219. sednica Vlade Republike Srbije, 4. februar 2010. godine

Na osnovu člana 168. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI U VISOKOM SLUŽBENIČKOM SAVETU

I

Prof. dr Branku Lubardi prestaje dužnost člana u Visokom službeničkom savetu, zbog podnošenja pismene ostavke.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-794/2010

U Beogradu, 4. februara 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 3a stav 1. Uredbe o osnivanju Službe Koordinacionog tela Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa („Službeni glasnik RS”, br. 97/05, 53/06, 61/06-prečišćen tekst i 3/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU ZAMENIKA DIREKTORA SLUŽBE KOORDINACIONOG TELA SRBIJE ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA

I

Postavlja se Danijela Nenadić za zamenika direktora Službe Koordinacionog tela Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-762/2010-1

U Beogradu, 4. februara 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 16. stav 1. Odluke o izmenama i dopunama osnivačkog akta Preduzeća za proizvodnju, trgovinu i usluge Fabrika animalnih belančevina i masti „Napredak” d.o.o. Ćuprija („Službeni glasnik RS”, broj 93/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA VETERINARSKE USTANOVE

ZA SAKUPLjANjE, PRERADU I UNIŠTAVANjE LEŠEVA ŽIVOTINjA I DRUGIH OTPADAKA ŽIVOTINjSKOG POREKLA „NAPREDAK” ĆUPRIJA

I

Imenuje se Zoran Zlatković za direktora Veterinarske ustanove za sakupljanje, preradu i uništavanje leševa životinja i drugih otpadaka životinjskog porekla „Napredak” Ćuprija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-699/2010

U Beogradu, 4. februara 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu tačke 5. stav 4. Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS”, broj 95/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA STRUČNE GRUPE KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANjA EVROPSKOJ UNIJI

I

Razrešava se Boris Barjaktarević dužnosti člana Stručne grupe Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji.

II

Imenuje se Božidar Laganin, državni sekretar u Ministarstvu za telekomunikacije i informaciono društvo, za člana Stručne grupe Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-739/2010

U Beogradu, 4. februara 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06-prečišćen tekst, 69/08 i 88/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA, ČLANA I ZAMENIKA ČLANA ODBORA ZA PROJEKTNU POLITIKU PROJEKTA

„PRUŽANjE UNAPREĐENIH USLUGA NA LOKALNOM NIVOU”

I

Razrešavaju se dužnosti u Odboru za projektnu politiku Projekta „Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou”:

1. Vuk Đoković, predsednik;

2. Jelena Rančić, zamenik predsednika;

3. doc. dr Nevena Karanović, član;

4. prim. dr Elizabet Paunović, zamenik člana.

II

U Odbor za projektnu politiku Projekta „Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou” imenuju se:

1. za predsednika:

– doc. dr Nevena Karanović, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja;

2. za zamenika predsednika:

– prim. dr Elizabet Paunović, pomoćnik ministra zdravlja;

3. za člana:

– Zoran Ćirović, pomoćnik ministra finansija;

4. za zamenika člana:

– Jelena Rančić, pomoćnik ministra finansija.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-801/2010

U Beogradu, 4. februara 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture („Službeni glasnik RC”, br. 49/92 i 72/09-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA REGIONALNOG ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE SMEDEREVO

I

Razrešava se Veroljub Ranković dužnosti člana Upravnog odbora Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture Smederevo, iz reda zaposlenih.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-732/2010

U Beogradu, 4. februara 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture („Službeni glasnik RC”, br. 49/92 i 72/09-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA REGIONALNOG ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE SMEDEREVO

I

Imenuje se Dragan Stojiljković za člana Upravnog odbora Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture Smederevo, iz reda zaposlenih.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-733/2010

U Beogradu, 4. februara 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA ŽIVOTNE SREDINE

I PROSTORNOG PLANIRANjA

I

Razrešava se Jelena Cvetković dužnosti pomoćnika ministra životne sredine i prostornog planiranja – Sektor za evropske integracije, međunarodnu saradnju i harmonizaciju propisa, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-675/2010

U Beogradu, 4. februara 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA ŽIVOTNE SREDINE

I PROSTORNOG PLANIRANjA

I

Postavlja se Nebojša Pokimica za pomoćnika ministra životne sredine i prostornog planiranja – Sektor za evropske integracije, međunarodnu saradnju i harmonizaciju propisa.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-676/2010

U Beogradu, 4. februara 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 11. stav 1. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05-ispravka), a u vezi sa tačkom 11. Odluke o osnivanju Agencije za hemikalije („Službeni glasnik RS”, broj 78/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PRIVREMENOG DIREKTORA AGENCIJE ZA HEMIKALIJE

I

Razrešava se Sonja Roglić dužnosti privremenog direktora Agencije za hemikalije, zbog imenovanja direktora Agencije za hemikalije posle sprovedenog javnog konkursa.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-673/2010

U Beogradu, 4. februara 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 24. stav 1. i člana 28. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA AGENCIJE ZA HEMIKALIJE

I

Imenuje se Jelena Cvetković za direktora Agencije za hemikalije, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-674/2010

U Beogradu, 4. februara 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 19. stav 4. Zakona o sistemima veza („Službeni glasnik RS”, br. 38/91, 41/91-ispravka, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon, 20/97 i 44/03-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA PTT SAOBRAĆAJA „SRBIJA”

I

Razrešava se Nenad Đunisijević dužnosti člana Upravnog odbora Javnog preduzeća PTT saobraćaja „Srbija”, na lični zahtev.

II

Imenuje se Nemanja Pajić za člana Upravnog odbora Javnog preduzeća PTT saobraćaja „Srbija”.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-840/2010

U Beogradu, 4. februara 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05 i 72/09-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA MENTALNO ZDRAVLjE

I

Razrešava se dr Nataša Aranđelović dužnosti člana Nadzornog odbor Instituta za mentalno zdravlje, iz reda zaposlenih, na lični zahtev.

II

Imenuje se dr Biljana Lukić, specijalista psihijatrije, za člana Nadzornog odbor Instituta za mentalno zdravlje, iz reda zaposlenih.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-849/2010

U Beogradu, 4. februara 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 3. stav 1. Uredbe o osnivanju Kancelarije Saveta za nacionalnu bezbednost („Službeni glasnik RS”, broj 12/09), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA KANCELARIJE SAVETA

ZA NACIONALNU BEZBEDNOST

I

Razrešava se Goran Matić dužnosti direktora Kancelarije Saveta za nacionalnu bezbednost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-845/2010

U Beogradu, 4. februara 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 3. stav 1. Uredbe o osnivanju Kancelarije Saveta za nacionalnu bezbednost („Službeni glasnik RS”, broj 12/09), a u vezi sa članom 89. i članom 101. stav 2. Zakona o tajnosti podataka („Službeni glasnik RS”, broj 104/09), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DIREKTORA KANCELARIJE SAVETA

ZA NACIONALNU BEZBEDNOST I ZAŠTITU TAJNIH PODATAKA

I

Postavlja se Goran Matić za direktora Kancelarije Saveta za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-846/2010

U Beogradu, 4. februara 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA ŽIVOTNE SREDINE

I PROSTORNOG PLANIRANjA

I

Razrešava se dr Danica Baćanović dužnosti pomoćnika ministra životne sredine i prostornog planiranja – Sektor za zaštitu prirodnih resursa, zbog postavljenja na položaj pomoćnika ministra životne sredine i prostornog planiranja – Sektor za zaštitu prirodnih resursa.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-856/2010

U Beogradu, 4. februara 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANjA

I

Postavlja se dr Danica Baćanović na položaj pomoćnika ministra životne sredine i prostornog planiranja – Sektor za zaštitu prirodnih resursa, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-857/2010

U Beogradu, 4. februara 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA PRAVDE

I

Razrešava se Mirjana Tadić dužnosti pomoćnika ministra pravde – Sektor za pravosuđe, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-641/2010

U Beogradu, 4. februara 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANjA U MINISTARSTVU POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Postavlja se Mirjana Tadić za pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja – Sektor za pravne poslove, ljudske i materijalne resurse u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-624/2010

U Beogradu, 4. februara 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DRŽAVNOG SEKRETARA

U MINISTARSTVU RUDARSTVA I ENERGETIKE

I

Razrešava se mr Radivoje Milanović dužnosti državnog sekretara u Ministarstvu rudarstva i energetike.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-902/2010

U Beogradu, 4. februara 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05-ispravka), a u vezi sa članom 51. stav 4. Zakona o regionalnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 51/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA REPUBLIČKE AGENCIJE ZA RAZVOJ MALIH I SREDNjIH

PREDUZEĆA I PREDUZETNIŠTVA

I

Konstatuje se da je Jožefu Mičizu prestala dužnost predsednika, a dr Predragu Kekoviću, Faruku Mehoviću, Aleksandru Jakovljeviću i Snežani Paunović dužnost člana Upravnog odbora Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva, na dan 23. decembra 2009. godine kada je počela sa radom Nacionalna agencija za regionalni razvoj.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-911/2010

U Beogradu, 4. februara 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05-ispravka), tačke 8. stav 1. Odluke o osnivanju Nacionalne agencije za regionalni razvoj („Službeni glasnik RS”, broj 75/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

NACIONALNE AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ

I

U Upravni odbor Nacionalne agencije za regionalni razvoj imenuju se:

1. za predsednika:

– Svetlana Stojković, dipl. ekonomista, samostalni savetnik u Ministarstvu za Nacionalni investicioni plan;

2. za članove:

1) Zoran Nenadović, dipl. ekonomista, savetnik ministra rada i socijalne politike;

2) Vladimir Petković, menadžer javne administracije iz Bečeja;

3) dr Goran Jovović, dipl. inž. elektrotehnike, direktor Visoke medicinske škole strukovnih studija u Ćupriji.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-912/2010

U Beogradu, 4. februara 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Ostavite komentar