324. sednica Vlade Republike Srbije, 23. septembar 2010. godine

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA

ZA LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA

I

Razrešava se Petar Antić dužnosti pomoćnika ministra za ljudska i manjinska prava – Sektor za unapređenje i zaštitu prava nacionalnih manjina, zbog postavljenja na položaj pomoćnika ministra za ljudska i manjinska prava – Sektor za unapređenje i zaštitu prava nacionalnih manjina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6713/2010

U Beogradu, 23. septembra 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA

ZA LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA

I

Postavlja se Petar Antić na položaj pomoćnika ministra za ljudska i manjinska prava – Sektor za unapređenje i zaštitu prava nacionalnih manjina, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6714/2010

U Beogradu, 23. septembra 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA

ZA LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA

I

Razrešava se Sanja Jašarević Kužić dužnosti pomoćnika ministra za ljudska i manjinska prava – Sektor za unapređenje i zaštitu ljudskih prava, zbog postavljenja na položaj pomoćnika ministra za ljudska i manjinska prava – Sektor za unapređenje i zaštitu ljudskih prava.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6716/2010

U Beogradu, 23. septembra 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA

ZA LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA

I

Postavlja se Sanja Jašarević Kužić na položaj pomoćnika ministra za ljudska i manjinska prava – Sektor za unapređenje i zaštitu ljudskih prava, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6718/2010

U Beogradu, 23. septembra 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA

ZA LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA

I

Razrešava se Branislava Jeftić (postavljena Rešenjem Vlade 24 broj: 119-2712/2008 od 17. jula 2008. godine kao Branislava Tepić) dužnosti pomoćnika ministra za ljudska i manjinska prava – Sektor za pravne i opšte poslove, zbog postavljenja na položaj pomoćnika ministra za ljudska i manjinska prava – Sektor za pravne i opšte poslove.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6715/2010

U Beogradu, 23. septembra 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA

ZA LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA

I

Postavlja se Branislava Jeftić na položaj pomoćnika ministra za ljudska i manjinska prava – Sektor za pravne i opšte poslove, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6717/2010

U Beogradu, 23. septembra 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA

ZA LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA

I

Razrešava se dr Slavoljub Carić dužnosti pomoćnika ministra za ljudska i manjinska prava – Sektor za zastupanje Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava, zbog postavljenja na položaj pomoćnika ministra za ljudska i manjinska prava i Zastupnika Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava – Sektor za zastupanje Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6711/2010

U Beogradu, 23. septembra 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA

ZA LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA

I

Postavlja se dr Slavoljub Carić na položaj pomoćnika ministra za ljudska i manjinska prava i Zastupnika Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava – Sektor za zastupanje Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6712/2010

U Beogradu, 23. septembra 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu Odluke o vršenju osnivačkih prava u javnim preduzećima, javnim ustanovama i organizacijama u kojima je osnivačka prava imala Savezna Republika Jugoslavija („Službeni glasnik RS”, broj 49/06), člana 10. stav 1. Uredbe o Saveznoj javnoj ustanovi Jugoslovenski registar brodova unutrašnje plovidbe („Službeni list SRJ”, broj 14/97) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA SAVEZNE JAVNE USTANOVE JUGOSLOVENSKI REGISTAR BRODOVA UNUTRAŠNjE PLOVIDBE

I

Razrešava se dr Slobodan Milivojević dužnosti direktora Savezne javne ustanove Jugoslovenski registar brodova unutrašnje plovidbe, zbog isteka mandata.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6785/2010

U Beogradu, 23. septembra 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu Odluke o vršenju osnivačkih prava u javnim preduzećima, javnim ustanovama i organizacijama u kojima je osnivačka prava imala Savezna Republika Jugoslavija („Službeni glasnik RS”, broj 49/06), člana 10. stav 1. Uredbe o Saveznoj javnoj ustanovi Jugoslovenski registar brodova unutrašnje plovidbe („Službeni list SRJ”, broj 14/97) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA SAVEZNE JAVNE USTANOVE JUGOSLOVENSKI REGISTAR BRODOVA UNUTRAŠNjE PLOVIDBE

I

Imenuje se Slobodan Milošević za direktora Savezne javne ustanove Jugoslovenski registar brodova unutrašnje plovidbe.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6786/2010

U Beogradu, 23. septembra 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu Odluke o vršenju osnivačkih prava u javnim preduzećima, javnim ustanovama i organizacijama u kojima je osnivačka prava imala Savezna Republika Jugoslavija („Službeni glasnik RS”, broj 49/06), člana 8. stav 2. Uredbe o Saveznoj javnoj ustanovi Jugoslovenski registar brodova unutrašnje plovidbe („Službeni list SRJ”, broj 14/97) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA SAVETA SAVEZNE JAVNE USTANOVE JUGOSLOVENSKI REGISTAR BRODOVA UNUTRAŠNjE PLOVIDBE

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu Savezne javne ustanove Jugoslovenski registar brodova unutrašnje plovidbe:

1. prof. dr Novica Jovanović, predsednik;

2. dr Milorad Motok, član;

3. Slavenka Mijušković, član;

4. Milijan Anđelković, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6787/2010

U Beogradu, 23. septembra 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu Odluke o vršenju osnivačkih prava u javnim preduzećima, javnim ustanovama i organizacijama u kojima je osnivačka prava imala Savezna Republika Jugoslavija („Službeni glasnik RS”, broj 49/06), člana 8. stav 2. Uredbe o Saveznoj javnoj ustanovi Jugoslovenski registar brodova unutrašnje plovidbe („Službeni list SRJ”, broj 14/97) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA SAVETA SAVEZNE JAVNE USTANOVE JUGOSLOVENSKI REGISTAR BRODOVA UNUTRAŠNjE PLOVIDBE

I

U Savet Savezne javne ustanove Jugoslovenski registar brodova unutrašnje plovidbe imenuju se:

1. za predsednika:

– Bratislav Anđelić, dipl. inženjer mašinstva, generalni direktor Hemijske industrije „Pks-Latex-Hlcˮ a.d. Čačak;

2. za članove:

1) Demaja Popović, dipl. ekonomista, „Tigar hemijski proizvodiˮ d.o.o. Pirot;

2) Milan Lazović, dipl. ekonomista, Elektrodistribucija Gornji Milanovac;

3) Milica Simović, dipl. pravnik, Ministarstvo za Nacionalni investicioni plan.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6788/2010

U Beogradu, 23. septembra 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu Odluke o vršenju osnivačkih prava u javnim preduzećima, javnim ustanovama i organizacijama u kojima je osnivačka prava imala Savezna Republika Jugoslavija („Službeni glasnik RS”, broj 49/06), člana 12. stav 2. Uredbe o Saveznoj javnoj ustanovi Jugoslovenski registar brodova unutrašnje plovidbe („Službeni list SRJ”, broj 14/97) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANA NADZORNOG ODBORA SAVEZNE JAVNE USTANOVE JUGOSLOVENSKI REGISTAR BRODOVA UNUTRAŠNjE PLOVIDBE

I

Imenuje se Marko Krstić za predsednika Nadzornog odbora Savezne javne ustanove Jugoslovenski registar brodova unutrašnje plovidbe.

II

Imenuje se Tomislav Milenković za člana Nadzornog odbora Savezne javne ustanove Jugoslovenski registar brodova unutrašnje plovidbe.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6790/2010

U Beogradu, 23. septembra 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 54. stav 2. i člana 56. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, broj 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

STUDENTSKOG KULTURNOG CENTRA U KRAGUJEVCU

I

Razrešava se Nada Marković dužnosti vršioca dužnosti direktora Studentskog kulturnog centra u Kragujevcu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6808/2010

U Beogradu, 23. septembra 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 54. stav 2. i člana 56. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, broj 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA STUDENTSKOG KULTURNOG CENTRA

U KRAGUJEVCU

I

Imenuje se Nada Marković za direktora Studentskog kulturnog centra u Kragujevcu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6810/2010

U Beogradu, 23. septembra 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 56. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, broj 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA STUDENTSKOG CENTRA

U ČAČKU

I

Slavku Boričiću prestaje dužnost direktora Studentskog centra u Čačku, zbog isteka mandata.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 broj: 119-6806/2010

U Beogradu, 23. septembra 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 54. stav 2. i člana 56. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, broj 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA STUDENTSKOG CENTRA U ČAČKU

I

Imenuje se Zoran Radomirović za direktora Studentskog centra u Čačku.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 broj: 119-6805/2010

U Beogradu, 23. septembra 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06-prečišćen tekst, 69/08, 88/09 i 33/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANA SAVETA ZA KONTROLU DUVANA

U REPUBLICI SRBIJI

I

Imenuje se Slavica Jelača za člana Saveta za kontrolu duvana u Republici Srbiji.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6836/2010

U Beogradu, 23. septembra 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05 i 72/09-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

INSTITUTA ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE

I

Imenuje se prim. dr Snežana Jovanović Srzentić za vršioca dužnosti direktora Instituta za transfuziju krvi Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6838/2010

U Beogradu, 23. septembra 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05 i 72/09-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA

INSTITUTA ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE

I

Razrešava se dr Snežana Drašković dužnosti direktora Instituta za transfuziju krvi Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6835/2010

U Beogradu, 23. septembra 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 4. stav 1. Uredbe o osnivanju Službe za upravljanje kadrovima („Službeni glasnik RS”, br. 106/05 i 109/09), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

SLUŽBE ZA UPRAVLjANjE KADROVIMA

I

Razrešava se Dragan Stojanović dužnosti pomoćnika direktora Službe za upravljanje kadrovima – Sektor za Centralnu kadrovsku evidenciju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6832/2010

U Beogradu, 23. septembra 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o regionalnom razvoju („Službeni glasnik RS”, br. 51/09 i 30/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NACIONALNOG SAVETA ZA REGIONALNI RAZVOJ

I

Razrešavaju se dužnosti u Nacionalnom savetu za regionalni razvoj:

1. Mlađan Dinkić, predsednik;

2. Božidar Đelić, član;

3. Verica Kalanović, član;

4. Diana Dragutinović, član;

5. Oliver Dulić, član;

6. Milutin Mrkonjić, član;

7. Milan Marković, član;

8. Sulejman Ugljanin, član;

9. Rasim Ljajić, član;

10. Goran Bogdanović, član;

11. Bojan Pajtić, član;

12. Dragan Đilas, član;

13. Dejan Jovanović, član;

14. Milica Delević, član;

15. Saša Paunović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6570/2010

U Beogradu, 23. septembra 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o regionalnom razvoju („Službeni glasnik RS”, br. 51/09 i 30/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NACIONALNOG SAVETA ZA REGIONALNI RAZVOJ

I

U Nacionalni savet za regionalni razvoj imenuju se:

1. za predsednika:

– Mlađan Dinkić, potpredsednik Vlade i ministar ekonomije i regionalnog razvoja;

2. za članove:

1) Božidar Đelić, potpredsednik Vlade i ministar za nauku i tehnološki razvoj, Nacionalni IPA Koordinator;

2) Diana Dragutinović, ministar finansija;

3) Verica Kalanović, ministar za Nacionalni investicioni plan;

4) Oliver Dulić, ministar životne sredine i prostornog planiranja;

5) Milutin Mrkonjić, ministar za infrastrukturu;

6) Milan Marković, ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu;

7) Rasim Ljajić, ministar rada i socijalne politike;

8) Goran Bogdanović, ministar za Kosovo i Metohiju i predstavnik regiona Kosovo i Metohija;

9) Sulejman Ugljanin, ministar bez portfelja koji je ovlašćen da vodi Kancelariju za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja;

10) Dragijana Radonjić Petrović, državni sekretar u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja zadužen za regionalni razvoj;

11) Ivica Eždenci, direktor Nacionalne agencije za regionalni razvoj;

12) Bojan Pajtić, predsednik Vlade Autonomne pokrajine Vojvodine i predstavnik regiona Vojvodina;

13) Dragan Đilas, gradonačelnik grada Beograda i predstavnik Beogradskog regiona;

14) Milica Delević, direktor Kancelarije za evropske integracije;

15) Saša Paunović, predsednik Stalne konferencije gradova i opština;

16) Miroslav Čučković, član Gradskog veća grada Beograda, predstavnik Beogradskog regiona;

17) Aleksandar Antić, predsednik Skupštine grada Beograda, predstavnik Beogradskog regiona;

18) Živorad Smiljanić, predsednik opštine Apatin, predstavnik regiona Vojvodina;

19) Mileta Mihajlov, predsednik opštine Zrenjanin, predstavnik regiona Vojvodina;

20) Dragan Marković, gradonačelnik grada Jagodina, predstavnik regiona Šumadija i Zapadna Srbija;

21) Jovan Marković, gradonačelnik grada Užica, predstavnik regiona Šumadija i Zapadna Srbija;

22) Veroljub Stevanović, gradonačelnik grada Kragujevca, predstavnik regiona Šumadija i Zapadna Srbija;

23) Zoran Jakovljević, gradonačelnik grada Valjeva, predstavnik regiona Šumadija i Zapadna Srbija;

24) Boško Ničić, gradonačelnik grada Zaječara, predstavnik regiona Južna i Istočna Srbija;

25) Miloš Simonović, gradonačelnik grada Niša, predstavnik regiona Južna i Istočna Srbija;

26) Slobodan Kocić, gradonačelnik grada Leskovca, predstavnik regiona Južna i Istočna Srbija;

27) Velibor Ivanović, Gnjilane, predstavnik regiona Kosovo i Metohija;

28) Vukoje Vukojević, direktor Fabrike otkovaka „Ivo Lola” d.o.o. Lešak, predstavnik regiona Kosovo i Metohija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6910/2010

U Beogradu, 23. septembra 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 13. stav 2. tačka 2) Odluke o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću Koridor 10 broj 953-67/09-48 od 22. januara 2009. godine i broj 119-2/09 od 14. aprila 2009. godine i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O DAVANjU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RAZREŠENjU

I IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA KORIDOR 10 DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD

I

Daje se saglasnost na Odluku o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Koridor 10 društvo s ograničenom odgovornošću Beograd, koju je donela Skupština Koridor 10 društvo s ograničenom odgovornošću Beograd, Vlajkovićeva br. 19a, na sednici od 20. septembra 2010. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6829/2010

U Beogradu, 23. septembra 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Ostavite komentar