24. sednica Vlade Republike Srbije, 12. decembar 2016. godine

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE

I

Razrešava se Snežana Vukotić dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije – Sektor za zaštitu i kontrolu korišćenja državne imovine i raspolaganje građevinskim zemljištem, zbog postavljenja na položaj pomoćnika direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije – Sektor za zaštitu i kontrolu korišćenja državne imovine i raspolaganje građevinskim zemljištem.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10543/2016

U Beogradu, 12. decembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA

REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE

I

Postavlja se Snežana Vukotić na položaj pomoćnika direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije – Sektor za zaštitu i kontrolu korišćenja državne imovine i raspolaganje građevinskim zemljištem, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-10544/2016

U Beogradu, 12. decembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA JAVNI DUG U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja se Branko Drčelić za vršioca dužnosti direktora Uprave za javni dug u Ministarstvu finansija od 18. decembra 2016. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11459/2016

U Beogradu, 12. decembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE

ZA SLOBODNE ZONE U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja se Milan Ristić za vršioca dužnosti direktora Uprave za slobodne zone u Ministarstvu finansija od 18. decembra 2016. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11456/2016

U Beogradu, 12. decembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA TREZOR

U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja se Svetlana Ljubičić za vršioca dužnosti direktora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija od 18. decembra 2016. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11455/2016

U Beogradu, 12. decembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KOORDINATORA UPRAVE ZA TREZOR U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Razrešava se Milorad Ivšan dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika direktora – koordinatora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija, zbog postavljenja na položaj pomoćnika direktora – koordinatora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11945/2016

U Beogradu, 12. decembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA

KOORDINATORA UPRAVE ZA TREZOR U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja se Milorad Ivšan na položaj pomoćnika direktora – koordinatora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-11946/2016

U Beogradu, 12. decembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA DUVAN U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja se Jelica Ćirović za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za duvan u Ministarstvu finansija od 18. decembra 2016. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11461/2016

U Beogradu, 12. decembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DIREKCIJE ZA UPRAVLJANJE ODUZETOM IMOVINOM U MINISTARSTVU PRAVDE

I

Postavlja se Dejan Carević za vršioca dužnosti direktora Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom u Ministarstvu pravde od 18. decembra 2016. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-11822/2016

U Beogradu, 12. decembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 3. stav 1. Uredbe o osnivanju Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima („Službeni glasnik RS”, broj 95/15), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE

ZA UPRAVLJANJE JAVNIM ULAGANJIMA

I

Postavlja se Marko Blagojević za vršioca dužnosti direktora Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima od 14. decembra 2016. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11929/2016

U Beogradu, 12. decembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14), a u vezi sa članom 4. stav 1. Uredbe o osnivanju Službe za upravljanje kadrovima („Službeni glasnik RS”, br. 106/05 i 109/09),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA

DIREKTORA SLUŽBE ZA UPRAVLJANJE KADROVIMA

I

Dragani Janković prestaje rad na položaju pomoćnika direktora Službe za upravljanje kadrovima – Sektor za odabir i razvoj kadrova, zbog proteka vremena na koje je postavljena na položaj – 22. septembra 2016. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8729/2016

U Beogradu, 12. decembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 33, člana 34. stav 1. i člana 67. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 4. stav 1. Uredbe o osnivanju Službe za upravljanje kadrovima („Službeni glasnik RS”, br. 106/05 i 109/09),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA

SLUŽBE ZA UPRAVLJANJE KADROVIMA

I

Dragana Janković ponovo se postavlja na položaj pomoćnika direktora Službe za upravljanje kadrovima – Sektor za odabir i razvoj kadrova, od 23. septembra 2016. godine, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8657/2016

U Beogradu, 12. decembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 38. stav 1. Zakona o pravobranilaštvu („Službeni glasnik RS”, broj 55/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U SEDIŠTU U BEOGRADU

I

Postavlja se Saša Jurić za vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u sedištu Državnog pravobranilaštva u Beogradu od 18. decembra 2016. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11825/2016

U Beogradu, 12. decembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 38. stav 1. Zakona o pravobranilaštvu („Službeni glasnik RS”, broj 55/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U SEDIŠTU U BEOGRADU

I

Postavlja se Aleksandra Lazarević za vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u sedištu Državnog pravobranilaštva u Beogradu od 18. decembra 2016. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11824/2016

U Beogradu, 12. decembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 38. stav 1. Zakona o pravobranilaštvu („Službeni glasnik RS”, broj 55/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U SEDIŠTU U BEOGRADU

I

Postavlja se Zoran Jakovljević za vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u sedištu Državnog pravobranilaštva u Beogradu od 18. decembra 2016. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11823/2016

U Beogradu, 12. decembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 15. stav 2. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 62/16 – US) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA ZA STRUČNO OBRAZOVANJE

I OBRAZOVANJE ODRASLIH

I

Razrešavaju se dužnosti člana Saveta za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih:

1. dr Iskra Maksimović,

2. prof. dr Miomir Despotović,

3. Danka Prokić Vlahović.

II

U Savet za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih imenuju se za članove:

(1) prof. dr Aleksandra Pejatović, vanredni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, na vreme od šest godina,

(2) Dejan Blagojević, profesor strukovnih studija, vršilac dužnosti direktora Visoke tehničke škole strukovnih studija u Nišu, na vreme od šest godina,

(3) Siniša Kojić, predsednik Zajednice mašinskih škola Republike Srbije, na vreme od šest godina.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11880/2016

U Beogradu, 12. decembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 52. stav 5, a u vezi sa članom 119. stav 6. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 87/16) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA VIŠE TEHNOLOŠKOTEHNIČKE ŠKOLE U KRUŠEVCU

I

Razrešavaju se dužnosti člana Upravnog odbora Više tehnološko-tehničke škole u Kruševcu, predstavnici osnivača:

1. Zoran Nikolić,

2. Mirjana Jevremović,

3. Miloš Veličković,

4. Boban Panić,

5. Milutin Milosavljević,

6. Branislav Vukanović.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9040/2016

U Beogradu, 12. decembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 52. stav 5. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 87/16) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA VISOKE TEHNIČKOTEHNOLOŠKE ŠKOLE STRUKOVNIH STUDIJA, KRUŠEVAC

I

U Savet Visoke tehničko-tehnološke škole strukovnih studija, Kruševac, imenuju se za članove, predstavnici osnivača:

1. Biljana Anđelić, master agronomije iz Kruševca,

2. dr Ivana Stanojević, doktor hemijskih nauka iz Kruševca,

3. Radmilo Lazarević, master inženjer elektrotehnike i računarstva iz Kruševca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9042/2016

U Beogradu, 12. decembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 48. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U NIŠU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Doma učenika srednjih škola u Nišu:

1. Miloš Sekulić, predsednik,

2. Milan Jovanović, član,

3. Tijana Agović, član,

4. Boban Marković, član,

5. Milena Zlatanović, član,

6. Sonja Spasić, član,

7. Vesna Ljubenković, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11886/2016

U Beogradu, 12. decembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 48. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U NIŠU

I

U Upravni odbor Doma učenika srednjih škola u Nišu imenuju se:

1) za predsednika:

– Vanja Stojković, dipl. novinar;

2) za članove:

predstavnici osnivača:

(1) Aleksandra Kolundžić, inženjer građevine,

(2) Milica Trajković, master žurnalista;

predstavnici roditelja učenika:

(1) Marina Nikolić,

(2) Jugoslav Koljković, preduzetnik;

predstavnici zaposlenih u ustanovi:

(1) Mirjana Resanović, vaspitač,

(2) Radmila Kovandžić, tehnolog.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11884/2016

U Beogradu, 12. decembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 46. stav 6. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 13/16 i 30/16 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA NARODNOG POZORIŠTA U BEOGRADUUSTANOVE KULTURE

OD NACIONALNOG ZNAČAJA

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Narodnog pozorišta u Beogradu – Ustanove kulture od nacionalnog značaja:

1. Milan Mitrović, predsednik,

2. dr Dragoljub Raduški, član,

3. Ivan Janić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11828/2016

U Beogradu, 12. decembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 46. stav 6. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 13/16 i 30/16 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

NARODNOG POZORIŠTA U BEOGRADU

I

U Nadzorni odbor Narodnog pozorišta u Beogradu imenuju se:

1) za predsednika:

– Slobodan Milić, dipl. ekonomista iz Beograda;

2) za članove:

(1) Dragana Lukić, dipl. ekonomista iz Beograda,

(2) Predrag Pavlović, službenik u Narodnom pozorištu u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11829/2016

U Beogradu, 12. decembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 3. stav 4. Uredbe o osnivanju Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije („Službeni glasnik RS”, br. 41/11 i 83/11),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA REVIZIJU SISTEMA UPRAVLJANJA SREDSTVIMA EVROPSKE UNIJE

I

Postavlja se Slobodan Karanović na položaj zamenika direktora Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-11949/2016

U Beogradu, 12. decembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU

SPOLJNIH POSLOVA

I

Postavlja se Nemanja Stevanović za državnog sekretara u Ministarstvu spoljnih poslova.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11954/2016

U Beogradu, 12. decembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU

SPOLJNIH POSLOVA

I

Postavlja se Ivica Tončev za državnog sekretara u Ministarstvu spoljnih poslova.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11955/2016

U Beogradu, 12. decembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Ostavite komentar