Uredba o izmeni i dopuni Uredbe o primeni međunarodnih računovodstvenih standarda za javni sektor

Na osnovu člana 75. stav 1. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-ispravka, 108/13, 142/14, 68/15-dr. zakon i 103/15) i člana 17. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENI I DOPUNI UREDBE O PRIMENI MEĐUNARODNIH RAČUNOVODSTVENIH STANDARDA ZA JAVNI SEKTOR

Član 1.

U Uredbi o primeni Međunarodnih računovodstvenih standarda za javni sektor („Službeni glasnik RS”, broj 49/10), u članu 3. tačka na kraju zamenjuje se zapetom i dodaju se reči: „koji su prevedeni na srpski jezik i objavljeni u „Službenom glasniku Republike Srbije”.”

Dodaje se stav 2, koji glasi:

„Prevod Međunarodnih računovodstvenih standarda za javni sektor iz stava 1. ovog člana utvrđuje i objavljuje Vlada.”

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-6368/2016

U Beogradu, 15 jula 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić s.r.

Ostavite komentar