Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA

I

Razrešava se Goran Cvejić dužnosti pomoćnika ministra finansija – Sektor za budžetsku inspekciju i reviziju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2438/2010

U Beogradu, 11. novembra 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA

I

Postavlja se Goran Cvejić za pomoćnika ministra finansija – Sektor – Centralna jedinica za harmonizaciju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2440/2010

U Beogradu, 11. novembra 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06-prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10 i 69/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANOVA NACIONALNOG SAVETA

ZA KONKURENTNOST

I

Razrešavaju se dužnosti člana Nacionalnog saveta za konkurentnost:

1. Radovan Jelašić;

2. Vesna Perić;

3. Danko Đunić.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8224/2010-1

U Beogradu, 11. novembra 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06-prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10 i 69/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA NACIONALNOG SAVETA

ZA KONKURENTNOST

I

U Nacionalni savet za konkurentnost imenuju se za članove:

1. Dejan Šoškić, guverner Narodne banke Srbije;

2. Božidar Laganin, direktor Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza;

3. Vladimir Čupić, predsednik Upravnog odbora Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj;

4. Snežana Lakićević Stojačić, državni sekretar u Ministarstvu rada i socijalne politike;

5. Branislav Grujić, predsednik Srpskog poslovnog kluba „Privrednikˮ.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8225/2010-1

U Beogradu, 11. novembra 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu tačke 7. stav 1. Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS”, br. 95/07 i 5/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA, SEKRETARA I ZAMENIKA SEKRETARA PODGRUPE ZA PREDUZETNIŠTVO I INDUSTRIJSKU POLITIKU STRUČNE GRUPE KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANjA EVROPSKOJ UNIJI

I

Razrešavaju se dužnosti u Podgrupi za preduzetništvo i industrijsku politiku Stručne grupe Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji:

1. Nebojša Ćirić, predsednik;

2. Igor Brkanović, zamenik predsednika;

3. Aleksandra Vučetić, sekretar;

4. Dejan Vukšić, zamenik sekretara.

II

U Podgrupu za preduzetništvo i industrijsku politiku Stručne grupe Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji imenuju se:

1) za predsednika:

– Dragijana Radonjić Petrović, državni sekretar u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja;

2) za zamenika predsednika:

– Milan Josipović, pomoćnik ministra ekonomije i regionalnog razvoja;

3) za sekretara:

– Jelena Stevanović, mlađi savetnik u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja;

4) za zamenika sekretara:

– Dubravka Simović, savetnik u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8155/2010

U Beogradu, 11. novembra 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu tačke 7. stav 1. Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS”, br. 95/07 i 5/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU SEKRETARA PODGRUPE

ZA ENERGETIKU STRUČNE GRUPE KOORDINACIONOG TELA

ZA PROCES PRISTUPANjA EVROPSKOJ UNIJI

I

Razrešava se Predrag Grujičić dužnosti sekretara Podgrupe za energetiku Stručne grupe Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji.

II

Imenuje se Tatjana Jovanović, viši savetnik u Ministarstvu rudarstva i energetike, za sekretara Podgrupe za energetiku Stručne grupe Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8183/2010

U Beogradu, 11. novembra 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA INSPEKTORATA ZA RAD

U MINISTARSTVU RADA I SOCIJALNE POLITIKE

I

Razrešava se Radovan Ristanović dužnosti direktora Inspektorata za rad u Ministarstvu rada i socijalne politike.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8287/2010

U Beogradu, 11. novembra 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ DIREKTORA INSPEKTORATA ZA RAD

U MINISTARSTVU RADA I SOCIJALNE POLITIKE

I

Postavlja se Predrag Peruničić na položaj direktora Inspektorata za rad u Ministarstvu rada i socijalne politike, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8290/2010

U Beogradu, 11. novembra 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Ostavite komentar