Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA ZA DRŽAVNU UPRAVU

I LOKALNU SAMOUPRAVU

I

Postavlja se Saša Mogić za pomoćnika ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu – Sektor za lokalnu samoupravu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3105/2010

U Beogradu, 29. aprila 2010. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 3. stav 1. Zakona o javnom pravobranilaštvu („Službeni glasnik RS”, broj 43/91),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU REPUBLIČKOG

JAVNOG PRAVOBRANIOCA

I

Milanu Markoviću prestaje rad na položaju Republičkog javnog pravobranioca, zbog stupanja na funkciju u državnom organu – od 30. aprila 2010. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3204/2010

U Beogradu, 29. aprila 2010. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Ostavite komentar