28. sednica Vlade Republike Srbije, 2. novembar 2017. godine

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA

ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

I

Razrešava se doc. dr Saša Trandafilović dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja – Sektor za ekonomsko-finansijske poslove sa 23. oktobrom 2017. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10639/2017

U Beogradu, 2. novembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA

ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

I

Postavlja se doc. dr Saša Trandafilović za vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja – Sektor za finansijsko upravljanje, računovodstvo i kontroling od 24. oktobra 2017. godine, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10641/2017

U Beogradu, 2. novembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Razrešava se Dragoje Pavlović dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Sektor za finansijsko upravljanje.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10614/2017

U Beogradu, 2. novembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA

I

Postavlja se Milica Ćatić za vršioca dužnosti sekretara Ministarstva unutrašnjih poslova od 5. novembra 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10750/2017

U Beogradu, 2. novembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA JAVNE POLITIKE

I

Postavlja se Sanja Mešanović za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za javne politike – Sektor za podršku planiranju, koordinaciju i praćenje sprovođenja javnih politika, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10384/2017

U Beogradu, 2. novembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 5. stav 1. Uredbe o Kancelariji za Kosovo i Metohiju („Službeni glasnik RS”, br. 75/12, 123/12 i 100/13), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU

I

Postavlja se Slađana Marković Stojanović za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju – Sektor za javne službe i socijalnu politiku na Kosovu i Metohiji od 3. novembra 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10658/2017

U Beogradu, 2. novembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 5. stav 1. Uredbe o Kancelariji za Kosovo i Metohiju („Službeni glasnik RS”, br. 75/12, 123/12 i 100/13), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU

I

Postavlja se Miljan Ranđelović za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju – Sektor za opšte poslove od 3. novembra 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10657/2017

U Beogradu, 2. novembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 16. stav 1. Odluke o izmenama i dopunama osnivačkog akta Preduzeća za proizvodnju, trgovinu i usluge Fabrika animalnih belančevina i masti „Napredak” d.o.o. Ćuprija („Službeni glasnik RS”, broj 93/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA VETERINARSKE USTANOVE ZA SAKUPLJANJE, PRERADU I UNIŠTAVANJE LEŠEVA ŽIVOTINJA I DRUGIH OTPADAKA ŽIVOTINJSKOG POREKLANAPREDAKĆUPRIJA

I

Razrešava se Đorđe Stevanović dužnosti direktora Veterinarske ustanove za sakupljanje, preradu i uništavanje leševa životinja i drugih otpadaka životinjskog porekla „Napredak” Ćuprija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10661/2017

U Beogradu, 2. novembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 16. stav 1. Odluke o izmenama i dopunama osnivačkog akta Preduzeća za proizvodnju, trgovinu i usluge Fabrika animalnih belančevina i masti „Napredak” d.o.o. Ćuprija („Službeni glasnik RS”, broj 93/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU DIREKTORA VETERINARSKE USTANOVE ZA SAKUPLJANJE, PRERADU I UNIŠTAVANJE LEŠEVA ŽIVOTINJA I DRUGIH OTPADAKA ŽIVOTINJSKOG POREKLANAPREDAKĆUPRIJA

I

Imenuje se Nenad Šćepanović za direktora Veterinarske ustanove za sakupljanje, preradu i uništavanje leševa životinja i drugih otpadaka životinjskog porekla „Napredak” Ćuprija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10663/2017

U Beogradu, 2. novembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 34. stav 3. i člana 39. stav 2. tačka 4) Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 13/16 i 30/16 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA ETNOGRAFSKOG MUZEJA U BEOGRADU

USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA

I

Razrešava se dr Mirjana Menković dužnosti direktora Etnografskog muzeja u Beogradu – Ustanove kulture od nacionalnog značaja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10665/2017

U Beogradu, 2. novembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 37. stav 1. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 13/16 i 30/16 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

ETNOGRAFSKOG MUZEJA U BEOGRADU

I

Imenuje se Tijana Čolak Antić Popović za vršioca dužnosti direktora Etnografskog muzeja u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10666/2017

U Beogradu, 2. novembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 34. stav 3. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 13/16 i 30/16 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA ARHIVA SRBIJE

USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA

I

Razrešava se dr Miroslav Perišić dužnosti direktora Arhiva Srbije – Ustanove kulture od nacionalnog značaja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10668/2017

U Beogradu, 2. novembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 34. stav 3. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 13/16 i 30/16 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU DIREKTORA ARHIVA SRBIJE

I

Imenuje se dr Miroslav Perišić za direktora Arhiva Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10670/2017

U Beogradu, 2. novembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 9. stav 1. Odluke o osnivanju Obrazovno-kulturnog centra „Vuk Karadžić” („Službeni glasnik RS”, br. 83/17 i 88/17 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

OBRAZOVNOKULTURNOG CENTRAVUK KARADŽIĆ

I

U Upravni odbor Obrazovno-kulturnog centra „Vuk Karadžić” imenuju se:

1) za predsednika:

– Zoran Rakić, dipl. politikolog, savetnik u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja;

2) za članove:

(1) prof. dr Veljko Brborić, redovni profesor Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu,

(2) dr Miroslav Knežević, državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija,

(3) Zorica Labudović, rukovodilac Grupe za saradnju sa kancelarijama za mlade i udruženjima u Ministarstvu omladine i sporta,

(4) Milena Manojlović Knežević, predsednik Skupštine grada Loznica.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10673/2017

U Beogradu, 2. novembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 42. stav 7. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 13/16 i 30/16 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

REPUBLIČKE USTANOVE FILMSKE NOVOSTI

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Republičke ustanove Filmske novosti:

1. Goran Šljivić, predsednik,

2. Aleksandar Stamatović, član,

3. Momčilo Zlatić, član,

4. Miloš Spasojević, član,

5. Milan Stevanović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10629/2017

U Beogradu, 2. novembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 42. stav 7. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 13/16 i 30/16 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

REPUBLIČKE USTANOVE FILMSKE NOVOSTI

I

U Upravni odbor Republičke ustanove Filmske novosti imenuju se:

1) za predsednika:

– Aleksandar Stamatović, zamenik direktora i solista Opere Narodnog pozorišta u Beogradu;

2) za članove:

(1) Miloš Avramović, dipl. filmski i televizijski reditelj iz Beograda,

(2) Marija Vračar, dipl. novinar iz Beograda,

(3) Jovana Kesić, dipl. scenograf, zaposlena u Republičkoj ustanovi Filmske novosti.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10630/2017

U Beogradu, 2. novembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 17. stav 1. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 15/16), člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14) i člana 22. stav 1. Odluke o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća za razvoj i unapređivanje informisanja putem elektronskih medija na srpskom jeziku u Autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija „Mreža-most”, Beograd („Službeni glasnik RS”, br. 91/16 i 33/17),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA RAZVOJ I UNAPREĐIVANJE INFORMISANJA PUTEM ELEKTRONSKIH MEDIJA NA SRPSKOM JEZIKU U AUTONOMNOJ POKRAJINI KOSOVO I METOHIJAMREŽAMOST”, BEOGRAD

I

Razrešava se Nenad Milenković dužnosti člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća za razvoj i unapređivanje informisanja putem elektronskih medija na srpskom jeziku u Autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija „Mreža-Most”, Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10766/2017

U Beogradu, 2. novembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 17. stav 1. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 15/16), člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14) i člana 22. stav 1. Odluke o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća za razvoj i unapređivanje informisanja putem elektronskih medija na srpskom jeziku u Autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija „Mreža-most”, Beograd („Službeni glasnik RS”, br. 91/16 i 33/17),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA RAZVOJ I UNAPREĐIVANJE INFORMISANJA PUTEM ELEKTRONSKIH MEDIJA NA SRPSKOM JEZIKU U AUTONOMNOJ POKRAJINI KOSOVO I METOHIJAMREŽAMOST”, BEOGRAD

I

Imenuje se Dejan Eraković, profesor srpskog jezika i književnosti iz Beograda, za člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća za razvoj i unapređivanje informisanja putem elektronskih medija na srpskom jeziku u Autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija „Mreža-Most”, Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10765/2017

U Beogradu, 2. novembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NAČELNIKA SREMSKOG UPRAVNOG OKRUGA

SA SEDIŠTEM U SREMSKOJ MITROVICI

I

Postavlja se Perica Gaković za načelnika Sremskog upravnog okruga sa sedištem u Sremskoj Mitrovici.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10773/2017

U Beogradu, 2. novembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon, 93/14, 96/15 i 106/15) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANA NADZORNOG ODBORA

DOMA ZDRAVLJA ZVEČAN

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Doma zdravlja Zvečan:

1. Vaso Jelić, predsednik,

2. Ivan Todosijević, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10772/2017

U Beogradu, 2. novembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Ostavite komentar