Revidirani Akcioni plan za sprovođenje nacionalne strategije reforme pravosuđa za period 2013–2018. godine

Na osnovu člana 43. stav 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), na predlog Ministarstva pravde,

Vlada donosi

Z A K Lj U Č A K

1. Prihvata se revidiran Akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije reforme pravosuđa za period 2013-2018 godine, koji čini sastavni deo ovog zaključka.

2. Ovaj zaključak objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 700-10944/2016-1

U Beogradu, 15. decembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Ostavite komentar