Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o jedinstvenoj tarifi po kojoj se naplaćuju naknade za usluge koje vrši Uprava za trezor

Na osnovu člana 100. stav 2. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-ispravka i 108/13),

Vlada donosi

UREDBU

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O JEDINSTVENOJ TARIFI PO KOJOJ SE NAPLAĆUJU NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UPRAVA ZA TREZOR

Član 1.

U Uredbi o jedinstvenoj tarifi po kojoj se naplaćuju naknade za usluge koje vrši Uprava za trezor („Službeni glasnik RS”, broj 116/13 – u daljem testu: Uredba) u članu 2. tačka 16) menja se i glasi:

„16) Pružanje informatičkih usluga i drugih usluga u skladu sa ugovorom;”.

Član 2.

U članu 4. stav 1. tačka 1) alineja 3. briše se.

Dosadašnje al. 4. i 5. postaju al. 3. i 4.

U stavu 1. tačka 5) posle reči: „drugih subjekata” dodaju se zapeta i reči: „samo ako se prenos sredstava vrši za namene koje su ovim članom oslobođene od plaćanja naknade”.

Stav 1. tačka 13) menja se i glasi:

„13) povraćaj, refakcija i refundacija poreza na dodatu vrednost i akcize, u skladu sa zakonom koji reguliše naplatu poreza na dodatu vrednost i akcize;”.

U članu 4. stav 2. menja se i glasi:

„Transferna sredstva su sredstva koja se iz budžeta Republike Srbije, odnosno budžeta lokalne vlasti prenose budžetu na drugom nivou vlasti, budžetu na istom nivou vlasti i organizacijama za obavezno socijalno osiguranje, kao i između organizacija za obavezno socijalno osiguranje za doprinose za osiguranje.”

Član 3.

Posle člana 4. dodaje se član 4a koji glasi:

„Član 4a

Naplata naknade po tarifnom broju 3 i 4 Tarife, ne vrši se za:

1) prenos sredstava sa računa izvršenja budžeta Republike Srbije;

2) isplate sredstava u skladu sa socijalnim programom Vlade u procesu restrukturiranja preduzeća i pripreme za privatizaciju, stečaj i likvidaciju – koji je odobrilo ministarstvo nadležno za poslove rada i zapošljavanja;

3) prenos sredstava subvencija, regresa i premija na račune registrovanih poljoprivrednih gazdinstava;

4) uplatu i isplatu sredstava u humanitarne svrhe na i sa računa otvorenih za humanitarnu pomoć;

5) uplatu i isplatu sredstava koja su predmet naplate, plenidbe, privremenog oduzimanja, jemstva i slično, u postupku vršenja službene radnje od strane ovlašćenog lica državnog organa ili drugog ovlašćenog lica;

6) isplatu sredstava biračkim odborima za vreme izbora;

7) storno naloge za ispravku grešaka u platnom prometu za korisnike javnih sredstava koje su učinjene u Upravi;

8) povraćaj, refakcija i refundacija poreza na dodatu vrednost i akcize, u skladu sa zakonom koji reguliše naplatu poreza na dodatu vrednost i akcize;

9) povraćaj više ili pogrešno plaćenog javnog prihoda po rešenju nadležnog organa.”

Član 4.

Član 5. menja se i glasi:

„Član 5.

Naplata naknade po tarifnom broju 5 Tarife ne vrši se za:

1) uplate u gotovini kojim korisnici budžetskih sredstava koji vrše naplatu javnih prihoda u gotovini od obveznika – fizičkih lica, te naplaćene javne prihode polažu na uplatne račune koji se vode u okviru konsolidovanog računa trezora;

2) uplatu sredstava koja su predmet naplate, plenidbe, privremenog oduzimanja, jemstva i slično, u postupku vršenja službene radnje od strane ovlašćenog lica državnog organa ili drugog ovlašćenog lica;

3) uplate u gotovini (novcem, čekovima, kreditnom karticom i sl.), kojim obveznik – fizičko lice, preko poreske blagajne Uprave, izmiruje obaveze po osnovu javnih prihoda;

4) uplate na račun otvoren za humanitarnu pomoć;

5) uplatu naknade po drugim tarifnim brojevima Tarife.

Najmanji iznos naknade po tarifnom broju 5 Tarife naplaćuje se u iznosu od 20,00 dinara.”

Član 5.

Posle člana 11. dodaje se član 11a koji glasi:

„Član 11a

Uprava dostavlja opomenu u slučaju da korisnik javnih sredstava, odnosno drugo pravno lice ima neizvršene obaveze po osnovu naknada, najkasnije prvog decembra tekuće godine.

U slučaju da subjekt iz stava 1. ovog člana ne izvrši uplatu naknade u roku iz opomene, pokreće se postupak prinudne naplate.”

Član 6.

U Tarifi, tarifni brojevi 6 i 16 menjaju se i glase:

Tarifni broj

Vrsta usluge

Osnov za obračun naknade

Visina naknade

1

2

3

4

6

Obračun, raspored i prenos javnih prihoda korisnicima tih prihoda

nalog

34,00 dinara

16

Pružanje informatičkih usluga i drugih usluga u skladu sa ugovorom

ugovor

Ugovorena naknada

Član 7.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, jula 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. ZAKONSKI OSNOV

Zakonski osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 100. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-ispravka i 108/13), kojim je propisano da Vlada, na predlog ministra nadležnog za poslove finansija, utvrđuje visinu naknade za vršenje usluga koje Uprava za trezor naplaćuje u izvršavanju javnih plaćanja iz nadležnosti ministarstva nadležnog za poslove finansija. Uprava za trezor može da pruža i druge finansijske usluge i obavlja druge poslove u skladu sa ugovorom, po osnovu kojih stiče prihod, koji predstavlja opšti prihod budžeta.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE UREDBE

1. Pored usluga koje je Uprava za trezor do sada pružala korisnicima javnih sredstava i drugim pravnim licima za izvršene usluge javnih plaćanja preko podračuna konsolidovanih računa trezora Republike Srbije, trezora lokalne vlasti, organizacija za obavezno socijalno osiguranje i drugih korisnika javnih sredstava (u daljem tekstu: računi), kao i za obavljanje drugih poslova u skladu sa ugovorom, Uprava za trezor je u mogućnosti da proširi spisak svojih usluga.

Umesto usluge zamene oštećenih novčanica za koju je predviđena naknada u visini od 3% nominalnog iznosa oštećene novčanice, za koju uslugu i Narodna banka Srbije ne naplaćuje naknadu, Uprava za trezor može da pruži sledeće usluge, i to: usluge implementacije celokupnih IT rešenja, usluge pružanja i održavanja servisa i aplikacija, razvoj servisa i aplikacija, hostovanje aplikativnih sistema, stručne usluge analize poslovnih procesa, izrade projektne, tehničke, funkcionalne i programerske dokumentacije i slično, korisnička podrška – aplikativna, tehnička i sistemska podrška, usluge izrade, implementacije i održavanja tehničkih projekata i ostale IT usluge, kao i finansijske i druge usluge.

2. Predlaže se da se ukine oslobađanje od plaćanja naknade po tarifnim brojevima 1 i 2 u slučaju prenosa sredstava po osnovu prometa akcija, jer ovaj način prenosa sredstava nije bio zastupljen.

Oslobađanje od plaćanja naknade po tarifnim brojevima 1 i 2 za prenos sredstava na druge račune, sa posebnog namenskog računa korisnika javnih sredstava koji nisu uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora, kao i sa posebnog namenskog računa ostalih pravnih lica i drugih subjekata, ograničen je samo u slučaju ako se prenos sredstava vrši za namene koje su ovim članom oslobođene od plaćanja naknade.

Pored oslobađanja plaćanja naknade po tarifnim brojevima 1 i 2 za povraćaj poreza na dodatu vrednost i akcize, u skladu sa zakonom koji reguliše naplatu poreza na dodatu vredost i akcize, proširuje se oslobađanje od plaćanja navedene naknade i u slučajevima refakcija i refundacija poreza na dodatu vrednost (npr: refundacija PDV za kupovinu hrane i opreme za bebe i refundaciji PDV kupcu prvog stana).

Predlažena izmene definicije transfernih sredstava predstavlja usklađivanje sa definicijom transfernih sredstava iz člana 2. tačka 44) Zakona o budžetskom sistemu.

3. Visina naknade po tarifnom broju 6 je povećana imajući u vidu da u čitav niz aktivnosti koji je potrebno izvršiti radi ispunjenja usluge. Kod pružanja usluge obračuna, rasporeda i prenosa javnih prihoda korisnicima tih prihoda, unose se i kontrolišu iznosi krajnjih korisnika prihoda, parametri raspodele prihoda, oznaka aktivnosti računa, posebna raspodela između gradova i njihovih opština po ručnim preračunima, kod nekih računa vode se tzv. „kontraši” računi preko kojih se evidentira ukupna raspodela nekog javnog prihoda opštinama sa područja AP Vojvodina, parametar za obračun Tarife, koji se takođe „ručno” prati i unosi, kolona pripadnosti raspodele (takođe se „ručno” unosi i prati). Kod svake promene javnog prihoda, parametra raspodele, i sl. očitavaju se, prate i kontrolišu uneti podaci. Posebno se napominje da navedeni poslovi imaju nultu toleranciju na greške. Na osnovu ovih podataka sačinjavaju se različiti izveštaji za potrebe Republike Srbije i lokalne samouprave koji svakako nisu tarifirani ničim, a radnici na budžetu imaju veliki obim posla u vezi s tim, kao što je izveštaj „T” Trezor, praćenje prihoda i rashoda i usaglašavanje podataka iz platnog prometa sa podacima lokalne samouprave.

4. Osim toga, u slučaju prenosa sredstava sa računa izvršenja budžeta Republike Srbije predviđa se oslobađanje od plaćanje naknade po tarifnim brojevima 3 i 4, što ima za posledicu smanjenje troškova iz budžeta.

5. U slučaju kada korisnici budžetskih sredstava (npr: Poreska uprava) koji vrše naplatu javnih prihoda u gotovini od obveznika – fizičkih lica i naplaćenu gotovinu polažu na uplatne račune koji se vode u okviru konsolidovanog računa trezora, i u slučaju naplate naknade za uplatu naknade po drugim tarifnim brojevima, predlaže se da se ne naplaćuje naknada po tarifnom broju 5. Na ovaj način doći će do smanjenje troškova.

6. U slučaju kada korisnici javnih sredstava i druga pravna lica koja imaju obavezu plaćanja naknade za usluge koje je izvršila Uprava za trezor, ne izvrše uplatu naknade ili se naplata naknade ne može da izvrši usled nedostatka sredstava na računu korisnika javnih sredstava, odnosno drugog pravnog lica, potrebno je propisati kako da u tim slučajevima postupi Uprava za trezor. Ovom izmenom i dopunom Uredbe se propisuje obaveza Uprave za trezor da uputi opomenu obvezniku plaćanja naknade pre pokretanja postupka prinudne naplate.

III. OBRAZLOŽENJE PREDLOŽENIH POJEDINAČNIH REŠENJA

Članom 1. propisano je da se u članu 2. Uredbe o jedinstvenoj tarifi po kojoj se naplaćuju naknade za usluge koje vrši Uprava za trezor („Službeni glasnik RS”, broj 116/13 – u daljem testu: Uredba), tačka 16) menja i glasi:

„16) Pružanje informatičkih usluga i drugih usluga u skladu sa ugovorom”.

Članom 2. propisano je da se član 4. stav 1. tačka 1) alineja treća briše.

U stavu 1. tačka 5) posle reči: „drugih subjekata”, stavlja se zapeta i dodaju se reči: „samo ako se prenos sredstava vrši za namene koje su ovim članom oslobođene od plaćanja naknade”.

Stav 1. tačka 13) se menja i glasi:

„13) povraćaj, refakcija i refundacija poreza na dodatu vrednost i akcize, u skladu sa zakonom koji reguliše naplatu poreza na dodatu vredost i akcize;”

Takođe, stav 2. menja se i glasi:

„Transferna sredstva su sredstva koja se iz budžeta Republike Srbije, odnosno budžeta lokalne vlasti prenose budžetu na drugom nivou vlasti, budžetu na istom nivou vlasti i organizacijama za obavezno socijalno osiguranje, kao i između organizacija za obavezno socijalno osiguranje za doprinose za osiguranje.”

Članom 3. propisano je da se posle člana 4. dodaje član 4a koji glasi:

„Član 4a

Naplata naknade po tarifnom broju 3 i 4 Tarife, ne vrši se za:

1) prenos sredstava sa računa izvršenje budžeta Republike Srbije;

2) isplate sredstava u skladu sa socijalnim programom Vlade u procesu restrukturiranja preduzeća i pripreme za privatizaciju, stečaj i likvidaciju – koji je odobrilo ministarstvo nadležno za poslove rada i zapošljavanja;

3) prenos sredstava subvencija, regresa i premija na račune registrovanih poljoprivrednih gazdinstava;

4) uplatu i isplatu sredstava u humanitarne svrhe na i sa računa otvorenih za humanitarnu pomoć;

5) uplatu i isplatu sredstava koja su predmet naplate, plenidbe, privremenog oduzimanja, jemstva i slično, u postupku vršenja službene radnje od strane ovlašćenog lica državnog organa ili drugog ovlašćenog lica;

6) isplatu sredstava biračkim odborima za vreme izbora;

7) storno naloge za ispravku grešaka u platnom prometu za korisnike javnih sredstava koje su učinjene u Upravi;

8) povraćaj, refakcija i refundacija poreza na dodatu vrednost i akcize, u skladu sa zakonom koji reguliše naplatu poreza na dodatu vrednost i akcize;

9) povraćaj više ili pogrešno plaćenog javnog prihoda po rešenju nadležnog organa.”

Članom 4. propisano je da se član 5. Uredbe menja i glasi:

„Član 5.

Naplata naknade po tarifnom broju 5. Tarife ne vrši se za:

1) uplate u gotovini kojim korisnici budžetskih sredstava koji vrše naplatu javnih prihoda u gotovini od obveznika – fizičkih lica te naplaćene javne prihode polažu na uplatne račune koji se vode u okviru konsolidovanog računa trezora;

2) uplatu sredstava koja su predmet naplate, plenidbe, privremenog oduzimanja, jemstva i slično, u postupku vršenja službene radnje od strane ovlašćenog lica državnog organa ili drugog ovlašćenog lica;

3) uplate u gotovini (novcem, čekovima, kreditnom karticom i sl.), kojim obveznik – fizičko lice, preko poreske blagajne Uprave, izmiruje obaveze po osnovu javnih prihoda,

4) uplate na račun otvoren za humanitarnu pomoć;

5) uplatu naknade po drugim tarifnim brojevima Tarife.

Najmanji iznos naknade po tarifnom broju 5. Tarife naplaćuje se u iznosu od 20,00 dinara.”

Članom 5. propisano je da se posle člana 11. Uredbe, dodaje član 11a koji glasi:

„Član 11a

Uprava dostavlja opomenu u slučaju da korisnik javnih sredstava, odnosno drugo pravno lice ima neizvršene obaveze po osnovu naknada, najkasnije prvog decembra tekuće godine.

U slučaju da subjekt iz stava 1. ovog člana ne izvrši uplatu naknade u roku iz opomene, pokreće se postupak prinudne naplate.”

U Tarifi, tarifni brojevi 6 i 16 menjaju se i glase:

Tarifni broj

Vrsta usluge

Osnov za obračun naknade

Visina naknade

1

2

3

4

6

Obračun, raspored i prenos javnih prihoda korisnicima tih prihoda

nalog

34,00 dinara

16

Pružanje informatičkih usluga i drugih usluga u skladu sa ugovorom

ugovor

Ugovorena naknada

Tarifni broj 6. (naplata, obračun i prenos javnih prihoda korisnicima tih prihoda,) – visina naknade utvrđena je u skladu sa formulom izračunavanja visine takse iz člana 6. Pravilnika o metodologiji i načinu utvrđivanja troškova pružanja javne usluge („Službeni glasnik RS”, br. 14/13 i 25/13):

m

Tv = k ( ∑ ni ti + otr ) 34,00 = 1 (0,1 h 285 + 5)

i = 1

gde je:

(k) koeficijent dostupnosti = 1

(ni) broj časova efektivnog vremena jednog zaposlenog potrebnog za pružanje javne usluge = 0,1 (6 minuta)

(ti) cena časa rada jednog zaposlenog = 283 dinara (srednja sprema bruto)

(otr) ostali troškovi koji učestvuju u pružanju javne usluge (papir, toner, amortizacija) = 5 din

Članom 7. propisan je rok za stupanje na snagu Uredbe.

IV. FINANSIJSKA SREDSTAVA POTREBNA ZA SPROVOĐENJE UREDBE

Za sprovođenje ove uredbe nije potrebno obezbediti dodatna finansijska sredstva u budžetu Republike Srbije

V. ANALIZA EFEKATA

Donošenjem ove uredbe stvaraju se uslovi za povećanje naplate naknade za usluge koje vrši Uprava za trezor kroz nove usluge koje će Uprava pružati i kroz efikasniji postupak naplate naknade, što povećava prihod budžeta. Precizni iznos povećanja naplate naknade se ne može unapred utvrditi.

Ostavite komentar