220. sednica Vlade Republike Srbije, 11. februar 2010. godine

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA ZA DRŽAVNU UPRAVU

I LOKALNU SAMOUPRAVU

I

Postavlja se Biljana Žarković za pomoćnika ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu – Sektor za unapređenje kapaciteta jedinica lokalne samouprave.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-939/2010

U Beogradu, 11. februara 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 36. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ZAMENIKA DIREKTORA REPUBLIČKE AGENCIJE

ZA MIRNO REŠAVANjE RADNIH SPOROVA

I

Razrešava se Vladimir Perić dužnosti zamenika direktora Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, zbog postavljenja na položaj zamenika direktora Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-888/2010-1

U Beogradu, 11. februara 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o regionalnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 51/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANA NACIONALNOG SAVETA ZA REGIONALNI RAZVOJ

I

Razrešava se Nenad Milenković dužnosti člana Nacionalnog saveta za regionalni razvoj, zbog isteka mandata na dužnosti predsednika Stalne konferencije gradova i opština.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-884/2010

U Beogradu, 11. februara 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o regionalnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 51/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANA NACIONALNOG SAVETA ZA REGIONALNI RAZVOJ

I

Imenuje se Saša Paunović, predsednik Stalne konferencije gradova i opština, za člana Nacionalnog saveta za regionalni razvoj.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-886/2010

U Beogradu, 11. februara 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06-prečišćen tekst, 69/08 i 88/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU POTPREDSEDNIKA SAVETA ZA RODNU RAVNOPRAVNOST

I

Imenuje se prof. dr Nevena Petrušić, dekan Pravnog fakulteta u Nišu, za potpredsednika Saveta za rodnu ravnopravnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-679/2010-1

U Beogradu, 11. februara 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA

EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA

I

Ani Blagojević prestaje rad na položaju pomoćnika ministra ekonomije i regionalnog razvoja – Sektor za politiku i režim spoljne trgovine, zbog ukidanja položaja – od 2. februara 2010. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-897/2010

U Beogradu, 11. februara 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 36. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ ZAMENIKA DIREKTORA REPUBLIČKE AGENCIJE ZA MIRNO REŠAVANjE RADNIH SPOROVA

I

Postavlja se Vladimir Perić na položaj zamenika direktora Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-862/2010

U Beogradu, 11. februara 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture („Službeni glasnik RC”, br. 49/92 i 72/09-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA I VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA BEOGRADSKE FILHARMONIJE

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Beogradske filharmonije:

1. Aleksandra Drecun, vršilac dužnosti predsednika;

2. Snežana Spasojević, vršilac dužnosti člana;

3. Žaklina Kušić, vršilac dužnosti člana;

4. Marina Nenadović, vršilac dužnosti člana;

5. Svetlana Stančev Radovanović, vršilac dužnosti člana.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-990/2010

U Beogradu, 11. februara 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture („Službeni glasnik RC”, br. 49/92 i 72/09-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA BEOGRADSKE FILHARMONIJE

I

U Upravni odbor Beogradske filharmonije imenuju se:

1. za predsednika:

– Srđan Šaper, filmski i TV reditelj iz Beograda;

2. za članove:

1) Milan Pajević, dipl. politikolog iz Beograda;

2) mr Draginja Đurić, predsednik Izvršnog odbora Banca Intesa ad Beograd;

3) Miroslav Pavlović, zaposlen u Beogradskoj filharmoniji;

4) Aleksandar Latković, zaposlen u Beogradskoj filharmoniji.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-989/2010

U Beogradu, 11. februara 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05 i 72/09-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA KLINIČKOG CENTRA KRAGUJEVAC

I

Razrešava se prof. dr sci. med. Radomir Pavlović dužnosti direktora Kliničkog centra Kragujevac, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1028/2010

U Beogradu, 11. februara 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05 i 72/09-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

KLINIČKOG CENTRA KRAGUJEVAC

I

Imenuje se prof. dr Slobodan Obradović za vršioca dužnosti direktora Kliničkog centra Kragujevac.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1029/2010

U Beogradu, 11. februara 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 11. stav 1. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05-ispravka), tačke 13. Odluke o osnivanju Nacionalne agencije za regionalni razvoj („Službeni glasnik RS”, br. 75/09 i 109/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PRIVREMENOG DIREKTORA

NACIONALNE AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ

I

Razrešava se Goran Džafić dužnosti privremenog direktora Nacionalne agencije za regionalni razvoj.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1055/2010

U Beogradu, 11. februara 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 11. stav 1. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05-ispravka), tačke 13. Odluke o osnivanju Nacionalne agencije za regionalni razvoj („Službeni glasnik RS”, br. 75/09 i 109/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PRIVREMENOG DIREKTORA

NACIONALNE AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ

I

Imenuje se Ivica Eždenci za privremenog direktora Nacionalne agencije za regionalni razvoj.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1056/2010

U Beogradu, 11. februara 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Ostavite komentar