Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 15. Odluke o izmenama osnivačkog akta Državne lutrije Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 55/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

„DRŽAVNA LUTRIJA SRBIJEˮ DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD

I

Razrešava se Branimir Božović dužnosti vršioca dužnosti direktora „Državna lutrija Srbijeˮ društvo sa ograničenom odgovornošću Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-8308/2014

U Nišu, 28. jula 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 33. stav 1. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DIREKTORATA CIVILNOG VAZDUHOPLOVSTVA REPUBLIKE SRBIJE

I

Konstatuje se da je Milanu Živanoviću prestala dužnost vršioca dužnosti direktora Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8311/2014

U Nišu, 28. jula 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 30. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA

AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA

I

Utvrđuje se da je Stojadinu Jovanoviću prestala dužnost direktora Agencije za bezbednost saobraćaja, sa 28. julom 2014. godine, zbog podnošenja ostavke.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8313/2014

U Nišu, 28. jula 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 33. stav 1. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA

I

Imenuje se prof. dr Krsto Lipovac za vršioca dužnosti direktora Agencije za bezbednost saobraćaja, najduže na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8314/2014

U Nišu, 28. jula 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka), tačke 8. stav 1. Odluke o osnivanju Agencije za bezbednost saobraćaja („Službeni glasnik RS”, broj 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA

I

Razrešava se prof. dr Krsto Lipovac dužnosti člana Upravnog odbora Agencije za bezbednost saobraćaja.

II

Imenuje se Milan Božović, dipl. inženjer saobraćaja iz Beograda, za člana Upravnog odbora Agencije za bezbednost saobraćaja.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8316/2014

U Nišu, 28. jula 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Ostavite komentar