Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o usklađivanju nomenklature carinske tarife za 2014. godinu

Na osnovu člana 3. stav 8. Zakona o Carinskoj tarifi („Službeni glasnik RS”, br. 62/05, 61/07 i 5/09),

Vlada donosi

UREDBU

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE

O USKLAĐIVANJU NOMENKLATURE CARINSKE TARIFE

ZA 2014. GODINU

Član 1.

U Uredbi o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2014. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 107/13, 119/13 i 64/14), u Carinskoj tarifi, vrše se sledeće izmene i dopune:

U Delu II, u Glavi 1. u tarifnoj oznaci 0103 92 11 00, u koloni „Sporazumi o slobodnoj trgovini” reči: „SSP 2014: 12” zamenjuju se rečima: „SSP 2014: tab 1.”.

U tarifnoj oznaci 0103 92 19 00, u koloni „Sporazumi o slobodnoj trgovini” reči: „SSP 2014: 9” zamenjuju se rečima: „SSP 2014: tab 1.”.

U Glavi 2. u tar. oznakama 0206 41 00 00 i 0206 49 00 00, u koloni „Sporazumi o slobodnoj trgovini” reči: „SSP 2014: 6” zamenjuju se rečima: „SSP 2014: tab 1.”.

U Glavi 3. u tarifnoj oznaci 0301 93 00 00, u koloni „Sporazumi o slobodnoj trgovini” reči: „SSP 2014: 18” zamenjuju se rečima: „SSP 2014: tab 1.”.

U Glavi 4. u tar. oznakama 0402 10 11 00, 0402 10 19 00 i 0402 10 99 00, u koloni „Sporazumi o slobodnoj trgovini” reči: „SSP 2014: 9” zamenjuju se rečima: „SSP 2014: tab 1.”.

U tarifnoj oznaci 0402 21 11 00, u koloni „Sporazumi o slobodnoj trgovini” reči: „SSP 2014: 7” zamenjuju se rečima: „SSP 2014: tab 1.”.

U tarifnoj oznaci 0402 21 18 00, u koloni „Sporazumi o slobodnoj trgovini” reči: „SSP 2014: 9” zamenjuju se rečima: „SSP 2014: tab 1.”, a reči: „SSP 2014: 7” – rečima: „SSP 2014: tab 1.”.

U tar. oznakama 0403 10 11 00 i 0403 10 13 00, u koloni „Sporazumi o slobodnoj trgovini” reči: „SSP 2014: 6” zamenjuju se rečima: „SSP 2014: tab 1.”.

U tar. oznakama 0403 90 91 00 i 0403 90 93 00, u koloni „Sporazumi o slobodnoj trgovini” reči: „SSP 2014: 8” zamenjuju se rečima: „SSP 2014: tab 1.”.

U tar. oznakama 0406 10 20 00 i 0406 10 80 00 u koloni „Sporazumi o slobodnoj trgovini” reči: „SSP 2014: 6” zamenjuju se rečima: „SSP 2014: tab 1.”.

U tar. oznakama 0406 30 10 00, 0406 30 31 00, 0406 30 39 00 i 0406 30 90 00, u koloni „Sporazumi o slobodnoj trgovini” reči: „SSP 2014: 12” zamenjuju se rečima: „SSP 2014: tab 1.”.

U tar. oznakama 0406 90 13 00, 0406 90 15 00, 0406 90 17 00, 0406 90 18 00, 0406 90 19 00, 0406 90 21 00, 0406 90 25 00 i 0406 90 27 00 u koloni „Sporazumi o slobodnoj trgovini” reči: „SSP 2014: 18” zamenjuju se rečima: „SSP 2014: tab 1.”.

U tar. oznakama 0406 90 23 00, 0406 90 29 00 i 0406 90 32 00, u koloni „Sporazumi o slobodnoj trgovini” reči: „SSP 2014: 10,5” zamenjuju se rečima: „SSP 2014: tab 1.”.

U tar. oznakama 0406 90 37 00 i 0406 90 39 00, u koloni „Sporazumi o slobodnoj trgovini” reči: „SSP 2014: 15” zamenjuju se rečima: „SSP 2014: tab 1.”.

U tar. oznakama 0406 90 50 00, 0406 90 61 00, 0406 90 63 00, 0406 90 69 00, 0406 90 73 00, 0406 90 75 00, 0406 90 76 00, 0406 90 78 00, 0406 90 79 00, 0406 90 81 00, 0406 90 82 00, 0406 90 84 00, 0406 90 86 00, 0406 90 87 00, 0406 90 88 00, 0406 90 93 00 i 0406 90 99 00, u koloni „Sporazumi o slobodnoj trgovini” reči: „SSP 2014: 9” zamenjuju se rečima: „SSP 2014: tab 1.”.

U Glavi 7. u tarifnoj oznaci 0701 90 90 00, u koloni „Sporazumi o slobodnoj trgovini” reči: „SSP 2014: 6” zamenjuju se rečima: „SSP 2014: tab 1.”.

U tarifnoj oznaci 0710 21 00 00, u koloni „Sporazumi o slobodnoj trgovini” reči: „SSP 2014: 4” zamenjuju se rečima: „SSP 2014: tab 1.”.

U Glavi 10. u tarifnoj oznaci 1001 99 00 00, u koloni „Sporazumi o slobodnoj trgovini” reči: „SSP 2014: 18” zamenjuju se rečima: „SSP 2014: tab 1.”.

U tarifnoj oznaci 1005 10 18 00 za eh „dvostruki hibridi i „top cross” hibridi”, u koloni „Sporazumi o slobodnoj trgovini” reči: „SSP 2014: 9” zamenjuju se rečima: „SSP 2014: tab 1.”.

U Glavi 15. u tarifnoj oznaci 1512 19 90 00, u koloni „Sporazumi o slobodnoj trgovini” reči: „SSP 2014: 30” zamenjuju se rečima: „SSP 2014: tab 1.”.

U Glavi 16. u tar. oznakama 1602 10 00 00, 1602 41 10 00, 1602 41 90 00, 1602 42 10 00, 1602 42 90 00, 1602 49 11 00, 1602 49 13 00, 1602 49 15 00, 1602 49 19 00, 1602 49 30 00, 1602 49 50 00, 1602 49 90 00, 1602 50 10 00, 1602 50 31 00 i 1602 50 95 00, u koloni „Sporazumi o slobodnoj trgovini” reči: „SSP 2014: 6” zamenjuju se rečima: „SSP 2014: tab 1.”.

U Glavi 17 u tar. oznakama 1701 12 90 00, 1701 14 90 00, 1701 91 00 00, 1701 99 10 00 i 1701 99 90 00, u koloni „Sporazumi o slobodnoj trgovini” reči: „SSP 2014: 20” zamenjuju se rečima: „SSP 2014: tab 1.”.

U Glavi 20. u tarifnoj oznaci 2009 89 96 00, u koloni „Sporazumi o slobodnoj trgovini” reči: „SSP 2014: 8” zamenjuju se rečima: „SSP 2014: tab 1.”.

U Glavi 22. u Dodatnim napomenama, posle tačke 11. dodaje se tačka 12. koja glasi:

„ ( 12. Tarifni podbroj 2207 20 obuhvata mešavine etil alkohola koji se koristi kao sirovina za proizvodnju goriva za motorna vozila, alkoholne jačine po zapremini 50 % ili veće, denaturisane sa jednom ili više sledećih supstanci:

(a) pogonsko gorivo (u skladu sa EN 228);

(b) tercijerni-butil etil etar (etil-tercio- butil-etar, ETVE);

(v) metil-tercijerni butil-etar (MTBE);

(g) 2-metilpropan-2-ol (tercijerni butilalkohol, TBA);

(d) 2- metil-propan-1-ol (2-metil-1-propanol, izobutanol);

(đ) propan-2-ol (izopropil alkohol, 2-propanol, izopropanol).

Denaturanti navedeni u tač. (d) i (đ) stava 1. ove tačke moraju da se koriste u kombinaciji sa najmanje jednim od denaturanata navedenim u tačkama (a) do (g) prvog stava.”

U tarifnoj oznaci 2207 10 00 00, u koloni „Sporazumi o slobodnoj trgovini” reči: „SSP 2014: 12” zamenjuju se rečima: „SSP 2014: tab 1.”.

U Glavi 24. u tar. oznakama 2401 10 35 00, 2401 10 60 00, 2401 10 85 00, 2401 20 35 00, 2401 20 60 00, 2401 20 85 00, 2401 20 95 00 i 2401 30 00 00, u koloni „Sporazumi o slobodnoj trgovini” reči: „SSP 2014: 10” zamenjuju se rečima: „SSP 2014: tab 1.”.

U tarifnoj oznaci 2402 20 90 00, u koloni „Sporazumi o slobodnoj trgovini” reči: „SSP 2014: 57,6 min 5,15 € max 7,57€/1000 kom” zamenjuju se rečima: „SSP 2014: tab 1.”.

U Delu IV „Tabela 1 – Kvote za uvoz iz Evropske unije”, menja se i glasi:

„TABELA 1 – KVOTE ZA UVOZ IZ EVROPSKE UNIJE

Tarifna oznaka Carinska kvota (tona) Preferencijalna stopa carine unutar kvote (%) Stopa carine na količine van kvote (%) 0103 92 11 00 83,3 0 12 0103 92 19 00 9 0206 41 00 00 83,3 0 6 0206 49 00 00 0301 93 00 00 8,3 10 18 0402 10 11 00 29,2 5 9 0402 10 19 00 0402 10 99 00 0402 21 11 00 7 0402 21 18 00 9 7 0403 10 11 00 79,2 0 6 0403 10 13 00 0403 90 91 00 8 0403 90 93 00 0406 10 20 00 20,8 0 6 0406 10 80 00 0406 30 10 00 12 0406 30 31 00 0406 30 39 00 0406 30 90 00 0406 90 13 00 18 0406 90 15 00 0406 90 17 00 0406 90 18 00 0406 90 19 00 0406 90 21 00 0406 90 23 00 10,5 0406 90 25 00 18 0406 90 27 00 0406 90 29 00 10,5 0406 90 32 00 0406 90 37 00 15 0406 90 39 00 0406 90 50 00 9 0406 90 61 00 0406 90 63 00 0406 90 69 00 0406 90 73 00 0406 90 75 00 0406 90 76 00 0406 90 78 00 0406 90 79 00 0406 90 81 00 0406 90 82 00 0406 90 84 00 0406 90 86 00 0406 90 87 00 0406 90 88 00 0406 90 93 00 0406 90 99 00 0701 90 90 00 68,8 0 6 0710 21 00 00 8,3 0 4 1001 99 00 00 125 0 18 ex 1005 10 18 00 112,5 0 9 1512 19 90 00 25 5 30 1602 10 00 00 62,5 0 6 1602 41 1602 42 1602 49 1602 50 1701 12 90 00 29,1 20 20 1701 14 90 00 1701 91 00 00 1701 99 10 00 1701 99 90 00 2009 89 96 00 8,3 0 8 2204 10 25000 hl 0 30 2204 21 2207 10 00 00 491,7 0 12 2401 10 35 00 31,3 0 10 2401 10 60 00 2401 10 85 00 2401 20 35 00 2401 20 60 00 2401 20 85 00 2401 20 95 00 2401 30 00 00 2402 20 90 00 10,4 10 57,6 min 5,15 € max 7,57€/1000 kom 666,7 15 ˮ

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 1. avgusta 2014. godine.

05 Broj:

U Beogradu, . jula 2014. godine

VLADA

PREDSEDNIK

Ostavite komentar