29. sednica Vlade Republike Srbije, 2. novembar 2012. godine

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA MINISTRA RADA,

ZAPOŠLJAVANJA I SOCIJALNE POLITIKE

I

Postavlja se Vesna Macura za pomoćnika ministra rada, zapošljavanja i socijalne politike – Sektor za ekonomsko-finansijske poslove.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6974/2012

U Beogradu, 2. novembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA MINISTRA

KULTURE I INFORMISANJA

I

Postavlja se Slavica Trifunović za pomoćnika ministra kulture i informisanja – Sektor za međunarodnu saradnju, evropske integracije i projekte.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6865/2012

U Beogradu, 2. novembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA DIREKTORA DIREKCIJE ZA UPRAVLJANJE ODUZETOM IMOVINOM U MINISTARSTVU PRAVDE

I

Razrešava se Zoran Đurić dužnosti pomoćnika direktora Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom – Sektor za opšte i materijalno-finansijske poslove u Ministarstvu pravde.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7033/2012

U Beogradu, 2. novembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA DIREKTORA DIREKCIJE ZA UPRAVLJANJE ODUZETOM IMOVINOM U MINISTARSTVU PRAVDE

I

Razrešava se Dragana Đorđević dužnosti pomoćnika direktora Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom u Ministarstvu pravde.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7035/2012

U Beogradu, 2. novembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o regionalnom razvoju („Službeni glasnik RS”, br. 51/09 i 30/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NACIONALNOG

SAVETA ZA REGIONALNI RAZVOJ

I

Razrešavaju se dužnosti u Nacionalnom savetu za regionalni razvoj:

1. Nebojša Ćirić, predsednik,

2. dr Mirko Cvetković, član,

3. mr Verica Kalanović, član,

4. dr Oliver Dulić, član,

5. Milutin Mrkonjić, član,

6. Milan Marković, član,

7. dr Rasim Ljajić, član,

8. Goran Bogdanović, član,

9. Dragijana Radonjić Petrović, član,

10. dr Milica Delević, član,

11. Veroljub Stevanović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7009/2012

U Beogradu, 2. novembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o regionalnom razvoju („Službeni glasnik RS”, br. 51/09 i 30/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NACIONALNOG

SAVETA ZA REGIONALNI RAZVOJ

I

U Nacionalni savet za regionalni razvoj imenuju se:

1) za predsednika:

– mr Verica Kalanović, ministarka regionalnog razvoja i lokalne samouprave;

2) za članove:

(1) mr Mlađan Dinkić, ministar finansija i privrede,

(2) prof. dr Zorana Mihajlović, ministarka energetike, razvoja i zaštite životne sredine,

(3) prof. dr Milan Bačević, ministar prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja,

(4) Milutin Mrkonjić, ministar saobraćaja,

(5) Nikola Selaković, ministar pravde i državne uprave,

(6) dr Jovan Krkobabić, potpredsednik Vlade i ministar rada, zapošljavanja i socijalne politike,

(7) Milan Pajević, direktor Kancelarije za evropske integracije i Nacionalni IPA koordinator,

(8) Aleksandar Vulin, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju,

(9) Edi Majstorović, državni sekretar u Ministarstvu regionalnog razvoja i loklane samouprave.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7013/2012

U Beogradu, 2. novembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu tačke 5. stav 1. Odluke o uređenju Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa („Službeni glasnik RS”, broj 26/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA KOORDINACIONOG TELA SRBIJE

ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA

I

Razrešava se Milan Marković dužnosti predsednika Koordinacionog tela Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7047/2012

U Beogradu, 2. novembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu tačke 5. stav 1. Odluke o uređenju Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa („Službeni glasnik RS”, broj 26/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA KOORDINACIONOG TELA VLADE REPUBLIKE SRBIJE ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC

I MEDVEĐA

I

Imenuje se prof. dr Zoran Stanković za predsednika Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7048/2012

U Beogradu, 2. novembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 11. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za razvoj i unapređivanje informisanja putem elektronskih medija na srpskom jeziku u Autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija („Službeni glasnik RS”, broj 38/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA RAZVOJ I UNAPREĐIVANJE INFORMISANJA PUTEM ELEKTRONSKIH MEDIJA NA SRPSKOM JEZIKU U AUTONOMNOJ POKRAJINI KOSOVO I METOHIJA „MREŽA-MOST”, BEOGRAD

I

Razrešava se Dejan Milenković dužnosti člana Upravnog odbora Javnog preduzeća za razvoj i unapređivanje informisanja putem elektronskih medija na srpskom jeziku u Autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija „MREŽA-MOST”, Beograd, iz reda zaposlenih, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7066/2012

U Beogradu, 2. novembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 11. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za razvoj i unapređivanje informisanja putem elektronskih medija na srpskom jeziku u Autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija („Službeni glasnik RS”, broj 38/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA RAZVOJ I UNAPREĐIVANJE INFORMISANJA PUTEM ELEKTRONSKIH MEDIJA NA SRPSKOM JEZIKU U AUTONOMNOJ POKRAJINI KOSOVO I METOHIJA „MREŽA-MOST”, BEOGRAD

I

Imenuje se Saša Sekulić, novinar iz Gračanice, za člana Upravnog odbora Javnog preduzeća za razvoj i unapređivanje informisanja putem elektronskih medija na srpskom jeziku u Autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija „MREŽA-MOST”, Beograd, iz reda zaposlenih.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7068/2012

U Beogradu, 2. novembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 13. stav 1. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za razvoj i unapređivanje informisanja putem elektronskih medija na srpskom jeziku u Autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija („Službeni glasnik RS”, broj 38/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA RAZVOJ I UNAPREĐIVANJE INFORMISANJA PUTEM ELEKTRONSKIH MEDIJA NA SRPSKOM JEZIKU U AUTONOMNOJ POKRAJINI KOSOVO I METOHIJA „MREŽA-MOST”, BEOGRAD

I

Imenuje se Dejan Milenković za direktora Javnog preduzeća za razvoj i unapređivanje informisanja putem elektronskih medija na srpskom jeziku u Autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija „MREŽA-MOST”, Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7064/2012

U Beogradu, 2. novembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11 i 37/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANA I IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA

ZA MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO

I

Razrešava se prof. dr Nevena Vučković Šahović dužnosti člana Saveta za međunarodno privatno pravo, na lični zahtev.

II

U Savet za međunarodno privatno pravo imenuju se za članove:

1. prof. dr Bernadet Bordaš, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu,

2. mr Milisav Čogurić, pomoćnik ministra pravde i državne uprave.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7053/2012

U Beogradu, 2. novembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12), a u vezi sa čl. 1. i 2. Zakona o prestanku važenja Zakona o Fondu za zaštitu životne sredine („Službeni glasnik RS”, broj 93/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA I ČLANOVA

UPRAVNOG ODBORA FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

I

Konstatuje se da je dr Oliveru Duliću prestala dužnost predsednika, a Nemanji Komazecu, Verici Noveski, Goranu Trivanu i prof. dr Šimonu Đarmatiju dužnost člana Upravnog odbora Fonda za zaštitu životne sredine 29. septembra 2012. godine, zbog prestanka rada Fonda za zaštitu životne sredine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6931/2012

U Beogradu, 2. novembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12), a u vezi sa članom 18. Zakona o imenama Zakona o hemikalijama („Službeni glasnik RS”, broj 93/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA I ČLANOVA

UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA HEMIKALIJE

I

Konstatuje se da je prof. dr Branimiru Jovančićeviću prestala dužnost predsednika, a prof. dr Momiru Mikovu, Goranu Macuri, Nadi Lukačević i Valentini Rađenović dužnost člana Upravnog odbora Agencije za hemikalije 29. septembra 2012. godine, zbog prestanka rada Agencije za hemikalije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6933/2012-1

U Beogradu, 2. novembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12), a u vezi sa članom 18. Zakona o imenama Zakona o hemikalijama („Službeni glasnik RS”, broj 93/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE ZA HEMIKALIJE

I

Jeleni Cvetković prestaje dužnost direktora Agencije za hemikalije 29. septembra 2012. godine, zbog prestanka rada Agencije za hemikalije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6934/2012

U Beogradu, 2. novembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12), a u vezi sa članom 18. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o energetici („Službeni glasnik RS”, broj 93/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA

AGENCIJE ZA ENERGETSKU EFIKASNOST

I

Mr Bojanu Kovačiću prestaje dužnost zamenika direktora Agencije za energetsku efikasnost 6. oktobra 2012. godine, zbog prestanka rada Agencije za energetsku efikasnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7076/2012

U Beogradu, 2. novembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12), a u vezi sa čl. 1. i 2. Zakona o prestanku važenja Zakona o Fondu za zaštitu životne sredine („Službeni glasnik RS”, broj 93/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA FONDA

ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

I

Željki Jurakić prestaje dužnost direktora Fonda za zaštitu životne sredine 29. septembra 2012. godine, zbog prestanka rada Fonda za zaštitu životne sredine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6929/2012

U Beogradu, 2. novembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O NASTAVLJANJU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA

RADA, ZAPOŠLJAVANJA I SOCIJALNE POLITIKE

I

Radmila Bukumirić Katić, pomoćnik ministra rada i socijalne politike – Sektor za rad, nastavlja rad na položaju pomoćnika ministra rada, zapošljavanja i socijalne politike – Sektor za rad, do isteka mandata na koji je postavljena na položaj 10. februara 2011. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-7231/2012

U Beogradu, 2. novembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O NASTAVLJANJU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA

RADA, ZAPOŠLJAVANJA I SOCIJALNE POLITIKE

I

Ljiljana Džuver, pomoćnik ministra ekonomije i regionalnog razvoja – Sektor za zapošljavanje, nastavlja rad na položaju pomoćnika ministra rada, zapošljavanja i socijalne politike – Sektor za zapošljavanje, do isteka mandata na koji je postavljena na položaj 29. decembra 2010. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-7230/2012

U Beogradu, 2. novembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O NASTAVLJANJU RADA NA POLOŽAJU DIREKTORA UPRAVE ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU U MINISTARSTVU RADA, ZAPOŠLJAVANJA I SOCIJALNE POLITIKE

I

Vera Božić Trefalt, direktor Uprave za bezbednost i zdravlje na radu u Ministarstvu rada i socijalne politike, nastavlja rad na položaju direktora Uprave za bezbednost i zdravlje na radu u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike, do isteka mandata na koji je postavljena na položaj 30. aprila 2009. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-7228/2012

U Beogradu, 2. novembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O NASTAVLJANJU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA

SPOLJNE I UNUTRAŠNJE TRGOVINE I TELEKOMUNIKACIJA

I

Dušan Protić, pomoćnik ministra poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede – Sektor za normativne i upravne poslove, nastavlja rad na položaju pomoćnika ministra spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija – Sektor za normativne i upravne poslove, do isteka mandata na koji je postavljen na položaj 21. januara 2010. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-7241/2012

U Beogradu, 2. novembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O NASTAVLJANJU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA

SPOLJNE I UNUTRAŠNJE TRGOVINE I TELEKOMUNIKACIJA

I

Bojana Todorović, pomoćnik ministra ekonomije i regionalnog razvoja – Sektor za multilateralnu i regionalnu ekonomsku i trgovinsku saradnju, nastavlja rad na položaju pomoćnika ministra spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija – Sektor za multilateralnu i regionalnu ekonomsku i trgovinsku saradnju, do isteka mandata na koji je postavljena na položaj 24. januara 2008. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-7244/2012

U Beogradu, 2. novembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O NASTAVLJANJU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA

SPOLJNE I UNUTRAŠNJE TRGOVINE I TELEKOMUNIKACIJA

I

Lidija Stojanović, pomoćnik ministra poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede – Sektor tržišne inspekcije, Glavni tržišni inspektor, nastavlja rad na položaju pomoćnika ministra spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija – Sektor tržišne inspekcije, Glavnog tržišnog inspektora, do isteka mandata na koji je postavljena na položaj 21. januara 2010. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-7246/2012

U Beogradu, 2. novembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA KULTURE, INFORMISANJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA

I

Ireni Posin prestaje rad na položaju pomoćnika ministra kulture, informisanja i informacionog društva – Sektor za evropske integracije u oblasti elektronskih komunikacija, poštanskog saobraćaja i informacionog društva, zbog ukidanja položaja – od 18. oktobra 2012. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7248/2012

U Beogradu, 2. novembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 5. Zakona o saradnji sa Međunarodnim krivičnim sudom („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ZASTUPNIKA REPUBLIKE SRBIJE PRED MEĐUNARODNIM KRIVIČNIM SUDOM

I

Razrešava se dr Miodrag Majić dužnosti zastupnika Republike Srbije pred Međunarodnim krivičnim sudom.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7275/2012

U Beogradu, 2. novembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 5. Zakona o saradnji sa Međunarodnim krivičnim sudom („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O ODREĐIVANJU ZASTUPNIKA REPUBLIKE SRBIJE PRED MEĐUNARODNIM KRIVIČNIM SUDOM

I

Određuje se mr Milisav Čogurić, pomoćnik ministra pravde i državne uprave, za zastupnika Republike Srbije pred Međunarodnim krivičnim sudom.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7276/2012

U Beogradu, 2. novembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 36. stav 1. Zakona o saradnji sa Međunarodnim krivičnim sudom („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSTAVNIKA I ZAMENIKA PREDSTAVNIKA REPUBLIKE SRBIJE U SKUPŠTINI DRŽAVA ČLANICA MEĐUNARODNOG KRIVIČNOG SUDA

I

Razrešava se dr Miodrag Majić dužnosti predstavnika Republike Srbije u Skupštini država članica Međunarodnog krivičnog suda.

II

Razrešava se Đorđe Ostojić dužnosti zamenika predstavnika Republike Srbije u Skupštini država članica Međunarodnog krivičnog suda.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7272/2012

U Beogradu, 2. novembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 36. stav 1. Zakona o saradnji sa Međunarodnim krivičnim sudom („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O ODREĐIVANJU PREDSTAVNIKA I ZAMENIKA PREDSTAVNIKA REPUBLIKE SRBIJE U SKUPŠTINI DRŽAVA ČLANICA

MEĐUNARODNOG KRIVIČNOG SUDA

I

Određuje se prof. dr Zoran Stojanović, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, za predstavnika Republike Srbije u Skupštini država članica Međunarodnog krivičnog suda.

II

Određuje se mr Milisav Čogurić, pomoćnik ministra pravde i državne uprave, za zamenika predstavnika Republike Srbije u Skupštini država članica Međunarodnog krivičnog suda.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7273/2012

U Beogradu, 2. novembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 34. stav 3. i člana 82. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

O RAZREŠENJU DIREKTORA ISTORIJSKOG MUZEJA SRBIJE

I

Razrešava se dr Ana Stolić dužnosti direktora Istorijskog muzeja Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7310/2012

U Beogradu, 2. novembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 37. stav 1. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

ISTORIJSKOG MUZEJA SRBIJE

I

Imenuje se Miroslav Živković za vršioca dužnosti direktora Istorijskog muzeja Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7311/2012

U Beogradu, 2. novembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 34. stav 3. i člana 82. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

MUZEJA ISTORIJE JUGOSLAVIJE

I

Razrešava se Katarina Živanović dužnosti vršioca dužnosti direktora Muzeja istorije Jugoslavije, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7312/2012

U Beogradu, 2. novembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 37. stav 1. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

MUZEJA ISTORIJE JUGOSLAVIJE

I

Imenuje se mr Neda Knežević za vršioca dužnosti direktora Muzeja istorije Jugoslavije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7313/2012

U Beogradu, 2. novembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 38. stav 4. Zakona o ministarstvima („Službeni glasnik RS”, broj 72/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA VODE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Postavlja se Miodrag Pješčić za vršioca dužnosti direktora Republičke direkcije za vode u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7316/2012

U Beogradu, 2. novembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 38. stav 4. Zakona o ministarstvima („Službeni glasnik RS”, broj 72/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA VETERINU U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA

I VODOPRIVREDE

I

Postavlja se mr Ivan Sočo za vršioca dužnosti direktora Uprave za veterinu u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7315/2012

U Beogradu, 2. novembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE,

TRGOVINE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Razrešava se mr Ljiljana Stanković dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede – Sektor za trgovinu, usluge, cene i zaštitu porošača.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7239/2012

U Beogradu, 2. novembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA MINISTRA SPOLJNE I UNUTRAŠNJE TRGOVINE I TELEKOMUNIKACIJA

I

Postavlja se mr Ljiljana Stanković za pomoćnika ministra spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija – Sektor za trgovinu, usluge, cene i zaštitu porošača.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7243/2012

U Beogradu, 2. novembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA

EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA

I

Razrešava se Jelena Marjanović dužnosti pomoćnika ministra ekonomije i regionalnog razvoja – Sektor za bilateralnu ekonomsku saradnju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7242/2012

U Beogradu, 2. novembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA MINISTRA SPOLJNE I UNUTRAŠNJE TRGOVINE I TELEKOMUNIKACIJA

I

Postavlja se Jelena Marjanović za pomoćnika ministra spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija – Sektor za bilateralnu ekonomsku saradnju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7596/2012

U Beogradu, 2. novembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA KULTURE, INFORMISANJA

I INFORMACIONOG DRUŠTVA

I

Razrešava se Irini Reljin dužnosti pomoćnika ministra kulture, informisanja i informacionog društva – Sektor za elektronske komunikacije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7249/2012

U Beogradu, 2. novembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA UPRAVE ZA DIGITALNU AGENDU U MINISTARSTVU KULTURE, INFORMISANJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA

I

Razrešava se Miloš Stevanović dužnosti direktora Uprave za digitalnu agendu u Ministarstvu kulture, informisanja i informacionog društva.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7251/2012

U Beogradu, 2. novembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DIREKTORA UPRAVE ZA DIGITALNU AGENDU

U MINISTARSTVU SPOLJNE I UNUTRAŠNJE TRGOVINE

I TELEKOMUNIKACIJA

I

Postavlja se Sonja Talijan za direktora Uprave za digitalnu agendu u Ministarstvu spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7597/2012

U Beogradu, 2. novembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA DIGITALNU AGENDU U MINISTARSTVU KULTURE, INFORMISANJA

I INFORMACIONOG DRUŠTVA

I

Razrešava se Aleksandar Ivić dužnosti pomoćnika direktora Uprave za digitalnu agendu u Ministarstvu kulture, informisanja i informacionog društva – Sektor za održivi razvoj Digitalne agende.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7253/2012

U Beogradu, 2. novembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA DIGITALNU AGENDU U MINISTARSTVU SPOLJNE I UNUTRAŠNJE TRGOVINE

I TELEKOMUNIKACIJA

I

Postavlja se Sava Savić za pomoćnika direktora Uprave za digitalnu agendu u Ministarstvu spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija – Sektor za Digitalnu agendu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7598/2012

U Beogradu, 2. novembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA KULTURE, INFORMISANJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA

I

Mariji Krajnović Zečević prestaje rad na položaju pomoćnika ministra kulture, informisanja i informacionog društva – Sektor za poštanski saobraćaj, zbog ukidanja položaja – od 18. oktobra 2012. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7252/2012

U Beogradu, 2. novembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA KULTURE, INFORMISANJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA

I

Nebojši Vasiljeviću prestaje rad na položaju pomoćnika ministra kulture, informisanja i informacionog društva – Sektor za informaciono društvo, zbog ukidanja položaja – od 18. oktobra 2012. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7245/2012

U Beogradu, 2. novembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE I NAUKE

I

Razrešava se prof. dr Nada Dragović dužnosti pomoćnika ministra prosvete i nauke – Sektor za tehnološki razvoj, transfer tehnologija i inovacioni sistem, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-7342/2012

U Beogradu, 2. novembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE, TRGOVINE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Razrešava se Ranko Dragnić dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede – Sektor poljoprivredne inspekcije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-7335/2012

U Beogradu, 2. novembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11 i 37/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA RADNE GRUPE ZA SPROVOĐENJE PROJEKTA OSIGURANJA RIZIKA U SLUČAJU ELEMENTARNIH NEPOGODA ZA JUGOISTOČNU EVROPU I KAVKAZ

I

Razrešava se Goran Radosavljević dužnosti predsednika Radne grupe za sprovođenje Projekta osiguranja rizika u slučaju elementarnih nepogoda za jugoistočnu Evropu i Kavkaz.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7353/2012

U Beogradu, 2. novembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11 i 37/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA RADNE GRUPE ZA SPROVOĐENJE PROJEKTA OSIGURANJA RIZIKA U SLUČAJU ELEMENTARNIH NEPOGODA ZA JUGOISTOČNU EVROPU I KAVKAZ

I

Imenuje se Zlatko Milikić, koordinator Sektora za finansijski sistem u Ministarstvu finansija i privrede, za predsednika Radne grupe za sprovođenje Projekta osiguranja rizika u slučaju elementarnih nepogoda za jugoistočnu Evropu i Kavkaz.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7355/2012

U Beogradu, 2. novembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA TREZOR

U MINISTARSTVU FINANSIJA I PRIVREDE

I

Postavlja se Bojan Lapčević za pomoćnika direktora Uprave za trezor – Sektor za normativne i pravne poslove i kontrolu poslovnih procedura u Ministrstvu finansija i privrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-7360/2012

U Beogradu, 2. novembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA DIREKTORA

REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA

I

Razrešava se Kosta Mirković dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda – Sektor za pravne poslove.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7355/2012

U Beogradu, 2. novembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA DIREKTORA

REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA

I

Postavlja se Miljana Kuzmanović Kostić za pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda – Sektor za pravne poslove.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7359/2012

U Beogradu, 2. novembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA DIREKTORA

REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA

I

Postavlja se Gorica Matić za pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda – Sektor za stručni i upravni nadzor.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7358/2012

U Beogradu, 2. novembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA DIREKTORA

REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA

I

Razrešava se mr Stojanka Branković dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda – Sektor za stručni i upravni nadzor.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7356/2012

U Beogradu, 2. novembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA DIREKTORA

REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA

I

Razrešava se Desanka Popović dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda – Sektor za katastar nepokretnosti.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7357/2012

U Beogradu, 2. novembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA DIREKTORA

REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA

I

Postavlja se Dejan Perjaničić za pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda – Sektor za katastar nepokretnosti.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7465/2012

U Beogradu, 2. novembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 14. Zakona o Javnom preduzeću „Jugoimport-SDPR” („Službeni list SRJ”, broj 46/96) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA

„JUGOIMPORT-SDPR”

I

Razrešava se Stevan Nikčević dužnosti direktora Javnog preduzeća „Jugoimport-SDPR”, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7373/2012

U Beogradu, 2. novembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 14. Zakona o Javnom preduzeću „Jugoimport-SDPR” („Službeni list SRJ”, broj 46/96) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

JAVNOG PREDUZEĆA „JUGOIMPORT-SDPR”

I

Imenuje se Jugoslav Petković za vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Jugoimport-SDPR”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7374/2012

U Beogradu, 2. novembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU SPOLJNE I UNUTRAŠNJE TRGOVINE I TELEKOMUNIKACIJA

I

Postavlja se Stevan Nikčević za državnog sekretara u Ministarstvu spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7247/2012

U Beogradu, 2. novembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 14. Zakona o Javnom preduzeću „Jugoimport-SDPR” („Službeni list SRJ”, broj 46/96) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA „JUGOIMPORT-SDPR”

I

Razrešava se Ljubomir Anđelković dužnosti predsednika Upravnog odbora Javnog preduzeća „Jugoimport-SDPR”.

II

Imenuje se Bratislav Grubačić za predsednika Upravnog odbora Javnog preduzeća „Jugoimport-SDPR”.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7375/2012

U Beogradu, 2. novembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU

PRIRODNIH RESURSA, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA

I

Postavlja se Dragana Marković za državnog sekretara u Ministarstvu prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7421/2012

U Beogradu, 2. novembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 43. stav 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12), na predlog Ministarstva finansija i privrede,

Vlada donosi

Z A K LJ U Č A K

1. Imenuje se Vlajko Senić, državni sekretar u Ministarstvu finansija i privrede, za savetnika izvršnog direktora konstituence Švajcarske u Grupaciji Svetske banke.

2. Stavlja se van snage tačka 6. Zaključka Vlade 05 Broj: 119-8156/2006 od 31. avgusta 2006. godine.

3. Ovaj zaključak objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7428/2012

U Beogradu, 2. novembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 13. stav 2. i stav 11. tačka 1) Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06 – ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA NACIONALNOG SAVETA

ZA NAUČNI I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

I

Razrešava se Ćel Morten Jonsen dužnosti člana Nacionalnog saveta za naučni i tehološki razvoj, na lični zahtev.

II

Imenuje se Kostin Bork, predsednik Upravnog odbora Saveta stranih investitora, za člana Nacionalnog saveta za naučni i tehološki razvoj.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7457/2012

U Beogradu, 2. novembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 35. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA GEOLOŠKOG ZAVODA SRBIJE

I

Razrešava se Dušan Podunavac dužnosti direktora Geološkog zavoda Srbije, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-7522/2012

U Beogradu, 2. novembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 35. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DIREKTORA GEOLOŠKOG ZAVODA SRBIJE

I

Postavlja se prof. dr Dragoman Rabrenović za direktora Geološkog zavoda Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-7605/2012

U Beogradu, 2. novembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O NASTAVLJANJU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA

RADA, ZAPOŠLJAVANJA I SOCIJALNE POLITIKE

I

Vladimir Pešić, pomoćnik ministra rada i socijalne politike – Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom, nastavlja rad na položaju pomoćnika ministra rada, zapošljavanja i socijalne politike – Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom, do isteka mandata na koji je postavljen na položaj 4. novembra 2010. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-7483/2012

U Beogradu, 2. novembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA SPOLJNIH POSLOVA

I

Razrešava se Slađana Prica Tavčiovska dužnosti pomoćnika ministra spoljnih poslova – Sektor za multilateralnu saradnju, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-7508/2012

U Beogradu, 2. novembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Postavlja se Lucija Stojić za direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-7507/2012

U Beogradu, 2. novembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA

I VODOPRIVREDE

I

Postavlja se Bojan Živadinović za pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – za komunikaciju sa EU Komisijom.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7506/2012

U Beogradu, 2. novembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA ZALJUDSKA I MANJINSKA PRAVA, DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU

I

Mr Igoru Vukonjanskom prestaje rad na položaju pomoćnika ministra za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu – Sektor za radne odnose, zbog ukidanja položaja – od 27. oktobra 2012. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7512/2012

U Beogradu, 2. novembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA ZALJUDSKA I MANJINSKA PRAVA, DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU

I

Milici Dražić prestaje rad na položaju pomoćnika ministra za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu – Sektor za evropske integracije, međunarodnu saradnju i projekte, zbog ukidanja položaja – od 27. oktobra 2012. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7502/2012

U Beogradu, 2. novembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA U MINISTARSTVU ZALJUDSKA I MANJINSKA PRAVA, DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU

I

Ljerki Ećimović prestaje rad na položaju pomoćnika direktora Uprave za ljudska i manjinska prava u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu – Sektor za zaštitu prava nacionalnih manjina, zbog ukidanja položaja – od 27. oktobra 2012. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7513/2012

U Beogradu, 2. novembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10 i 57/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA KLINIČKOG CENTRA SRBIJE

I

Razrešava se prof. dr Đorđe Bajec dužnosti direktora Kliničkog centra Srbije, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7528/2012

U Beogradu, 2. novembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10 i 57/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KLINIČKOG CENTRA SRBIJE

I

Imenuje se prof. dr Miljko Ristić za vršioca dužnosti direktora Kliničkog centra Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7529/2012

U Beogradu, 2. novembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, TRGOVINE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Smiljani Kovačević prestaje rad na položaju pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja – Sektor za kontrolu na licu mesta u Ministarstvu poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, zbog podnošenja pismene ostavke – od 1. novembra 2012. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7530/2012

U Beogradu, 2. novembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 93. tačka 6) Zakona o vodama („Službeni glasnik RS”, br. 46/91, 53/93, 53/93 – dr. zakon, 67/93 – dr. zakon, 48/94 – dr. zakon, 54/96, 101/05 – dr. zakon i 30/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA „SRBIJAVODE”

I

Razrešava se Nikola Marjanović dužnosti direktora Javnog vodoprivrednog preduzeća „Srbijavode”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7550/2012

U Beogradu, 2. novembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 93. tačka 6) Zakona o vodama („Službeni glasnik RS”, br. 46/91, 53/93, 53/93 – dr. zakon, 67/93 – dr. zakon, 48/94 – dr. zakon, 54/96, 101/05 – dr. zakon i 30/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA „SRBIJAVODE”

I

Imenuje se Goran Puzović za direktora Javnog vodoprivrednog preduzeća „Srbijavode”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7548/2012

U Beogradu, 2. novembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 48. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, broj 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U TRSTENIKU

I

Razrešava se Jovan Jovanović dužnosti člana Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola u Trsteniku, kao predstavnik roditelja učenika.

II

Imenuje se Ljubiša Milenković, poljoprivredni tehničar, za člana Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola u Trsteniku, kao predstavnik roditelja učenika.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-7608/2012

U Beogradu, 2. novembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 48. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, broj 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA „JAGODINAˮ U JAGODINI

I

Razrešava se Vladimir Spahija dužnosti člana Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola „Jagodinaˮ u Jagodini, kao predstavnik roditelja učenika.

II

Imenuje se Svetislav Joksimović, inženjer elektronike, za člana Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola „Jagodinaˮ u Jagodini, kao predstavnik roditelja učenika.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-7609/2012

U Beogradu, 2. novembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 48. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, broj 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA „MLADOSTˮ U ALEKSINCU

I

Razrešavaju se dužnosti člana Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola „Mladostˮ u Aleksincu, kao predstavnici roditelja učenika:

1. Zoran Jevtić,

2. Srđan Ristić.

II

U Upravni odbor Doma učenika srednjih škola „Mladostˮ u Aleksincu imenuju se za članove, kao predstavnici roditelja učenika:

1. Radivoje Brkić, diplomirani pravnik,

2. Dejan Stević, radnik.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-7606/2012

U Beogradu, 2. novembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 48. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, broj 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U ZAJEČARU

I

Razrešavaju se dužnosti člana Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola u Zaječaru, kao predstavnici roditelja učenika:

1. Suzana Džadžić,

2. Jakov Adžić.

II

U Upravni odbor Doma učenika srednjih škola u Zaječaru imenuju se za članove, kao predstavnici roditelja učenika:

1. Ivica Ilić, trgovac,

2. Marija Nikolić, knjižničar.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-7607/2012

U Beogradu, 2. novembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU

REGIONALNOG RAZVOJA I LOKALNE SAMOUPRAVE

I

Postavlja se Dragan Stevanović za državnog sekretara u Ministarstvu regionalnog razvoja i lokalne samouprave.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7650/2012

U Beogradu, 2. novembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU

UNUTRAŠNJIH POSLOVA

I

Postavlja se Vanja Vukić za državnog sekretara u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7666/2012

U Beogradu, 2. novembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU

UNUTRAŠNJIH POSLOVA

I

Postavlja se Miodrag Miljković za državnog sekretara u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7667/2012

U Beogradu, 2. novembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU

UNUTRAŠNJIH POSLOVA

I

Postavlja se Vladimir Božović za državnog sekretara u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7668/2012

U Beogradu, 2. novembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 3. stav 1. Uredbe o Kancelariji za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu („Službeni glasnik RS”, broj 75/12), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DIREKTORA KANCELARIJE

ZA SARADNJU S DIJASPOROM I SRBIMA U REGIONU

I

Postavlja se Slavka Drašković za direktora Kancelarije za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7671/2012

U Beogradu, 2. novembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Ostavite komentar