize pri uvozu akciznih proizvoda

Član 21a

Obaveza obračunavanja akcize pri uvozu akciznih proizvoda, nastaje danom nastanka obaveze obračunavanja uvoznih dažbina.

Obračunavanje akcize na kafu vrši se prilikom uvoza.

Akcizu obračunava nadležni carinski organ.

Posebni slučajevi obračunavanja akcize

Član 22a

Obaveza obračunavanja akcize nastaje i:

1) prodajom zaplenjenih akciznih proizvoda preko pravnog lica, ovlašćenog od strane državnog organa za prodaju tih proizvoda;

2) prodajom preko carinskog, odnosno poreskog organa akciznih proizvoda koji su oduzeti u postupku kontrole, odnosno u postupku prinudne naplate.;

3) KADA SE U POSTUPKU KONTROLE UTVRDI DA JE LICE IZ ČLANA 6. STAV 2. TAČKA 5A) OVOG ZAKONA STAVILO U PROMET U REPUBLICI SRBIJI AKCIZNE PROIZVODE SUPROTNO ODREDBAMA OVOG ZAKONA.

Plaćanje akcize

Član 23.

Obveznik akcize je dužan da obračunatu akcizu uplati:

1) najkasnije poslednjeg dana u mesecu – iznos akcize obračunat za period od 1. do 15. dana u mesecu;

2) najkasnije 15. dana u mesecu – iznos akcize obračunat za period od 16. do kraja prethodnog meseca.

Izuzetno od odredbe stava 1. tačka 1) ovog člana, u slučaju ako je poslednji dan u mesecu neradni dan, obveznik akcize dužan je da obračunatu akcizu uplati poslednjeg radnog dana u tom mesecu.

Obračunatu akcizu pri uvozu obveznik je dužan da plati u rokovima i na način predviđen za plaćanje uvoznih dažbina.

IZUZETNO OD STAVA 1. OVOG ČLANA, OBVEZNIK AKCIZE IZ ČLANA 6. STAV 2. TAČKA 5A) OVOG ZAKONA, DUŽAN JE DA OBRAČUNATU AKCIZU PLATI U ROKOVIMA PROPISANIM ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE PORESKI POSTUPAK I PORESKA ADMINISTRACIJA.

Prijava mesta obavljanja delatnosti

Član 30.

Lice koje je registrovano za proizvodnju duvanskih prerađevina, uključujući i nesagorevajući duvan, tečnosti za punjenje elektronskih cigareta, derivata nafte, biogoriva i biotečnosti, KAFE, odnosno alkoholnih pića dužno je da pre početka obavljanja te delatnosti prijavi nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave mesto pogona i sličnog prostora u kome će obavljati proizvodnju tih proizvoda.

Poreska uprava – Centrala vodi registar proizvođača alkoholnih pića I KAFE.

Sadržinu, vrstu podataka i način vođenja registra iz stava 2. ovog člana propisaće ministar.

XII. POVRAĆAJ I REFAKCIJA AKCIZE

Povraćaj akcize

Član 37.

Obveznik od koga je naplaćena akciza, a koju nije bio dužan da plati, ili koji je platio akcizu u većem iznosu od zakonom predviđenog, ima pravo na povraćaj tako plaćene akcize.

Zahtev za povraćaj akcize iz stava 1. ovog člana obveznik može podneti samo ako je kupac koji je kroz cenu akciznog proizvoda platio tu akcizu zatražio u pismenoj formi od obveznika povraćaj, u kojem slučaju se vrši povraćaj akcize kupcu.

Izuzetno, obveznik akcize koji je iz svojih sredstava uplatio akcizu koju nije bio dužan da plati ili je platio u iznosu većem od zakonom predviđenog, može podneti u svoje ime i za svoj račun zahtev za povraćaj tako plaćene akcize.

Ako su od obveznika akcize iz stava 1. ovog člana naplaćeni kamata, troškovi prinudne naplate ili novčana kazna, pripada mu pravo na povraćaj ovih davanja.

Zahtev za povraćaj akcize, kamate, troškova prinudne naplate i novčane kazne iz st. 2-4. ovog člana, uz priložene dokaze o plaćenoj akcizi i drugim davanjima i pismeni zahtev kupca, obveznik podnosi poreskom organu kod kojeg se vodi kao poreski obveznik.

U slučaju iz stava 2. ovog člana, obveznik je dužan da u roku od osam dana od dana kada mu je izvršen povraćaj akcize dostavi nadležnom poreskom organu dokaz da je ta sredstva preneo na kupca.

OBVEZNIK AKCIZE – PROIZVOĐAČ AKCIZNIH PROIZVODA IMA PRAVO NA POVRAĆAJ IZNOSA PLAĆENE AKCIZE NA PROIZVODE KOJI SU NABAVLJENI OD PROIZVOĐAČA, ODNOSNO UVOZNIKA AKCIZNIH PROIZVODA ILI IH PROIZVOĐAČ SAM PROIZVODI, ODNOSNO UVOZI, A ZA KOJE JE SAGLASNO ČLANU 20. OVOG ZAKONA IZVRŠENO UMANJENJE AKCIZE, A UPOTREBLJENI SU U PROIZVODNJI AKCIZNIH PROIZVODA NA KOJE SE NE PLAĆA AKCIZA SAGLASNO ČLANU 19. OVOG ZAKONA.

Refakcija akcize

Član 39.

Pravo na refakciju plaćene akcize ima lice koje je izvezlo akcizni proizvod nabavljen u zemlji neposredno od proizvođača, ODNOSNO UVOZNIKA akciznog proizvoda.

PRAVO NA REFAKCIJU PLAĆENE AKCIZE IMA I LICE – UVOZNIK AKCIZNOG PROIZVODA KOJI JE TAJ PROIZVOD IZVEZAO.

Član 40.

Refakciju akcize lice iz člana 39. ovog zakona ostvaruje na osnovu pismenog zahteva, uz dokaz da je platio račun proizvođača akciznog proizvoda sa iskazanom akcizom, RAČUN UVOZNIKA AKCIZNOG PROIZVODA SA ISKAZANOM AKCIZOM KOJA JE PLAĆENA PRI UVOZU, ODNOSNO JEDINSTVENU CARINSKU ISPRAVU KOJOM SE DOKAZUJE DA JE AKCIZA PLAĆENA PRI UVOZU, KAO i dokaz da su proizvodi izvezeni.

Zahtev za refakciju akcize podnosi se nadležnom poreskom organu.

XIIa OBRAČUNAVANJE I PLAĆANJE AKCIZE NA CIGARETE

Član 40a

Na cigarete iz uvoza i na cigarete proizvedene u zemlji (tarifne oznake nomenklature CT 2402 20 10 00 i 2402 20 90 00) plaća se akciza, i to:

1) u periodu od 1. oktobra 2012. godine do

30. juna 2013. godine u iznosu od 43,00 din/pak;

2) u periodu od 1. jula do 31. decembra 2013. godine

u iznosu od 45,00 din/pak;

3) u periodu od 1. januara do 30. juna 2014. godine

u iznosu od 47,00 din/pak;

4) u periodu od 1. jula do 31. decembra 2014. godine

u iznosu od 49,00 din/pak;

5) u periodu od 1. januara do 30. juna 2015. godine

u iznosu od51,00 din/pak;

6) u periodu od 1. jula do 31. decembra 2015. godine

u iznosu od 53,50 din/pak;

7) u periodu od 1. januara do 30. juna 2016. godine

u iznosu od 56,00 din/pak;

8) od 1. jula 2016. godine u iznosu od 58,50 din/pak.

1) U PERIODU OD 1. JANUARA DO 30. JUNA 2017. GODINE U IZNOSU OD 64,00 DIN/PAK;

2) U PERIODU OD 1. JULA DO 31. DECEMBRA 2017. GODINE U IZNOSU OD 65,50 DIN/PAK;

3) U PERIODU OD 1. JANUARA DO 30. JUNA 2018. GODINE U IZNOSU OD 67,00 DIN/PAK;

4) U PERIODU OD 1. JULA DO 31. DECEMBRA 2018. GODINE U IZNOSU OD 68,50 DIN/PAK;

5) U PERIODU OD 1. JANUARA DO 30. JUNA 2019. GODINE U IZNOSU OD 70,00 DIN/PAK;

6) U PERIODU OD 1. JULA DO 31. DECEMBRA 2019. GODINE U IZNOSU OD 71,50 DIN/PAK;

7) U PERIODU OD 1. JANUARA DO 30. JUNA 2020. GODINE U IZNOSU OD 73,00 DIN/PAK;

8) OD 1. JULA 2020. GODINE U IZNOSU OD 74,50 DIN/PAK.

Akciza na cigarete iz stava 1. ovog člana plaća se po pakovanju od 20 komada.

Na cigarete koje su u pakovanju različitom od pakovanja iz stava 2. ovog člana, akciza se plaća srazmerno pakovanju.

Član 40v

Dinarski iznosi akcize iz čl. 40a i 40g ovog zakona usklađuju se sa godišnjim indeksom potrošačkih cena.

Usklađeni iznosi akciza iz stava 1. ovog člana primenjivaće se od dana određenog u aktu Vlade.

Usklađivanje dinarskih iznosa akcize vrši se u skladu sa članom 17. ovog zakona.

IZUZETNO OD STAVA 1. OVOG ČLANA DINARSKI IZNOSI AKCIZA IZ ČLANA 40A OVOG ZAKONA NEĆE SE USKLAĐIVATI SA GODIŠNJIM INDEKSOM POTROŠAČKIH CENA, UKOLIKO U KALENDARSKOJ GODINI KOJA PRETHODI GODINI U KOJOJ SE USKLAĐIVANJE VRŠI, PREMA PODACIMA REPUBLIČKOG ORGANA NADLEŽNOG ZA POSLOVE STATISTIKE TAJ INDEKS NE PRELAZI 2%.

UKOLIKO GODIŠNJI INDEKS POTROŠAČKIH CENA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA PRELAZI 2%, DINARSKI IZNOSI AKCIZA IZ ČLANA 40A OVOG ZAKONA USKLAĐIVAĆE SE ZA RAZLIKU KOJU ČINI INDEKS POTROŠAČKIH CENA U KALENDARSKOJ GODINI KOJA PRETHODI GODINI U KOJOJ SE USKLAĐIVANJE VRŠI UMANJEN ZA 2%, S TIM DA AKO JE IZNOS TE RAZLIKE ISKAZAN SA DECIMALNIM ZAPISOM TAKO DA JE PRVI I DRUGI DECIMALNI ZAPIS MANJI OD 24, ZAOKRUŽIVANJE DECIMALNOG ZAPISA CELOG BROJA SE VRŠI NA NULU, AKO JE IZNOS TE RAZLIKE OD 24 DO 74, ZAOKRUŽIVANJE SE VRŠI NA DECIMALNI ZAPIS 50, A AKO JE IZNOS TE RAZLIKE VEĆI OD 75, ZAOKRUŽIVANJE SE VRŠI NA PRVI NAREDNI CELI BROJ.

Član 40d

Na duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine (tarifni broj nomenklature CT 2403) plaća se akciza po stopi od, i to:

do 31. decembra 2012. godine 35%;

u periodu od 1. januara do 31. decembra 2013. godine 37%;

u periodu od 1. januara do 31. decembra 2014. godine 39%;

u periodu od 1. januara do 31. decembra 2015. godine 41%;

od 1. januara 2016. godine 43%.

Osnovicu za obračun akcize iz stava 1. ovog člana čini maloprodajna cena po kilogramu.

Na duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine koje su u pakovanju različitom od pakovanja iz stava 2. ovog člana, akciza se plaća srazmerno pakovanju.

IZUZETNO OD STAVA 2. OVOG ČLANA NA PROIZVODE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, KOJI SE U CELINI ILI DELIMIČNO SASTOJE OD SUPSTANCI KOJE NISU DUVAN, ALI KOJI U POGLEDU DRUGIH KRITERIJUMA ODGOVARAJU TIM PROIZVODIMA, AKCIZA SE OBRAČUNAVA NA OSNOVICU KOJU ČINI MALOPRODAJNA CENA PO KILOGRAMU DUVANA ZA PUŠENJE I OSTALIH DUVANSKIH PRERAĐEVINA, SRAZMERNO PROCENTU SADRŽINE DUVANA U OVOM PROIZVODU.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

ČLAN 18.

PROSEČNA PONDERISANA MALOPRODAJNA CENA CIGARETA, DUVANA ZA PUŠENJE I OSTALIH DUVANSKIH PRERAĐEVINA ZA 2017. GODINU, IZRAČUNAVA SE STAVLJANJEM U ODNOS UKUPNE VREDNOSTI SVIH CIGARETA I CELOKUPNOG DUVANA ZA PUŠENJE I OSTALIH DUVANSKIH PRERAĐEVINA (REZANI DUVAN, DUVAN ZA LULU, DUVAN ZA ŽVAKANJE I BURMUT) PUŠTENIH U PROMET PO MALOPRODAJNIM CENAMA OBJAVLJENIM U „SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE”, SA UKUPNOM KOLIČINOM CIGARETA, DUVANA ZA PUŠENJE I OSTALIH DUVANSKIH PRERAĐEVINA (REZANI DUVAN, DUVANA ZA LULU, DUVANA ZA ŽVAKANJE I BURMUTA) PUŠTENIH U PROMET U REPUBLICI SRBIJI U PERIODU OD 1. JULA DO 31. DECEMBRA 2016. GODINE.

ČLAN 19.

PRVO UTVRĐIVANJE IZNOSA PROSEČNE PONDERISANE MALOPRODAJNE CENE I IZNOSA MINIMALNE AKCIZE NA CIGARETE, DUVAN ZA PUŠENJE I OSTALE DUVANSKE PRERAĐEVINE (REZANI DUVAN, DUVAN ZA LULU, DUVAN ZA ŽVAKANJE I BURMUT), U SKLADU SA ČLANOM 3. OVOG ZAKONA, IZVRŠIĆE SE DO 15. FEBRUARA 2018. GODINE, NA OSNOVU PODATAKA O UKUPNOJ VREDNOSTI SVIH CIGARETA, DUVANA ZA PUŠENJE I OSTALIH DUVANSKIH PRERAĐEVINA (REZANI DUVAN, DUVAN ZA LULU, DUVAN ZA ŽVAKANJE I BURMUT) PUŠTENIH U PROMET PO MALOPRODAJNIM CENAMA OBJAVLJENIM U „SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE” I UKUPNOJ KOLIČINI CIGARETA, DUVANA ZA PUŠENJE I OSTALIH DUVANSKIH PRERAĐEVINA (REZANI DUVAN, DUVAN ZA LULU, DUVAN ZA ŽVAKANJE I BURMUT) PUŠTENIH U PROMET U REPUBLICI SRBIJI, U PERIODU OD 1. JANUARA DO 31. DECEMBRA 2017. GODINE.

ČLAN 20.

PRVO NAREDNO USKLAĐIVANJE DINARSKIH IZNOSA AKCIZE NA CIGARETE VRŠIĆE SE POČEV OD 1. JANUARA 2018. GODINE, A PO ISTEKU KALENDARSKE GODINE U KOJOJ, PREMA PODACIMA REPUBLIČKOG ORGANA NADLEŽNOG ZA POSLOVE STATISTIKE, INDEKS POTROŠAČKIH CENA PRELAZI 2%.

ČLAN 21.

U ZAKONU O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKCIZAMA („SLUŽBENI GLASNIK RS”, BR. 119/12, 142/14 I 103/15), U ČLANU 12. STAV 1. REČI: „2016. GODINE” ZAMENJUJU SE REČIMA: „2017. GODINE”.

ČLAN 22.

U ZAKONU O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKCIZAMA („SLUŽBENI GLASNIK RS”, BR. 142/14 I 103/15), U ČLANU 8. REČI: „ZA 2014, 2015. I 2016. GODINU” ZAMENJUJU SE REČIMA: „ZA 2014, 2015, 2016. I 2017. GODINU”.

ČLAN 23.

U ZAKONU O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKCIZAMA („SLUŽBENI GLASNIK RS”, BROJ 142/14), U ČLANU 9. REČI: „DANA PROPISANOG ZA PODNOŠENJE PORESKE PRIJAVE ISKLJUČIVO U ELEKTRONSKOM OBLIKU ZA AKCIZE U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJU PORESKI POSTUPAK I PORESKA ADMINISTRACIJA” ZAMENJUJU SE REČIMA: „1. JANUARA 2018. GODINE”.

ČLAN 24.

DO 31. DECEMBRA 2017. GODINE OBRAČUNAVANJE AKCIZE NA KAFU VRŠI SE U SKLADU SA ZAKONOM O AKCIZAMA („SLUŽBENI GLASNIK RS”, BR. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02-DR. ZAKON, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05-DR. ZAKON, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14-DR. ZAKON, 142/14, 55/15 I 103/15).

ČLAN 25.

LICE KOJE SE NA DAN 31. DECEMBRA 2017. GODINE BAVI PRERADOM, PRŽENJEM, PAKOVANJEM, KAO I DRUGIM SA NJIMA POVEZANIM RADNJAMA KOJE SE VRŠE U SVRHU PROIZVODNJE KAFE, DUŽNO JE DA SA STANJEM NA TAJ DAN IZVRŠI POPIS ZATEČENIH ZALIHA KAFE I DA POPISNE LISTE DOSTAVI NADLEŽNOM PORESKOM ORGANU U ROKU OD 15 DANA OD DANA IZVRŠENOG POPISA.

OD 1. JANUARA 2018. GODINE LICE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA DUŽNO JE DA NADLEŽNOJ ORGANIZACIONOJ JEDINICI PORESKE UPRAVE DOSTAVLJA PODATAK O STANJU ZALIHA KAFE NA POSLEDNJI DAN U MESECU, I TO ZA SVAKI MESEC, DO UTROŠKA POPISANIH ZALIHA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, NAJKASNIJE U ROKU OD DESET DANA PO ISTEKU KALENDARSKOG MESECA.

LICE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA KOJE NA DAN 31. DECEMBRA 2017. GODINE IMA PROIZVEDENU KAFU ZA KRAJNJU POTROŠNJU NA ZALIHAMA NIJE DUŽNO DA NAVEDENI PROIZVOD PRILIKOM STAVLJANJA U PROMET OBELEŽI KONTROLNOM AKCIZNOM MARKICOM.

KAFA KOJA JE DO 31. DECEMBRA 2017. GODINE UNETA U CARINSKO PODRUČJE REPUBLIKE, A ZA KOJU NIJE OKONČAN CARINSKI POSTUPAK, NE OBELEŽAVA SE KONTROLNOM AKCIZNOM MARKICOM.

ČLAN 26.

ODREDBE ČL. 1, 4. (U DELU KOJIM SE UREĐUJE ŠTA SE SMATRA PROIZVODNJOM KAFE), 6. (U DELU KOJIM SE UREĐUJE OBELEŽAVANJE KAFE KONTROLNOM AKCIZNOM MARKICOM), 7, 8. I 11. PRIMENJIVAĆE SE OD 1. JANUARA 2018. GODINE.

ČLAN 27.

OVAJ ZAKON STUPA NA SNAGU 1. JANUARA 2017. GODINE.

OBRAZAC IZJAVE O USKLAĐENOSTI PROPISA SA

PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Organ državne uprave, odnosno drugi ovlašćeni predlagač propisa – Vlada

Obrađivač – Ministarstvo finansija

2. Naziv propisa

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKCIZAMA

DRAFT LAW ON AMENDMENTS TO EXCISE LAW

3. Usklađenost propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum):

a) Odredba Sporazuma koja se odnose na normativnu sadržinu propisa

– Naslov IV – Slobodan protok robe, Poglavlje III – Opšte odredbe, član 37. Sporazuma;

– Naslov VIII – Politike saradnje, član 100. Sporazuma;

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma

U skladu sa rokovima iz člana 72. Sporazuma.

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma

Ispunjava u potpunosti

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma

/

d) Veza sa Nacionalnim programom za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije

Poglavlje 3.16. – Oporezivanje

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije:

a) Navođenje odredbi primarnih izvora prava Evropske unije i ocene usklađenosti sa njima

Ugovor o funkcionisanju Evropske unije, Naslov II – Slobodno kretanje robe, Poglavlje 3. – Zabrana kvantitativnih ograničenja između država članica, čl. 34-37 – potpuno usklađeno

Ugovor o funkcionisanju Evropske unije, Naslov VII – Zajednička pravila o konkurenciji, oporezivanju i usklađivanju zakona, Poglavlje 2. – Poreske odredbe, čl. 110-111 – potpuno usklađeno i Poglavlje 3. – Usklađivanje propisa, član 114. – potpuno usklađeno

b) Navođenje sekundarnih izvora prava Evropske unije i ocene usklađenosti sa njima

Direktiva o restrukturiranju osnova Zajednice za oporezivanje energenata i električne energije 2003/96/EZ od 27. oktobra 2003. god.

Council Directive 2003/96/EC of 27 October 2003 restructuring the Community framework for the taxation of energy products and electricity

– Direktiva Saveta 2011/64/EU od 21. juna 2011. godine o strukturi i akciznim stopama koje se primenjuju na duvanske prerađevine od 1. januara 2011. godine (kodifikacija)

Council Directive 2011/64/EU of 21 June 2011on the structure and rates of excise duty applied on manufactured tobacco – codification)

– Strukturna direktiva o alkoholnim pićima 92/83/EEZ od 19. oktobra 1992 gog

Council Directive 92/83/EEC of 19 October 1992 on the harmonizarion of the structures of exice duties on alcohol and alcoholic beverages

– Direktiva o približavanju stopa akciza na alkoholna pića 92/84/EEZ od 19. oktobra 1992. god.

Council Directive 92/84/EEC of 19 October 1992 on the approximation of the rates of excise duty on alcohol and alcoholic beverages

– Uredba Komisije (EZ) br 3199/93 od 22. novembra 1993 o međusobnom priznavanju procedura za potpunu denaturizaciju alkohola radi oslobađanja od akcize

Commission Regulation (EC) No 3199/93 of 22 November 1993 on the mutual recognition of procedures for the complete denaturing of alcohol for the purposes of exemption from excise dutu

– Direktiva o fiskalnom obeležavanju gasnih ulja i kerozina 95/60/EZ od 27. novembra 1995. god.

Council Directive 95/60/EC of 27 November 1995 on fiscal marking of gas oils and kerosine

– Direktiva Saveta 2008/118/EZ od 16. decembra 2008 o opštem sistemu akciza i o ukidanju Direktive 92/12/EEZ

Council Directive 2008/118/EC of 16 December 2008 concerning the general arrangements for excise duty and repealing Directive 92/12/EEC

Predložene izmene u delu oporezivanja akcizom cigareta vrše se u skladu sa Direktivom Saveta 2011/64/EU od 21. juna 2011. godine o strukturi i akciznim stopama koje se primenjuju na duvanske prerađevine od 1. januara 2011. godine. Kada se radi o ostalim predloženim izmenama, iste se ne vrše saglasno navedenim direktivama.

v) Navođenje ostalih izvora prava Evropske unije i usklađenost sa njima

/

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

Odredbe Zakona o akcizama koje propisuju visinu specifične i proporcionalne akcize na cigarete su delimično usklađene sa Direktivom Saveta br. 2011/64/EEZ, s obzirom da je u zemljama EU propisan mešovit sistem akcize (specifična akciza + ad valorem akciza), kao i u Republici Srbiji. S tim u vezi, proizilazi da je domaće zakonodavstvo usaglašeno sa sistemom oporezivanja akcizom cigareta sa zemljama EU. Prema opštem pravilu Direktiva Saveta br. 2011/64/EEZ najniže akcizno opterećenje na 1000 komada cigareta iznosi 90€, a procenat ukupnog akciznog opterećenja na kategoriju cigareta sa prosečnom ponderisanom maloprodajnom cenom, prema pomenutom opštem pravilu iznosi 60%. U Republici Srbiji, prema Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama visina ukupnog akciznog opterećenja delimično je usaglašena sa opštim pravilom iz pomenute direktive, pri čemu će visina ukupnog akciznog opterećenja na cigarete biti predmet daljeg usaglašavanja u narednom periodu.

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije

Prema rokovima utvrđenim Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju.

5. Ukoliko ne postoje odgovarajuće nadležnosti Evropske unije u materiji koju reguliše propis, i/ili ne postoje odgovarajući sekundarni izvori prava Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost, potrebno je obrazložiti tu činjenicu. U ovom slučaju, nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa. Tabelu usklađenosti nije potrebno popunjavati i ukoliko se domaćim propisom ne vrši prenos odredbi sekundarnog izvora prava Evropske unije već se isključivo vrši primena ili sprovođenje nekog zahteva koji proizilazi iz odredbe sekundarnog izvora prava (npr. Predlogom odluke o izradi strateške procene uticaja biće sprovedena obaveza iz člana 4. Direktive 2001/42/EZ, ali se ne vrši i prenos te odredbe direktive).

Odredba čl. 3. i 15. Predloga zakona i izmenama i dopunama Zakona o akcizama su predmet usaglašavanja sa standardima Evropske unije.

Predlogom zakona predlaže se da se od 1. januara 2018. godine na drugačiji način uredi oporezivanje akcizom kafe, i to u smislu da se akcizom oporezuje i kafa iz domaće proizvodnje, a ne samo iz uvoza, čime će se izjednačiti položaj uvoznika kafe sa domaćim proizvođačima kafe i stvoriti jednaki uslovi za sve učesnike na tržištu.

Kada se radi o ostalim predloženim izmenama Zakona o akcizama, iste se ne vrše saglasno navedenim direktivama.

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava Evropske unije prevedeni na srpski jezik?

Navedeni izvori prava Evropske unije su u postupku prevođenja na srpski jezik.

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik Evropske unije?

Ne.

8. Saradnja sa Evropskom unijom i učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti.

U izradi Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama nisu učestvovali konsultanti.

Naziv propisa Evropske unije :

Direktiva Saveta 2011/64/EEZ od 21. juna 2011. godine o strukturi i stopama akcize na duvanske prerađevine

Council Directive 2011/64/EU of 21 June 2011 on the structure and rates of excise duty applied to manufactured tobacco

2. „CELEX” oznaka EU propisa

32011L0064

3. Organ državne uprave, odnosno drugi ovlašćeni predlagač propisa: – Vlada

Obrađivač: Ministarstvo finansija

4. Datum izrade tabele:

6. decembar 2016. godine

5. Naziv (nacrta, predloga) propisa čije odredbe su predmet analize usklađenosti sa propisom Evropske unije:

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKCIZAMA

DRAFT LAW ON AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS TO EXCISE LAW

6. Brojčane oznake (šifre) planiranih propisa iz baze NPAA:

2008-1

7. Usklađenost odredbi propisa sa odredbama propisa EU:

a)

a1)

b)

b1)

v)

g)

d)

Odredba propisa EU

Sadržina odredbe

Odredbe propisa R. Srbije

Sadržina odredbe

Usklađenost

Razlozi za delimičnu usklađenost, neusklađenost ili neprenosivost

Napomena o usklađenosti

8.2

Propisuje se, institut za utvrđivanje prosečne ponderisane maloprodajne cene kao osnov za utvrđivanje minimalne akcize na cigarete.

3.

Propisuje se da se prosečna ponderisana maloprodajna cena cigareta kao osnov za utvrđivanje minimalne akcize na cigarete utvrđuje jednom godišnje

PU

14.2

Propisuje se, da ponderisana prosečna maloprodajna cena se izračunava u odnosu na ukupnu vrednost za fino rezani duvan za pušenje namenjen za uvijanje cigareta i pušten u potrošnju, na osnovu maloprodajne cene uključujući sve poreze, podeljeno sa ukupnom količinom fino rezanog duvana za pušenje namenjenog za uvijanje cigareta i puštenog u potrošnju. Određuje se najkasnije do 1. marta svake godine na osnovu podataka o svakom puštanju u potrošnju iz prethodne kalendarske godine.

3.

Propisuje se da se prosečna ponderisana maloprodajna cena duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina kao osnov za utvrđivanje minimalne akcize na duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine utvrđuje jednom godišnje

PU

10.2

Propisuje se visina minimalne akcize na cigarete.

15.

Propisuje se struktura oporezivanja akcizom cigareta i to za period primene od 2017. godine do 2020. godine

DU

Razlozi za delimičnu usklađenost sadržani su u tome da se predmetnim izmenama menja struktura oporezivanja akcizom cigareta koja predstavlja dalje usaglašavanje sa standardima EU. Naime ovim zakonom predlaže se donošenje srednjoročnog plana postupnog povećavanja akciznog opterećenja u periodu 2017. – 2020. godine, kroz povećanje specifične komponente akcize svakih šest meseci u navedenom periodu, pri čemu bi stopa ad valorem komponente akcize ostala nepromenjena (33%) nezavisno od perioda primene. Ovim zakonom predlaže se umereno povećanje specifične komponente akcize na cigarete kroz postepeno povećanje akciza, kako bi se u prihvatljivom vremenskom roku dostigao minimalni nivo oporezivanja akcizom u EU od 90€ na 1000 komada cigareta u kategoriji prosečne ponderisane maloprodajne cene, odnosno minimum 1,8 evra po paklici cigareta.

Smisao direktive preuzet je u najvećoj meri

Ostali članovi Direktive nisu relevantni za normativnu uređenost Nacrta zakona.

Ostavite komentar