Uredba o izmenama i dopuni Uredbe o osnivanju Službe Koordinacionog tela Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa

Na osnovu člana 31. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA I DOPUNI UREDBE O OSNIVANjU SLUŽBE KOORDINACIONOG TELA SRBIJE ZA OPŠTINE PREŠEVO,

BUJANOVAC I MEDVEĐA

Član 1.

U nazivu, članu 1. stav 1. i članu 2. Uredbe o osnivanju Službe Koordinacionog tela Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa („Službeni glasnik RS”, br. 61/06-prečišćen tekst i 3/08), reč: „Srbije” zamenjuje se rečima: „Vlade Republike Srbije”.

Član 2.

Posle člana 3a dodaju se naslov i član 3b koji glase:

„Pomoćnici direktora Službe Koordinacionog tela

Član 3b

Direktor Službe Koordinacionog tela ima pomoćnike, koje sam predlaže, a koje postavlja Vlada na pet godina.

Pomoćnik direktora Službe Koordinacionog tela rukovodi zaokruženom oblašću rada Službe Koordinacionog tela za koju se obrazuje sektor.

Pomoćnik direktora Službe Koordinacionog tela je državni službenik na položaju.”

Član 3.

Član 4. briše se.

Član 4.

Ovlašćuje se Republički sekretarijat za zakonodavstvo da utvrdi prečišćen tekst Uredbe o osnivanju Službe Koordinacionog tela Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa i da ga posle stupanja na snagu ove uredbe dostavi „Službenom glasniku Republike Srbije ” na objavljivanje.

Član 5.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-3530/2010

U Beogradu, 11. maja 2010. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overavaGENERALNI SEKRETARTamara Stojčević PREDSEDNIKdr Mirko Cvetković, s.r.

Ostavite komentar