242. sednica Vlade Republike Srbije, 8. april 2010. godine

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05 i 72/09-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ZDRAVSTVENOG CENTRA KOSOVSKA MITROVICA

I

U Upravni odbor Zdravstvenog centra Kosovska Mitrovica imenuju se:

1) za predsednika:

– Miljana Anđelković, dipl. ekonomista, SO Zvečan;

2) za članove:

(1) Vladimir Trifunović, dipl. pravnik;

(2) Momčilo Stefanović, pravnik, Pošta u Kosovskoj Mitrovici;

(3) Ljubiša Maravić, menadžer, Kosovska Mitrovica;

(4) dr Cmiljana Garić, specijalista stomatološke protetike, Zdravstveni centar Kosovska Mitrovica;

(5) mr. ph Momčilo Stanić, specijalista medicinske biohemije, Zdravstveni centar Kosovska Mitrovica;

(6) dr Milovan Krivokapić, specijalista neurologije, Zdravstveni centar Kosovska Mitrovica.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2290/2010

U Beogradu, 8. aprila 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05 i 72/09-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA ZDRAVSTVENOG CENTRA KOSOVSKA MITROVICA

I

U Nadzorni odbor Zdravstvenog centra Kosovska Mitrovica imenuju se:

1) za predsednika:

– Boško Saveljić, dipl. pravnik, KPZ Kosovska Mitrovica;

2) za članove:

(1) Saša Marković, dipl. inženjer građevinarstva, STŠ „Mihajlo Petrović Alasˮ, Kosovska Mitrovica;

(2) Ivan Božović, dipl. ekonomista, Oxford centar, Beograd;

(3) dr Slaviša Radosavljević, specijalista interne medicine, Zdravstveni centar Kosovska Mitrovica;

(4) dr Mirjana Prodanović, specijalista otorinolaringologije, Zdravstveni centar Kosovska Mitrovica.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2291/2010

U Beogradu, 8. aprila 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05 i 72/09-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ZDRAVSTVENOG CENTRA GNjILANE

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Zdravstvenog centra Gnjilane:

1. Božidar Perić, predsednik;

2. Milorad Kojić, član;

3. Dejan Moškić, član;

4. Dragan Nikolić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2304/2010

U Beogradu, 8. aprila 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05 i 72/09-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA ZDRAVSTVENOG CENTRA GNjILANE

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Zdravstvenog centra Gnjilane:

1. Zoran Krčmarević, predsednik;

2. Trajan Trajković, član;

3. Živorad Jovanović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2306/2010

U Beogradu, 8. aprila 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05 i 72/09-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

ZDRAVSTVENOG CENTRA GNjILANE

I

U Upravni odbor Zdravstvenog centra Gnjilane imenuju se:

1) za predsednika:

– Ivan Nikolić, apsolvent Pravnog fakulteta u Prištini;

2) za članove:

(1) Nebojša Aleksić, dipl. inženjer poljoprivrede, profesor;

(2) Zoran Nikolić, profesor, Srednja poljoprivredna škola Lipljane;

(3) Dalibor Dajić, profesor fizičke kulture, Gnjilane.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2307/2010

U Beogradu, 8. aprila 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05 i 72/09-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

ZDRAVSTVENOG CENTRA GNjILANE

I

U Nadzorni odbor Zdravstvenog centra Gnjilane imenuju se:

1) za predsednika:

– Zoran Krčmarević, ekonomista, Lokalna kancelarija zajednica – Vitina, Vrbovac;

2) za članove:

(1) Bojan Maksimović, dipl. ekonomista, OŠ Kosovska Kamenica;

(2) Živorad Jovanović, inženjer poljoprivrede, profesor Srednje poljoprivredne škole Lipljan.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2309/2010

U Beogradu, 8. aprila 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05 i 72/09-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA KLINIČKO-BOLNIČKOG CENTRA PRIŠTINA

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Kliničko-bolničkog centra Priština:

1. prof. dr Zoran Ivanković, predsednik;

2. Ranđel Nojkić, član;

3. Slaviša Kostić, član;

4. doc. dr Rada Trajković, član;

5. doc. dr Zvezdan Milanović, član;

6. doc. dr Jovica Vasić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2320/2010

U Beogradu, 8. aprila 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05 i 72/09-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA KLINIČKO-BOLNIČKOG CENTRA PRIŠTINA

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Kliničko-bolničkog centra Priština:

1. prof. dr Dragiša Veličković, predsednik;

2. prof. dr Dojčić Petković, član;

3. Bora Veličković, član;

4. prof. dr Aleksandar Pavlović, član;

5. prof. dr Slaviša Dobričanin, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2321/2010

U Beogradu, 8. aprila 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05 i 72/09-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

KLINIČKO-BOLNIČKOG CENTRA PRIŠTINA

I

U Upravni odbor Kliničko-bolničkog centra Priština imenuju se:

1) za predsednika:

– Goran Dančetović, ekonomista, Kulturni centar Obilić;

2) za članove:

(1) Milorad Nedeljković, dipl. ekonomista, Dom zdravlja Donja Gušterica;

(2) Dragutin Jovanović, elektrotehničar, Gračanica;

(3) Svetomir Dimitrijević, dipl. elektroinženjer, JP Elektro kosmet Priština;

(4) ass. dr Saša Cvetković, specijalista ginekologije i akušerstva, Kliničko-bolnički centar Priština;

(5) dr Biljana Sovrlić, specijalista interne medicine, Kliničko-bolnički centar Priština;

(6) Radomir Mitić, medicinski tehničar, Kliničko-bolnički centar Priština.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2322/2010

U Beogradu, 8. aprila 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05 i 72/09-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

KLINIČKO-BOLNIČKOG CENTRA PRIŠTINA

I

U Nadzorni odbor Kliničko-bolničkog centra Priština imenuju se:

1) za predsednika:

– Dejan Dimitrijević, dipl. pravnik, MERCY CORPS, Kosovska Mitrovica;

2) za članove:

(1) Bojan Mitić, dipl. ekonomista, Centar za socijalni rad Gračanica;

(2) dr Dejan Milanović, Dom zdravlja Gračanica;

(3) doc. dr Jovica Vasić, specijalista grudne hirurgije, Kliničko-bolnički centar Priština;

(4) Zoran Živić, medicinski tehničar, Kliničko-bolnički centar Priština.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2323/2010

U Beogradu, 8. aprila 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05 i 72/09-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVLjE KOSOVSKA MITROVICA

I

U Upravni odbor Zavoda za javno zdravlje Kosovska Mitrovica imenuju se:

1) za predsednika:

– dr Slaviša Minić, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, Kliničko-bolnički centar Priština;

2) za članove:

(1) Olivera Velimirović, dipl. farmaceut;

(2) Dragoslav Marković, dipl. ekonomista, Nacionalna služba za zapošljavanje Kosovska Mitrovica.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2293/2010

U Beogradu, 8. aprila 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05 i 72/09-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVLjE KOSOVSKA MITROVICA

I

U Nadzorni odbor Zavoda za javno zdravlje Kosovska Mitrovica imenuju se:

1) za predsednika:

– Verica Ilić, laborant;

2) za članove:

(1) Goran Blagojević, dipl. inženjer poljoprivrede, Ministarstvo pravde;

(2) Miloš Milosavljević, dipl. ekonomista, Nacionalna služba za zapošljavanje Kosovska Mitrovica.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2294/2010

U Beogradu, 8. aprila 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05 i 72/09-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA ZDRAVLjA PRIŠTINA

I

U Upravni odbor Doma zdravlja Priština imenuju se:

1) za predsednika:

– dr Sonja Kapetanović, specijalista ginekologije i akušerstva, Kliničko-bolnički centar Priština;

2) za članove:

(1) Zoran Živković, ekonomski tehničar, Dom kulture Kosovo Polje;

(2) Ljubiša Šparavalo, ekonomski tehničar.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2285/2010

U Beogradu, 8. aprila 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05 i 72/09-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANA NADZORNOG ODBORA DOMA ZDRAVLjA PRIŠTINA

I

Imenuje se Slobodan Popović, apsolvent Medicinskog fakulteta, za predsednika Nadzornog odbora Doma zdravlja Priština.

II

Imenuje se Dejan Mitić, dipl. ekonomista iz Prištine, za člana Nadzornog odbora Doma zdravlja Priština.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2286/2010

U Beogradu, 8. aprila 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05 i 72/09-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA ZDRAVLjA KOSOVO POLjE

I

U Upravni odbor Doma zdravlja Kosovo Polje imenuju se:

1) za predsednika:

– Dejan Nedeljković, mašinski tehničar, Ministarstvo za Kosovo i Metohiju;

2) za članove:

(1) Dragoljub Ničić, mašinski tehničar, Elektroprivreda Srbije;

(2) Tihomir Dimić, student iz Lipljana.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2277/2010

U Beogradu, 8. aprila 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05 i 72/09-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANA NADZORNOG ODBORA DOMA ZDRAVLjA KOSOVO POLjE

I

Imenuje se Miroslav Veličković, selo Bresje, Kosovo Polje, za predsednika Nadzornog odbora Doma zdravlja Kosovo Polje.

II

Imenuje se Ivan Grujić, tehničar drumskog saobraćaja, JKP Komunalac, Gračanica, za člana Nadzornog odbora Doma zdravlja Kosovo Polje.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2279/2010

U Beogradu, 8. aprila 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05 i 72/09-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA ZDRAVLjA GRAČANICA

I

U Upravni odbor Doma zdravlja Gračanica imenuju se:

1) za predsednika:

– dr Dragan Perić, Kliničko-bolnički centar Priština;

2) za članove:

(1) Mirjana Dimić, inženjer tehničkih nauka, Elektrotehnička škola Sušica;

(2) Zoran Nikolić, mašinski inženjer, Laplje Selo.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2282/2010

U Beogradu, 8. aprila 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05 i 72/09-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANA NADZORNOG ODBORA DOMA ZDRAVLjA GRAČANICA

I

Imenuje se Dušan Ivić, menadžer proizvodnje, OŠ „Miladin Popovićˮ, Sušica, za predsednika Nadzornog odbora Doma zdravlja Gračanica.

II

Imenuje se Gordana Ničić, dipl. ekonomista, Narodna biblioteka Gračanica, za člana Nadzornog odbora Doma zdravlja Gračanica.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2284/2010

U Beogradu, 8. aprila 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05 i 72/09-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA ZDRAVLjA OBILIĆ

I

U Upravni odbor Doma zdravlja Obilić imenuju se:

1) za predsednika:

– Milan Ničić, student;

2) za članove:

(1) Zoran Kostić, elektroinženjer, Prilužje;

(2) Dušan Kovačević, saobraćajni tehničar.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2273/2010

U Beogradu, 8. aprila 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05 i 72/09-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANA NADZORNOG ODBORA DOMA ZDRAVLjA OBILIĆ

I

Imenuje se Aleksandar Stojanović, pravnik, Skupština opštine Vučitrn, za predsednika Nadzornog odbora Doma zdravlja Obilić.

II

Imenuje se Bojan Mašić, medicinski tehničar iz Prilužja, za člana Nadzornog odbora Doma zdravlja Obilić.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2275/2010

U Beogradu, 8. aprila 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05 i 72/09-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA ZDRAVLjA DONjA GUŠTERICA

I

U Upravni odbor Doma zdravlja Donja Gušterica imenuju se:

1) za predsednika:

– dr Vesna Vasić, Lipljan;

2) za članove:

(1) Dejan Živić, viši saobraćajni tehničar, Elektroprivreda Srbije;

(2) Bojan Stanković, ekonomski tehničar, Elektroprivreda Srbije, Obilić.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2347/2010

U Beogradu, 8. aprila 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05 i 72/09-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANA NADZORNOG ODBORA DOMA ZDRAVLjA DONjA GUŠTERICA

I

Imenuje se dr Dejan Mihajlović, Dom zdravlja Donja Gušterica, za predsednika Nadzornog odbora Doma zdravlja Donja Gušterica.

II

Imenuje se Milena Mitić, medicinska sestra iz Lipljana, za člana Nadzornog odbora Doma zdravlja Donja Gušterica.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2348/2010

U Beogradu, 8. aprila 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05 i 72/09-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA ZDRAVLjA ŠTRPCE

I

U Upravni odbor Doma zdravlja Štrpce imenuju se:

1) za predsednika:

– Milan Jakovljević, dipl. pravnik, Osnovna škola Štrpce;

2) za članove:

(1) Miloš Račićević, dipl. pravnik, RZZO Gračanica;

(2) Milorad Staletović, Štrpce.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2335/2010

U Beogradu, 8. aprila 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05 i 72/09-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANA NADZORNOG ODBORA DOMA ZDRAVLjA ŠTRPCE

I

Imenuje se Dragiša Čičić, laboratorijski tehničar, Dom zdravlja Štrpce, za predsednika Nadzornog odbora Doma zdravlja Štrpce.

II

Imenuje se Lazar Arsić, student iz Štrpca, za člana Nadzornog odbora Doma zdravlja Štrpce.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2345/2010

U Beogradu, 8. aprila 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05 i 72/09-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA ZDRAVLjA ISTOK

I

U Upravni odbor Doma zdravlja Istok imenuju se:

1) za predsednika:

– Ivan Vuković, dipl. inženjer poljoprivrede, OŠ „Radoš Tomićˮ Osojane;

2) za članove:

(1) dr Miloš Pašić, Zdravstvena ambulanta Osojane;

(2) Milan Jović, penzioner, Osojane.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2330/2010

U Beogradu, 8. aprila 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05 i 72/09-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANA NADZORNOG ODBORA DOMA ZDRAVLjA ISTOK

I

Imenuje se Žikica Belošević, Osnovna škola u Crkolezu, za predsednika Nadzornog odbora Doma zdravlja Istok.

II

Imenuje se Miroslav Mikić, komercijalista iz Peći, za člana Nadzornog odbora Doma zdravlja Istok.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2334/2010

U Beogradu, 8. aprila 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05 i 72/09-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA ZDRAVLjA DRAGAŠ

I

U Upravni odbor Doma zdravlja Dragaš imenuju se:

1) za predsednika:

– Bendžedit Ahmeti, apsolvent Medicinskog fakulteta, Dragaš;

2) za članove:

(1) Hamid Islami, nastavnik srpskog jezika, Dragaš;

(2) dr Džafče Sedat, nastavnik biologije, Brod.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2324/2010

U Beogradu, 8. aprila 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05 i 72/09-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANA NADZORNOG ODBORA DOMA ZDRAVLjA DRAGAŠ

I

Imenuje se Zećir Zurati, mašinski inženjer iz Dragaša, za predsednika Nadzornog odbora Doma zdravlja Dragaš.

II

Imenuje se Mesip Dalipi, direktor Osnovne škole „Nebojša Jerkovićˮ u Dragašu, za člana Nadzornog odbora Doma zdravlja Dragaš.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2326/2010

U Beogradu, 8. aprila 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05 i 72/09-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA ZDRAVLjA ZVEČAN

I

U Upravni odbor Doma zdravlja Zvečan imenuju se:

1) za predsednika:

– Miomir Ignjatović, dipl. ekonomista, Zvečan;

2) za članove:

(1) Rodoljub Jovanović, dipl. inženjer elektrotehnike, RMHK Trepča, Zvečan;

(2) Milica Vukičević, dipl. pravnik, Kosovska Mitrovica.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2327/2010

U Beogradu, 8. aprila 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05 i 72/09-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANA NADZORNOG ODBORA DOMA ZDRAVLjA ZVEČAN

I

Imenuje se dr Zoran Jakšić, specijalista ginekologije i akušerstva, Zdravstveni centar Kosovska Mitrovica, za predsednika Nadzornog odbora Doma zdravlja Zvečan.

II

Imenuje se Momčilo Gvozdić, dipl. ekonomista, opština Zvečan, za člana Nadzornog odbora Doma zdravlja Zvečan.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2328/2010

U Beogradu, 8. aprila 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05 i 72/09-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA APOTEKE KOSOVSKA MITROVICA

I

U Upravni odbor Apoteke Kosovska Mitrovica imenuju se:

1) za predsednika:

– Vladanka Bojović, dipl. pedagog, Dečji vrtić „Naša radostˮ Leposavić;

2) za članove:

(1) dr Radimir Janković, vaskularni hirurg, Zdravstveni centar Kosovska Mitrovica;

(2) dr Milica Vukadinović, Dom zdravlja Kosovska Mitrovica.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2299/2010

U Beogradu, 8. aprila 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05 i 72/09-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANA NADZORNOG ODBORA APOTEKE KOSOVSKA MITROVICA

I

Imenuje se Mina Nešović, dipl. ekonomista, DOO „Majaˮ BNB Leposavić, za predsednika Nadzornog odbora Apoteke Kosovska Mitrovica.

II

Imenuje se Ivana Đurić Živković, dipl. pravnik, Republički zavod za zdravstveno osiguranje Kosovska Mitrovica, za člana Nadzornog odbora Apoteke Kosovska Mitrovica.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2301/2010

U Beogradu, 8. aprila 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05 i 72/09-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA APOTEKE GNjILANE

I

U Upravni odbor Apoteke Gnjilane imenuju se:

1) za predsednika:

– dr Olivera Bulatović, specijalista interne medicine, Zdravstveni centar Gnjilane;

2) za članove:

(1) Jugoslav Nedeljković, viši ekonomski tehničar iz Gnjilana;

(2) Stamen Đurić, pravni tehničar iz Vitine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2296/2010

U Beogradu, 8. aprila 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05 i 72/09-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANA NADZORNOG ODBORA APOTEKE GNjILANE

I

Imenuje se Ivan Cvetković za predsednika Nadzornog odbora Apoteke Gnjilane.

II

Imenuje se Dragoljub Đuzić, mašinski tehničar iz Vitine, za člana Nadzornog odbora Apoteke Gnjilane.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2297/2010

U Beogradu, 8. aprila 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 15. stav 2. Zakona o zvaničnoj statistici („Službeni glasnik RS”, broj 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA SAVETA

ZA STATISTIKU REPUBLIKE SRBIJE

I

U Savet za statistiku Republike Srbije imenuju se:

1. za predsednika:

– prof. dr Dragan Vukmirović, direktor Republičkog zavoda za statistiku;

2. za članove:

1) dr Marinko Bošnjak, viši savetnik u Ministarstvu finansija;

2) Mira Blažić, viši savetnik u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja;

3) Ljiljana Stanković, pomoćnik ministra trgovine i usluga;

4) Ivana Ivkov, savetnik u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;

5) Jasmina Ivanović, viši savetnik u Ministarstvu rada i socijalne politike;

6) prof. dr Miloš Banjac, pomoćnik ministra rudarstva i energetike;

7) Sandra Simić, savetnik u Ministarstvu životne sredine i prostornog planiranja;

8) Nada Maslovarić, viši savetnik u Ministarstvu zdravlja;

9) Đuro Kutlača, direktor Centra za istraživanje razvoja nauke i tehnologije Instituta „Mihajlo Pupinˮ;

10) Jelena Marković, koordinator za monitoring i evaluaciju Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva u Ministarstvu za nauku i tehnološki razvoj;

11) mr Bojan Ristić, viši savetnik u Ministarstvu prosvete;

12) Tamara Nikolić, savetnik u Ministarstvu omladine i sporta;

13) Branko Hinić, generalni direktor Sektora za ekonomske analize i istraživanja Narodne banke Srbije;

14) Nadija Benkirane Todorović, direktor Odeljenja za kreditne odnose sa inostranstvom u Sektoru za međunarodnu saradnju Narodne banke Srbije;

15) Branislava Žunjić, sekretar Odbora za bankarstvo i osiguranje Privredne komore Srbije;

16) prof. dr Ranko Nedeljković, predsednik Statističkog društva Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2256/2010

U Beogradu, 8. aprila 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 400a stav 1. Zakona o preduzećima („Službeni list SRJ”, br. 29/96, 33/96-ispravka, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01-SUS i 36/02 i „Službeni glasnik RS”, broj 125/04-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU PREDSTAVNIKA DRUŠTVENOG KAPITALA U SKUPŠTINI „IVO LOLA RIBAR SISTEM” AKCIONARSKO DRIŠTVO U RESTRUKTURIRANjU, BEOGRAD

I

Razrešava se mr Renata Pindžo dužnosti predstavnika društvenog kapitala izvan preduzeća u Skupštini „Ivo Lola Ribar sistem” akcionarsko društvo u restrukturiranju, Beograd, na lični zahtev.

II

U Skupštinu „Ivo Lola Ribar sistem” akcionarsko društvo u restrukturiranju, Beograd, za predstavnika društvenog kapitala izvan preduzeća imenuje se Branko Radan, dipl. ekonomista, savetnik u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2259/2010

U Beogradu, 8. aprila 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 168. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI ČLANOVIMA

VISOKOG SLUŽBENIČKOG SAVETA

I

Prestaje dužnost članovima Visokog službeničkog saveta:

1. dr Ranku Keči;

2. dr Nebojši Janićijeviću;

3. dr Slaviši Orloviću;

4. Jamini Damjanović;

5. Milici Dražić;

6. Draganu Raduloviću;

7. Nadi Miljuš;

8. Mirjani Tadić.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2383/2010

U Beogradu, 8. aprila 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 165. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA VISOKOG SLUŽBENIČKOG SAVETA

I

Za članove Visokog službeničkog saveta imenuju se:

1) iz reda stručnjaka iz oblasti značajnih za rad državne uprave:

(1) dr Ranko Keča, redovni profesor i dekan Pravnog fakulteta u Novom Sadu;

(2) dr Nebojša Janićijević, redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu;

(3) dr Slaviša Orlović, docent Fakulteta političkih nauka u Beogradu;

(4) dr Goran Obradović, docent i prodekan Pravnog fakulteta u Nišu;

(5) dr Bogoljub Milosavljević, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Union;

2) iz reda državnih službenika koje na položaj postavlja Vlada:

(1) Jasmina Damjanović, direktor Službe za upravljanje kadrovima;

(2) Milica Dražić, pomoćnik ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu;

(3) Vladana Jović, pomoćnik ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu;

(4) Dragan Radulović, sekretar Ministarstva odbrane;

(5) Nada Miljuš, pomoćnik Generalnog sekretara Vlade;

(6) Mirjana Tadić, pomoćnik direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2385/2010

U Beogradu, 8. aprila 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06-prečišćen tekst, 69/08 i 88/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANOVA

SAVETA ZA PRAVA DETETA

I

Razrešavaju se dužnosti člana Saveta za prava deteta:

1. Miroslav Brkić;

2. Jelica Cvejić.

II

U Savet za prava deteta imenuju se za članove:

1. Suzana Paunović, pomoćnik ministra rada i socijalne politike;

2. Ines Cerović, dipl. pravnik, Ministarstvo pravde;

3. Jasmina Ivanović, dipl. socijalni radnik, viši savetnik u Ministarstvu rada i socijalne politike.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2349/2010

U Beogradu, 8. aprila 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU ZDRAVLjA

I

Razrešava se dr Željko Milošević dužnosti državnog sekretara u Ministarstvu zdravlja, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2429/2010

U Beogradu, 8. aprila 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA RUDARSTVA I ENERGETIKE

I

Razrešava se dr Vladan Karamarković dužnosti pomoćnika ministra rudarstva i energetike – Sektor za opštu energetiku.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2311/2010

U Beogradu, 8. aprila 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA RUDARSTVA I ENERGETIKE

I

Postavlja se dr Miloš Banjac za pomoćnika ministra rudarstva i energetike – Sektor za opštu energetiku.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2475/2010

U Beogradu, 8. aprila 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

AGENCIJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

I

Postavlja se Dejan Lekić za pomoćnika direktora Agencije za zaštitu životne sredine – Sektor za praćenje i analizu stanja i zagađivanja životne sredine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2437/2010

U Beogradu, 8. aprila 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 3. stav 2. Zakona o javnom pravobranilaštvu („Službeni glasnik RS”, broj 43/91), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU ZAMENIKA REPUBLIČKOG

JAVNOG PRAVOBRANIOCA

I

Postavlja se Ivanka Spahović za zamenika Republičkog javnog pravobranioca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2441/2010

U Beogradu, 8. aprila 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 12. stav 2. Zakona o Nacionalnoj korporaciji za osiguranje stambenih kredita („Službeni glasnik RS”, broj 55/04) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA NACIONALNE KORPORACIJE ZA OSIGURANjE STAMBENIH KREDITA

I

Razrešava se Suzana Grubješić dužnosti člana Upravnog odbora Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2420/2010

U Beogradu, 8. aprila 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA TREZOR

U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Razrešava se Siniša Tadić dužnosti pomoćnika direktora Uprave za trezor – Sektor za ljudske i materijalne resurse u Ministarstvu finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2422/2010

U Beogradu, 8. aprila 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA TREZOR

U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja se Siniša Tadić za pomoćnika direktora Uprave za trezor – Sektor za ljudske i materijalne resurse i finansiranje i računovodstvo u Ministarstvu finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2423/2010

U Beogradu, 8. aprila 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA

I

Razrešava se Zorica Dunović dužnosti pomoćnika ministra finansija – Sektor za finansijski sistem.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2442/2010

U Beogradu, 8. aprila 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA

I

Razrešava se Arleta Manojlović dužnosti pomoćnika ministra finansija – Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije, zbog postavljenja na položaj pomoćnika ministra finansija – Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2434/2010

U Beogradu, 8. aprila 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA

I

Postavlja se Arleta Manojlović na položaj pomoćnika ministra finansija – Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2436/2010

U Beogradu, 8. aprila 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS,” br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O NASTAVLjANjU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA

I

Dr Zoran Ćirović, pomoćnik ministra finansija – Sektor za međunarodne finansijske odnose, nastavlja rad na položaju pomoćnika ministra finansija – Sektor za finansijski sistem i međunarodne finansijske odnose, do isteka mandata na koji je postavljen na položaj 12. novembra 2009. godine, zbog promene u organizaciji Ministarstva finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2444/2010

U Beogradu, 8. aprila 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS,” br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O NASTAVLjANjU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA

I

Ružica Stojiljković, pomoćnik direktora Uprave za trezor – Sektor za pripremu budžeta u Ministarstvu finansija, nastavlja rad na položaju pomoćnika ministra finansija – Sektor budžeta, do isteka mandata na koji je postavljena na položaj 16. jula 2009. godine, zbog promene u organizaciji Ministarstva finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2445/2010

U Beogradu, 8. aprila 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA

I

Postavlja se Dragijana Radonjić Petrović za državnog sekretara u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2566/2010

U Beogradu, 8. aprila 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 161. stav 3. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 34/03, 64/04-US, 84/04-dr. zakon, 85/05, 101/05-dr. zakon, 63/06-US, 5/09 i 107/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA NADZORNOG ODBORA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE

I

Razrešava se Dragan Stevović dužnosti člana Nadzornog odbora Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

II

Imenuje se dr Nebojša Arsenijević, redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, za člana Nadzornog odbora Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2528/2010

U Beogradu, 8. aprila 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić Na osnovu tačke 7. stav 1. Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS”, br. 95/07 i 5/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU SEKRETARA I ZAMENIKA SEKRETARA PODGRUPE ZA KRETANjE ROBA STRUČNE GRUPE KOORDINACIONOG

TELA ZA PROCES PRISTUPANjA EVROPSKOJ UNIJI

I

Razrešavaju se dužnosti u Podgrupi za kretanje roba Stručne grupe Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji:

1. Kosa Rašković, sekretar;

2. Tanja Petrović, zamenik sekretara.

II

U Podgrupu za kretanje roba Stručne grupe Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji imenuju se:

1. za sekretara:

– Miodrag Dugandžija, rukovodilac Grupe za registre i saradnju sa međunarodnim organizacijama u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja;

2. za zamenika sekretara:

– Sanja Pejin, nameštenik u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2476/2010

U Beogradu, 8. aprila 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 400a stav 1. Zakona o preduzećima („Službeni list SRJ”, br. 29/96, 33/96-ispravka, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01-SUS i 36/02 i „Službeni glasnik RS”, broj 125/04-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSTAVNIKA DRUŠTVENOG KAPITALA U SKUPŠTINI KOMPANIJE „INTERNACIONAL CG” ZA MEĐUNARODNU I UNUTRAŠNjU TRGOVINU, HOTELIJERSTVO, UGOSTITELjSTVO I VAZDUŠNI SAOBRAĆAJ DP, BEOGRAD – U RESTRUKTURIRANjU

I

Razrešava se Petar Lazović dužnosti predstavnika društvenog kapitala izvan preduzeća u Skupšštini Kompanije „Internacional CG” za međunarodnu i unutrašnju trgovinu, hotelijerstvo, ugostiteljstvo i vazdušni saobraćaj DP, Beograd – u restrukturiranju, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2485/2010

U Beogradu, 8. aprila 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU NAČELNIKA ZLATIBORSKOG UPRAVNOG OKRUGA

SA SEDIŠTEM U UŽICU

I

Razrešava se Dušan Novaković dužnosti načelnika Zlatiborskog upravnog okruga sa sedištem u Užicu, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1140/2010

U Beogradu, 8. aprila 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NAČELNIKA ZLATIBORSKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U UŽICU

I

Postavlja se Radovan Ristović za načelnika Zlatiborskog upravnog okruga sa sedištem u Užicu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2588/2010

U Beogradu, 8. aprila 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU NAČELNIKA POMORAVSKOG UPRAVNOG OKRUGA

SA SEDIŠTEM U JAGODINI

I

Razrešava se Svetlana Miljković dužnosti načelnika Pomoravskog upravnog okruga sa sedištem u Jagodini.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2593/2010

U Beogradu, 8. aprila 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NAČELNIKA POMORAVSKOG UPRAVNOG OKRUGA

SA SEDIŠTEM U JAGODINI

I

Postavlja se Goran Milosavljević za načelnika Pomoravskog upravnog okruga sa sedištem u Jagodini.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2594/2010

U Beogradu, 8. aprila 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu tačke 14. stav 1. Odluke o osnivanju Centralnog instituta za konzervaciju („Službeni glasnik RC”, broj 6/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANA PRIVREMENOG UPRAVNOG ODBORA CENTRALNOG INSTITUTA ZA KONZERVACIJU

I

Razrešava se Draginja Maskareli dužnosti člana Privremenog upravnog odbora Centralnog instituta za konzervaciju, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2614/2010

U Beogradu, 8. aprila 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA PRAVDE

I

Postavlja se Slobodan Bošković za pomoćnika ministra pravde – Sektor za evropske integracije i međunarodne projekte.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2612/2010

U Beogradu, 8. aprila 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Ostavite komentar