Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 17. stav 2. Odluke o izmenama osnivačkog akta Koridor 10 društvo s ograničenom odgovornošću Beograd, Vlajkovićeva br. 19a („Službeni glasnik RS”, broj 4/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RAZREŠENJU DIREKTORA DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU„KORIDORI SRBIJEˮ BEOGRAD

I

Daje se saglasnost na Odluku o razrešenju direktora Društva s ograničenom odgovornošću „Koridori Srbijeˮ Beograd, koju je donela Skupština „Koridori Srbijeˮ društvo s ograničenom odgovornošću Beograd na sednici od 10. oktobra 2012. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-7132/2012

U Beogradu, 18. oktobra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 17. stav 2. Odluke o izmenama osnivačkog akta Koridor 10 društvo s ograničenom odgovornošću Beograd, Vlajkovićeva br. 19a („Službeni glasnik RS”, broj 4/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZBORU DIREKTORA DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU„KORIDORI SRBIJEˮ BEOGRAD

I

Daje se saglasnost na Odluku o izboru direktora Društva s ograničenom odgovornošću „Koridori Srbijeˮ Beograd, koju je donela Skupština „Koridori Srbijeˮ društvo s ograničenom odgovornošću Beograd na sednici od 10. oktobra 2012. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-7133/2012

U Beogradu, 18. oktobra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Ostavite komentar