Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Postavlja se Darko Božić za državnog sekretara u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10973/2017

U Beogradu, 9. novembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Postavlja se Danijela Milosavljević Ostojić za vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Sektor za pravne i normativne poslove od 12. novembra 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10975/2017

U Beogradu, 9. novembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Postavlja se Bojan Gavrić za vršioca dužnosti sekretara Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede od 12. novembra 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10976/2017

U Beogradu, 9. novembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA VODE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA

I VODOPRIVREDE

I

Postavlja se Nataša Milić za vršioca dužnosti direktora Republičke direkcije za vode u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede od 13. novembra 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10974/2017

U Beogradu, 9. novembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

I

Postavlja se dr Saša Stojanović za vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – Sektor za tehnološki razvoj, transfer tehnologija i inovacioni sistem od 5. novembra 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10785/2017

U Beogradu, 9. novembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 6. stav 1. Uredbe o Upravi za zajedničke poslove republičkih organa („Službeni glasnik RSˮ, broj 63/13), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA

UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA

I

Postavlja se Milica Lukešević za vršioca dužnosti zamenika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa od 12. novembra 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10776/2017

U Beogradu, 9. novembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 58. stav 1. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA UČENIKA

SREDNJIH ŠKOLA U TRSTENIKU

I

Razrešava se Veroljub Ćirković dužnosti vršioca dužnosti direktora Doma učenika srednjih škola u Trsteniku.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-10784/2017

U Beogradu, 9. novembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 54. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU DIREKTORA DOMA UČENIKA

SREDNJIH ŠKOLA U TRSTENIKU

I

Imenuje se Veroljub Ćirković za direktora Doma učenika srednjih škola u Trsteniku.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-10786/2017

U Beogradu, 9. novembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 42. stav 7. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 13/16 i 30/16 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

MUZEJA NA OTVORENOMSTARO SELOSIROGOJNO

I

U Upravni odbor Muzeja na otvorenom „Staro selo” Sirogojno imenuju se:

1) za predsednika:

– Ivan Filipović, dipl. ekonomista iz Čajetine;

2) za članove:

(1) dr Mirjana Đurović, specijalista opšte medicine, Dom zdravlja Čajetina,

(2) dr Aleksandar Jeremić, doktor medicine, Zavod za javno zdravlje Užice,

(3) Nevena Bacetić, dipl. učitelj iz Mačkata,

(4) Aleksandar Todorović, konzervator-restaurator, Muzej na otvorenom „Staro selo” Sirogojno.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10947/2017

U Beogradu, 9. novembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 46. stav 6. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 13/16 i 30/16 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

MUZEJA NA OTVORENOMSTARO SELOSIROGOJNO

I

U Nadzorni odbor Muzeja na otvorenom „Staro selo” Sirogojno imenuju se:

1) za predsednika:

– Đorđe Dabić, advokat iz Beograda;

2) za članove:

(1) Ana Obradović, dipl. ekonomista iz Užica,

(2) Gorica Mijailović, vodič kroz muzejsku postavku, Muzej na otvorenom „Staro selo” Sirogojno.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10948/2017

U Beogradu, 9. novembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 48. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U KNJAŽEVCU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Doma učenika srednjih škola u Knjaževcu:

1) Zvonimir Aleksić, predsednik,

2) Vladan Krstić, član,

3) Ljiljana Janković, član.

II

U Upravni odbor Doma učenika srednjih škola u Knjaževcu imenuju se:

1) za predsednika:

– Slavoljub Lazarević, inženjer geodezije iz Štipina, Knjaževac;

2) za članove:

predstavnik osnivača:

(1) Aleksandar Stojanović, profesor muzičke kulture iz Knjaževca,

predstavnik roditelja učenika:

(1) Miroslav Đorđević, mašinski tehničar iz Kalne.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10790/2017

U Beogradu, 9. novembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu tačke 3. Odluke o obrazovanju Komisije za nestala lica („Službeni glasnik RS”, br. 49/06, 73/06, 116/06, 53/10 i 108/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE ZA NESTALA LICA

I

Razrešava se Aleksandar Jablanović dužnosti člana Komisije za nestala lica.

II

Imenuje se Negovan Stanković, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, za člana Komisije za nestala lica.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10860/2017

U Beogradu, 9. novembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13 i 76/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE NACIONALNE STRATEGIJE REFORME PRAVOSUĐA ZA PERIOD 2013-2018. GODINE

I

Razrešavaju se dužnosti u Komisiji za sprovođenje Nacionalne strategije reforme pravosuđa za period 2013-2018. godine:

1. Miroljub Tomić, član,

2. Srđan Majstorović, član,

3. Ljubica Milutinović, član,

4. Majda Kršikapa, zamenik člana,

5. Sanja Mrvaljević Nišavić, zamenik člana,

6. Stefan Otašević, zamenik člana.

II

U Komisiju za sprovođenje Nacionalne strategije reforme pravosuđa za period 2013-2018. godine imenuju se:

1) za članove:

(1) Branislava Goravica, član Visokog saveta sudstva iz reda sudija,

(2) Ksenija Milenković, vršilac dužnosti pomoćnika ministra za evropske integracije,

(3) Omer Hadžiomerović, sudija Apelacionog suda u Beogradu, zamenik predsednika Društva sudija Srbije;

2) za zamenike članova:

(1) Mirjana Pavlović, vršilac dužnosti sekretara Visokog saveta sudstva,

(2) Milutin Trnavac, načelnik Odeljenja za političke kriterijume i pravdu, slobodu i bezbednost u Ministarstvu za evropske integracije,

(3) Dejan Vuletić, savetnik za praćenje i unapređenje pravnog okvira za razvoj civilnog društva u Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10968/2017

U Beogradu, 9. novembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 22. stav 1. Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o graničnoj kontroli u drumskom, železničkom i vodnom saobraćaju („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, broj 4/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA SRPSKOG DELA SRPSKOMAĐARSKE MEŠOVITE KOMISIJE ZA GRANIČNU KONTROLU

I

Razrešavaju se dužnosti člana srpskog dela srpsko-mađarske Mešovite komisije za graničnu kontrolu:

1) mr Sava Stanković,

2) Zoran Trbojević,

3) Milijan Milić,

4) Zoran Marinković,

5) Veljko Daničić.

II

U srpski deo srpsko-mađarske Mešovite komisije za graničnu kontrolu imenuju se za članove:

1) Goran Prodanović, Ministarstvo spoljnih poslova,

2) Vida Jerković, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture,

3) Mirjana Ilić, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture,

4) Petar Rudinski, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine,

5) Dragoslav Andrić, Uprava carina u Ministarstvu finansija.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10950/2017

U Beogradu, 9. novembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 33. stav 1. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA

I

Razrešava se Jasmina Milošević dužnosti vršioca dužnosti direktora Agencije za bezbednost saobraćaja sa 31. oktobrom 2017. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11001/2017

U Beogradu, 9. novembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 33. stav 1. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA

I

Imenuje se Jasmina Milošević za vršioca dužnosti direktora Agencije za bezbednost saobraćaja od 1. novembra 2017. godine, najduže na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10998/2017

U Beogradu, 9. novembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 227. stav 2. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik RSˮ, br. 107/05, 109/05 – ispravka, 106/06 – US, 57/11, 110/12 – US, 119/12, 55/13, 99/14, 123/14, 126/14 – US, 106/15 i 10/16 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI ZA RAZREŠENJE VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

I

Daje se prethodna saglasnost za razrešenje dr Verice Lazić dužnosti vršioca dužnosti direktora Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10764/2017

U Beogradu, 9. novembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 227. stav 2. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik RSˮ, br. 107/05, 109/05 – ispravka, 106/06 – US, 57/11, 110/12 – US, 119/12, 55/13, 99/14, 123/14, 126/14 – US, 106/15 i 10/16 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI ZA IMENOVANJE VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

I

Daje se prethodna saglasnost za imenovanje doc. dr Sanje Radojević Škodrić za vršioca dužnosti direktora Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10771/2017

U Beogradu, 9. novembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA

GLAVNOG UPRAVNOG INSPEKTORA UPRAVNOG INSPEKTORATA

U MINISTARSTVU DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

I

Postavlja se Nenad Šarkoćević za vršioca dužnosti pomoćnika direktora – glavnog upravnog inspektora Upravnog inspektorata u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave od 7. novembra 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11015/2017

U Beogradu, 9. novembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Ostavite komentar