Predlog zakona o zaduživanju Republike Srbije kod KBC Banke a.d. Beograd, Nove Kreditne banke Maribor d.d, EUROBANK EFG a.d. Beograd, Vojvođanske banke a.d. Novi Sad, Hypo-Alpe-Adria Bank a.d. Beograd i Erste Bank a.d. Novi Sad i kod BANCA INTESA a.d. Beograd, UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd i Raiffeisen bank a.d. Beograd i Societe Generale Banke Srbija a.d. Beograd koje su dale zajedničku ponudu

P R E D L O G Z A K O N A

O ZADUŽIVANjU REPUBLIKE SRBIJE KOD KBC BANKE A.D. BEOGRAD, NOVE KREDITNE BANKE MARIBOR D.D, EUROBANK EFG A.D. BEOGRAD, VOJVOĐANSKE BANKE A.D. NOVI SAD, HYPO-ALPE-ADRIA BANK A.D. BEOGRAD I ERSTE BANK A.D. NOVI SAD I KOD BANCA INTESA A.D. BEOGRAD, UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD, RAIFFEISEN BANK A.D. BEOGRAD I SOCIETE GENERALE BANKE SRBIJA A.D. BEOGRAD KOJE SU DALE ZAJEDNIČKU PONUDU

Član 1.

Republika Srbija zadužiće se, u iznosu od 250 miliona evra, podeljeno u 25 partija po 10 miliona evra, kod KBC Banke a.d. Beograd, Nove Kreditne banke Maribor d.d, EUROBANK EFG a.d. Beograd, Vojvođanske banke a.d. Novi Sad, Hypo-Alpe-Adria Bank a.d. Beograd i Erste Bank a.d. Novi Sad i kod banaka koje su dale zajedničku ponudu, i to: BANCA INTESA a.d. Beograd, UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd i Raiffeisen bank a.d. Beograd i Societe Generale Banke Srbija a.d. Beograd (u daljem tekstu: banke) za finansiranje budžetskog deficita i refinansiranje duga.

Član 2.

Zaduživanje iz člana 1. ovog zakona izvršiće se zaključivanjem ugovora o dugoročnom kreditu, i to:

1) između Republike Srbije, kao zajmoprimca i KBC Banke a.d. Beograd, kao zajmodavca, u iznosu od 10 miliona evra, odnosno jedna partija od 10 miliona evra;

2) između Republike Srbije, kao zajmoprimca i Nove Kreditne banke Maribor d.d, kao zajmodavca, u iznosu od 10 miliona evra, odnosno jedna partija od 10 miliona evra;

3) između Republike Srbije, kao zajmoprimca i EUROBANK EFG a.d. Beograd, kao zajmodavca, u iznosu od 20 miliona evra, odnosno dve partije po 10 miliona evra;

4) između Republike Srbije, kao zajmoprimca i Vojvođanske banke a.d. Novi Sad, kao zajmodavca u iznosu od 20 miliona evra, odnosno dve partije po 10 miliona evra;

5) između Republike Srbije, kao zajmoprimca i Hypo-Alpe-Adria Bank a.d. Beograd, kao zajmodavca u iznosu od 20 miliona evra, odnosno dve partije po 10 miliona evra;

6) između Republike Srbije, kao zajmoprimca i Erste Bank a.d. Novi Sad, kao zajmodavca u iznosu od 30 miliona evra, odnosno tri partije po 10 miliona evra;

7) između Republike Srbije, kao zajmoprimca i banaka koje su dale zajedničku ponudu, i to: BANCA INTESA a.d. Beograd, UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd, Raiffeisen bank a.d. Beograd i Societe Generale Banke Srbija a.d. Beograd, kao zajmodavca u iznosu od 140 miliona evra, odnosno četrnaest partija po 10 miliona evra.

Član 3.

Ugovori iz člana 2. ovog zakona sadržaće obavezno sledeće elemente:

1) kamatna stopa jednaka zbiru tromesečne referentne kamatne stope za zaduživanje u evrima (EURIBOR) i fiksne kamatne marže od 4,25 % za jednu partiju kod KBC Banke a.d. Beograd;

2) kamatna stopa jednaka zbiru tromesečne referentne kamatne stope za zaduživanje u evrima (EURIBOR) i fiksne kamatne marže od 5,00 % za jednu partiju kod Nove Kreditne banke Maribor d.d;

3) kamatna stopa jednaka zbiru tromesečne referentne kamatne stope za zaduživanje u evrima (EURIBOR) i fiksne kamatne marže od 5,20 % za dve partije kod EUROBANK EFG a.d. Beograd;

4) kamatna stopa jednaka zbiru tromesečne referentne kamatne stope za zaduživanje u evrima (EURIBOR) i fiksne kamatne marže od 5,25 % za dve partije kod Vojvođanske banke a.d. Novi Sad;

5) kamatna stopa jednaka zbiru tromesečne referentne kamatne stope za zaduživanje u evrima (EURIBOR) i fiksne kamatne marže od 5,30 % za dve partije kod Hypo-Alpe-Adria Bank a.d. Beograd;

6) kamatna stopa jednaka zbiru tromesečne referentne kamatne stope za zaduživanje u evrima (EURIBOR) i fiksne kamatne marže od 5,30 % za tri partije kod Erste Bank a.d. Novi Sad;

7) kamatna stopa jednaka zbiru tromesečne referentne kamatne stope za zaduživanje u evrima (EURIBOR) i fiksne kamatne marže od 5,30 % za četrnaest partija kod kod banaka koje su dale zajedničku ponudu, i to: BANCA INTESA a.d. Beograd, UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd, Raiffeisen bank a.d. Beograd i Societe Generale Banke Srbija a.d. Beograd;

8) troškovi obrade i puštanja kredita u tečaj u visini od 0,5 % od iznosa kredita;

9) period otplate kredita u trajanju od 60 meseci, uključujući period mirovanja otplate od 12 meseci, računajući od dana puštanja prve tranše kredita u tečaj, kredit se otplaćuje polugodišnje;

10) kamata se obračunava konformnom metodom na osnovu kalendarskog broja dana u mesecu i godine od 365/366 dana;

11) pravo zajmoprimca na prevremenu otplatu kredita bez plaćanja naknade zajmodavcu.

Vlada će, u roku od 30 dana od dana zaključivanja ugovora, dostaviti ugovore Narodnoj skupštini, radi informisanja.

Član 4.

Sredstva pribavljena od banaka na osnovu ugovora iz člana 2. ovog zakona koristiće se za finansiranje budžetskog deficita i refinansiranje duga.

Član 5.

Sredstva za izmirivanje obaveza po osnovu ugovora iz člana 2. ovog zakona obezbeđivaće se u budžetu Republike Srbije.

Republika Srbija obezbeđivaće sredstva iz stava 1. ovog člana u budžetu za tekuću godinu za izmirenje dospelih obaveza, u skladu sa odredbama ugovora.

Član 6.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

O B R A Z L O Ž E Nj E

USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 97. tačka 15. Ustava Republike Srbije, prema kojoj Republika Srbija uređuje i obezbeđuje finansiranje ostvarivanja prava i dužnosti Republike Srbije, utvrđenih Ustavom i zakonom. Istovremeno član 5. stav 2. Zakona o javnom dugu („Službeni glasnik RS”, br. 61/05 i 107/09) propisuje da Narodna skupština Republike Srbije odlučuje o zaduživanju Republike putem uzimanja dugoročnih kredita.

RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Razlozi za donošenje zakona o zaduživanju Republike Srbije kod KBC Banke a.d. Beograd, Nove Kreditne banke Maribor d.d, EUROBANK EFG a.d. Beograd, Vojvođanske banke a.d. Novi Sad, Hypo-Alpe-Adria Bank a.d. Beograd i Erste Bank a.d. Novi Sad i kod BANCA INTESA a.d. Beograd, UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd, Raiffeisen bank a.d. Beograd i Societe Generale Banke Srbija a.d. Beograd koje su dale zajedničku ponudu, sadržani su u članu 5. stav 2. Zakona o javnom dugu („Službeni glasnik RS”, br. 61/05 i 107/09) i članu 3. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2010. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 107/09).

Naime, članom 5. stav 2. Zakona o javnom dugu propisano je da Narodna skupština Republike Srbije odlučuje o zaduživanju Republike putem uzimanja dugoročnih kredita.

Članom 3. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2010. godinu propisano je da se sredstva za finansiranje budžetskog deficita obezbeđuju, između ostalog, iz kredita.

Vlada je, u cilju pribavljanja finansijskih sredstava potrebnih za finansiranje budžetskog deficita, donela Zaključak 05 Broj: 404-5618/2010 od 29. jula 2010. godine, kojim je ovlastila Ministarstvo finansija, da u ime i za račun Republike Srbije, sprovede postupak javne nabavke finansijskih usluga – kredita kod poslovnih banaka za potrebe finansiranja budžetskog deficita i refinansiranja duga Republike Srbije.

Istovremeno, Vlada je na napred navedenoj sednici donela Odluku o pokretanju postupka javne nabavke finansijskih usluga – kredita kod poslovnih banaka za finansiranje budžetskog deficita i refinansiranja duga Republike Srbije 05 Broj: 404-5529/2010 i Rešenje o obrazovanju komisije za javnu nabavku finansijskih usluga – kredita kod poslovnih banaka za potrebe finansiranja budžetskog deficita i refinansiranja duga Republike Srbije 05 Broj: 02-5527/2010.

Javna nabavka sprovedena je primenom pregovaračkog postupka bez objavljivanja javnog poziva, shodno odredbi člana 24. stav 1. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, broj 116/08).

Tokom sprovođenja postupka javne nabavke utvrđeno je da je:

– KBC Banka a.d. Beograd, podnela najpovoljniju ponudu za 1 (jednu) partiju za koje je konkurisala, u iznosu od 10 miliona evra;

– Nova Kreditna banka Maribor d.d, podnela najpovoljniju ponudu za 1 (jednu) partiju za koje je konkurisala, u iznosu od 10 miliona evra;

– EUROBANK EFG a.d. Beograd, podnela najpovoljniju ponudu za 2 (dve) partije za koje je konkurisala, u iznosu od 20 miliona evra;

– Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, podnela najpovoljniju ponudu za 2 (dve) partije za koje je konkurisala, u iznosu od 20 miliona evra;

– Hypo-Alpe-Adria Bank a.d. Beograd, podnela najpovoljniju ponudu za 2 (dve) partije za koje je konkurisala, u iznosu od 20 miliona evra;

– Erste Bank a.d. Novi Sad, podnela najpovoljniju ponudu za 3 (tri) partije za koje je konkurisala, u iznosu od 30 miliona evra;

– BANCA INTESA a.d. Beograd, UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd, Raiffeisen bank a.d. Beograd i Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd koje su dale zajedničku ponudu, podnele najpovoljniju ponudu za 14 (četrnaest) partija za koje su konkurisale, u iznosu od 140 miliona evra.

Na osnovu Izveštaja komisije za javnu nabavku finansijskih usluga kredita kod poslovnih banaka za potrebe finansiranja budžetskog deficita i refinansiranja duga Republike Srbije, Vlada je na sednici od 16. septembra 2010. godine donela Odluku o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke finansijskih usluga – kredita kod poslovnih banaka za potrebe finansiranja budžetskog deficita i refinansiranja duga Republike Srbije (u daljem tekstu: Odluka).

Odlukom je kao najpovoljnija, odabrana ponuda koju su podnele sledeće poslovne banke, i to:

KBC Banka a.d. Beograd za kredit u iznosu od 10 miliona evra, 1 (jedna) partija;

Nova Kreditna banka Maribor d.d. za kredit u iznosu od 10 miliona evra, 1 (jedna) partija;

EUROBANK EFG a.d. Beograd za kredit u iznosu od 20 miliona evra, 2 (dve) partije;

Vojvođanska banka a.d. Novi Sad za kredit u iznosu od 20 miliona evra, 2 (dve) partije;

Hypo-Alpe-Adria Bank a.d. Beograd za kredit u iznosu od 20 miliona evra, 2 (dve) partije;

Erste Bank a.d. Novi Sad za kredit u iznosu od 30 miliona evra, 3 (tri) partije;

BANCA INTESA a.d. Beograd, UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd, Raiffeisen bank a.d. Beograd i Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd koje su dale zajedničku ponudu za kredit u iznosu od 140 miliona evra, 14 (četrnaest) partija.

Najpovoljnije ponude su odabrane primenom kriterijuma najniže ponuđene cene po partijama, koja je izražena kroz efektivnu kamatnu stopu, i jednaka je zbiru tromesečne referentne kamatne stope za valutu evro (EURIBOR), fiksne kamatne marže od 4,25 % i provizije od 0,5 % za 1 (jednu) partiju kod KBC Banke a.d. Beograd; zbiru tromesečne referentne kamatne stope za valutu evro (EURIBOR), fiksne kamatne marže od 5,00 % i provizije od 0,5 % za 1 (jednu) partiju kod Nove Kreditne banke Maribor d.d; zbiru tromesečne referentne kamatne stope za valutu evro (EURIBOR), fiksne kamatne marže od 5,20 % i provizije od 0,5 % za 2 (dve) partije kod EUROBANK EFG a.d. Beograd; zbiru tromesečne referentne kamatne stope za valutu evro (EURIBOR), fiksne kamatne marže od 5,25 % i provizije od 0,5 % za 2 (dve) partije kod Vojvođanska banka a.d. Novi Sad i zbiru tromesečne referentne kamatne stope za valutu evro (EURIBOR), fiksne kamatne marže od 5,30 % i provizije od 0,5 % za 2 (dve) partije kod Hypo-Alpe-Adria Bank a.d. Beograd, za 3 (tri) partije kod Erste Bank a.d. Novi Sad i za 14 (četrnaest) partija kod zajedničke ponude banaka: BANCA INTESA a.d. Beograd, UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd, Raiffeisen bank a.d. Beograd i Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd.

Takođe, prilikom sprovođenja postupka javne nabavke utvrđeni su i sledeći bitni elementi ugovora o kreditu:

period otplate kredita u trajanju od 5 godina, uključujući period mirovanja otplate od 12 meseci;

polugodišnja otplata kredita;

pravo zajmoprimca na prevremenu otplatu kredita bez plaćanja naknade;

kamata se obračunava konformnom metodom na osnovu kalendarskog broja dana u mesecu i godine od 365/366 dana;

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Odredbom člana 1. Predloga zakona predviđa se zaduživanje Republike Srbije u iznosu od 250 miliona evra, podeljeno u 25 partija po 10 miliona evra, kod KBC Banke a.d. Beograd, Nove Kreditne banke Maribor d.d, EUROBANK EFG a.d. Beograd, Vojvođanske banke a.d. Novi Sad, Hypo-Alpe-Adria Bank a.d. Beograd i Erste Bank a.d. Novi Sad i kod banaka koje su dale zajedničku ponudu, i to: BANCA INTESA a.d. Beograd, UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd, Raiffeisen bank a.d. Beograd i Societe Generale Banke Srbija a.d. Beograd za potrebe finansiranja budžetskog deficita i refinansiranja duga.

Odredbom člana 2. Predloga zakona propisuje se na koji način i u kojim iznosima će se izvršiti zaduživanje Republike Srbije kod KBC Banka a.d. Beograd, Nova Kreditna banka Maribor d.d, EUROBANK EFG a.d. Beograd, Vojvođanske banke a.d. Novi Sad, Hypo-Alpe-Adria Bank a.d. Beograd i Erste Bank a.d. Novi Sad i kod banaka koje su dale zajedničku ponudu, i to: BANCA INTESA a.d. Beograd, UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd, Raiffeisen bank a.d. Beograd i Societe Generale Banke Srbija a.d. Beograd.

Odredbom člana 3. Predloga zakona propisuju se uslovi pod kojima će se izvršiti zaduživanje Republike Srbije kod KBC Banka a.d. Beograd, Nova Kreditna banka Maribor d.d, EUROBANK EFG a.d. Beograd, Vojvođanske banke a.d. Novi Sad, Hypo-Alpe-Adria Bank a.d. Beograd i Erste Bank a.d. Novi Sad i kod banaka koje su dale zajedničku ponudu, i to: BANCA INTESA a.d. Beograd, UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd, Raiffeisen bank a.d. Beograd i Societe Generale Banke Srbija a.d. Beograd.

Odredbom člana 4. Predloga zakona propisuje se za koje namene će se koristiti sredstva pribavljena zaduživanjem Republike Srbije.

Odredbom člana 5. Predloga zakona propisuje se da se sredstva za izmirivanje obaveza po osnovu ugovora koji će se zaključiti sa KBC Banka a.d. Beograd, Novom Kreditnom bankom Maribor d.d, EUROBANK EFG a.d. Beograd, Vojvođanskom bankom a.d. Novi Sad, Hypo-Alpe-Adria Bank a.d. Beograd i Erste Bank a.d. Novi Sad i sa bankama koje su dale zajedničku ponudu, i to: BANCA INTESA a.d. Beograd, UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd, Raiffeisen bank a.d. Beograd i Societe Generale Bankom Srbija a.d. Beograd obezbeđuju u budžetu Republike Srbije.

Odredbom člana 6. Predloga zakona uređuje se stupanje na snagu ovog zakona.

IV. PROCENA IZNOSA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona obezbeđivaće se sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Razlozi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku, saglasno članu 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 52/10), proizlaze iz činjenice da je zaključivanje ugovora o kreditu, u cilju obezbeđivanja potrebnih novčanih sredstava za finansiranje ostvarivanja nadležnosti Republike Srbije, uslovljeno stupanjem na snagu ovog zakona.

VI. RAZLOZI ZA STUPANjE NA SNAGU ZAKONA PRE OSMOG DANA OD DANA OBJAVLjIVANjA

Razlozi za stupanje na snagu ovog zakona pre osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, saglasno članu 196. stav 4. Ustava Republike Srbije, proizlaze iz činjenice da je za potrebe finansiranja budžetskog deficita i refinansiranja duga neophodno zaključiti ugovore o kreditu sa poslovnim bankama u 2010. godini.

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Ovlašćeni predlagač propisa –Vlada

Obrađivač: Ministarstvo finansija

2. Naziv propisa

PREDLOG ZAKONA O ZADUŽIVANjU REPUBLIKE SRBIJE KOD KBC BANKA A.D. BEOGRAD, NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR D.D., EUROBANK EFG A.D. BEOGRAD, VOJVOĐANSKE BANKE A.D. NOVI SAD, HYPO-ALPE-ADRIA BANK A.D. BEOGRAD, ERSTE BANK A.D. NOVI SAD I KOD BANCA INTESA A.D. BEOGRAD, UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD, RAIFFEISEN BANK A.D. BEOGRAD I SOCIETE GENERAL SRBIJA A.D. BEOGRAD KOJE SU DALE ZAJEDNIČKU PONUDU

DRAFT LAW DUE TO BORROWING OF REPUBLIC OF SERBIA FROM KBC BANKA A.D. BEOGRAD, NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR D.D., EUROBANK EFG A.D. BEOGRAD, VOJVOĐANSKE BANKE A.D. NOVI SAD, HYPO-ALPE-ADRIA BANK A.D. BEOGRAD, ERSTE BANK A.D. NOVI SAD AND BANCA INTESA A.D. BEOGRAD, UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD, RAIFFEISEN BANK A.D. BEOGRAD I SOCIETE GENERAL SRBIJA A.D. BEOGRAD WICH GAVE MUTUALE OFFER

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno sa odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum)

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu sadržinu propisa

Nema

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Nema

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Nema

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Nema

d) Veza sa Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju

Nema

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije

a) Navođenje primarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

Čl. 34-37 Ugovora o funkcionisanju EU – nema

Čl. 49 Ugovora o funkcionisanju EU – nema

Čl. 114. Ugovora o funkcionisanju EU- nema

b) Navođenje sekundarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

Direktiva Saveta 95/59/EZ – nema

Direktiva Evropskog parlamenta i Saveta 2001/37/EZ – nema

Direktiva Saveta 2010/12/EZ – nema

v) Navođenje ostalih izvora prava EU i usklađenst sa njima

Nema

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

Nema

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije

Nema

Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije je najkasnije do sticanja statusa punopravnog člana.

Nema

5. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost treba konstatovati tu činjenicu. U ovom slučaju nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa.

Ne

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

Ne

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU?

Ne

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti?

U izradi Predloga zakona nisu učestvovali konsultanti.

Ostavite komentar