30. sednica Vlade Republike Srbije, 15. jul 2014. godine

Na osnovu člana 15. stav 2. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 30/10 – dr. zakon i 88/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA NACIONALNE SLUŽBE

ZA ZAPOŠLJAVANJE

I

Razrešava se Siniša Nadbantić dužnosti direktora Nacionalne službe za zapošljavanje.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7735/2014

U Beogradu, 15. jula 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 15. stav 2. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 30/10 – dr. zakon i 88/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU DIREKTORA NACIONALNE SLUŽBE

ZA ZAPOŠLJAVANJE

I

Imenuje se Zoran Martinović za direktora Nacionalne službe za zapošljavanje.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7736/2014

U Beogradu, 15. jula 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 i 45/13 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA

INSTITUTA ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE

I

Razrešava se dr Milan Pirnat dužnosti predsednika Upravnog odbora Instituta za transfuziju krvi Srbije.

II

Imenuje se Jovanka Zečević Anđelković, dipl. pravnik iz Beograda, za predsednika Upravnog odbora Instituta za transfuziju krvi Srbije.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7434/2014

U Beogradu, 15. jula 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 46. stav 6. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA

MUZEJA ISTORIJE JUGOSLAVIJE

I

Razrešava se Aleksandra Fulgosi dužnosti predsednika Nadzornog odbora Muzeja istorije Jugoslavije, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7619/2014

U Beogradu, 15. jula 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 46. stav 6. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA MUZEJA ISTORIJE JUGOSLAVIJE USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA

I

Imenuje se Saša Mihajlov, dipl. istoričar umetnosti iz Beograda, za predsednika Nadzornog odbora Muzeja istorije Jugoslavije – Ustanove kulture od nacionalnog značaja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7622/2014

U Beogradu, 15. jula 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu čl. 18. i 23. Sporazuma o slobodnoj trgovini između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kazahstan („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, broj 11/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEĐUVLADINE SRPSKOKAZAHSTANSKE KOMISIJE ZA TRGOVINSKOEKONOMSKU SARADNJU

I

Konstatuje se da je dr Rasimu Ljajiću prestala dužnost predsednika srpskog dela Međuvladine srpsko-kazahstanske komisije za trgovinsko-ekonomsku saradnju 27. aprila 2014. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7720/2014

U Beogradu, 15. jula 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu čl. 18. i 23. Sporazuma o slobodnoj trgovini između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kazahstan („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, broj 11/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEĐUVLADINE

SRPSKOKAZAHSTANSKE KOMISIJE ZA TRGOVINSKOEKONOMSKU SARADNJU

I

Imenuje se dr Rasim Ljajić, potpredsednik Vlade i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija, za predsednika srpskog dela Međuvladine srpsko-kazahstanske komisije za trgovinsko-ekonomsku saradnju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7684/2014

U Beogradu, 15. jula 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Ostavite komentar