Uredba o reprogramiranju odobrenih kredita datih za podsticanje poljoprivredne proizvodnje putem kreditne podrške kroz subvencionisanje dela kamate u 2011. i 2012. godini

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa Zakonom o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 i 93/12) i članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 101/11 i 93/12) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US i 72/12),

Vlada donosi

U R E D B U

O REPROGRAMIRANJU ODOBRENIH KREDITA DATIH ZA

PODSTICANJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE PUTEM KREDITNE PODRŠKE KROZ SUBVENCIONISANJE DELA KAMATE U 2011. I 2012. GODINI

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uslovi i način reprogramiranja odobrenih kredita datih za podsticanje poljoprivredne proizvodnje putem kreditne podrške kroz subvencionisanje dela kamate u 2011. i 2012. godini (u daljem tekstu: reprogram) registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima pravnim licima, preduzetnicima i fizičkim licima po Uredbi o podsticanju poljoprivredne proizvodnje putem kreditne podrške kroz subvencionisanje dela kamatne stope u 2011. godini („Službeni glasnik RS”, br. 33/11, 38/11 i 80/11), Uredbi o utvrđivanju Programa kreditne podrške za razvoj stočarstva u 2011. godini kroz subvencionisanje dela kamatne stope („Službeni glasnik RS”, br. 38/11 i 61/11), Uredbi o utvrđivanju Programa kreditne podrške za razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva i povrtarstva u 2011. godini kroz subvencionisanje dela kamatne stope („Službeni glasnik RS”, broj 38/11), Uredbi o utvrđivanju Programa kreditne podrše za investiciona ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu u 2011. godini kroz subvencionisanje dela kamatne stope („Službeni glasnik RS”, broj 38/11), Uredbi o utvrđivanju Programa kreditne podrške za investiciona ulaganja u poljoprivredne objekte u 2011. godini kroz subvencionisanje dela kamatne stope („Službeni glasnik RS”, br. 38/11 i 61/11), Uredbi o podsticanju poljoprivredne proizvodnje putem kreditne podrške kroz subvencionisanje dela kamate u 2012. godini („Službeni glasnik RS”, br. 17/12 i 55/12), Uredbi o utvrđivanju Programa kreditne podrške za razvoj stočarstva u 2012. godini kroz subvencionisanje dela kamate („Službeni glasnik RS”, br. 17/12, 22/12 i 55/12), Uredbi o utvrđivanju Programa kreditne podrške za razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva i cvećarstva u 2012. godini kroz subvencionisanje dela kamate („Službeni glasnik RS”, br. 17/12 i 55/12), Uredbi o utvrđivanju Programa kreditne podrške za investiciona ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu u 2012. godini kroz subvencionisanje dela kamate („Službeni glasnik RS”, br. 17/12 i 55/12) i Uredbi o utvrđivanju Programa kreditne podrške za investiciona ulaganja u poljoprivredne objekte u 2012. godini kroz subvencionisanje dela kamate („Službeni glasnik RS”, broj 17/12).

Reprogram iz stava 1. ovog člana ne odnosi se na kredite koji su odobreni za refinansiranje kratkoročnih kredita u skladu sa Uredbom o utvrđivanju Programa mera za subvencionisanje kamate za kratkoročno kreditiranje poljoprivredne proizvodnje u 2010. godini („Službeni glasnik RS”, br. 6/10 i 20/10).

Član 2.

Pravo na reprogram ima pravno lice, preduzetnik i fizičko lice- nosilac komercijalnog registrovanog poljoprivrednog gazdinstva koje se nalazi u aktivnom statusu, odnosno koje se nalazi u pasivnom statusu iz razloga neuredne otplate kredita odobrenih u skladu sa uredbama iz člana 1. stav 1. ove uredbe (u daljem tekstu: korisnik kredita) koje do 1. decembra 2012. godine, podnese zahtev za reprogram banci koja je odobrila kredit.

Pravo na reprogram ima korisnik kredita koji je do dana potpisivanja ugovora o reprogramu isplatio dospelu redovnu kamatu.

Pravo na reprogram za korisnika kredita koji je u docnji sa otplatom, ostvaruje se pod uslovom da korisnik kredita pored kamate iz stava 2. ovog člana u roku koji odredi banka isplati i kamatu za period trajanja docnje koja se obračunava u visini redovne ugovorene kamate.

U slučaju otplate kamata iz stava 3. ovog člana banka ne zadužuje korisnika kredita za iznos zatezne kamate.

Član 3.

Banka odobrava pravo na reprogram u skladu sa svojom poslovnom politikom na način propisan regulativom Narodne banke Srbije, a na osnovu procene zasnovane na ugroženosti poslovanja korisnika kredita.

Član 4.

Reprogram se ostvaruje odobravanjem grejs perioda u trajanju do 12 meseci za otplatu celokupnog neotplaćenog iznosa glavnice ili dela glavnice.

Grejs period iz stava 1. ovog člana za kredite koji dospevaju na naplatu posle stupanja na snagu ove uredbe počinje da teče od dana zaključenja ugovora o reprogramu koji banke zaključuju najkasnije do momenta dospeća na naplatu glavnice kredita koji se reprogramira.

Za kredite koji su dospeli na naplatu pre stupanja na snagu ove uredbe grejs period iz stava 1. ovog člana počinje da teče od ugovorenog datuma dospeća glavnice kredita koji se reprogramira.

U toku grejs perioda korisnik kredita otplaćuje samo ugovorenu redovnu kamatu.

Nakon isteka grejs perioda korisnik kredita otplaćuje ugovorenu redovnu kamatu i glavnicu kredita u skladu sa planom otplate po odobrenom reprogramu.

Član 5.

Za kredite koji se reprogramiraju u skladu sa ovom uredbom banka obračunava ukupnu kamatnu stopu u skladu sa uredbom na osnovu koje je odobren kredit koji se reprogramira.

Pod ukupnom kamatnom stopom iz stava 1. ovog člana podrazumeva se kamatna stopa koju u skladu sa uredbom na osnovu koje je kredit odobren plaća korisnik kredita, kao i kamatna stopa po kojoj se obračunava subvencionisani iznos kamate koji plaća Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Član 6.

Za kredit koji se reprogramira u skladu sa ovom uredbom isplata subvencionisanog dela kamate banci na teret sredstava Ministarstva vrši se unapred za celu godinu kredita u tečaju u roku od 30 dana od prijema zahteva za isplatu koji banka dostavlja nakon produženja roka otplate tog kredita.

U iznos iz stava 1. ovog člana za kredite koji su u docnji obračunava se i subvencionisani iznos kamate za period docnje.

Za kredite koji su odobreni sa rokom otplate koji je duži od godinu dana isplata subvencionisanog dela kamate banci na teret sredstava Ministarstva za naredne godine otplate kredita vrši se unapred za celu godinu, u roku od 30 dana od dana isteka prethodne godine.

Član 7.

Korisnik kredita koji se reprogramira u skladu sa ovom uredbom nema pravo na korišćenje kredita koje u 2013. godini odobrava Ministarstvo.

Član 8.

Za kredite sa rokom otplate do godinu dana koji se reprogramiraju u skladu sa ovom uredbom Ministarstvo ne snosi troškove obaveznog osiguranja u skladu sa uredbom na osnovu koje je kredit odobren, i to u slučaju priplodnih grla i grla namenjenih tovu za period reprograma.

Za kredite sa rokom otplate dužim od godinu dana koji se reprogramiraju u skladu sa ovom uredbom Ministarstvo snosi troškove obaveznog osiguranja iz stava 1. ovog člana za period za koji je kredit odobren i u skladu sa uredbom na osnovu koje je kredit odobren, a dok je predmet kredita u vlasništvu korisnika kredita.

Član 9.

Sprovođenje ove uredbe nadzire Ministarstvo.

Član 10.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

4827012.0064.53/1

Ostavite komentar