Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA

MINISTRA ZDRAVLJA

I

Postavlja se prim. dr Zoran Panajotović za vršioca dužnosti pomoćnika ministra zdravlja – Sektor za inspekcijske poslove od 25. decembra 2016. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12544/2016

U Beogradu, 29. decembra 2016. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE

Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA

MINISTRA ZDRAVLJA

I

Postavlja se Slađana Đukić za vršioca dužnosti pomoćnika ministra zdravlja – Sektor za zdravstveno osiguranje od 16. decembra 2016. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12541/2016

U Beogradu, 29. decembra 2016. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE

Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA

MINISTRA ZDRAVLJA

I

Postavlja se dr Vesna Knjeginjić za vršioca dužnosti pomoćnika ministra zdravlja – Sektor za javno zdravlje i programsku zdravstvenu zaštitu od 23. decembra 2016. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12542/2016

U Beogradu, 29. decembra 2016. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE

Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA

MINISTRA ZDRAVLJA

I

Postavlja se Mirjana Ćirić za vršioca dužnosti pomoćnika ministra zdravlja – Sektor za organizaciju zdravstvene službe od 21. decembra 2016. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12543/2016

U Beogradu, 29. decembra 2016. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE

Ivica Dačić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE

ZA BIOMEDICINU U MINISTARSTVU ZDRAVLJA

I

Postavlja se dr Nenad Milojičić za vršioca dužnosti direktora Uprave za biomedicinu u Ministarstvu zdravlja od 27. novembra 2016. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12546/2016

U Beogradu, 29. decembra 2016. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE

Ivica Dačić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) ) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA BIOMEDICINU U MINISTARSTVU ZDRAVLJA

I

Postavlja se dr Nada Vasiljević za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za biomedicinu za poslove iz oblasti transfuzije krvi u Ministarstvu zdravlja od 26. decembra 2016. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12545/2016

U Beogradu, 29. decembra 2016. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE

Ivica Dačić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14), a u vezi sa članom 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA

UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Veselinu Miloševiću prestaje rad na položaju pomoćnika direktora Uprave carina – Sektor za informacione i komunikacione tehnologije u Ministarstvu finansija, zbog stupanja na funkciju u državnom organu – 29. decembra 2016. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-12640/2016

U Beogradu, 29. decembra 2016. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE

Ivica Dačić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA

UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja se Veselin Milošević za vršioca dužnosti pomoćnika direktora – koordinatora Uprave carina u Ministarstvu finansija, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-12642/2016

U Beogradu, 29. decembra 2016. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE

Ivica Dačić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOC A DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA

UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja se Ljubica Barbulj za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina – Sektor za informacione i komunikacione tehnologije u Ministarstvu finansija, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-12631/2016

U Beogradu, 29. decembra 2016. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE

Ivica Dačić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA

UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Razrešava se dr Tatjana Rajović dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina – Sektor za kontrolu primene carinskih propisa u Ministarstvu finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12633/2016

U Beogradu, 29. decembra 2016. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE

Ivica Dačić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA

UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja se mr Sonja Lazarević za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina – Sektor za kontrolu primene carinskih propisa u Ministarstvu finansija, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-12643/2016

U Beogradu, 29. decembra 2016. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE

Ivica Dačić

Na osnovu člana 35. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

ZAVODA ZA INTELEKTUALNU SVOJINU

I

Postavlja se mr Vladimir Marić za vršioca dužnosti direktora Zavoda za intelektualnu svojinu od 3. januara 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12525/2016

U Beogradu, 29. decembra 2016. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE

Ivica Dačić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14), a u vezi sa članom 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA

REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE

I

Aleksandri Gavrilović prestaje rad na položaju pomoćnika direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije – Sektor za imovinski postupak, zbog proteka vremena na koje je postavljena na položaj – 12. januara 2017. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12476/2016

U Beogradu, 29. decembra 2016. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE

Ivica Dačić

Na osnovu člana 33, člana 34. stav 1. i člana 67. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA

REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE

I

Aleksandra Gavrilović ponovo se postavlja na položaj pomoćnika direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije – Sektor za imovinski postupak od 13. januara 2017. godine, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12479/2016

U Beogradu, 29. decembra 2016. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE

Ivica Dačić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA

I

Postavlja se Slavimir Stevanović za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda – Sektor za hidrološki osmatrački sistem i analize od 25. decembra 2016. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12583/2016

U Beogradu, 29. decembra 2016. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE

Ivica Dačić

Na osnovu člana 3. stav 1. Uredbe o osnivanju Avio-službe Vlade („Službeni glasnik RS”, broj 51/06), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

AVIOSLUŽBE VLADE

I

Postavlja se Aneta Bulatović za vršioca dužnosti direktora Avio-službe Vlade od 27. decembra 2016. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12600/2016

U Beogradu, 29. decembra 2016. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE

Ivica Dačić

Na osnovu člana 7. stav 1. Uredbe o Upravi za zajedničke poslove republičkih organa („Službeni glasnik RSˮ, broj 63/13), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA

UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA

I

Razrešava se dr Milko Palibrk dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa – Sektor za ugostiteljske usluge, zbog postavljenja na položaj pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa – Sektor za ugostiteljske usluge.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12224/2016

U Beogradu, 29. decembra 2016. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE

Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 7. stav 1. Uredbe o Upravi za zajedničke poslove republičkih organa („Službeni glasnik RSˮ, broj 63/13),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA

UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA

I

Postavlja se dr Milko Palibrk na položaj pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa – Sektor za ugostiteljske usluge, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12225/2016

U Beogradu, 29. decembra 2016. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE

Ivica Dačić

Na osnovu člana 7. stav 1. Uredbe o Upravi za zajedničke poslove republičkih organa („Službeni glasnik RSˮ, broj 63/13), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA

UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA

I

Razrešava se Mirjana Radonjić dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa – Sektor za finansijsko-materijalne poslove, zbog postavljenja na položaj pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa – Sektor za finansijsko-materijalne poslove.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12222/2016

U Beogradu, 29. decembra 2016. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE

Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 7. stav 1. Uredbe o Upravi za zajedničke poslove republičkih organa („Službeni glasnik RSˮ, broj 63/13),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA

UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA

I

Postavlja se Mirjana Radonjić na položaj pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa – Sektor za finansijsko-materijalne poslove, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12223/2016

U Beogradu, 29. decembra 2016. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE

Ivica Dačić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA

AGENCIJE ZA RESTITUCIJU

I

Utvrđuje se da je prof. dr Tijani Šurlan prestala dužnost predsednika Upravnog odbora Agencije za restituciju 20. decembra 2016. godine, zbog podnošenja ostavke.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12657/2016

U Beogradu, 29. decembra 2016. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE

Ivica Dačić

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 13/16 i 30/16 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA UPRAVNOG ODBORA BEOGRADSKE FILHARMONIJE

I

Imenuje se Aleksandra Gregović, dipl. profesor engleskog jezika i književnosti, za vršioca dužnosti člana Upravnog odbora Beogradske filharmonije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12481/2016

U Beogradu, 29. decembra 2016. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE

Ivica Dačić

Na osnovu člana 42. stav 7. i člana 82. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 13/16 i 30/16 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

MUZEJA PRIMENJENE UMETNOSTI U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Muzeja primenjene umetnosti u Beogradu:

1. prof. dr Aleksandar Kadijević, predsednik,

2. prof. dr Zoran Bulajić, član,

3. prof. dr Dušan Vuksan, član,

4. Marija Bujić, član,

5. mr Bojana Popović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9906/2016

U Beogradu, 29. decembra 2016. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE

Ivica Dačić

Na osnovu člana 42. stav 7. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 13/16 i 30/16 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

MUZEJA PRIMENJENE UMETNOSTI U BEOGRADU

I

U Upravni odbor Muzeja primenjene umetnosti u Beogradu imenuju se:

1) za predsednika:

– Zoran Bulajić, redovni profesor Fakulteta primenjenih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu;

2) za članove:

(1) prof. dr Milanka Todić, redovni profesor Fakulteta primenjenih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu,

(2) Aleksandar Mijatović, vanredni profesor Fakulteta primenjenih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu,

(3) mr Gabriel Glid, docent Fakulteta likovnih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu,

(4) Mila Gajić, dipl. istoričar umetnosti, viši kustos u Muzeju primenjene umetnosti u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9904/2016

U Beogradu, 29. decembra 2016. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE

Ivica Dačić

Na osnovu člana 46. stav 6. i člana 82. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 13/16 i 30/16 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA MUZEJA PRIMENJENE UMETNOSTI U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Muzeja primenjene umetnosti u Beogradu:

1. Dragana Palavestra, predsednik, na lični zahtev,

2. Aleksandra Ćirić, član,

3. mr Ljiljana Miletić Abramović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10279/2016

U Beogradu, 29. decembra 2016. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE

Ivica Dačić

Na osnovu člana 46. stav 6. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 13/16 i 30/16 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

MUZEJA PRIMENJENE UMETNOSTI

I

U Nadzorni odbor Muzeja primenjene umetnosti imenuju se:

1) za predsednika:

– Milan Pejić, dipl. ekonomista, direktor „CARDEA” d.o.o. Beograd;

2) za članove:

(1) Tatjana Bojić Jurić, dipl. pravnik, samostalni savetnik u Ministarstvu kulture i informisanja,

(2) mr Andrijana Ristić, dipl. istoričar umetnosti, bibliotekar u Muzeju primenjene umetnosti.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10280/2016

U Beogradu, 29. decembra 2016. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE

Ivica Dačić

Na osnovu člana 42. stav 7. i člana 82. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 13/16 i 30/16 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

PRIRODNJAČKOG MUZEJA U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Prirodnjačkog muzeja u Beogradu:

1. prof. dr Vidojko Jović, predsednik,

2. prof. dr Jovanka Mitrović, član,

3. dr Nadežda Krstić, član,

4. dr Ljiljana Protić, član,

5. Miodrag Jovanović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9946/2016

U Beogradu, 29. decembra 2016. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE

Ivica Dačić

Na osnovu člana 42. stav 7. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 13/16 i 30/16 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

PRIRODNJAČKOG MUZEJA U BEOGRADU

I

U Upravni odbor Prirodnjačkog muzeja u Beogradu imenuju se:

1) za predsednika:

– prof. dr Radiša Jančić, redovni profesor Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu;

2) za članove:

(1) prof. dr Dmitar Lakušić, redovni profesor Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu,

(2) prof. dr Vesna Dimitrijević, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu,

(3) dr Zorica Tomić, vanredni profesor Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu,

(4) dr Boris Ivančević, muzejski savetnik u Prirodnjačkom muzeju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9952/2016

U Beogradu, 29. decembra 2016. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE

Ivica Dačić

Na osnovu člana 46. stav 6. i člana 82. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 13/16 i 30/16 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA PRIRODNJAČKOG MUZEJA U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Prirodnjačkog muzeja u Beogradu:

1. prof. dr Slobodan Knežević, predsednik,

2. dr Ljupko Rundić, član,

3. Dragica Stojić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10147/2016

U Beogradu, 29. decembra 2016. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE

Ivica Dačić

Na osnovu člana 46. stav 6. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 13/16 i 30/16 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

PRIRODNJAČKOG MUZEJA U BEOGRADU

I

U Nadzorni odbor Prirodnjačkog muzeja u Beogradu imenuju se:

1) za predsednika:

– Vedrana Perović, dipl. pravnik, savetnik u Kancelariji za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije;

2) za članove:

(1) prof. dr Siniša Zarić, redovni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu,

(2) Dubravka Mićković, dipl. biolog, kustos u Prirodnjačkom muzeju u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10149/2016

U Beogradu, 29. decembra 2016. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE

Ivica Dačić

Na osnovu člana 42. stav 7. i člana 82. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 13/16 i 30/16 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

ZAVODA ZA PROUČAVANJE KULTURNOG RAZVITKA

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka:

1. prof. dr Vukašin Pavlović, predsednik, na lični zahtev,

2. Aleksandra Šević, član,

3. mr Vladimir Ugrica, član,

4. Dejan Zagorac, član,

5. Slobodan Mrđa, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9949/2016

U Beogradu, 29. decembra 2016. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE

Ivica Dačić

Na osnovu člana 42. stav 7. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 13/16 i 30/16 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

ZAVODA ZA PROUČAVANJE KULTURNOG RAZVITKA

I

U Upravni odbor Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka imenuju se:

1) za predsednika:

– Dragan Mraović, književnik iz Beograda;

2) za članove:

(1) Ivana Vujić, redovni profesor Fakulteta dramskih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu,

(2) dr Predrag J. Marković, naučni savetnik u Institutu za savremenu istoriju u Beogradu,

(3) Vuk Ršumović, dipl. dramaturg iz Beograda,

(4) dr Maša Vukanović, istraživač u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9948/2016

U Beogradu, 29. decembra 2016. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE

Ivica Dačić

Na osnovu člana 46. stav 6. i člana 82. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 13/16 i 30/16 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANA NADZORNOG ODBORA ZAVODA ZA PROUČAVANJE KULTURNOG RAZVITKA

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka:

1. Saša Srećković, predsednik,

2. Mirjana Pokrajac, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10276/2016

U Beogradu, 29. decembra 2016. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE

Ivica Dačić

Na osnovu člana 46. stav 6. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 13/16 i 30/16 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

ZAVODA ZA PROUČAVANJE KULTURNOG RAZVITKA

I

U Nadzorni odbor Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka imenuju se:

1) za predsednika:

– prof. dr Vladimir Poznanić, redovni profesor Fakulteta za ekonomiju, finansije i administraciju u Beogradu;

2) za članove:

(1) Milica Isailović, dipl. ekonomista, savetnik u Ministarstvu kulture i informisanja,

(2) dr Biljana Jokić, istraživač u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10278/2016

U Beogradu, 29. decembra 2016. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE

Ivica Dačić

Na osnovu člana 42. stav 7. i člana 82. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 13/16 i 30/16 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA, ČLANOVA I VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA MUZEJA NAUKE I TEHNIKE U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Muzeja nauke i tehnike u Beogradu:

1. mr Slobodan Rosić, predsednik,

2. prof. dr Vlastimir Matejić, član,

3. Vigor Majić, član,

4. Slobodanka Šibalić, vršilac dužnosti člana,

5. Daniela Pejović, vršilac dužnosti člana.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10032/2016

U Beogradu, 29. decembra 2016. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE

Ivica Dačić

Na osnovu člana 42. stav 7. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 13/16 i 30/16 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

MUZEJA NAUKE I TEHNIKE U BEOGRADU

I

U Upravni odbor Muzeja nauke i tehnike u Beogradu imenuju se:

1) za predsednika:

– prof. dr Miomir Mijić, redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu;

2) za članove:

(1) prof. dr Dragan Buđevac, redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu,

(2) Ivan Rašković, vanredni profesor Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu,

(3) Saša Mihajlov, dipl. istoričar umetnosti, Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda,

(4) Tatijana Radaković, muzejski savetnik u Muzeju nauke i tehnike.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10031/2016

U Beogradu, 29. decembra 2016. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE

Ivica Dačić

Na osnovu člana 42. stav 7. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 13/16 i 30/16 – ispravka), tačke 9. stav. 4. Odluke o osnivanju Muzeja Jugoslavije kao ustanove u oblasti kulture („Službeni glasnik RS”, br. 106/07 i 39/16) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

MUZEJA ISTORIJE JUGOSLAVIJE

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Muzeja istorije Jugoslavije:

1. dr Dragan Bulatović, predsednik,

2. dr Aleksandar Životić, član, na lični zahtev,

3. mr Saša Pančić, član,

4. Goran Vojvodić, član, na lični zahtev,

5. Momo Cvijović, član,

6. Mirjana Slavković, član,

7. Rifat Kulenović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10903/2016

U Beogradu, 29. decembra 2016. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE

Ivica Dačić

Na osnovu člana 42. stav 7. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 13/16 i 30/16 – ispravka), tačke 9. stav 4. Odluke o osnivanju Muzeja Jugoslavije kao ustanove u oblasti kulture („Službeni glasnik RS”, br. 106/07 i 39/16) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

MUZEJA JUGOSLAVIJE

I

U Upravni odbor Muzeja Jugoslavije imenuju se:

1) za predsednika:

– prof. dr Dragan Bulatović, dipl. istoričar umetnosti iz Beograda;

2) za članove:

(1) mr Saša Pančić, samostalni umetnik – slikar iz Beograda,

(2) Momo Cvijović, dipl. arheolog iz Beograda,

(3) Olga Marković, dipl. profesor jugoslovenske i opšte književnosti iz Beograda,

(4) dr Veselinka Kastratović Ristić, muzejski savetnik u Muzeju Jugoslavije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10904/2016

U Beogradu, 29. decembra 2016. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE

Ivica Dačić

Na osnovu člana 46. stav 6. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 13/16 i 30/16 – ispravka), tačke 9. stav 4. Odluke o osnivanju Muzeja Jugoslavije kao ustanove u oblasti kulture („Službeni glasnik RS”, br. 106/07 i 39/16) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA MUZEJA ISTORIJE JUGOSLAVIJEUSTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA

I

Razrešava se Saša Mihajlov dužnosti predsednika Nadzornog odbora Muzeja istorije Jugoslavije – Ustanove kulture od nacionalnog značaja, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10145/2016

U Beogradu, 29. decembra 2016. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE

Ivica Dačić

Na osnovu člana 47. stav 2. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 13/16 i 30/16 – ispravka), tačke 9. stav 4. Odluke o osnivanju Muzeja Jugoslavije kao ustanove u oblasti kulture („Službeni glasnik RS”, br. 106/07 i 39/16) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA MUZEJA JUGOSLAVIJE

I

Imenuje se dr Aleksandar Zeremski, viši naučni saradnik u Ekonomskom institutu, za vršioca dužnosti predsednika Nadzornog odbora Muzeja Jugoslavije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10144/2016

U Beogradu, 29. decembra 2016. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE

Ivica Dačić

Na osnovu člana 46. stav 6. i člana 82. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 13/16 i 30/16 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JUGOSLOVENSKE KINOTEKE

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Jugoslovenske kinoteke:

1. Srđan Karanović, predsednik,

2. Zoran Simjanović, član,

3. Ljubinka Terzić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11157/2016

U Beogradu, 29. decembra 2016. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE

Ivica Dačić

Na osnovu člana 46. stav 6. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 13/16 i 30/16 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

JUGOSLOVENSKE KINOTEKE

I

U Nadzorni odbor Jugoslovenske kinoteke imenuju se:

1) za predsednika:

– Ljubica Vujačić, izvršni direktor u „Wiener Stadtische osiguranje” a.d.o. Beograd;

2) za članove:

(1) Ivica Zdravković, dipl. pravnik, direktor Sektora za javne nabavke u Direkciji za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda,

(2) Aleksandra Savić, organizator kulturnih aktivnosti u Jugoslovenskoj kinoteci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11158/2016

U Beogradu, 29. decembra 2016. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE

Ivica Dačić

Na osnovu člana 46. stav 6. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 13/16 i 30/16 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA ANSAMBLA NARODNIH IGARA I PESAMA SRBIJEKOLO

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Ansambla narodnih igara i pesama Srbije „Kolo”:

1. Vuk Žugić, predsednik,

2. Jelena Pavlović, član,

3. Milan Radovanović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11403/2016

U Beogradu, 29. decembra 2016. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE

Ivica Dačić

Na osnovu člana 46. stav 6. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 13/16 i 30/16 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

ANSAMBLA NARODNIH IGARA I PESAMA SRBIJEKOLO

I

U Nadzorni odbor Ansambla narodnih igara i pesama Srbije „Kolo” imenuju se:

1) za predsednika:

– prof. dr Zorica Vasiljević, redovni profesor Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu;

2) za članove:

(1) Aleksandar Todorović, dipl. pravnik, viši savetnik u Upravi za zajedničke poslove republičkih organa,

(2) Dalibor Milovančević, baletski igrač-solista u Ansamblu narodnih igara i pesama Srbije „Kolo”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11405/2016

U Beogradu, 29. decembra 2016. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE

Ivica Dačić

Na osnovu člana 58. stav 1. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLASREĆNOU ĆUPRIJI

I

Razrešava se Tatjana Milojević dužnosti vršioca dužnosti direktora Doma učenika srednjih škola „Srećno” u Ćupriji.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12620/2016

U Beogradu, 29. decembra 2016. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE

Ivica Dačić

Na osnovu člana 54. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA

SREĆNOU ĆUPRIJI

I

Imenuje se Tatjana Milojević za direktora Doma učenika srednjih škola „Srećno” u Ćupriji.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-12623/2016

U Beogradu, 29. decembra 2016. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE

Ivica Dačić

Na osnovu tačke 3. stav 3. Odluke o obrazovanju Saveta za praćenje primene preporuka mahanizama Ujedinjenih nacija za ljudska prava („Službeni glasnik RS”, broj 140/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA ZA PRAĆENJE PRIMENE PREPORUKA MEHANIZAMA UJEDINJENIH NACIJA ZA LJUDSKA PRAVA

I

Razrešavaju se dužnosti člana Saveta za praćenje primene preporuka mahanizama Ujedinjenih nacija za ljudska prava:

1) Zorana Lužanin,

2) prof. dr Berislav Vekić,

3) Saša Mirković,

4) Milorad Veljović.

II

U Savet za praćenje primene preporuka mahanizama Ujedinjenih nacija za ljudska prava imenuju se za članove:

1) Gordana Predić, državni sekretar u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,

2) doc. dr Ferenc Vicko, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja,

3) Novica Antić, državni sekretar u Ministarstvu kulture i informisanja,

4) Zoran Lazarov, vršilac dužnosti pomoćnika ministra unutrašnjih poslova.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12484/2016

U Beogradu, 29. decembra 2016. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE

Ivica Dačić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA SARADNJU S CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA U MINISTARSTVU PRAVDE

I

Postavlja se dr Marko Nikolić za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za saradnju s crkvama i verskim zajednicama – Sektor za odnose sa crkvama i verskim zajednicama i opšte poslove u Ministarstvu pravde od 28. novembra 2016. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10900/2016

U Beogradu, 29. decembra 2016. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE

Ivica Dačić

Na osnovu člana 38. stav 1. Zakona o pravobranilaštvu („Službeni glasnik RS”, broj 55/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U ODELJENJU SA SEDIŠTEM U VALJEVU

I

Postavlja se Jovanka Jovanović za vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u Odeljenju Državnog pravobranilaštva sa sedištem u Valjevu od 16. septembra 2016. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8347/2016

U Beogradu, 29. decembra 2016. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE

Ivica Dačić

Na osnovu člana 38. stav 1. Zakona o pravobranilaštvu („Službeni glasnik RS”, broj 55/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U ODELJENJU SA SEDIŠTEM U UŽICU

I

Postavlja se Savka Mangović za vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u Odeljenju Državnog pravobranilaštva sa sedištem u Užicu od 16. septembra 2016. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8346/2016

U Beogradu, 29. decembra 2016. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE

Ivica Dačić

Na osnovu člana 38. stav 1. Zakona o pravobranilaštvu („Službeni glasnik RS”, broj 55/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U ODELJENJU SA SEDIŠTEM U ZRENJANINU

I

Postavlja se Ivan Popović za vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u Odeljenju Državnog pravobranilaštva sa sedištem u Zrenjaninu od 16. septembra 2016. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8343/2016

U Beogradu, 29. decembra 2016. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE

Ivica Dačić

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka), člana 31. stav 3. Zakona o ulaganjima („Službeni glasnik RS”, broj 89/15) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA

RAZVOJNE AGENCIJE SRBIJE

I

Razrešava se Tamara Jurenić dužnosti predsednika Upravnog odbora Razvojne agencije Srbije, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12758/2016

U Beogradu, 29. decembra 2016. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE

Ivica Dačić

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka), člana 31. stav 3. Zakona o ulaganjima („Službeni glasnik RS”, broj 89/15) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANA UPRAVNOG ODBORA

RAZVOJNE AGENCIJE SRBIJE

I

U Upravni odbor Razvojne agencije Srbije imenuju se:

1) za predsednika:

– Dragana Odović, dipl. pravnik iz Beograda;

2) za člana:

– Marko Obradović, dipl. ekonomista iz Beograda.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12759/2016

U Beogradu, 29. decembra 2016. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE

Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU PRIVREDE

I

Postavlja se Dragan Grgurević za državnog sekretara u Ministarstvu privrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12756/2016

U Beogradu, 29. decembra 2016. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE

Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA

MINISTRA PRIVREDE

I

Razrešava se Vladimir Petrović dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika ministra privrede ‒ Sektor za međunarodnu saradnju i evropske integracije sa 31. decembrom 2016. godine, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12769/2016

U Beogradu, 29. decembra 2016. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE

Ivica Dačić

Na osnovu člana 46. stav 1. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 15/16) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU MANDATA GENERALNOG DIREKTORA AKCIONARSKOG DRUŠTVAELEKTROMREŽA SRBIJE BEOGRAD

I

Konstatuje se da je Nikoli Petroviću prestao mandat generalnog direktora Akcionarskog društva „Elektromreža Srbije” Beograd, zbog isteka perioda na koji je imenovan.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12768/2016

U Beogradu, 29. decembra 2016. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE

Ivica Dačić

Na osnovu člana 52. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 15/16) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AKCIONARSKOG DRUŠTVAELEKTROMREŽA SRBIJE BEOGRAD

I

Imenuje se Jelena Matejić za vršioca dužnosti direktora Akcionarskog društva „Elektromreža Srbije” Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12766/2016

U Beogradu, 29. decembra 2016. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE

Ivica Dačić

Ostavite komentar