315. sednica Vlade Republike Srbije, 2. septembar 2010. godine

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05 i 72/09-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU SRBIJE

I

Razrešavaju se dužnosti člana Upravnog odbora Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije, na lični zahtev:

1. dr Branislav Lazić;

2. dr sci. med. Zoran Bekić.

II

U Upravni odbor Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije imenuju se za članove:

1. prof. dr Branislav Stefanović, Klinički centar Srbije;

2. prim. mr sci. med. Nebojša Miletić, Institut za onkologiju i radiologiju Srbije.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6088/2010

U Beogradu, 2. septembra 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05 i 72/09-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA MINISTARSTVA UNUTRAŠNjIH POSLOVA

I

Razrešava se prof. dr Aleksandar Vuksanović dužnosti člana Upravnog odbora Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Ministarstva unutrašnjih poslova, na lični zahtev.

II

U Upravni odbor Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Ministarstva unutrašnjih poslova imenuje se za člana Danijel Popović, Ministarstvo unutrašnjih poslova – Policijska uprava za grad Beograd.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6085/2010

U Beogradu, 2. septembra 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05 i 72/09-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA LEČENjE I REHABILITACIJU „NIŠKA BANjA”, NIŠ

I

Razrešava se Ivan Jocić dužnosti predsednika Nadzornog odbora Instituta za lečenje i rehabilitaciju „Niška Banja”, Niš, na lični zahtev.

II

U Nadzorni odbor Instituta za lečenje i rehabilitaciju „Niška Banja”, Niš imenuje se za predsednika Miroslav Budeš, dipl. inženjer mašinstva, Skupština Gradske opštine Medijana.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6086/2010

U Beogradu, 2. septembra 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05 i 72/09-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA ZDRAVLjA GRAČANICA

I

U Upravni odbor Doma zdravlja Gračanica imenuju se za članove:

1. dr Bujar Hodža, doktor stomatologije, Dom zdravlja Gračanica;

2. Mića Simić, medicinski tehničar, Dom zdravlja Gračanica.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6091/2010

U Beogradu, 2. septembra 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05 i 72/09-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANA NADZORNOG ODBORA DOMA ZDRAVLjA GRAČANICA

I

U Nadzorni odbor Doma zdravlja Gračanica imenuje se za člana dr Nenad Đokić, Dom zdravlja Gračanica.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6093/2010

U Beogradu, 2. septembra 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 119. stav 6. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07-autentično tumačenje, 97/08 i 44/10), a u vezi sa članom 78. st. 2. i 3. Zakona o višoj školi („Službeni glasnik RS”, br. 50/92, 39/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon, 24/96 i 76/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA VIŠE ŠKOLE LIKOVNIH I PRIMENjENIH UMETNOSTI U BEOGRADU

I

Razrešava se mr Mirjana Vojnović dužnosti direktora Više škole likovnih i primenjenih umetnosti u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6092/2010

U Beogradu, 2. septembra 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05 i 72/09-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA INSTITUTA ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU SRBIJE

I

Razrešava se prof. dr Nenad Borojević dužnosti direktora Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6164/2010

U Beogradu, 2. septembra 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05 i 72/09-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA INSTITUTA ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU SRBIJE

I

Imenuje se prof. dr Zoran Rakočević za vršioca dužnosti direktora Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6165/2010

U Beogradu, 2. septembra 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 11. stav 1. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05-ispravka), a u vezi sa tačkom 12. Odluke o osnivanju Agencije za bezbednost saobraćaja („Službeni glasnik RS”, broj 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PRIVREMENOG DIREKTORA AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA

I

Razrešava se Stojadin Jovanović dužnosti privremenog direktora Agencije za bezbednost saobraćaja, zbog imenovanja za direktora Agencije za bezbednost saobraćaja posle spovedenog javnog konkursa.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6194/2010

U Beogradu, 2. septembra 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 24. stav 1. i člana 28. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA

I

Imenuje se Stojadin Jovanović za direktora Agencije za bezbednost saobraćaja, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6187/2010

U Beogradu, 2. septembra 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 54. stav 2. i člana 56. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, broj 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA U ZAJEČARU

I

Razrešava se Bratislava Petrov dužnosti direktora Doma učenika srednjih škola u Zaječaru, zbog isteka mandata.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4653/2010

U Beogradu, 2. septembra 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 54. st. 1. i 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, broj 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA U ZAJEČARU

I

Imenuje se Bratislava Petrov za direktora Doma učenika srednjih škola u Zaječaru.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4652/2010

U Beogradu, 2. septembra 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 9. stav 1. Uredbe o Generalnom sekretarijatu Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 75/05, 71/08 i 109/09),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA VLADE

I

Zorici Nikodijević prestaje rad na položaju pomoćnika Generalnog sekretara Vlade – Sektor za opšte i pravne poslove, zbog ukidanja položaja – od 25. avgusta 2010. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6209/2010

U Beogradu, 2. septembra 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS,” br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 9. stav 1. Uredbe o Generalnom sekretarijatu Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 75/05, 71/08 i 109/09),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O NASTAVLjANjU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA VLADE

I

Nada Miljuš, pomoćnik Generalnog sekretara Vlade – Sektor za stručne poslove, nastavlja rad na položaju pomoćnika Generalnog sekretara Vlade – Sektor za pripremu i obradu sednica Vlade i radnih tela Vlade do isteka mandata na koji je postavljena na položaj 14. decembra 2006. godine, zbog promene u organizaciji Generalnog sekretarijata Vlade.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6211/2010

U Beogradu, 2. septembra 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS,” br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 9. stav 1. Uredbe o Generalnom sekretarijatu Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 75/05, 71/08 i 109/09),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O NASTAVLjANjU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA VLADE

I

Saša Marković, pomoćnik Generalnog sekretara Vlade – Sektor za planiranje, nadzor i koordinaciju politika, nastavlja rad na položaju pomoćnika Generalnog sekretara Vlade – Sektor za planiranje, nadzor, kordinaciju politika i poslove u vezi sa procesom integracije u Evropsku uniju do isteka mandata na koji je postavljen na položaj 21. januara 2010. godine, zbog promene u organizaciji Generalnog sekretarijata Vlade.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6210/2010

U Beogradu, 2. septembra 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA JAVNI DUG U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja se Rodoljub Pavićević za pomoćnika direktora Uprave za javni dug u Ministarstvu finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6217/2010

U Beogradu, 2. septembra 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Ostavite komentar