Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

I

Postavlja se Sava Savić za vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija – Sektor za informaciono društvo i informacionu bezbednost od 14. novembra 2017. godine, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11278/2017

U Beogradu, 24. novembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

I

Postavlja se Dragoje Pavlović za vršioca dužnosti pomoćnika ministra zaštite životne sredine – Sektor za finansijsko upravljanje i kontrolu, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11510/2017

U Beogradu, 24. novembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

I

Postavlja se Jasmina Jović za vršioca dužnosti pomoćnika ministra zaštite životne sredine – Sektor za zaštitu prirode i klimatske promene, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11505/2017

U Beogradu, 24. novembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

I

Postavlja se Slobodan Perović za vršioca dužnosti pomoćnika ministra zaštite životne sredine – Sektor za strateško planiranje i projekte, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11503/2017

U Beogradu, 24. novembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

I

Postavlja se Filip Abramović za vršioca dužnosti pomoćnika ministra zaštite životne sredine – Sektor za upravljanje otpadom i otpadnim vodama, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11511/2017

U Beogradu, 24. novembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

I

Postavlja se Biljana Filipović za vršioca dužnosti pomoćnika ministra zaštite životne sredine – Sektor za međunarodnu saradnju i evropske integracije, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11513/2017

U Beogradu, 24. novembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

I

Razrešava se prof. dr Vesna Mandić dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – Sektor za razvoj i visoko obrazovanje.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11419/2017

U Beogradu, 24. novembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

I

Postavlja se prof. dr Gordana Kokeza za vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – Sektor za razvoj i visoko obrazovanje, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11418/2017

U Beogradu, 24. novembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA

MINISTRA KULTURE I INFORMISANJA

I

Postavlja se Miloš Janković za vršioca dužnosti pomoćnika ministra kulture i informisanja – Sektor za informisanje i medije od 30. novembra 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11454/2017

U Beogradu, 24. novembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ODBRANE

I

Razrešava se Radmila Jagodić dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika ministra odbrane – Sektor za finansije i kontroling, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11491/2017

U Beogradu, 24. novembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

I

Konstatuje se da je Slobodanu Erdeljanu prestala dužnost vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede i zaštite životne sredine – Sektor za zaštitu životne sredine – 1. avgusta 2017. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9648/2017

U Beogradu, 24. novembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA DUVAN

U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Razrešava se Slavica Jelača dužnosti vršioca dužnosti direktora Uprave za duvan u Ministarstvu finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11518/2017

U Beogradu, 24. novembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

UPRAVE ZA DUVAN U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja se Slobodan Erdeljan za vršioca dužnosti direktora Uprave za duvan u Ministarstvu finansija, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11515/2017

U Beogradu, 24. novembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA SARADNJU S CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA

U MINISTARSTVU PRAVDE

I

Postavlja se dr Marko Nikolić za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za saradnju s crkvama i verskim zajednicama – Sektor za odnose sa crkvama i verskim zajednicama i opšte poslove u Ministarstvu pravde od 4. decembra 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11232/2017

U Beogradu, 24. novembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA SARADNJU S CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA

U MINISTARSTVU PRAVDE

I

Postavlja se dr Ferid Bulić za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za saradnju s crkvama i verskim zajednicama u Ministarstvu pravde od 30. novembra 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11233/2017

U Beogradu, 24. novembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 35. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI GLAVNOG ISTRAŽITELJA

CENTRA ZA ISTRAŽIVANJE NESREĆA U SAOBRAĆAJU

I

Postavlja se prof. dr Nebojša Petrović za vršioca dužnosti Glavnog istražitelja Centra za istraživanje nesreća u saobraćaju od 12. decembra 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11343/2017

U Beogradu, 24. novembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17), a u vezi sa članom 6. stav 4. Zakona o istraživanju nesreća u vazdušnom, železničkom i vodnom saobraćaju („Službeni glasnik RS”, broj 66/15) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA GLAVNOG ISTRAŽITELJA CENTRA ZA ISTRAŽIVANJE NESREĆA U SAOBRAĆAJU

I

Postavlja se Branimir Podovac za vršioca dužnosti pomoćnika Glavnog istražitelja Centra za istraživanje nesreća u saobraćaju – glavnog istražitelja u vazdušnom saobraćaju od 5. decembra 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11274/2017

U Beogradu, 24. novembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17), a u vezi sa članom 6. stav 4. Zakona o istraživanju nesreća u vazdušnom, železničkom i vodnom saobraćaju („Službeni glasnik RS”, broj 66/15) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA GLAVNOG ISTRAŽITELJA CENTRA ZA ISTRAŽIVANJE NESREĆA U SAOBRAĆAJU

I

Postavlja se Jovica Golubović za vršioca dužnosti pomoćnika Glavnog istražitelja Centra za istraživanje nesreća u saobraćaju – glavnog istražitelja u vodnom saobraćaju od 12. novembra 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11273/2017

U Beogradu, 24. novembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17), a u vezi sa članom 6. stav 4. Zakona o istraživanju nesreća u vazdušnom, železničkom i vodnom saobraćaju („Službeni glasnik RS”, broj 66/15) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA GLAVNOG ISTRAŽITELJA CENTRA ZA ISTRAŽIVANJE NESREĆA U SAOBRAĆAJU

I

Postavlja se Tamara Škembović za vršioca dužnosti pomoćnika Glavnog istražitelja Centra za istraživanje nesreća u saobraćaju – glavnog istražitelja u železničkom saobraćaju od 8. decembra 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11272/2017

U Beogradu, 24. novembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 5. stav 1. Uredbe o osnivanju Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima („Službeni glasnik RS”, broj 95/15), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA UPRAVLJANJE JAVNIM ULAGANJIMA

I

Postavlja se Zoran Dizdarević za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima od 30. novembra 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11352/2017

U Beogradu, 24. novembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 5. stav 1. Uredbe o osnivanju Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima („Službeni glasnik RS”, broj 95/15), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA UPRAVLJANJE JAVNIM ULAGANJIMA

I

Postavlja se Neda Maletić za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima od 30. novembra 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11353/2017

U Beogradu, 24. novembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 12. stav 2. Zakona o Nacionalnoj korporaciji za osiguranje stambenih kredita („Službeni glasnik RS”, broj 55/04) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA NACIONALNE KORPORACIJE ZA OSIGURANJE STAMBENIH KREDITA

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita:

1. Miloš Ružić, predsednik,

2. Aleksandra Kojić, član,

3. mr Spomenka Bilić, član.

II

U Upravni odbor Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita imenuju se:

1) za predsednika:

– Miloš Ružić, dipl. pravnik, direktor Privrednog društva MOBTEL-PTT d.o.o. Beograd;

2) za članove:

(1) Aleksandra Jovanović, dipl. pravnik, rukovodilac Grupe za ostavine i imovinske sporove u inostranstvu u Ministarstvu spoljnih poslova,

(2) Ivana Nikolić, dipl. menadžer, Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11517/2017

U Beogradu, 24 novembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Nacionalnoj korporaciji za osiguranje stambenih kredita („Službeni glasnik RS”, broj 55/04) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA NACIONALNE KORPORACIJE

ZA OSIGURANJE STAMBENIH KREDITA

I

Imenuje se Mihajlo Jegdić, dipl. ekonomista iz oblasti međunarodnog poslovanja iz Beograda, za člana Nadzornog odbora Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11514/2017

U Beogradu, 24. novembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 56. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA UČENIKA

SREDNJIH ŠKOLA U ČAČKU

I

Momčilu Petkoviću prestaje dužnost direktora Doma učenika srednjih škola u Čačku, zbog prestanka radnog odnosa navršenjem radnog veka.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11321/2017

U Beogradu, 24. novembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 58. stav 1. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U ČAČKU

I

Imenuje se Zoran Lekić za vršioca dužnosti direktora Doma učenika srednjih škola u Čačku.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-11322/2017

U Beogradu, 24. novembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 15. stav 2. Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o plovidbi rekom Tisom („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, broj 2/17) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA SRPSKOG DELA MEŠOVITE KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE MAĐARSKE O PLOVIDBI REKOM TISOM

I

U srpski deo Mešovite komisije za sprovođenje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o plovidbi rekom Tisom imenuju se:

1) za predsednika:

– Veljko Kovačević, vršilac dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture;

2) za članove:

(1) Predrag Aleksić, načelnik Odeljenja u Ministarstvu finansija,

(2) Milan Blanuša, šef Odseka u Upravi granične policije u Ministarstvu unutrašnjih poslova,

(3) Goran Prodanović, rukovodilac Grupe u Ministarstvu spoljnih poslova,

(4) Olivera Janković, samostalni savetnik u Republičkoj direkciji za vode u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11237/2017

U Beogradu, 24. novembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 48. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLAJAGODINA U JAGODINI

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Doma učenika srednjih škola „Jagodina” u Jagodini:

1. Goran Milosavljević, predsednik,

2. Goran Stojanović, član,

3. Saša Milošević, član,

4. Žaklina Stanojević, član,

5. Rade Avramović, član,

6. Vladan Novaković, član,

7. Igor Mitić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11176/2017

U Beogradu, 24. novembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 48. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLAJAGODINA U JAGODINI

I

U Upravni odbor Doma učenika srednjih škola „Jagodina” u Jagodini imenuju se:

1) za predsednika:

– Goran Milosavljević, dipl. ekonomista iz Jagodine;

2) za članove:

predstavnici osnivača:

(1) Goran Stojanović, tehničar motornih vozila iz Jagodine,

(2) Svetlana Mišković, profesor razredne nastave iz Jagodine;

predstavnici roditelja učenika:

(1) Dejan Mikić, dipl. oficir policije,

(2) Dejana Jovanović, trgovac;

predstavnici zaposlenih u ustanovi:

(1) Milan Nešić, saobraćajni tehničar,

(2) Mirjana Milošević, tehničar konfekcionar.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11172/2017

U Beogradu, 24. novembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06 – ispravka, 18/10 i 112/15) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA

ZA HIGIJENU I TEHNOLOGIJU MESA U BEOGRADU

I

Razrešava se Višnja Resanović dužnosti člana Upravnog odbora Instituta za higijenu i tehnologiju mesa u Beogradu.

II

Imenuje se prof. dr Radivoje Papović, profesor Univerziteta u penziji, za člana Upravnog odbora Instituta za higijenu i tehnologiju mesa u Beogradu.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11501/2017

U Beogradu, 24. novembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon, 93/14, 96/15 i 106/15) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA

INSTITUTA ZA LEČENJE I REHABILITACIJUNIŠKA BANJA”, NIŠ

I

Razrešava se dr Vesna Mitić dužnosti člana Nadzornog odbora Instituta za lečenje i rehabilitaciju „Niška banja”, Niš.

II

Imenuje se dr Slavica Kozomara za člana Nadzornog odbora Instituta za lečenje i rehabilitaciju „Niška banja”, Niš, iz reda zaposlenih.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11211/2017

U Beogradu, 24. novembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon, 93/14, 96/15 i 106/15) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA

INSTITUTA ZA JAVNO ZDRAVLJE NIŠ

I

Razrešava se Mara Krstić dužnosti predsednika Nadzornog odbora Instituta za javno zdravlje Niš, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11210/2017

U Beogradu, 24. novembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13 i 76/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA I ZAMENIKA ČLANA KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE NACIONALNE STRATEGIJE REFORME PRAVOSUĐA ZA

PERIOD 2013-2018. GODINE

I

Razrešavaju se dužnosti u Komisiji za sprovođenje Nacionalne strategije reforme pravosuđa za period 2013-2018. godine:

1. Dragoljub Đorđević, član,

2. Zoran Jevrić, zamenik člana.

II

U Komisiju za sprovođenje Nacionalne strategije reforme pravosuđa za period 2013-2018. godine imenuju se:

1) za člana:

– Viktor Gostiljac, predsednik Advokatske komore Srbije;

2) za zamenika člana:

– Jasmina Milutinović, podpredsednik Advokatske komore Srbije.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11121/2017-1

U Beogradu, 24. novembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA RUDARSTVA I ENERGETIKE

I

Postavlja se Ivan Janković za vršioca dužnosti pomoćnika ministra rudarstva i energetike – Sektor za geologiju i rudarstvo, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11549/2017

U Beogradu, 24. novembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon, 93/14, 96/15 i 106/15) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA UNIVERZITETSKE DEČJE KLINIKE

I

Razrešava se prof. dr Zoran Radojičić dužnosti direktora Univerzitetske dečje klinike, zbog isteka mandata.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11554/2017

U Beogradu, 24. novembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon, 93/14, 96/15 i 106/15) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

UNIVERZITETSKE DEČJE KLINIKE

I

Imenuje se prof. dr Zoran Radojičić za vršioca dužnosti direktora Univerzitetske dečje klinike.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11556/2017

U Beogradu, 24. novembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon, 93/14, 96/15 i 106/15) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTIDEDINJE

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Instituta za kardiovaskularne bolesti „Dedinje”:

1. ass. dr Marko Ercegovac, predsednik, na lični zahtev,

2. prof. dr Branimir Aleksandrić, član, na lični zahtev,

3. ass. dr sci. Siniša Dučić, član, na lični zahtev,

4. prim. dr med. sci. Dragan Ilić, član,

5. mr sci. med. Ljiljana Laušević Vuk, član,

6. dr sci. med. Dragan Sagić, član,

7. dr Bratislav Milosavljević, član.

II

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Instituta za kardiovaskularne bolesti „Dedinje”:

1. Novak Stajić, predsednik,

2. Bojan Stanojlović, član,

3. dr Evica Stanković, član,

4. mr sci. med. Slobodan Mićović, član,

5. dr sci. med. Nenad Ilijevski, član.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11558/2017

U Beogradu, 24. novembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon, 93/14, 96/15 i 106/15) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTIDEDINJE

I

U Upravni odbor Instituta za kardiovaskularne bolesti „Dedinje” imenuju se:

1) za predsednika:

– akademik prof. dr Jovan Hadži-Đokić;

2) za članove:

(1) prof. dr Gradimir Dragutinović, Klinički centar Srbije,

(2) prof. dr Zoran Perišić, Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu,

(3) dr Dragan Veljić, dipl. pravnik iz Beograda,

(4) prof. dr Dragoslav Nenezić, Institut za kardiovaskularne bolesti „Dedinje”,

(5) dr sci. med. Branko Lozuk, Institut za kardiovaskularne bolesti „Dedinje”,

(6) Snežana Borić, strukovna medicinska sestra, Institut za kardiovaskularne bolesti „Dedinje”.

II

U Nadzorni odbor Instituta za kardiovaskularne bolesti „Dedinje” imenuju se:

1) za predsednika:

– Svetozar Ćapin, dipl. mašinski inženjer iz Beograda;

2) za članove:

(1) Nađa Baranin, dipl. ekonomista iz Beograda,

(2) dr Dražen Jelača, Opšta bolnica Pančevo,

(3) dr sci. med. Ivana Petrović, Institut za kardiovaskularne bolesti „Dedinje”,

(4) prof. dr Petar Otašević, Institut za kardiovaskularne bolesti „Dedinje”.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11560/2017

U Beogradu, 24. novembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Ostavite komentar