230. sednica Vlade Republike Srbije, 7. jul 2016. godine

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA SPOLJNIH POSLOVA

I

Postavlja se dr Marina Jovićević za vršioca dužnosti pomoćnika ministra spoljnih poslova – Sektor za Evropsku uniju od 1. marta 2016. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6227/2016

U Beogradu, 7. jula 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA SPOLJNIH POSLOVA

I

Postavlja se Goran Aleksić za vršioca dužnosti pomoćnika ministra spoljnih poslova – Sektor za bilateralnu saradnju od 1. marta 2016. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6229/2016

U Beogradu, 7. jula 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA SPOLJNIH POSLOVA

I

Postavlja se Branimir Filipović za vršioca dužnosti pomoćnika ministra spoljnih poslova – Sektor za bezbednosnu politiku od 1. marta 2016. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6228/2016

U Beogradu, 7. jula 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA SPOLJNIH POSLOVA

I

Postavlja se Dragan Momčilović za vršioca dužnosti pomoćnika ministra spoljnih poslova – Sektor za konzularne poslove od 22. marta 2016. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6225/2016

U Beogradu, 7. jula 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE

ZA BIOMEDICINU U MINISTARSTVU ZDRAVLJA

I

Postavlja se dr Nenad Milojičić za vršioca dužnosti direktora Uprave za biomedicinu u Ministarstvu zdravlja od 25. maja 2016. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6184/2016

U Beogradu, 7. jula 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja se Branka Sarić za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave ‒ Sektor za poreskopravne poslove i koordinaciju u Ministarstvu finansija od 8. jula 2016. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6285/2016

U Beogradu, 7. jula 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA JAVNI DUG U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja se Predrag Ivanović za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za javni dug u Ministarstvu finansija od 15. jula 2016. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6286/2016

U Beogradu, 7. jula 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 35. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

CENTRA ZA RAZMINIRANJE

I

Postavlja se Jovica Simonović za vršioca dužnosti direktora Centra za razminiranje od 26. juna 2016. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6307/2016

U Beogradu, 7. jula 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 4. stav 1. Uredbe o osnivanju Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima („Službeni glasnik RS”, broj 95/15), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA UPRAVLJANJE JAVNIM ULAGANJIMA

I

Postavlja se Sandra Nedeljković za vršioca dužnosti zamenika direktora Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima od 15. jula 2016. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6280/2016

U Beogradu, 7. jula 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 11. stav 4. Zakona o Agenciji za osiguranje depozita („Službeni glasnik RS”, broj 14/15) i člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA

I

Imenuje se prof. dr Hasan Hanić, dekan Beogradske bankarske akademije, za vršioca dužnosti člana Upravnog odbora Agencije za osiguranje depozita, nezavisan član, na period do 11. maja 2017. godine.

II

Konstatuje se da je prof. dr Vladimiru Medanu prestala funkcija člana Upravnog odbora Agencije za osiguranje depozita, zbog podnošenja ostavke, imenovanjem novog člana 7. jula 2016. godine.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6281/2016

U Beogradu, 7. jula 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 22. stav 1. Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o graničnoj kontroli u drumskom, železničkom i vodnom saobraćaju („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, broj 4/12) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU SRPSKOG DELA SRPSKOMAĐARSKE MEŠOVITE KOMISIJE

ZA GRANIČNU KONTROLU

I

U srpski deo srpsko-mađarske Mešovite komisije za graničnu kontrolu imenuju se:

1) za predsednika:

– general Milenko Božović, Ministarstvo unutrašnjih poslova;

2) za članove:

(1) Zoran Vasković, Ministarstvo unutrašnjih poslova,

(2) Dragoljub Filipović, Ministarstvo unutrašnjih poslova,

(3) Radiša Ristović, Ministarstvo unutrašnjih poslova,

(4) Vesna Tesla, Ministarstvo unutrašnjih poslova,

(5) mr Sava Stanković, Ministarstvo spoljnih poslova,

(6) Veljko Daničić, Uprava carina u Ministarstvu finansija,

(7) Zoran Trbojević, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture,

(8) Milijan Milić, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture,

(9) Ivana Kunc, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture,

(10) Zoran Marinković, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine,

(11) Dragoljub Brajović, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine.

II

Ovim rešenjem zamenjuje se Rešenje o imenovanju srpskog dela srpsko-mađarske Mešovite komisije za graničnu kontrolu („Službeni glasnik RS”, broj 8/16).

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6146/2016

U Beogradu, 7. jula 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 20. stav 1. Zakona o azilu („Službeni glasnik RS”, broj 109/07) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANOVA KOMISIJE ZA AZIL

I

Razrešavaju se dužnosti člana Komisije za azil:

1) Mirjana Kecman,

2) Slavica Stišović.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6149/2016

U Beogradu, 7. jula 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 20. stav 1. Zakona o azilu („Službeni glasnik RS”, broj 109/07) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJUČLANOVA KOMISIJE ZA AZIL

I

U Komisiju za azil imenuju se za članove:

1) Olivera Nikolić, dipl. pravnik, samostalni savetnik u Komesarijatu za izbeglice i migracije,

2) Milenko Nikić, dipl. inženjer mašinstva, savetnik ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6147/2016

U Beogradu, 7. jula 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu tačke 4. stav 1. Odluke o obrazovanju Radne grupe za stručnu redakturu prevoda pravnih tekovina Evropske unije („Službeni glasnik RS”, broj 115/13) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA STRUČNU REDAKTURU PREVODA PRAVNIH TEKOVINA EVROPSKE UNIJE

I

U Radnu grupu za stručnu redakturu prevoda pravnih tekovina Evropske unije imenuju se:

1) za člana Radne grupe u užem sastavu:

– Nataša Dimitrijević, Ministarstvo pravde;

2) za članove Radne grupe u širem sastavu:

(1) Nataša Dimitrijević, Ministarstvo pravde,

(2) Jelisaveta Čolanović, Ministarstvo pravde,

(3) Katarina Nikolić, Ministarstvo pravde,

(4) Jasna Bujuklić, Ministarstvo pravde,

(5) Sanja Vujačić, Ministarstvo pravde,

(6) Ana Stevanović, Ministarstvo pravde,

(7) Ana Brkić, Ministarstvo pravde,

(8) Lazar Đurović, Ministarstvo pravde,

(9) Ivana Ninčić, Ministarstvo pravde,

(10) Dragana Marković, Republički zavod za statistiku,

(11) Tatjana Stanojević Miladinović, Republički zavod za statistiku,

(12) Biljana Brajović, Republički zavod za statistiku,

(13) Slavica Novaković, Republički zavod za statistiku,

(14) Jasmina Kostić Simov, Republički zavod za statistiku,

(15) Prvoslav Mutavdžić, Republički zavod za statistiku,

(16) Miodrag Cerovina, Republički zavod za statistiku,

(17) Marija Mucić, Republički zavod za statistiku,

(18) Marina Buha, Republički zavod za statistiku,

(19) Jelena Šormaz, Republički zavod za statistiku.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6180/2016

U Beogradu, 7. jula 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 34. stav 2. Zakona o turizmu („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 99/11 – dr. zakon, 93/12 i 84/15) i člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA NADZORNOG ODBORA

TURISTIČKE ORGANIZACIJE SRBIJE

I

Imenuje se Slađana Mojsilović, dipl. ekonomista iz Beograda, za vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora Turističke organizacije Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6317/2016

U Beogradu, 7. jula 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Ostavite komentar