301. sednica Vlade Republike Srbije, 29. jul 2010. godine

Na osnovu člana 400a stav 1. Zakona o preduzećima („Službeni list SRJ”, br. 29/96, 33/96-ispravka, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01-SUS i 36/02 i „Službeni glasnik RS”, broj 125/04-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU PREDSTAVNIKA DRUŠTVENOG KAPITALA U UPRAVNOM ODBORU HOTELSKO UGOSTITELjSKOG PREDUZEĆA „EVROPA”, SURDULICA

I

Razrešava se Mira Blažić dužnosti predstavnika društvenog kapitala izvan preduzeća u Upravnom odboru Hotelsko ugostiteljskog preduzeća „Evropa”, Surdulica, na lični zahtev.

II

U Upravni odbor Hotelsko ugostiteljskog preduzeća „Evropa”, Surdulica, za predstavnika društvenog kapitala izvan preduzeća imenuje se Zoran Ostojić, samostalni savetnik u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5244/2010-1

U Beogradu, 29. jula 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06-prečišćen tekst, 69/08, 88/09 i 33/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANA RADNE GRUPEZA SOCIJALNO UKLjUČIVANjE

I

Imenuje se Nadežda Satarić, predsednik Upravnog odbora organizacije Amity, za člana Radne grupe za socijalno uključivanje.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5298/2010

U Beogradu, 29. jula 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05 i 72/09-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA

KLINIČKOG CENTRA KRAGUJEVAC

I

Razrešava se Milanka Milivojević dužnosti predsednika Nadzornog odbora Kliničkog centra Kragujevac, na lični zahtev.

II

Imenuje se Slavica Božović, dipl. pravnik, Narodni muzej Kragujevac, za predsednika Nadzornog odbora Kliničkog centra Kragujevac.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5254/2010

U Beogradu, 29. jula 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06-prečišćen tekst, 69/08, 88/09 i 33/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU PREDSEDNIKA KOMISIJE REPUBLIKE SRBIJE ZA SARADNjU SA ORGANIZACIJOM UJEDINjENIH NACIJA ZA PROSVETU, NAUKU I KULTURU – UNESKO

I

Razrešava se prof. dr Zorica Tomić dužnosti predsednika Komisije Republike Srbije za saradnju sa Organizacijom ujedinjenih nacija za prosvetu, nauku i kulturu – Unesko.

II

Imenuje se Trivo Inđić, savetnik predsednika Republike, za predsednika Komisije Republike Srbije za saradnju sa Organizacijom ujedinjenih nacija za prosvetu, nauku i kulturu – Unesko.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5435/2010

U Beogradu, 29. jula 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 48. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RSˮ, broj 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA U NIŠU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Doma učenika srednjih škola u Nišu:

1. Dragoslav Stojiljković, predsednik;

2. Ivica Dimitrijević, član;

3. Milan Petković, član;

4. Novica Tanić, član;

5. Slaviša Nedeljković, član;

6. Bojan Stamenković, član;

7. Danča Todosijević, član;

8. Sonja Spasić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5391/2010

U Beogradu, 29. jula 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić Na osnovu člana 48. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RSˮ, broj 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA U NIŠU

I

U Upravni odbor Doma učenika srednjih škola u Nišu imenuju se:

1) za predsednika:

– Igor Jovanić, dipl. pravnik;

2) za članove:

– predstavnici osnivača:

(1) Radmila Ivković, dipl. Matematičar,

(2) Milka Krnjajić, dipl. istoričar;

predstavnici roditelja učenika:

(1) Siniša Đorđević, Telekom, RJ Niš,

(2) Zoran Stefanović, „Megagrilˮ, Prokuplje;

predstavnici zaposlenih u ustanovi:

(1) Slobodan Petrović, komercijalista, šef službe ishrane u Domu učenika,

(2) Vladimir Pejčić, dipl. inženjer elektronike, vaspitač u Domu učenika.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5392/2010

U Beogradu, 29. jula 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06-ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

INSTITUTA EKONOMSKIH NAUKA U BEOGRADU

I

U Upravni odbor Instituta ekonomskih nauka u Beogradu imenuju se:

1) za predsednika:

– mr Aleksandar Škundrić, Preduzeće DIP „Vojvodinaˮ a.d, Nova Pazova;

2) za članove:

(1) prof. dr Branko Urošević, Ekonomski fakultet u Beogradu;

(2) dr Miloš Božović, Centar za investicije i finansije, Beograd;

(3) prof. dr Jelena Kočović, Ekonomski fakultet u Beogradu;

(4) dr Ivan Stošić, naučni saradnik u Institutu ekonomskih nauka;

(5) dr Božo Drašković, naučni saradnik u Institutu ekonomskih nauka;

(6) dr Srđan Redžepagić, naučni saradnik u Institutu ekonomskih nauka.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5427/2010

U Beogradu, 29. jula 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06-ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

INSTITUTA ZA KUKURUZ „ZEMUN POLjE“ U BEOGRADU

I

U Upravni odbor Instituta za kukuruz „Zemun Poljeˮ u Beogradu imenuju se:

1) za predsednika:

– prof. dr Radovan V. Pejanović, Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu;

2) za članove:

(1) dr Petar Kljajić, Institut za pesticide i zaštitu životne sredine, Beograd;

(2) prof. dr Zora Dajić Stevanović, Poljoprivredni fakultet u Beogradu;

(3) prof. dr Milutin Ćirović, Novi Sad;

(4) dr Milena Simić, viši naučni saradnik u Institutu za kukuruz „Zemun Poljeˮ;

(5) dr Slavica Stanković, viši naučni saradnik u Institutu za kukuruz „Zemun Poljeˮ;

(6) dr Milomir Filipović, naučni saradnik u Institutu za kukuruz „Zemun Poljeˮ.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5400/2010

U Beogradu, 29. jula 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06-ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

INSTITUTA ZA RATARSTVO I POVRTARSTVO U NOVOM SADU

I

U Upravni odbor Instituta za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu imenuju se:

1) za predsednika:

– Goran Avramović, advokat iz Čačka;

2) za članove:

(1) Rade Vojnović, Hipo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd;

(2) Vladimir Mihajlov, Preduzeće Darkom d.o.o, Novi Sad;

(3) prof. dr Veljko Radojević, doktor agroekonomskih nauka iz Bečeja;

(4) dr Đorđe Jocković, naučni savetnik u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo;

(5) dr Jegor Miladinović, naučni savetnik u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo;

(6) dr Vladimir Miklič, viši naučni saradnik u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5393/2010

U Beogradu, 29. jula 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 4. stav 2. Uredbe o osnivanju Kancelarije za saradnju s medijima („Službeni glasnik RS”, broj 75/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

KANCELARIJE ZA SARADNjU S MEDIJIMA

I

Razrešava se Irena Vujičić dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za saradnju s medijima.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5417/2010

U Beogradu, 29. jula 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 4. stav 2. Uredbe o osnivanju Kancelarije za saradnju s medijima („Službeni glasnik RS”, broj 75/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

KANCELARIJE ZA SARADNjU S MEDIJIMA

I

Razrešava se Slavenka Radojičić dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za saradnju s medijima.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5418/2010

U Beogradu, 29. jula 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 20. stav 4. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA NAUČNOG INSTITUTA ZA VETERINARSTVO SRBIJE IZ BEOGRADA

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Naučnog instituta za veterinarstvo Srbije iz Beograda:

1. dr Danica Đarmati, predsednik;

2. Slobodan Stanojević, član;

3. dr Nada Dugalić Vrndić, član;

4. Dragan Macić, član;

5. Milan Đorđević, član.

II

U Upravni odbor Naučnog instituta za veterinarstvo Srbije iz Beograda imenuju se:

1) za predsednika:

– Zvonimir Rot, dipl. ekonomista iz Beograda;

2) za članove:

(1) doc. dr Milutin Đorđević, Fakultet veterinarske medicine u Beogradu;

(2) Dragan Pušara, Gradska uprava pijaca, Beograd;

(3) dr Vojin Ivetić, Naučni institut za veterinarstvo Srbije;

(4) dr Vlada Radosavljević, Naučni institut za veterinarstvo Srbije.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5290/2010

U Beogradu, 29. jula 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 4. stav 2. Uredbe o osnivanju Kancelarije za evropske integracije („Službeni glasnik RS”, br. 126/07, 117/08, 42/10 i 48/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE

ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

I

Postavlja se Ognjen Mirić za zamenika direktora Kancelarije za evropske integracije – koordinatora za fondove Evropske unije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5473/2010

U Beogradu, 29. jula 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 4a stav 1. Uredbe o osnivanju Kancelarije za evropske integracije („Službeni glasnik RS”, br. 126/07, 117/08, 42/10 i 48/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

KANCELARIJE ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

I

Postavlja se Sanda Šimić za pomoćnika direktora Kancelarije za evropske integracije – Sektor za programe prekogranične i transnacionalne saradnje.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5475/2010

U Beogradu, 29. jula 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 4a stav 1. Uredbe o osnivanju Kancelarije za evropske integracije („Službeni glasnik RS”, br. 126/07, 117/08, 42/10 i 48/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

KANCELARIJE ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

I

Postavlja se Ana Ilić za pomoćnika direktora Kancelarije za evropske integracije – Sektor za planiranje, programiranje, praćenje i izveštavanje o sredstvima EU i razvojnoj pomoći.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5474/2010

U Beogradu, 29. jula 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu tačke 8. stav 2. Odluke o osnivanju Zavoda za zaštitu prirode Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE SRBIJE

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Zavoda za zaštitu prirode Srbije:

1. Zorica Isoski, predsednik;

2. dr Predrag Jakšić, član;

3. dr Branimir Jovančićević, član;

4. Milica Zucović, član;

5. Jadranka Delić, član;

6. Dejana Lukić, član;

7. Ana Turčinović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5476/2010

U Beogradu, 29. jula 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu tačke 8. stav 2. Odluke o osnivanju Zavoda za zaštitu prirode Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE SRBIJE

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Zavoda za zaštitu prirode Srbije:

1. mr Aleksandar Hegediš, predsednik;

2. Branko Milosavljević, član;

3. Milutin Komanović, član;

4. Rastko Ajtić, član;

5. Maja Radosavljević, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5483/2010

U Beogradu, 29. jula 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu tačke 9. stav 1. Odluke o osnivanju Zavoda za zaštitu prirode Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE SRBIJE

I

U Upravni odbor Zavoda za zaštitu prirode Srbije imenuju se:

1) za predsednika:

– Zorica Isoski, zamenik direktora Victoria consulting d.o.o.;

2) za članove:

(1) Aleksandar Đerić, koordinator finansijskih poslova za Južni Banat, Fond za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine;

(2) prim. dr med. Elizabet Paunović, viši savetnik, šef Odseka za evropske integracije i pripremu, imlementaciju i praćenje međunarodnih projekata u Ministarstvu zdravlja;

(3) Ana Vuković, dipl. biolog, Zavod za zaštitu prirode Srbije;

(4) Rastko Ajtić, dipl. biolog, Zavod za zaštitu prirode Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5484/2010

U Beogradu, 29. jula 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu tačke 12. stav 1. Odluke o osnivanju Zavoda za zaštitu prirode Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE SRBIJE

I

U Nadzorni odbor Zavoda za zaštitu prirode Srbije imenuju se:

1) za predsednika:

– Ljubiša Đorđević, privatni preduzetnik;

2) za članove:

(1) Jelena Plavanski, samostalni stručni saradnik, Centar za razvoj i transfer tehnologija i ekologiju u Privrednoj komori Beograda;

(2) Tijana Jevtović, dipl. geograf-turizmolog, Zavod za zaštitu prirode Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5485/2010

U Beogradu, 29. jula 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05 i 72/09-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA JAVNO ZDRAVLjE KRAGUJEVAC

I

Razrešava se Marin Ivošev dužnosti predsednika Upravnog odbora Instituta za javno zdravlje Kragujevac.

II

Imenuje se Mladen Filipović, dipl. ekonomista, Dom zdravlja Kragujevac, za predsednika Upravnog odbora Instituta za javno zdravlje Kragujevac.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5559/2010

U Beogradu, 29. jula 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu tačke 3. Odluke o obrazovanju Komisije za versku nastavu u osnovnim i srednjim školama („Službeni glasnik RSˮ, broj 123/04) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA VERSKU NASTAVU U OSNOVNIM I SREDNjIM ŠKOLAMA

I

Razrešavaju se dužnosti u Komisiji za versku nastavu u osnovnim i srednjim školama:

1. prof. dr Ljubivoje Stojanović, predsednik;

2. dr Milka Andrić, zamenik predsednika;

3. Hamdija ef. Jusufspahić, član;

4. Mevludin Dudić, član;

5. Nevena Vitošević Ćeklić, član.

6. Svetozar Bendić, član;

7. Jasmina Đelić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5599/2010

U Beogradu, 29. jula 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić Na osnovu tačke 3. Odluke o obrazovanju Komisije za versku nastavu u osnovnim i srednjim školama („Službeni glasnik RSˮ, broj 123/04) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA VERSKU NASTAVU U OSNOVNIM I SREDNjIM ŠKOLAMA

I

U Komisiju za versku nastavu u osnovnim i srednjim školama imenuju se:

1) za predsednika:

– Dragan Čurović, državni sekretar u Ministarstvu vera;

2) za zamenika predsednika:

– mr Zoran Kostić, pomoćnik ministra prosvete;

3) za članove:

(1) Adem ef. Zilkić, Reisu-l-ulema Islamske zajednice Srbije,

(2) dr Dragan Novaković, pomoćnik ministra vera,

(3) mr Želimir Popov, pomoćnik ministra prosvete,

(4) Bogoljub Lazarević, pomoćnik ministra prosvete.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5600/2010

U Beogradu, 29. jula 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Ostavite komentar