36. sednica Vlade Republike Srbije, 13. decembar 2012. godine

Na osnovu člana 34. stav 3. i člana 82. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

O RAZREŠENJU DIREKTORA ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE KRALJEVO

I

Razrešava se Gordana Tošić dužnosti direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture Kraljevo.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8824/2012

U Beogradu, 13. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 37. stav 1. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA ZAVODA

ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE KRALJEVO

I

Imenuje se Vesna Marinković za vršioca dužnosti direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture Kraljevo.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8826/2012

U Beogradu, 13. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 11. Sporazuma između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Rumunije o saradnji u oblasti zaštite nacionalnih manjina („Službeni list SCG – Međunarodni ugovori”, broj 14/04) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA

MEĐUVLADINE MEŠOVITE KOMISIJE SA RUMUNIJOM

I

Konstatuje se da je Miloradu Đuriću prestala dužnost predsednika srpskog dela Međuvladine mešovite komisije sa Rumunijom.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8818/2012

U Beogradu, 13. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 11. Sporazuma između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Rumunije o saradnji u oblasti zaštite nacionalnih manjina („Službeni list SCG – Međunarodni ugovori”, broj 14/04) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEĐUVLADINE MEŠOVITE KOMISIJE SA RUMUNIJOM

I

Imenuje se Gordana Stamenić za predsednika srpskog dela Međuvladine mešovite komisije sa Rumunijom.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8820/2012

U Beogradu, 13. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 20. stav 4. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05 – dr. zakon), a u vezi sa članom 224. Zakona o socijalnoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 24/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS,” br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA ZAVODA

ZA VASPITANJE DECE I OMLADINE KNJAŽEVAC

I

Razrešava se Milan Mumninović dužnosti člana Upravnog odbora Zavoda

za vaspitanje dece i omladine Knjaževac.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-8964/2012

U Beogradu, 13. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu tačke 3. Odluke o obrazovanju Saveta za borbu protiv korupcije („Službeni glasnik RSˮ, br. 59/01, 3/02, 42/03, 64/03 i 14/06) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANA I IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA

ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE

I

Razrešava se prof. dr Milić Milovanović dužnosti člana Saveta za borbu protiv korupcije, na lični zahtev.

II

U Savet za borbu protiv korupcije imenuju se za članove:

1. Miroslava Milenović, specijalista za borbu protiv terorizma i organizovanog kriminala,

2. Mioljub Vitorović, zamenik tužioca za ratne zločine.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-9027/2012

U Beogradu, 13. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA REPUBLIČKE AGENCIJE ZA PROSTORNO PLANIRANJE

I

Imenuje se mr Dragan Dunčić za vršioca dužnosti direktora Republičke agencije za prostorno planiranje.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9006/2012

U Beogradu, 13. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 54. st. 1, 6. i 7. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06 – ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA RATARSTVO I POVRTARSTVO U NOVOM SADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Instituta za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu:

1. Goran Avramović, predsednik,

2. Rade Vojnović, član,

3. Vladimir Mihajlov,član,

4. prof. dr Veljko Radojević, član.

II

U Upravni odbor Instituta za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu imenuju se:

1) za predsednika:

– prof. dr Jan Turan, Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu;

2) za članove:

(1) prof. dr Đorđe Petrović, Medicinski fakultet u Novom Sadu,

(2) Dalibor Novaković, dipl. inž. mašinstva, Elektroprivreda Srbije – JP Panonske elektrane Novi Sad,

(3) Milan Milić, dipl. inž. poljoprivrede, direktor za Srbiju Bridge Power Investments-Prag, Češka Republika.

III

Stavlja se van snage Rešenje Vlade 24 Broj: 119-8551/2012 od 28. novembra 2012. godine.

IV

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9044/2012

U Beogradu, 13. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 42. stav 7. i člana 82. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA NARODNOG POZORIŠTA U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Narodnog pozorišta u Beogradu:

1. Slavko Carić, predsednik,

2. Živorad Ajdačić, član,

3. Aleksandar Denić, član,

4. Ljiljana Blagojević, član,

5. Dina Bobić,član,

6. Željko Rudić, član,

7. Miroslav Miki Radonjić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8480/2012

U Beogradu, 13. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 42. stav 7. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA NARODNOG POZORIŠTA U BEOGRADU

I

U Upravni odbor Narodnog pozorišta u Beogradu imenuju se:

1) za predsednika:

– Radoslav Pavlović, dramaturg iz Beograda;

2) za članove:

(1) Aleksandar Obradović, master ekonomista, viši stručni saradnik šefa kabineta Kancelarije predsednika Republike,

(2) Milka Forcan, dipl. ekonomista, direktor „Form Communicationˮ Beograd,

(3) Živorad Ajdačić, reditelj i dramski pisac iz Beograda,

(4) Jovo Milošević, suvlasnik Kompanije „Ehomˮ d.o.o. Beograd,

(5) Nadežda Blam, prvakinja drame, Narodno pozorište u Beogradu,

(6) Ljubodrag Begović, solista opere, Narodno pozorište u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9060/2012

U Beogradu, 13. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 46. stav 6. i člana 82. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA NARODNOG POZORIŠTA U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Narodnog pozorišta u Beogradu:

1. Predrag Milovanović, predsednik,

2. Irena Latinović, član,

3. Jasna Nuhović,član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8479/2012

U Beogradu, 13. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 46. stav 6. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

NARODNOG POZORIŠTA U BEOGRADU

I

U Nadzorni odbor Narodnog pozorišta u Beogradu imenuju se:

1) za predsednika:

– Milan Mitrović, dipl. ekonomista iz Beograda;

2) za članove:

(1) dr Dragoljub Raduški, direktor prodaje, „Optikus” d.o.o. Beograd,

(2) Mirjana Bursać, službenik računovodstva, Narodno pozorište u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9051/2012

U Beogradu, 13. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu tačke 13. Odluke o osnivanju Republičke ustanove Filmske novosti („Službeni glasnik RS”, broj 110/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA REPUBLIČKE USTANOVE FILMSKE NOVOSTI

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Republičke ustanove Filmske novosti:

1. Saša Radojević, predsednik,

2. Maja Uzelac, član,

3. Jovana Kesić, član,

4. Božidar Vrebac, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7805/2012

U Beogradu, 13. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 42. stav 7. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA REPUBLIČKE USTANOVE FILMSKE NOVOSTI

I

U Upravni odbor Republičke ustanove Filmske novosti imenuju se:

1) za predsednika:

– Goran Šljivić, reditelj, direktor „Favourite productionˮ d.o.o. Beograd;

2) za članove:

(1) Aleksandar Stamatović, solista Opere Narodnog pozorišta u Beogradu,

(2) Momčilo Zlatić, direktor „Coolˮ d.o.o. Beograd,

(3) Miloš Spasojević, dipl. filmski i TV snimatelj, vanredni profesor Akademije umetnosti u Beogradu,

(4) Milan Stevanović, reditelj, zaposlen u Republičkoj ustanovi Filmske novosti.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9055/2012

U Beogradu, 13. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 46. stav 6. i člana 82. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANA NADZORNOG ODBORA SAVEZNE JAVNE USTANOVE FILMSKE NOVOSTI

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Savezne javne ustanove Filmske novosti:

1. Slobodanka Marković, predsednik,

2. Branislav Đurić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7806/2012

U Beogradu, 13. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 46. stav 6. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA REPUBLIČKE USTANOVE FILMSKE NOVOSTI

I

U Nadzorni odbor Republičke ustanove Filmske novosti imenuju se:

1) za predsednika:

– Goran Petrović, filmski producent iz Beograda;

2) za članove:

(1) Dušan Krčmarov, filmski producent iz Beograda,

(2) Anđelina Poposka, šef računovodstva, zaposlena u Republičkoj ustanovi Filmske novosti.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7807/2012

U Beogradu, 13. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka), tačke 8. stav 1. Odluke o osnivanju Nacionalne agencije za regionalni razvoj („Službeni glasnik RS”, br. 75/09, 109/09 i 44/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

NACIONALNE AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Nacionalne agencije za regionalni razvoj:

1. Svetlana Stojković, predsednik,

2. Zoran Nenadović, član,

3. Vladimir Petković, član,

4. dr Goran Jovović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9071/2012

U Beogradu, 13. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka), tačke 8. stav 1. Odluke o osnivanju Nacionalne agencije za regionalni razvoj („Službeni glasnik RS”, br. 75/09, 109/09 i 44/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

NACIONALNE AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ

I

U Upravni odbor Nacionalne agencije za regionalni razvoj imenuju se:

1) za predsednika:

– Dušan Mladenović, diplomirani ekonomista;

2) za članove:

(1) Slobodan Perić, diplomirani ekonomista,

(2) dr Muamer Redžović, generalni direktor „Evropa”, Novi Pazar,

(3) dr Dušan Bobera, redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Subotici,

(4) Hranislav Perić, tehničar.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9072/2012

U Beogradu, 13. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE I NAUKE

I

Mr Želimiru Popovu prestaje rad na položaju pomoćnika ministra prosvete i nauke – Sektor za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje, zbog ukidanja položaja – od 8. decembra 2012. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9079/2012

U Beogradu, 13. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O NASTAVLJANJU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA

PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

I

Dr Zoran Kostić, pomoćnik ministra prosvete i nauke – Sektor za školske uprave, stručno-pedagoški nadzor i srednje obrazovanje i vaspitanje, nastavlja rad na položaju pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – Sektor za školske uprave, stručno-pedagoški nadzor i srednje obrazovanje i vaspitanje, do isteka mandata na koji je postavljen na položaj 9. decembra 2010. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-9078/2012

U Beogradu, 13. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O NASTAVLJANJU RADA NA POLOŽAJU SEKRETARA MINISTARSTVA

PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

I

Željka Knežević, sekretar Ministarstva prosvete i nauke, nastavlja rad na položaju sekretara Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, do isteka mandata na koji je postavljena na položaj 9. decembra 2010. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-9074/2012

U Beogradu, 13. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE,

NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

I

Razrešava se prof. dr Slobodan Stupar dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – Sektor za visoko obrazovanje.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9082/2012

U Beogradu, 13. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE,

NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

I

Postavlja se prof. dr Slobodan Stupar za pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – Sektor za visoko obrazovanje, investicije, učenički i studentski standard i javne nabavke.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9084/2012

U Beogradu, 13. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE I NAUKE

I

Razrešava se Vesna Fila dužnosti pomoćnika ministra prosvete i nauke – Sektor za razvoj obrazovanja i međunarodnu prosvetnu i naučnu saradnju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9076/2012

U Beogradu, 13. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE,

NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

I

Postavlja se Vesna Fila za pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – Sektor za razvoj obrazovanja i međunarodnu prosvetnu i naučnu saradnju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9080/2012

U Beogradu, 13. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE I NAUKE

I

Razrešava se prof. dr Snežana Pajović dužnosti pomoćnika ministra prosvete i nauke – Sektor za evropske integracije i razvojne i istraživačke programe i projekte u obrazovanju i nauci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9075/2012

U Beogradu, 13. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE I NAUKE

I

Razrešava se prof. dr Tibor Sabo dužnosti pomoćnika ministra prosvete i nauke – Sektor za osnovna istraživanja i razvoj naučnoistraživačkih kadrova.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9081/2012

U Beogradu, 13. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE,

NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

I

Postavlja se dr Radomir Žikić za pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – Sektor za evropske integracije i razvojne i istraživačke programe i projekte u obrazovanju i nauci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9083/2012

U Beogradu, 13. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE,

NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

I

Postavlja se prof. dr Jovan Bazić za pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – Sektor za osnovna istraživanja i razvoj naučnoistraživačkih kadrova.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9077/2012

U Beogradu, 13. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 225. stav 2. Zakona o radu („Službeni glasnik RS”, br. 24/05, 61/05 i 54/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA – PREDSTAVNIKA VLADE

U ODBORU ZA UTVRĐIVANJE REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATA

I UDRUŽENJA POSLODAVACA

I

Razrešavaju se dužnosti člana – predstavnika Vlade u Odboru za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca:

1. Rajka Vukomanović,

2. Milica Kovačević,

3. Gordana Pođanin.

II

U Odbor za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca imenuju se za članove – predstavnike Vlade:

1. Radmila Bukumirić Katić, pomoćnik ministra rada, zapošljavanja i socijalne politike,

2. Ljubiša Milosavljević, državni sekretar u Ministarstvu finansija i privrede,

3. dr Zoran Kostić, pomoćnik ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7545/2012

U Beogradu, 13. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 38. stav 4. Zakona o ministarstvima („Službeni glasnik RS”, broj 72/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA I PRIVREDE

I

Postavlja se Ivan Simič za vršioca dužnosti direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija i privrede.

Imenovani će stupiti na dužnost 1. februara 2013. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9004/2012-1

U Beogradu, 13. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka), tačke 8. stav 1. Odluke o osnivanju Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza („Službeni glasnik RS”, br. 107/09 i 15/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

AGENCIJE ZA STRANA ULAGANJA I PROMOCIJU IZVOZA

I

Razrešavaju se dužnosti člana Upravnog odbora Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza:

1. Srđan Jovičić,

2. Ana Sekulović.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9104/2012

U Beogradu, 13. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka), tačke 8. stav 1. Odluke o osnivanju Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza („Službeni glasnik RS”, br. 107/09 i 15/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

AGENCIJE ZA STRANA ULAGANJA I PROMOCIJU IZVOZA

I

U Upravni odbor Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza imenuju se:

1) za predsednika:

– Slobodan Vojinović, diplomirani ekonomista,

2) za članove:

(1) mr Milun Trivunac, savetnik direktora Agencije za privatizaciju,

(2) prof. dr Bojan Dimitrijević, dekan Fakulteta za uslužni biznis, Sremska Kamenica.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9105/2012

U Beogradu, 13. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Ostavite komentar