258. sednica Vlade Republike Srbije, 13. maj 2010. godine

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05 i 72/09-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVLjE KOSOVSKA MITROVICA

I

Razrešava se dr Vuko Antonijević dužnosti vršioca dužnosti direktora Zavoda za javno zdravlje Kosovska Mitrovica.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3383/2010

U Beogradu, 13. maja 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05 i 72/09-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVLjE KOSOVSKA MITROVICA

I

Imenuje se dr Bojan Ilić za vršioca dužnosti direktora Zavoda za javno zdravlje Kosovska Mitrovica.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3386/2010

U Beogradu, 13. maja 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05 i 72/09-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

DOMA ZDRAVLjA PRIŠTINA

I

Imenuje se dr Bojana Stošić za vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja Priština.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3379/2010

U Beogradu, 13. maja 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05 i 72/09-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

DOMA ZDRAVLjA KOSOVO POLjE

I

Imenuje se dr Jordan Petrović za vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja Kosovo Polje.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3381/2010

U Beogradu, 13. maja 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05 i 72/09-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

DOMA ZDRAVLjA ZVEČAN

I

Imenuje se dr Siniša Jakovljević za vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja Zvečan.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3387/2010

U Beogradu, 13. maja 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05 i 72/09-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

DOMA ZDRAVLjA OBILIĆ

I

Imenuje se dr Jelica Đorđević za vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja Obilić.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3382/2010

U Beogradu, 13. maja 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05 i 72/09-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

DOMA ZDRAVLjA DONjA GUŠTERICA

I

Imenuje se dr Bogoljub Stefanović za vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja Donja Gušterica.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3380/2010

U Beogradu, 13. maja 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05 i 72/09-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

DOMA ZDRAVLjA ŠTRPCE

I

Imenuje se dr Radojko Savić za vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja Štrpce.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3374/2010

U Beogradu, 13. maja 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05 i 72/09-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

APOTEKE KOSOVSKA MITROVICA

I

Imenuje se Dragan Rakić za vršioca dužnosti direktora Apoteke Kosovska Mitrovica.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3376/2010

U Beogradu, 13. maja 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05 i 72/09-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

APOTEKE GNjILANE

I

Imenuje se Radovan Šošić za vršioca dužnosti direktora Apoteke Gnjilane.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3377/2010

U Beogradu, 13. maja 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 3. stav 2. Zakona o javnom pravobranilaštvu („Službeni glasnik RS”, broj 43/91), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ZAMENIKA REPUBLIČKOG JAVNOG PRAVOBRANIOCA

I

Razrešava se Olja Jovičić dužnosti zamenika Republičkog javnog pravobranioca, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3397/2010

U Beogradu, 13. maja 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 3. stav 1. Zakona o javnom pravobranilaštvu („Službeni glasnik RS”, broj 43/91), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU REPUBLIČKOG JAVNOG PRAVOBRANIOCA

I

Postavlja se Olja Jovičić za Republičkog javnog pravobranioca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3399/2010

U Beogradu, 13. maja 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 36. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA AGENCIJE

ZA STRANA ULAGANjA I PROMOCIJU IZVOZA

I

Konstatuje se da je Bojanu Jankoviću prestala dužnost zamenika direktora Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza sa 16. februarom 2010. godine, kada je Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza upisom u sudski registar počela sa radom kao javna agencija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3497/2010

U Beogradu, 13. maja 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 93. tačka 5) Zakona o vodama („Službeni glasnik RS”, br. br. 46/91, 53/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon, 54/96 i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA „SRBIJAVODE”

I

Razrešava se Darko Janjić dužnosti člana Upravnog odbora Javnog vodoprivrednog preduzeća „Srbijavode” iz reda zaposlenih, na lični zahtev.

II

Imenuje se Goran Puzović, šef odeljenja za melioracije u Javnom vodoprivrednom preduzeću „Srbijavode”, za člana Upravnog odbora Javnog vodoprivrednog preduzeća „Srbijavode”.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3477/2010

U Beogradu, 13. maja 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 8. stav 2. Odluke o osnivanju Regionalne agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva „Sombor” („Službeni glasnik RS”, br. 92/03 i 105/03) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA REGIONALNE AGENCIJE ZA RAZVOJ MALIH I SREDNjIH PREDUZEĆA I PREDUZETNIŠTVA „SOMBOR”, SOMBOR

I

Razrešava se Rade Šaša dužnosti člana Upravnog odbora Regionalne agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva „Sombor”, Sombor, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3496/2010

U Beogradu, 13. maja 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 18. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za transport nafte naftovodima i transport derivata nafte produktovodima („Službeni glasnik RS”, br. 60/05 i 83/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA NADZORNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA „TRANSNAFTA”

I

Razrešava se Duš Zoltan dužnosti člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Transnafta”, na lični zahtev.

II

Imenuje se Dragan Popović, dipl. inženjer elektrotehnike iz Pančeva, za člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Transnafta”.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3522/2010

U Beogradu, 13. maja 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 34. stav 3. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA MUZEJA NA OTVORENOM

„STARO SELOˮ SIROGOJNO

I

Razrešava se Katarina Dogandžić Mićunović dužnosti direktora Muzeja na otvorenom „Staro seloˮ Sirogojno, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3594/2010

U Beogradu, 13. maja 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 37. stav 1. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

MUZEJA NA OTVORENOM „STARO SELOˮ SIROGOJNO

I

Imenuje se mr Bojana Bogdanović za vršioca dužnosti direktora Muzeja na otvorenom „Staro seloˮ Sirogojno.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3595/2010

U Beogradu, 13. maja 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Ostavite komentar